Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Lunch ekot: news and reportage

Ekot - söndag 13 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

And that means that here the luncheon is hopelessness great among the refugees on lesbos. The government is satisfied with the increase in the reminder fee for student loans despite seeing a debt increase in bailiffs and poor autumn harvest for apple growers is the hungry rönnbergs moth that bears a large part of the debt. You cut the apple. Then you see some small thin passages that become like brown tracks in the studio. Katarina boye hmm lunchekot begins with the situation on the Greek island of lesbos where thousands of people have spent several nights on the street because the refugee camp moria burned down yesterday was the riot where refugees protested against the conditions and threw stones at the police who responded with tear gas in addition, the inhabitants of lesbos have tried to prevent the construction of a new temporary tent camp but now our migration correspondent alice petren alis why I do not move the Greek government over the refugees to the mainland Simply. There are several reasons for this. On the one hand, the investigation is ongoing into the cause of the fire and there are suspicions that the fire was set and then it could be perceived as an evacuation could be perceived as a reward that it pays to burn down the camp. Another reason is that Greece wants to show the EU that it takes responsibility and does not let people out one step into Europe. It is known that some make their way on foot from the Greek mainland, the mainland and up north in Europe and it is surely Greece does not contribute more. Europe is trying to get this out of here. It is said that moving out the management of refugees and migrants as far from the core as possible is that Greece gets a lot of money to help the EU take care of these people and so you will also reach agreement with two countries outside turkey libya tunisians and so on hmm greece has a bit of a debt after the euro crisis, you can also say that it tries to stay very well with the EU so that the government says that it should be on john we will talk more with alice petr n but first we will get a report from our posted on the island of lesbos that tells us that hopelessness is now great among the refugees where it is the most vulnerable who will fit in the new temporary tent camp that has been established in one day and is expected to house about 3000 refugees on the military land on the coast just a few kilometers from the burned-down moria camp outside stands about fifty refugees in line while waiting to enter. One of them is the 19-year march from syria. His eyes are red and shiny. He looks taken out yes no unfortunately not to you angry, bavaria has taken off their s it was not good so gastic I have not slept for two days I lay in my tent when someone said it burns so then we move out into the jungle says the march I just want to get from here get to Athens it is in 1 :a hand vulnerable groups given space in the new tent camp consisting of about 310 people tent families with young children and lonely women and young men Before they are allowed to enter the camp, they are registered and checked for coronal infection. So far, two cases have been detected and they have been isolated in a quarantine facility in the camp. "The man struck and color this, the Greek government's national coordinator for refugee reception, runs at the back of the queue and tells a young man from the Gambia that he is the last for the day you are lucky," he says, smiling at the man. For thousands will continue to sleep on the roads for days to come. The more often very jan casting which you get fired next because every day that passes, that figure will decrease until we have no left, they say and actually hit me when I met him outside the camp. But most people don't want to stay on lesbos further up the road blocks where the vast majority spend another night I meet 13 year old swim from afghanistan. She wants to ask me something," she says, looking at me with a worried look. What will happen to those who may not enter the new camp you this in hope is a whole sheep you give end to falsterbo I have lost hope themselves swim that has close to crying I have been here for a year and now this happens it is terrible Sofia so from edo lesbos yes there we heard that there is thus built a new temporary camp. Hmm, alice petren. This new mode is set up. That's not going to be enough for everyone who needs a roof over their head, is it? Greece's migration minister is on lesbos or has been in the morning and said that then within five days everyone will have a place but only last night

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Set)

DateTime (TimeRange)

Location

Location (GPE)

Organization

Other

Person

Quantity (Age)

Quantity (Currency)

