Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - söndag 13 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

All elderly should be offered free vaccination against them, they now consider representatives of several parties in parliament. It is an important measure, not least now during the coronal pandemic," said Christian Democrat Acko Anchor Berg Johansson, who chairs the Social Committee. While we give something good to the country's elderly and fragile who have had the great hardship in the spring, we can also reduce the load in the spring. People over 65 years of age can start to get vaccinated. Against seasonal flu in early November and now voices are being raised for this group to be able to get vaccines against pneumococcus without having to pay pneumococcus. Can cause serious infections, especially pneumonia. The Christian Democrats' social policy spokesperson acko anchor berg johansson again. Several regions offer it free of charge, others do it for a fee and I think that we Christian Democrats believe that this should be equal for everyone in the country. Both the Left Party and the Sweden Democrats share the same view. Social Affairs Minister Lena Hallengren says that the government and the cooperation parties have just announced major additions to municipalities and regions. They are also enough for those who would like to use it to lower the cost of vaccination. Social Affairs Minister Lena Hallengren and reporter promise olsson so to Greece hopelessness is great among the thousands of refugees on lesbos who have now been homeless since the fires. Destroyed refugee situation, I feel on Wednesday our posted sofias and renew do was in place when the 1st refugees got to come to the new makeshift tent camp outside stands about fifty refugees in line waiting to enter one of them is 19 year march from syria his eyes are red and shiny he looks taken out yes it's not to you hello has been taken by their it I have not gone and then gastic. I haven't slept in 24 hours. "I was in my tent when someone said there was a fire so we move out into the jungle," said the marcher. I just want to get out of here to athens. It is primarily vulnerable groups who are given space in the new tent camp consisting of about 310 people tents man laufey this the Greek government's national coordinator for refugee reception, running at the back of the queue and telling a young man from the gambia. That he is the last of the day you are lucky," he says, smiling at the man. For thousands will continue to sleep on the roads for days to come. It's more often very johnny cash together partner next because every day that goes by that figure will decrease that we have no left, they say and actually hit me when I met him outside the camp. Sofias and from edo lesbos. Back to Sweden for many apple growers so in the autumn harvest bad and a large part of the blame carries a butterfly of the family spin grinder rönnbergs malen that hit the apple trees this year daniel lundquist has a musteri in sundsvall if you look at the outside of the fruit so it is like small black hmm dots and it is like the exit holes for this year have malin as well as crawling then or the small larva But , what to do then? Hmm, if this is on your own apple tree. There are pesticides for benefit traps. Can you hang up in the tree? Then there's hmm, too. Many people recommend putting such a glue ring around the tree trunk when peter with skall, professor who researches fragrances at the Swedish University of Agricultural Sciences, has explained why the moth hit the apple trees just this year. That's what I'm talking There are a number of trees. They don't flowers every penny. It is sold out apartment with green average about every sixth seventh year out, the flowering becomes almost completely and they seek out several there who mate in the forest. They come to something of you to me that bears fruit and then on my apple about the area scent and in the break. Peter, we're going to be professor at the Department of Plant Health Biology. Hmm. For some plant health biology and we tried the sale reporter ann hagman on p 4 västernorrland so the weather in the south so it will be mostly cloudy and in several places so there will also be a little rain every now and then in the north so the clouds vary. There may be some sun and there may even be some rain showers with elements of oscar. The temperature around 10 k.

