Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Morning echo: news and reportage

Ekot - onsdag 16 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 100,00 %

After? Few new types of police will be quickly trained as proposed by the Sweden Democrats in the United States, the fires on the west coast continue emergency declared in Oregon and the crisis continues for Swedish clothing stores. That's part of the content. Yes to quickly get more police on the streets and squares, the Sweden Democrats now want to put in place a new kind of police with shorter training. The idea is that they should have the right to bear arms and, among other things, work to maintain order. Henrik vinge is the party's group leader in the Riksdag. The situation is urgent, then. Sweden is becoming one of the most dangerous countries in Europe. There are too many criminals and there are too few police officers and now we are also seeing a decrease in the number of police officers on external duty. It was the police newspaper that recently told us that the number of police officers working. Where external service has declined from 2015 to reverse the trend also increase police density in general, a number of measures are needed, according to the Sweden Democrats, who have, among other things, proposed increased wages. But that's not enough," says group leader Henrik Vinge. We need to look at alternative options and we think that we should investigate a kind of fast track for people who have worked as, for example, security guards or who have had certain powers in the armed forces. Which could then feel like a kind of assistant cop. The starting point of the Sweden Democrats' proposal is that the assistant police officers should have effective armament. They will work primarily with intervention and order. You're saying these are going to have a shorter education? What, what does that mean? It is also an issue that needs to be looked at in consultation with the police authority. The idea is that the tasks that can be performed by these assistant police officers must of course reflect the training. They get and how do you see the risk of this then becoming some kind of b team with cops? There are such factors that need to be taken into account, but the situation at the moment is so acute that the priority we are doing must be to stop the violence and to maintain law and order. But the proposal is controversial. It shows that you have not understood what it means to be a police officer," says Lena Nitz, president of the Police Federation. Should this become a reality, it would risk the safety of both the public and the police force. If you do not have enough education, it can be directly dangerous for it itself so colleagues and for the public. Lena Nitz, president of the Police Federation, reports promising olsson. A new tool developed at Uppsala University and by the Swedish Defence Research Institute life will help to find potential perpetrators of violence and terrorists by going through large amounts of text online. The tool is currently being tested by the U.S. Federal Police fb. Lisa Courtney is a researcher at foi. The analyst has, of course, at all times as well made manual assessments of, for example, written threats or of manifests that are submitted. We've been researching. Also pretty much on the technology that should make it easier for analysts that they can do it in structured ways, but also that the computer actually maybe. In some cases, it can capture things that can be difficult for a person to read from a text. There are already several systems that can carry out risk analyses of people suspected of being prone to acts of violence. But the researchers at Uppsala University then on info, we have created a tool that can automatically handle large amounts of digital communication quickly. Nazar akrami, researcher in psychology and one of those behind the tool. People are what they eat, what they say and what they do everyday and with them the type of information we can of course go quite far in identifying, for example, basic personality traits, a little preferences or emotional state and so on. So I think you can. You can get a lot of information about a person, yes, about a person through, for example, texts that people have written. Terror researcher Magnus Ranstorp at the Defense Academy says. That he understands that the tool that the researchers in Uppsala developed, it is interesting to test for, among other things, fb in the volume of data is so huge and we have increasingly lonely people who have nothing like some ideological context that you have not found on the dala screens. But when it comes to other such as hmm professional teams sinom i S and who made paris of other large-scale idols. They were often instructed in avoiding electronic electronic communications and as well as limiting what was. They finn