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,07 %

Och det innebär att här är lunchekot hopplösheten stor bland flyktingarna på lesbos. Regeringen är nöjd med höjningen av påminnelseavgiften för studielån trots att ses en skulderna ökat hos kronofogden och dålig höstskörd för äppelodlarna är den hungriga rönnbergs malen som bär en stor del av skulden. Skär man i äpplet. Så ser man lite små tunna gångar som blir som bruna spår i studion. Katarina boye hmm lunchekot börjar med situationen på den grekiska ön lesbos där tusentals människor har tillbringat flera nätter på gatan på grund av att flyktinglägret moria brunnit ner igår var det kravaller där flyktingar protesterade mot förhållandena och kastade sten mot polisen som svarade med tårgas dessutom har invånarna på lesbos försökt hindra att ett nytt tillfälligt tältläger byggs upp men nu vår migrations korrespondent alice petren alis varför Jag flyttar inte den grekiska regeringen över flyktingarna till fastlandet helt enkelt. Det finns flera skäl till det. Dels så pågår utredningen om brandorsaken och det finns ju misstankar om att branden var anlagd och då skulle det kunna uppfattas som en evakuering skulle kunna uppfattas som en belöning att det lönar sig att bränna ner lägret. Ett annat skäl är att grekland vill visa eu att man tar ansvar och inte släpper fram människor ett steg till in i europa. Man vet att en del tar sig till fots från det grekiska fastlandet, fastlandet och upp norrut i europa och det är väl grekland inte bidra mer. Eu försöker ju ut så här. Man säga att flytta ut hanteringen av flyktingar och migranter så långt från kärnan som möjligt det vill säga grekland får mycket pengar för att bistå eu ta hand om dom här personerna och så kommer man också träffa överenskommelse med 2:a länder utanför turkiet libyen tunisierna och så vidare hmm grekland har lite av en skuld efter eurokrisen kan man också säga att man man försöker hålla sig väldigt väl med eu så att regeringen säger att den ska vara kvar på john vi ska prata mer med alice petr n men först så ska vi få en rapport från vår utsända på ön lesbos som berättar om att Hopplösheten nu är stor bland flyktingarna där det är dom mest utsatta som ska få plats i den nya tillfälliga tältlägret som upprättats under en dag och förväntas husera omkring 3000 flyktingar på militärens mark vid kusten bara någon kilometer från det nedbrunna moria lägret utanför står ett femtiotal flyktingar i kö i väntan på att få komma in. En av dem är 19 åriga marschen från syrien. Hans ögon är röda och blanka. Han ser medtagen ut ja nej tyvärr inte till dig arg har bayern tog av deras det var inte gott alltså gastic jag har inte sovit på två dygn jag låg i mitt tält när någon sa att det brinner så då flyttar vi ut i djungeln säger marschen jag vill bara komma härifrån komma till aten det är i 1:a hand utsatta grupper som ges plats i det nya tältlägret som består av omkring 310 manna tält familjer med småbarn och ensamma kvinnor och unga män Innan de får komma in i lägret registreras dom och kontrolleras för korona smitta. Hittills har 2 fall upptäckts och dom har isolerats i en karantän avdelning i lägret. Mannen slog och färg this, den grekiska regeringens nationella samordnare för flyktingmottagande, springer längst bak i kön och säger till en ung man från gambia att han är den sista för dagen du har tur, säger han och ler mot mannen. För tusentals kommer att fortsätta sova på vägarna i flera dygn framöver. Den mera ofta väldigt jan casting vilka man får sparken nästa för varje dag som går kommer den siffran att minska tills vi inte har några kvar, säger man och slog faktiskt till mig när jag träffade honom utanför lägret. Men de flesta vill inte vara kvar på lesbos längre upp vid väg blocken där de allra flesta spenderar ännu en natt möter jag 13 åriga simma från afghanistan. Hon vill fråga mig något, säger hon och tittar på mig med orolig blick. Vad kommer hända med dem som inte får komma in i det nya lägret dig den här i hopp är en hel får man ger ände till falsterbo jag har tappat hoppet sig simma som har nära till gråt jag har varit här i ett år och nu händer det här det är fruktansvärt Sofia så från edo lesbos ja där hörde vi att det alltså byggs ett nytt tillfälligt läger. Hmm, alice petren. Det här nya läget som sätts upp det. Det kommer ju inte att räcka