Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Daily Echo: summary of today's news

Ekot - lördag 12 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 100,00 %

And here is today's eco age limit for the right to student financial aid to be raised to 60 years suggests the Liberals, center and government calmer location on lesbos families have begun to move into the temporary refugee camp and tavern inspectors are harassed when they check the distances at bars and restaurants in the studio. Katarina boye yes, the age limit for entitlement to student financial aid should be raised from today's 56 years to 60 years. It suggests the government center party and liberals in the upcoming autumn budget nyamko sabuni is the Liberal party leader student finance system in Sweden is one of the world's best and we would like there to be more people in life longer in life those who study in college or university full time can get grants and loans from the Central Student Aid Board csn for a maximum of six years but the number of weeks you are entitled to borrow money decreases gradually from the year you turn 47 and the one who is older than 56 years Can neither receive grants nor loans. It is these rules that the government, the Center Party and the Liberals now want to change the upcoming autumn budget, thus stating that the age limit for student financial aid should be increased by 4 years to 60 years and that the de-escalation in the right to borrow should begin at 51. The new framework, which is estimated to cost SEK 119 million a year, is due to take effect by 2022, says Liberal Party leader Nyamko Sabuni. We live longer more want to work longer several will have to work longer and then it is important that you can be retrained learn new hmm and make sure that you are still in work and therefore so we mean that should you be able to afford to learn new then must also cottage and be funded and therefore we want to raise the age of study funds at the same time so there are very few people who are over 50 years and have study funding so how how how many think you will take advantage of this it is because the world of work is changing but we have not really changed mentality and our systems have not encouraged this possibility, but I see more and more older people who actually go back to university and want to study further and we must of course facilitate for the elderly too. The government, the Center Party and the Liberals also propose that the age for when student loans should be repaid be increased from 60 to 64 years. Reporter, promising olsson more politics and kristersson, party leader of the Moderates, will not give jimmie åkesson and the Sweden Democrats. Ministerial post in a future nonsocialist government it says in the echo Saturday interview today it is not relevant to me I want to form a government with the Christian Democrats moderates and christian democrats will go to elections together to form a government in an interview in dn today I jimmie åkesson and the Sweden Democrats claim the Minister of Justice and Energy Minister posts in a future government with the Moderates and Christian Democrats have sought ulf kristersson in connection with jimmies åkesson statement and he refers to his previous answers in today's Saturday interview Says that he does not want to govern together with the Sweden Democrats no it is not relevant at all that one obvious reason that we think quite different in the right important not so many but quite important issues on the broad economic issues of the broad social debate I think is similar enough to be able to discuss things on some issues that we do not talk so often about international cooperation eu issues they vote against the whole eu s budget now for example, therefore, the kind of fundamental issues I am quite different, however, he is open to budget negotiations and negotiations with the Sweden Democrats to get their proposals through at this point is now so I do not really exclude anything or budget negotiations from all parties that want a nonsocialist government, I am prepared to talk also economy and budget with also busch ebba thor for the Christian Democrats says in a written message to the echo that they go to the elections on forming a government together with moderates reporter helena bohman brody On the island of lesbos in Greece, it has been troubled today people have thrown stones at police who have responded with tear gas the protests have been about people forced to stay overnight outdoors since the refugee camp moria burned down a while ago so I talked to our posted sofia so asked about how the situation is right now it is quite quiet I stand right here then at the temporary time then at the temporary the camp that it has actually built up overnight in military area Hmm speaking refugees are here outside and are now undergoing some kind of registration process

