Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Daily Echo: summary of today's news

Ekot - tisdag 15 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

Soon free to visit older relatives and friends again. Now the restraining order is being lifted. The population of wild animals has been reduced by 2/3 1970 and this decrease continues. But it is possible to stop the nature of death shows new un, report and so we have about concerns about the Swedish collective bargaining model. When the EU announces minimum wages here, today's echo is 4.45. I'm Angela. Yes, the restraining order in the country's nursing homes will be lifted on 1 October. The government decided today and it is welcomed by 91 year old barbro sterner who lives on österlånggatan. Poorer living in Borås. It was a lot of fun and of course you long for both children and grandchildren so that it is really nice. It is the temporary restraining order introduced on April 1 to stop the spread of infection and protect the elderly in special accommodations. The National Board of Health and Welfare and the Public Health Agency now consider that the risk of infection is now so small that it does not justify a continued restraining order. Johan carlsson, Director General of the Swedish Public Health Agency. This assessment takes place against the background that the special residents have improved their working methods and procedures to prevent the spread of infection. That the knowledge of walking at 19 and increased and that the spread of infection has thus decreased sharply in accordance with the public health authority and the National Board of Health and Welfare's assessment, so the government decided today to lift the restraining order from 1 October. But reopening the country's nursing homes to visits involves certain risks and responsibilities for the elderly and their relatives. This is what Social Affairs Minister Lena Hallengren says, and I would therefore like to underline the importance of each of us taking this responsibility. For example, it is a question of not making visits if we have symptoms so that the spread of infection will not take off again when the visitor gets started, the Public Health Agency is developing recommendations for how the visits should be carried out and the National Board of Health and Welfare has developed regulations or older people. She has to follow. These include the fact that relatives must be able to wash their hands before they meet their elderly in special accommodations and that the activities should carry out risk analyses. Susanne hogland as head of unit at a retirement home in Borås welcomes today's announcement. She tells us that many of the elderly felt bad about not being able to see their relatives. If you're extremely relieved. Because it's been tough lately. At the beginning I thought that it is very important to agree, that is the case. Change for now we also see the consequences. Susanne hoglands, head of unit at a nursing home. Reporters were maja lagercrantz and jenny hellström and since last Friday you have another 5 people with KV 19 have been reported dead according to the Public Health Agency update today. So far, 5859 people have died here in Sweden and in Denmark, from Thursday it will be mandatory with mouth guards during restaurant visits to the Copenhagen area for standing. There and all restaurants and bars in the Danish capital must be closed by 10 o'clock in the evening. Private parties are also recommended to be completed no later than 10 a.m. and the crowd at football matches in the Copenhagen area is further restricted. This is what the Danish Government announced today. The decision comes after a marked increase in the number of k. In Denmark. The Migration Committee is proposing today that temporary residence permits should apply to those seeking protection in Sweden and that those who want to bring their relatives here must be able to support themselves. The proposals were handed over to Justice Minister Morgan Johansson today. He says that there will now be government negotiations on whether all or just parts of the investigation should be referred. The Social Democrats and the Green Party are deeply divided on most issues. We got Morgan Johansson. Yes, of course we will have a dialogue II, the government on how to handle the preparation. But yes, you can't send. We cannot go to parliament with proposals that have not been issued, but we will live up to one of the constitutions. The migration investigation has discussed through a wide range of issues from different parties. But Chairman Thomas Rol explained that much had been sorted out and that there are still 26 parts that correspond to what the government ordered. There is a majority in the Riksdag for all the proposals, but it is different parties that form the majorities. The question is therefore how the two parties in the government will succeed in agreeing on which parts should be sent out for consultation. The Green Party has early