till alla som behöver tak över huvudet, eller hur? Greklands migrationsminister är på lesbos eller har varit på förmiddagen och sagt att då inom fem dygn så kommer alla att ha en plats men så sent som igår kväll så sa det är tretusen personer det kommer få plats i det här provisoriska tältläger som nu sätts upp och det vill säga åtta och ett halvt 1000/9000 skulle fortsatt vara utan tak egentligen är det ju så att flyktingarna hmm lesbos borna och även frivilligorganisationer gärna skulle vilja evakueras från ön därför att förhållandena på mår jag var så hemska om man får tror också att trålarna i det nya liv De kommer att bli ännu mycket värre det byggs uppe på en en bergstopp och det kommer att bli blåsigt det kommer bli kallt i nära havet och alla nu sägs det att det är en fem dygn så kommer alla på plats där men det är tveksamt om den uppgiften verkligen stämmer kommer att stämma utan att många dygn kommer människor fortfarande att sova utan tak och längs vägarna tack så mycket alice petren vår migrations korrespondent och så sverige aktivister från greenpeace blockerade återigen precis oljehamn I lysekil i morse sex personer tog sig in på området varav tre personer klättrade upp i last kranar för att hindra oljetanken grenar knutsen från att leverera sin olja till raffinaderiet de tre togs ner från kranarna och tillsammans med övriga aktivister greps dom dom misstänks för olaga intrång på skyddsobjekt område i enlighet med skyddslagen och har förts till polisstationen för förhör CSN skulderna hos kronofogden har ökat med nästan 20 procent sedan regeringen för fem år sedan höjde påminnelseavgiften antalet personer som betalar sina lån i tid har ökat men dom som inte gör det har desto större skulder hos kronofogden trots det så anser ministern för högre utbildning matilda ernkrans att avgiftshöjningen har varit lyckat förändringen av påminnelseavgiften har bidragit till att fler personer betala tillbaka sina lån I tid det är positivt man måste göra rätt för sig och betalar man tillbaka tid så har man ju ingenting att oroa sig över det som däremot missar att betala tillbaka sin ses en räkning i tid förbi dom är 450:- rakt in i statskassan och enligt statistik från kronofogden och ses igen visar det sig att det är allt färre som står för en allt större del av kakan i fjol betalades en in 352Mkr i omärkta pengar till staten i form av påminnelseavgifter Vilket är den högsta siffran sedan höjningen 20 hundra 15 utvecklingen kommer knappast som en överraskning för regeringen redan innan höjningen verkställdes vana det sedan utbildningsdepartementet att den höjd avgift kunde medföra att fler låntagare med betalningsproblem skulle hamna hos kronofogden även där var det väl leta doktorand i rättssociologi och medarbetare på kronofogden menar att detta är en uppenbar risk med kraftigt tilltagna avgifter risken är då när man skickar en skuld plus en hög påminnelse att människor som lever på gränsen att dom inte klarar av att betala den här skulden Och på så sätt så slipper man skulden till indrivning för att man prioriterar inte säga till hans bord utan man prioriterar hem hyra el och mat ministern kan säga att regeringen inte har någon avsikt att driva upp om en avgiften dessutom menar hon att avgiften ska täcka de administrativa kostnaderna för att se sen per påminnelse enligt ses sen är dock den kostnaden enbart 52:- per påminnelse det vill säga 398:- mindre än avgiften om låntagare inte betalar tillbaka sina studieskulder så betyder det en ökad Kostnad för csn det är den kostnaden måste täckas. Hmm? Antingen genom låntagarna som vi gör nu då eller att alla skattebetalare står för detta. Det är sa ministern för högre utbildning. Matilda ernkrans reporter var joel arvidsson. Antalet anmälningar om fuskande studenter har ökat vid flera av landets universitet och högskolor och enligt lärosätena kan distans studierna under korona krisen. Vara en förklaring anders malmberg, prorektor och ordförande i disciplinnämnden vid uppsala universitet, säger att det är tydligt har att göra med den snabbt framtvingade omställningen till digitala examinationer. Det finns flera situationer där studenter verkar ha brutit mot regler om att inte samarbeta eller att dom använt otillåtna material, enligt malmberg. Och samma tendens har märkts vid till exempel göteborgs universitet och umeå