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,19 %

Efter? Få ny sorts poliser ska snabbutbildas enligt förslag från sverigedemokraterna i usa fortsätter bränderna på västkusten nödläge utlyst i oregon och krisen fortsätter för svenska klädbutiker. Det är en del av innehållet. Ja för att snabbt få fram fler poliser på gator och torg vill sverigedemokraterna nu inför en ny sorts poliser med kortare utbildning. Tanken är att dom ska ha rätt att bära vapen och bland annat arbetar med att upprätthålla ordning. Henrik vinge är partiets gruppledare i riksdagen. Läget är akut alltså. Sverige håller på att bli ett av europas farligaste länder. Det finns för många brottslingar och det finns för få poliser och nu ser vi dessutom att antalet poliser i yttre tjänst minskar. Det var polistidningen som nyligen berättade att antalet poliser som arbetar. Där yttre tjänst har minskat från 2015 för att vända utvecklingen också öka polistätheten i stort krävs en rad åtgärder, enligt sverigedemokraterna, som bland annat har föreslagit höjda löner. Men det räcker inte, säger gruppledaren henrik vinge. Vi behöver se över alternativa möjligheter och då tycker vi att man ska utreda ett slags snabbspår för människor som har arbetat som exempelvis ordningsvakter eller som har haft vissa befogenheter inom försvarsmakten. Som då skulle kunna få känns som en sorts assisterande poliser. Utgångspunkten enligt sverigedemokraternas förslag är att dom assisterande poliserna ska ha ändamålsenlig beväpning. Dom ska framförallt arbeta med ingripande och ordnings insatser. Ni säger att dom här ska ha en kortare utbildning? Vad, vad betyder det? Det är också en fråga som man behöver titta på i samråd med polismyndigheten. Tanken är ju att dom arbetsuppgifter som kan utföras av dom här assisterande poliserna måste ju spegla den utbildning. De får och hur ser du på risken att det här då blir något slags b lag med poliser? Det finns sådana faktorer som man behöver beakta, men läget är just nu så akut att prioriteringen som vi gör det måste vara att stoppa våldet och att upprätthålla lag och ordning. Men förslaget är kontroversiellt. Det visar att man inte har förstått vad det innebär att vara polis, säger polisförbundets ordförande lena nitz. Skulle det här bli verklighet så riskerar det säkerheten för både allmänheten och poliskåren. Har man inte tillräcklig utbildning så kan det bli direkt farligt för den själv så kollegorna och för allmänheten. Polisförbundets ordförande lena nitz rapporter lova olsson. Ett nytt verktyg som utvecklats på uppsala universitet och av totalförsvarets forskningsinstitut life ska hjälpa till att hitta potentiella våldsverkare och terrorister genom att gå igenom stora mängder text på nätet. Verktyget testas just nu av den amerikanska federala polisen fb. I lisa courtney är forskare på foi. Analytikern har ju i alla tider liksom gjort manuella bedömningar av till exempel skriftliga hot eller av manifest som skickas in. Vi har ju forskat fram. Också ganska mycket på tekniken som ska underlätta för analytiker att dom kan göra det på strukturerad sätt, men också att datorn faktiskt kanske. I vissa fall kan fånga upp saker som kan vara svårt för en människa att läsa ur en text. Det finns redan i dag flera system som kan göra riskanalyser över personer som misstänks vara benägna att begå våldsdåd. Men forskarna på uppsala universitet då på info, vi har skapat ett verktyg som automatiskt kan hantera stora mängder digital kommunikation snabbt. Nazar akrami, forskare i psykologi och en av dom som ligger bakom verktyget. Människor är vad dom, vad dom äter, vad dom säger och vad dom gör till vardags och med dem typen av information kan vi ju gå ganska långt i att identifiera till exempel grundläggande personlighetsdrag, lite preferenser eller känsloläge och så vidare. Så det tycker jag att man kan. Man kan få väldigt mycket information om en person, ja, om en person genom till exempel texter som personer har skrivit. Terrorforskaren magnus ranstorp på försvarshögskolan säger. Att han förstår att