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,22 %

Snart fritt fram att hälsa på äldre släktingar och vänner igen. Nu slopas besöksförbudet den biologiska mångfalden fortsätter att tunnas ut. Population av vilda djur har ju reducerats med 2/3 1970 och den minskningen fortsätter ju. Men det går att hejda art döden visar ny fn, rapport och så har vi om oro för den svenska kollektivavtalsmodellen. När eu ge besked om minimilöner här är dagens eko 04.45. Jag heter angela, vi ser det där. Ja, besöksförbudet på landets äldreboenden tas bort den 1 oktober. Det beslutade regeringen i dag och det är välkomnas av 91 åriga barbro sterner som bor på österlånggatan. Sämre boende i borås. Det var en väldigt roligt och det är klart att man längtar efter både barn och barnbarn så att den är jätte fint. Det är tillfälliga besöksförbudet infördes den 1 april för att stoppa smittspridningen och skydda äldre på särskilda boenden. Nu bedömer socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten att risken för smittspridning nu är så liten att den inte motivera ett fortsatt besöksförbud. Johan carlsson, generaldirektör på folkhälsomyndigheten. Den här bedömningen sker mot bakgrund att den särskilda boende har förbättrat sitt arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridning. Att kunskapen om går vid 19 och ökat och att smittspridning alltså har minskat kraftigt i enlighet med folkhälsomyndigheten och socialstyrelsens bedömning så beslutade alltså regeringen i dag att upphäva besöksförbudet från den 1 oktober. Men att återigen öppna landets äldreboenden för besök innebär vissa risker och ett ansvar för de äldre och deras anhöriga. Det säger socialminister lena hallengren och jag vill därför understryka betydelsen av att var och en av oss ta detta ansvar. Det handlar till exempel om att inte göra besök om vi har symtom för att smittspridningen inte ska ta fart igen när besökaren kommer igång håller folkhälsomyndigheten på att ta fram rekommendationer för hur besöken ska gå till och socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter eller äldre. Hon måste följa. Det handlar bland annat om att anhöriga måste kunna tvätta händerna innan de träffar sina äldre på särskilda boenden och att verksamheterna ska göra riskanalyser. Susanne hogland som enhetschef på ett äldreboende borås välkomnar dagens besked. Hon berättar att många av dom äldre mått dåligt av att inte kunna träffa sina anhöriga. Om man blir ju oerhört lättad. För det har varit tufft den sista tiden. I början tänkte jag att det är väldigt viktigt att man håller, det gäller det. Ändring för nu ser vi också konsekvenserna. Susanne hoglands, som är enhetschef på ett äldreboende. Reportrar var maja lagercrantz och jenny hellström och sen i fredags har du ytterligare 5 personer med KV 19 har rapporterats döda enligt folkhälsomyndighetens uppdatering idag. Hittills har 5859 personer avlidit här i sverige och i danmark så kommer det från och med torsdag vara obligatoriskt med munskydd under restaurangbesök i köpenhamnsområdet för stående. Där och alla restauranger och barer i den danska huvudstaden måste stängas senast klockan 10 på kvällen. Även privata fester rekommenderas att avslutas senast klockan 10 och publiken på fotbollsmatcher i köpenhamnsområdet begränsas ytterligare. Det här meddelade den danska regeringen i dag. Beslutet kommer efter en markant ökning de senaste veckorna av antalet k. I danmark. Migrationskommitt n föreslår i dag att tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla för den som söker skydd i sverige och att den som vill ta hit sina anhöriga måste kunna försörja. Dom förslagen lämnades över till justitieminister morgan johansson i dag. Han säger att det nu blir regeringsförhandlingar om hela eller bara delar av utredningen ska gå på remiss. Socialdemokraterna och miljöpartiet är djupt oeniga i de flesta frågorna. Vi har morgan johansson. Ja, det är klart vi kommer ha en dialog II, regeringen kring hur vi ska hantera beredningen. Men ja, man kan ju inte skicka. Vi kan inte gå till riksdagen med förslag som inte har emitterats, utan vi kommer att leva upp till en av grundlagen. Migrations utredningen har diskuterat igenom en lång rad olika frågor från olika partier. Men ordförande thomas rol n förklarade att mycket sorterats bort och att det finns kvar i 26 delar som svarar mot vad regeringen beställt. Det finns majoritet i riksdagen för alla förslagen, men det är olika partier som bildar majoriteterna. Frågan