universitet. Det här är lunchekot IP ett och klockan. Den är 20 minuter. I ett om en stund ska det handla om hur turistorter påverkats av korona pandemin. Men först dom med farhågor för demokratin länder kan falla samman som ett resultat av korona krisen. Det stora antalet länder som ställer in val är oroväckande. Det här säger demokrati experten kevin casas zamora, som är chef för den internationella demokrati organisation. Idea i stockholm då? Skansen är ju gå in i kampen därmed inte småningom which friande domar precis oreo institutions to protect roll och tar collapsing. Det värsta som kan hända är att sköra stater med sköra institutioner, riskerar att kollapsa. Sen gick även casas zamora. Organisationen idea samarbetar med bland annat fn och eu. Demokrati experten är tidigare vicepresident från costa rica. Idé anser att det är bekymmersamt att över 70 länder och territorier i världen har ställt in val det här året på flera håll där val har hållits har valdeltagandet sjunkit senast i dominikanska republiken, poängterar han då. Som varit känns det här tecken plays tänkte jag blogga hos av election på dessies. Den enorma ekonomiska krisen slår mig en tsunamis grymhet mot utvecklingsländer på den södra delen av jordklotet. Säger chefen för idé an vi kan inte förutspå kriserna som kommer de närmsta månaderna och åren enligt organisationen men precis som vi sett genom historien kan en försämrad ekonomi leda till oroligheter som folkliga uppror stora demonstrationer och plundringar säger kevin casas zamora dess mig led power cord är tjust tullut ingen releasedatum ping i afrika har korona krisen används för att begränsa oppositionen i zimbabwe Och i guinea har demonstrationer förbjudits betonar han det är oroande hur ledare i olika delar av världen utnyttjar korona krisen för auktoritära metoder som att tysta oberoende medier och civilsamhällets möjlighet att göra sin röst hörd anser kevin casas zamora ändat av just nu i så är så negativt tänk när min barn trängdes i berlin får vara borta beatrice janzon hade intervjuat kevin casas zamora chefer Organisationen idea. Samtidigt med den politiska oron i belarus så inleds imorgon en rysk belarusiska militärövning med namnet slaviska brödraskapet som innebär att ryska styrkor kommer att finnas på plats i belarus. Enligt ett uttalande från den ryska försvarsmakten kommer dom ryska trupperna att återvända till ryssland direkt efter militärövningen slut. 2 poliser, en man och en kvinna vårdas på sjukhus eller i. Skador efter en skjutning i går kväll på en övervakningsfilm som publicerats av flera amerikanska medier, så syns hur en person går fram till den stillastående polisbilen och avlossar flera skott genom fönsterrutan. Enligt fbi är gärningsmannen fortfarande på fri fot. Corona pandemin slår hårt mot världens turist orter på den thailändska turistön puckett är ekonomin nu i fritt fall efter att thailands gränser har varit stängda för utländska turister sen i mars nu vädjar befolkningen på ön till myndigheterna att öppna gränserna för internationella turister KG malmö ab det är jävligt och det är riktigt dåliga tider säger taxichauffören suspension sak suppat är en utav hundratusentals som drabbats hårt av att inga turister kommer till bruket under pandemin Jag hoppas han att utländska besökare snart ska tillåtas komma till thailand phuket hotel organisationer vädjar också till thailändska regeringen att öppna gränserna bild bara nät jobbar inom hotellindustrin han säger att många som lever på turismen har blivit deprimerade på grund av den ekonomiska situationen där många lider enorma förluster jag kan inte prestera ja det är coach på mascus minst 50000 anställda inom hotellsektorn jag har eller kommer att sägas upp lägg därtill alla som på ett eller annat sätt har sina inkomster kopplade till turistnäringen Då antalet drabbade många många fler säger bill barnet i paris över himalaya spanien det finns planer på att stegvis öppna thailand för utländska turister den thailändska regeringen har visat på enastående osäkerhet i frågan nu finns ett förslag som går ut på att resenärer som stannar längre än fyra veckor ska välkomnas till landet det kan vara ett steg i rätt riktning tror bil barnet trots att den ekonomiskt viktiga jul och nyår säsongen redan är förlorad ock någon högsäsong blir det inte i år så att det skulle bli