verktyget som forskarna i uppsala tagit fram är det intressant att testa för bland andra fb i volymen av data är så enormt stor och vi har alltmer ensamagerande personer som inte har nåt liksom något ideologiskt sammanhang som man inte har hittat på dala skärmarna. Men när det handlar om andra exempelvis hmm professionella team sinom i S och som gjorde paris av andra storskaliga idol. Dom var ofta instruerade i att undvika elektroniska elektronisk kommunikation och liksom begränsar vad som. Dom finns dock social media, säger magnus ranstorp som är terrorforskare på försvarshögskolan och rapporter. Det var ola finell aa. I U. S. A. fortsätter det att brinna på flera ställen på västkusten än så länge har över 30 personer omkommit i lågorna men dödstalet befaras stiga rapporterar vår korrespondent över 87 bränder härjar nu i U. S. A. 23 av dom i den delstat vars invånare de senaste åren blivit allt mer vana vid evakueringsorder kalifornien Till förbi och beordrade alla att lämna sina hus och arbetsplatser, berättar kocken. Maskiner som jobbar i en restaurang i lomma mark söder om san francisco och ändå kakai med en simtur köp så kan ju bollhållaren så här grov var det bara några meter därifrån kan man se hur elden lämnat spår efter sig förkolnade träd som fallit ner och den förut så gröna vegetationen på marken har bytts ut mot grå aska brandkåren lyckades förhindra att elden tog sig in i samhället. Dom lät det brinna ända ner till bäcken här nere, säger marie steiner och pekar ner mot en dal. Där kunde dom isolera, den var kan säga, det är aldrig du sida också hålla idé för dem och sundare god ut barn så kom den första. I år har nästan 13000 kvadratkilometer brunnit bara i kalifornien. Den motsvarar ett område över 4 gånger så stort som gotland. 34 personer har dödats i lågorna, men den siffran förväntas stiga. Många fler har anmälts försvunna och gör ögon har myndigheterna för första gången i delstatens historia inrättat ett mobilt bårhus? Via san mateo i kalifornien och i delstaten oregon, där många skogsbränder alltså rasar, har president trump utlyst nödläge. Beslutet gör till exempel att personer som förlorat oförsäkrade fastigheter kan få låg ränta låna. I mozambique pågår sedan 3 år en stigande konflikt mellan en islamistisk milis och regeringsarm, men som lett till att hundratusentals flytt samtidigt har en mobilfilm från norra mocambique som visar ett brutalt mord på en kvinna, väckt starka reaktioner i omvärlden och bland människorättsorganisationer. Och vi vill här varna känsliga lyssnare. Adam. Jag har arbetat, jag köpa. Det är brutalt och skoningslöst outhärdligt att se den 2 minuter långa mobilfilmen vi ser en naken kvinna misshandlades av män klädda i vad som ser ut som den mozambique ansk armens uniformer. Man hör en av dom ropar på portugisiska, du tillhör al shabab och skjut henne. Därefter dödas hon i en skur av kulor från automatkarbiner och en kulspruta. Ingen vet exakt vad det är filmat eller vem som ligger bakom att den har spridits en ström av fördömanden har kommit från flera människorättsorganisationer och det motsatta. Kanska försvarsdepartementet har sagt att man ska undersöka saken. Det brutala mordet på kvinnan sätter ljuset på en konflikt som eskalerat under de senaste 3 åren i mozambique, norra provins kallad cabo delgado al shabab som nämns här, har dock inget med den islamistiska terrorgruppen som verkar i somalia. Den här militanta rörelsen har kopplingar till islamiska staten och dess organisation och brutalitet har skakat landet. Regeringsarm n har hon sin sida svarat med ytterst hårda metoder och till exempel ämnet internationell har anklagat den för. Tortyr och utomrättsliga avrättningar för mozambique är det här en mardröm på flera sätt. Utöver dom 1500 som har dödats och dom tvåhundrafemtiotusen som tvingats fly så rasar också våldet i bas området till en av dom. Största gasfyndigheterna i afrika, richard myrenberg kigali skogarna i världen, fortsätter att försvinna även om takten på avskogningen saktar in. Enligt den nya f en rapport de senaste 20 åren har 100 miljoner hektar skog försvunnit. Däremot svårare än yttra stor som sverige, norge och finland tillsammans i afrika söder om sahara och i sydost. Och sen så ökar takten på avskogningen. Men i europa, nordamerika och vissa delar av asien ökar snarare skogsarealen. Enda sättet att verkligen kontrollera och begränsa korna smitta är att testa alla när jag säger chefen för hälso institutet i luxemburg där man