är därför hur dom 2 partierna i regeringen ska lyckas enas om vilka delar som ska skickas ut på remiss. Miljöpartiet har tidigare hävdat att det ska ske en sån här diskussion och nu bekräftar alltså justitieminister morgan johansson. Det är därför ska vi ha en bedömning av dom här förslagen, men jag ser ju att det finns ett stöd i riksdagen för och vilket är en bra utgångspunkt för oss och dom förslag som vi ska göra till riksdagen. Med dom måste ju ha remitterats, annars så har vi inget beredningsunderlag så börjar remittering är en naturlig del utav beredningen. De förslag som socialdemokraterna och miljöpartiet kan enas som skickas ut på remiss inom kort. Sen återkommer berörda myndigheter och intressenter med svar därefter så skriver regeringen en lagrådsremiss och sen en proposition till riksdagen och beslut måste tas senast i vår. För den 20 juli ska en ny migrationslagar vara på plats. Bland förslagen finns bland annat att det ska vara tillfälligt uppehållstillstånd som ges till flyktingar, att försörjningskrav ska gälla för återförening av familjer och språkkrav. Annika hirvonen är miljöpartiets migrationspolitiska talesperson. Min uppgift är att vi att nå en överenskommelse om en human flyktingpolitik och nu förs det en dialog och det är hmm, det är viktigt. Reportrar här var ci holmgren och erik ridderstolpe 5 migranter har gripits av polis på den grekiska ön lesbos, misstänkta för inblandning i branden i flyktinglägret moria i förra veckan, en sjätte misstänkt söks. Fortfarande mår jag var i europas största läger för flyktingar och. Garanter 13000 människor bodde där. Den biologiska mångfalden på jorden är hårt pressad, enligt en ny fn rapport som redovisar att de globala målen för dom skyddade arterna inte nås. Men det finns också goda exempel där det går åt rätt håll. Charlotta sörqvist är svensk chefsförhandlare i de globala förhandlingarna om biologisk mångfald. Nej, vi når inte målen, inte fullt ut. Samtidigt så visar ju den här rapporten också på att det finns bra berättelse om att när man gör åtgärder då kan man faktiskt vända utvecklingen. Även om avskogningen ökar så har takten minskat där man har agerat och försökt minska avskogningen, men har också ökat skyddade områden. En rapporten global biodiversity outlook är en statusrapport för eu, s nu 10 år gamla globala mål. För att skydda biologisk mångfald. Det är ändå få mål som har nåt för mångfalden forskar. Det fortsätter varna om försvinnande arter, glesare bestånd och skövlade miljöer. Enligt FN måste klimatförändringen hejdå samtidigt som produktionen hållbar och mat råvaror och resurser. Plus att vi minskar. Vår konsumtion är en slutsats i rapporten är att värnet av biologisk mångfald inte bara handlar om att skydda arter för deras egen rätt att existera, utan också att vi människor inte klarar oss utan starka ekosystem. Nu förhandlar FN om nya mål och lösningar för att bevara den biologiska mångfalden. Vi är beroende av. FN diskuterar att skydda 30% av såväl mark som marina områden. Eu kommissionen har lagt ett sådant förslag. Charlotta sundqvist, som förhandlar om mångfalds avtalet, betonar att det framför allt handlar om hur allmiljö används hållbart för de skyddade områdena gäller det att säkra att skyddet blir bra, säger hon. Det är inte bara just det här procentsats som pratar som utan man pratar också. Hur kan man säkerställa att man? Har en kvalitet skyddet att skydda rätt områden. Dom skyddade områden där som behövs för att man ska säkerställa att hmm att hotade djurarter och växter kan leva vidare. Charlotta sörqvist, svensk chefsförhandlare för biologisk mångfald, reporter, annica degree as. Vi ska till linköping nu i 04.45. Ekot idag inleddes rättegången mot den turbo. Dom hade dubbelmordet tjugohundrafyra i tingsrätten började åklagare britt louise viklund med att visa bilder på de 2 offren, en åttaårig pojke och en 56 årig kvinna. Han fick bara bli 8 år gammal. Hon blev äldre, men hon fick inte heller leva ut sitt liv om hon inte hade blivit attackerad den här dagen 2004 hade hon mycket väl kunnat vara i livet och njuta av sitt liv tillsammans med sin familj. Den misstänkte 37 åringen som greps i juni och erkänt och tittade ner i bordet framför sig under hela dagen för. Handling han mumlade ofta tyst för sig själv och visade inga känslor uttryck. Enligt en rättspsykiatrisk undersökning led han av en allvarlig psykisk störning vid tiden för brottet 2004 och gör det ännu idag. Därför bör hon inte dömas för mord utan för dråp, sa hans advokat johan ritzer idag. I det här fallet så var ju min klient styrd av väldigt påträngande tvångstankar. Det är framför allt det som som gör att vi gör den här, lägger upp det på bordet så att säga, men då har det ingen betydelse för påföljden