förkyld från long time och det är hejsan det är ingen självklarhet att alla bilar thailand ska öppna sina gränser Innan det finns ett fungerande vaccin mot koovee 19 vissa thailändare är rädda för att viruset ska komma tillbaka med turisterna taxichauffören shoppat är rädd för att han snart kommer att förlora allt alla ni till går vi skulle ju ta och jag måste snart försöka hitta ett annat jobb för att kunna betala mina räkningar säger suppat peder gustafsson bukett det är turkiska prospekterings fartyg som är över en månad befunnit sig i det omstridda vattnet mellan cypern och grekland har nu dragit sig tillbaka Fartyget sökte efter natur fyndigheter, vilket sågs som en upptrappning är den spända situationen på östra medelhavet och både eu och grekland har uppmanat turkiet att avsluta operationen. Den grekiska regeringen välkomnar beslutet och ser det som ett steg mot diplomatiska samtal mellan länderna, enligt af p. Regeringen bör omgående avsätta pengar så att alla äldre eller erbjudas. Hon mot pneumokocker det anser nu företrädare för flera partier i riksdagen. En viktig åtgärd, inte minst under korona pandemin, säger kristdemokraterna acko ankarberg johansson, som är ordförande i socialutskottet. Samtidigt som vi ger någonting bra till landets äldre och sköra som har haft den stora umbäranden under våren så kan vi också minska belastningen på våren. Personer över 65 år kan börja vaccinera sig mot säsongsinfluensan i början av november och nu höjs alltså. Öster för att den här gruppen ska kunna få vaccin mot pneumokocker utan att behöva betala pneumokocker kan orsaka allvarliga infektioner framförallt lunginflammation kristdemokraternas socialpolitiska talesperson acko ankarberg johansson igen flera regioner erbjuder dig kostnadsfritt 2:a gör det mot en avgift och jag tycker att vi kristdemokrater menar att det här ska vara jämlik ska vara lika för alla i landet sverigedemokraterna har samma åsikt ann christine from utterstedt Ledamot i socialutskottet det är inte alla äldre som har möjlighet att kunna betala för att få det här vaccinet även vänsterpartiet är inne på samma linje berättar karin rågsjö socialpolitisk talesperson men jag tycker det vore väldigt bra om regeringen hörsammar här socialminister lena hallengren säger att regeringen och samarbetspartierna just har aviserat stora tillskott till kommuner och regioner så min uppfattning är att vara en region verkligen ska se till att vaccinet är tillgängligt Man bör också se över vilken avgift om man sätter för att se till att att respektive målgrupp i det här fallet äldre och riskgrupper har möjligt att vaccinera sig det är så social minister lena hallengren reporter var lova olsson för många äppelodlare är höstens skörd dålig och en stor del av skulden bär en fjäril av familjen spinn malar rambergsvallen vars larver äter sig kors och tvärs igenom äpplet daniel lundqvist Han har ett musteri i sundsvall. I år har det har många drabbats av en en larv som heter då rönnberg smal visar här hur hur ser det angreppet äpple ut om man tittar då på på utsidan av av frukten så är det som små svarta hmm prickar och det är liksom utgångs hålen för så här års har har malin liksom kryper tur då eller den där lilla larven sen skär man i äpplet så ser man lite små tunna gångar som blir bruna Spår, men vad ska man göra då? Hmm, om det här finns på ens eget äppelträd. Det finns ju bekämpningsmedel för förmån fällor. Kan man hänga upp i trädet? Sen är det också hmm. Många rekommenderar att man sätter en sån lim ring runt trädstammen då peter with skall, professor som forskar om doftämnen vid sveriges lantbruksuniversitet, har förklaringen till varför malen slagit till mot äppelträden just i år. Alltså. Det finns ett antal träd. Dom inte blommar varje år. Det är ställt ut lägenhet med rull genomsnitt ungefär vart sjätte sjunde året uteblir blomningen nästan helt och dom söker sig flera där som som parar sig i skogen. Dom söker sig till något av dig till mig som bär frukt och då på mina äpple om området doft eller p platsen. Det sa peter vitt galler, som är professor vid institutionen för växtskyddsbiologi vid sveriges lantbruks universitet. SLU, hmm? Då återstår bara att säga att producent för lunch. Det var martin rundkvist i nilsson och nu lämnar vi över ordet till SMHI som.

Audio

Enteties

Location (GPE)

Organization

Person