byggt upp kapacitet för att testa hela befolkningen. Det säger just waid gratis stor potential i devote stävberg, till skillnad från andra virus och pandemier kan dom som har korona vara smittade och smittsamma utan att visa symtom så det säkraste sättet att bemöta detta. Det är att ha möjlighet att testa alla, säger ulf nebach, chefen på luxemburg säljs och institut. I luxemburg har man byggt upp kapacitet för att göra just det är. Hittills har de genomfört över 700000 test på drygt 400000 personer av de drygt 7000. Positiva fallen som man hittar till landet kommer 30 till 40% från mass test som genomförts bland dom som inte visat symptom att hitta just dom asymtomatiska personerna beskriver ulf ner bass om nyckeln för att bekämpa pandemin och för att hitta dom måste du testa i stor skala och han uppmanar därför andra länder. Att göra likadant en annan rekommendation från ulf ringer bara ser munskydd. Han tycker det är oansvarigt om experter säger att dom inte fungerar när vi nu ihop en dag i mars, en publik så lite contribution to keep your från sin familj och kalix inte country sig. Nu vet vi att det hjälper och att bära munskydd i offentlig miljö. Det är det minsta vi kan göra för att skydda vår familj, vänner, kollegor och hela landet. Det är inget snack om saken, säger ulf ner bass. Så jag tänker sig breda. Från diskhem du chefen på hälso institutet i luxenburg, ulf ner bas intervjuade av vår korrespondent andreas liljeheden i falun. Har polis sökt hela natten efter en tolvårig flicka som varit försvunnen sedan klockan 6 igår kväll då hon gick ut med hunden. Ärendet är klassat som statlig räddningstjänst och militär är på väg för att assistera polisen. Flickan hade svart jacka och byxor och blåa träningsskor när hon sågs sist. Klädförsäljningen i svenska butiker minskade med så mycket som 70% i början av pandemin i våras, vilket ledde till att vårkläderna reades ut. Reorna fortsätter nu i höst, men för butikerna består tappet i försäljningen, enligt mats hedenström, som är näringspolitisk chef på arbetsgivarorganisationen svensk handel. Från början var toppen på 50 60 70%. Nu är vi nere på nånstans 20, 30 35, men från redan låga nivåer vi alltså in i den sjätte pandemi månaden så att. Det är klart att sko och klädhandeln har tagit galet mycket stryk i ekots rundringning visar att kappahl ännu har vårkläder kvar som snart ska besluta vad de ska göra av indiska hade ett överlager som dom nu rent ut rodebjer svarar att de har vårkläder att bli av med medan vik dig inte vill svara närmare, utan bara uppger att de har en god lagersituation. Korona gjorde också att klädkedjorna fick stoppa ordrar snabbt monkey bik bok, gina tricot åhléns och hennes och mauritz. Uppger att de ströp leveranser under korona för att stoppa kläder. Mängder som riskerar att byggas upp till överlager. Jag träffade filip markander, lektor i modevetenskap vid lunds universitet. Det är för mycket helt enkelt. Marknaden är så pass mättad att det går inte att upprätthålla ett intresse för det här längre och det är ju nånting som redan hade pågått ett tag när kronan kom också när korna kom så hade vi då det här samtalet om att både nånstans hade blivit ett slags monster. Den svenska modedesignern iman aldebe, känd för sina turbaner och för att ha utformat en hijab som kommer att bli en del av den svenska polisens officiella uniform, upptas av tanken på hur hon ska ställa om. För henne handlar det nu om den svenska lanseringen av det digitala varuhuset amazon, ett omdebatterat amerikanska jätteföretag. Man är ju tvungen att ta en annan väg. Digitalisering. Namn, johan number two man måste vara snabbare med sina växlar. Hmm starta en sajt på amazon direkt. Hmm, tyvärr så så kommer man vara beroende av det som är positivt med hela att man syns på en större marknad. Dom kan marknadsföra en hmm och på något sätt blir det ju ändå samma kostnad som att sälja till en butik. Svenska modedesignern iman aldebe, reporter, lotta karlge mark och du kan höra ett längre reportage om modets framtid i eftermiddag i studio ett. Vädret avslutningsvis moln drar idag in över götaland och svealand. Då kan genom lätt lokal skur i eftermiddag i norrland drar ihållande regnet långsamt österut och följs i eftermiddag och uppehållsväder och något uppluckrat molntäcke. Temperaturen från runt 20 grader i södra sverige till 3 grader i norr. Nu fortsätter p ett morgon med mikael kulle.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location (GPE)

Person