i rättssalen. I dag vittnade den mördade kvinnans man om den aktuella morgonen. Paret, som hade bott 2 år i området, pratade i hallen och vad dom skulle göra i helgen innan kvinnan gick till sitt arbete som språklärare. Hon var glad som en lärka minns mannen eftersom dom skulle fira deras dotters förlovning på lördagen. Enligt polisutredningen fanns ingen koppling mellan kvinnan och den nu åtalade 37 åriga mannen. Det fanns inte heller någon känd koppling mellan mannen och den åttaårige pojken. Pojkens familj företräds av advokat elisabeth massi fritz och hon berättade i rätten om den aktuella morgonen 2004. Familjen hade försovit sig och för ovanlighetens skull gick åt åringen själv till skolan. Några minuter efter honom kom hans storasyster gående samma väg och när hon är på väg till skolan så möter hon poliser, ambulans och hon möter brottsplatsen helt avspärrad och hon tycker sig se sin lillebrors skor men slår ifrån sig den här tanken. Rättegången väntas pågå i ytterligare 2 förhandlingsdagar. Imorgon kommer den misstänkta 37 åringen att höras. Enligt advokat johan ritzer villan. Så snart som möjligt hamnar inom rättspsykiatrisk vård reporter simon andren. Dom 2 män som friades av tingsrätten för det uppmärksammade mordet på en 18 årig kvinna i stockholmsförorten råcksta. I augusti i fjol döms nu av svea hovrätt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Maria hävermark är kammaråklagare. Ja, jag kan ju konstatera att hovrätten har gjort en helt annan bedömning än vad tingsrätten gjorde har bevisningen och den ligger väl lite mer, kanske i linje med den jag själv gjorde när jag bestämde mig för att åtala det var i slutet på augusti. Förra året som en 18 årig kvinna dog när hon sköts med automatvapen in genom fönstret på en lägenhet i råcksta. Hennes man som ska ha varit den egentliga måltavlan var också i lägenheten, men han klarade sig oskadd undan den solna tingsrätt hävdar att bevisen var för svaga för att knyta männen till brottsplatsen gör nu svea hovrätt en annan bedömning. Camilla olsson i rättens ordförande. Men det har ansetts bevisat att dom har medverkat genom att ta för dom flyktbil och ta befattning med vapen. Den yngre av männen döms även för medhjälp till försök till mord. Är relaterad händelse för ett år sedan i nacka utanför stockholm, där den mördade kvinnans man återigen var måltavlan. Men de 2 andra män skottskadades. Och dom 2 männen döms till 12 respektive 16 års fängelse. Reporter robin oljelund kjellberg, skolan är nästa ämne. Den får en miljard kronor extra nästa år. I ett särskilt corona stöd är en del av skolsatsningen på totalt nästan 5 miljarder som finns med i budgeten för nästa år. Tanken är att eleverna ska få mer tid för lärande, men det är inte enbart lärare som ska stå för undervisningen och det kommer kritik från lärarnas riksförbund. Ordförande åsa fahl n alltså här lärare space fylldes med ansvar att jag inte visningen. Det är ju faktiskt enda sättet att borga för kvalitet när man går ut och säger att egentligen vem som helst kan gå in i stället för en lärare. Då ökar ju inte det statusen och viljan hos hos folk att faktiskt utbilda sig till lärare och det är jag farlig utveckling i svensk skola. Lärarnas riksförbund är kritiska till att regeringen öppnar för att obehöriga lärare kan komma att stå för de extra utbildnings timmarna som korona miljarder bland annat ska gå till. Det kan handla om studenter eller personer med andra yrken som hjälper till i skolan med exempelvis läxhjälp. Men enligt utbildningsminister anna ekström är satsningen på fler utbildningstimmar viktigt för att kompensera för elevernas kunskap stopp efter pandemin. Det är den här miljarden ska kunna gå till. Det är för huvudmännen att se till att eleverna kan få det stöd som behövs för att täcka igen kunskapsluckor. Det kan ske via undervisning, men det kan också ske via att eleverna får olika former av hemuppgifter och liknande. Slåss mätning, där har vi ju sen gammalt så där kan man få hjälp av av vuxna med en annan utbildning i lärarutbildning för att hjälpa till med läxor och reporter. Här var hedvig holgersson. Såg en väderprognos i götaland och svealand en del dis eller dimma i natt i dalarna och södra norrland och regn som under natten berör norra norrland och i fjällen inslag av blötsnö imorgon så får götaland och spelande molnigt och mest uppehåll i norrland och rör sig i regn österut under dagen. Men på eftermiddagen en del sol från runt 20 grader i götaland till mellan 5 och 10 grader. I nordligaste norrland och det blir blåsigt med nord eller nordvästlig vind i 04.45. Ekot idag har vi bland annat berättat att besöksförbud besöksförbudet på äldreboenden slopas.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Organization

Person