Audio

Transcription

Sentiment: 51,38 %

Alla äldre borde erbjudas gratis vaccination mot dem åker de anser nu företrädare för flera partier i riksdagen. Det är en viktig åtgärd, inte minst nu under korona pandemin, säger kristdemokraterna acko ankarberg johansson, som är ordförande i socialutskottet. Samtidigt som vi ger någonting bra till landets äldre och sköra som har haft den stora umbäranden under våren så kan vi också minska belastningen på våren. Personer över 65 år kan börja vaccinera sig. Mot säsongsinfluensan i början av november och nu höjs alltså röster för att den här gruppen ska kunna få vaccin mot pneumokocker utan att behöva betala pneumokocker. Kan orsaka allvarliga infektioner, framförallt lunginflammation. Kristdemokraternas socialpolitiska talesperson acko ankarberg johansson igen. Flera regioner erbjuder det kostnadsfritt, andra gör det mot en avgift och jag tycker att vi kristdemokrater menar att det här ska vara jämlik ska vara lika för alla i landet. Både vänsterpartiet och sverigedemokraterna har samma åsikt. Socialminister lena hallengren säger att regeringen och samarbetspartierna just har aviserat stora tillskott till kommuner och regioner. Dom räcker också till den som skulle vilja använda det för att sänka kostnaden för vaccination. Socialminister lena hallengren och reporter lova olsson så till grekland hopplösheten är stor bland de tusentals flyktingarna på lesbos som nu varit hemlösa sedan bränderna. Förstörde flyktingläget mår jag i onsdags vår utsända sofias och förnya do var på plats när de 1:a flyktingarna fick komma till det nya provisoriska tältlägret utanför står ett femtiotal flyktingar i kö i väntan på att få komma in en av dom är 19 åriga marschen från syrien hans ögon är röda och blanka han ser medtagen ut ja det är inte till dig hej har varit tog av deras det Jag har inte gått och sen gastic. Jag har inte sovit på 2 dygn. Jag låg i mitt tält när någon sa att det brinner så då flyttar vi ut i djungeln, säger marschen. Jag vill bara komma härifrån komma till aten. Det är i första hand utsatta grupper som ges plats i det nya tältlägret som består av omkring 310 manna tält mannens laufey this den grekiska regeringens nationella samordnare för flyktingmottagande, springer längst bak i kön och säger till en ung man från gambia. Att han är den sista för dagen du har tur, säger han och ler mot mannen. För tusentals kommer att fortsätta sova på vägarna i flera dygn framöver. Det är mera ofta väldigt johnny cash tillsammans partner nästa för varje dag som går kommer den siffran att minska att vi inte har några kvar, säger man och slog faktiskt till mig när jag träffade honom utanför lägret. Sofias och från edo lesbos. Tillbaks till sverige för många äppelodlare så i höstens skörd dålig och en stor del av skulden bär en fjäril av familjen spinn malare rönnbergs malen som slagit till mot äppelträden i år daniel lundquist har ett musteri i sundsvall om man tittar då på på utsidan av av frukten så är det som små svarta hmm prickar och det är liksom utgångs hålen för så här års har har malin liksom kryper då eller den lilla larven Men, vad ska man göra då? Hmm, om det här finns på ens eget äppelträd. Det finns ju bekämpningsmedel för förmån fällor. Kan man hänga upp i trädet? Sen är det också hmm. Många rekommenderar att man sätter en sån lim ring runt trädstammen då peter with skall, professor som forskar om doftämnen vid sveriges lantbruksuniversitet, har förklaringen till varför malen slagit till mot äppelträden just i år. Alltså. Det finns ett antal träd. Dom inte blommor varje öre. Det säljs ut lägenhet med grön genomsnitt ungefär vart sjätte sjunde året ute blir blomningen nästan helt och dom söker sig flera där som som parar sig i skogen. Dom söker sig till något av dig till mig som bär frukt och då på mina äpple om området doften och i pausen. Peter, vi skall professor vid institutionen för växtskyddsbiologi. Hmm. För viss växtskyddsbiologi och försökte vi de salu reporter ann hagman på p 4 västernorrland så vädret i söder så blir det mestadels molnigt och på flera håll så kommer det också lite regn då och då i norr så varierar molnigheten. Det kan bli lite sol och det kan även bli en del regnskurar med inslag av oscar. Temperaturen runt 10 k.

Audio

Keyphrases

Enteties

Person