Audio

Transcription

Sentiment: 51,16 %

Och här är dagens eko åldersgränsen för rätt till studiemedel ska höjas till 60 år föreslår liberalerna, centern och regeringen lugnare läge på lesbos familjer har börjat flytta in i det tillfälliga flyktinglägret och krog kontrollanter trakasseras när dom kollar avstånden på barer och restauranger i studion. Katarina boye ja, åldersgränsen för rätt till studiemedel ska höjas från dagens 56 år till 60 år. Det föreslår regeringen centerpartiet och liberalerna i den kommande höstbudgeten nyamko sabuni är liberalernas partiledare studiemedelssystem i sverige är ett av världens bästa och vi vill gärna att det ska komma fler till del längre i livet den som studerar på högskola eller universitet på heltid kan få bidrag och lån från centrala studiestödsnämnden csn i högst sex år men antalet veckor man har rätt att låna pengar minskar successivt från det år man fyller 47 och den som är äldre än 56 år Kan varken få bidrag eller lån. Det är dom här reglerna som regeringen, centerpartiet och liberalerna nu vill ändra av den kommande höstbudgeten framgår i alltså att åldersgränsen för studiemedel ska höjas med 4 år till 60 år och att nedtrappningen i rätten att låna ska börja vid 51. Det nya regelverket, som beräknas kosta 119 miljoner kronor om året, ska börja gälla senast år 2022, säger liberalernas partiledare nyamko sabuni. Vi lever längre fler vill jobba längre flera kommer behöva jobba längre och då är det viktigt att man kan omskolas lära nytt hmm och se till att man är kvar i arbetslivet och därför så menar vi att ska man kunna ha råd att lära sig nytt då måste också stugan och finansieras och därför vill vi höja åldern för studiemedel samtidigt så är det ju väldigt få personer som är över 50 år och har studiemedel så hur många tror du kommer att nappa på det här det beror ju på att arbetslivet förändras men vi har inte riktigt förändrat sig Mentalitet och våra system har ju inte heller uppmuntrat denna möjlighet, men jag ser ju fler och fler äldre som faktiskt går tillbaks till universitetet och vill studera vidare och vi måste ju underlätta för dom äldre också. Regeringen, centerpartiet och liberalerna föreslår också att åldern för när studielånen ska vara återbetalda höjs från 60 till 64 år. Reporter, lova olsson mer politik och kristersson, partiledare för moderaterna, tänker inte ge jimmie åkesson och sverigedemokraterna. Ministerpost i en framtida borgerlig regering det säger han i ekots lördagsintervju i dag det är inte aktuellt för mig jag vill bilda en regering med kristdemokraterna moderaterna och kristdemokraterna kommer gå till val tillsammans för att bilda en regering i en intervju i dn idag jag jimmie åkesson och sverigedemokraterna anspråk på justitieminister och energiminister poster i en framtida regering med moderaterna och kristdemokraterna ekot har sökt ulf kristersson i samband med jimmie åkessons uttalande och han hänvisar till sina tidigare svar i dagens lördagsintervju Säger att han inte vill regera tillsammans med sverigedemokraterna nej det är inte aktuellt överhuvudtaget att det ena uppenbara skäl att vi tycker rätt olika i rätt viktiga inte så många men rätt viktiga frågor i de breda ekonomiska frågorna om breda samhällsdebatten jag tycker är tillräckligt lika för att kunna diskutera saker i en del frågor som vi inte pratar så ofta om internationellt samarbete eu frågorna dom röstar emot hela eu s budget nu till exempel alltså den sortens fundamentala frågor Jag är rätt olika däremot är han öppen för att budgetförhandla och förhandla med sverigedemokraterna för att få igenom sina förslag i det här läget är nu så utesluter jag egentligen ingenting eller budgetförhandlingar från alla partier som vill ha en borgerlig regering är jag beredd att prata även ekonomi och budget med också ebba busch thor för kristdemokraterna säger i ett skriftligt meddelande till ekot att dom går till val på att bilda regering tillsammans med moderaterna reporter helena bohman brody På ön lesbos i grekland har det varit oroligt i dag människor har kastat sten mot polis som har svarat med tårgas protesterna har handlat om att människor tvingats övernatta utomhus sen flyktinglägret moria brann ner för en stund sen så pratade jag med vår utsända sofia så frågade om hur läget är det nu just nu är det ganska lugnt jag står precis här då vid det tillfälliga lägret som man har faktiskt byggt upp över en natt på militärt område Hmm på tal flyktingar är här utanför och håller nu på att genomgå någon typ av registreringsprocess där man även penslar för coronas nytta och 2:a sjukdomar och dom 1:a har faktiskt fått komma in och komma till olika päls i det här tillfälliga lägret trots att det fortfarande håller på att färdigställas det är ju inte helt klart än hur många är det som ska få plats i det här tillfälliga lägret det här är ett läge sämst för barnfamiljer och särskilt utsatta om man kommer att sätta upp några hundra Helst det ska ge plats åt ungefär tretusen människor. Det här är oroliga läget som var tidigare. Idag är det lugnat ner sig nu. Det håller helt med sig. Polisen tycker in med tårgas efter att protester utmynnade i stenkastning och slags. Mål och även en mindre brand som snabbt kunde släckas precis efter att ett femtontal barn i 4, femårsåldern gick fram och överlämnade blommor till kravall poliserna som ett tecken på fred. Och det tycker då att tyvärr ett mindre trevligt avslut med som sagt ingripande av kravallpolis. Nu är det dock väldigt lugnt. Vet man nånting mer nu om dom här bränderna som gjorde att lägret moria brann ner? Det är flera olika bränder som pågick under flera dagar och man vet ännu inte orsaken till någon av bränderna men det går väldigt mycket olika rykten om flera olika orsaker att hon ska vara anlagda dom ska ha spridit sig och att olika personer eller grupperingar ska ha anlagt dom här bränderna men det är som sagt ingenting som med klart en eller som myndigheterna har gått ut med någon officiell orsak vår utsända sofia så från youdo på lesbos Och både eu kommissionen i bryssel och de enskilda eu länderna då följer nu noga vad som händer på lesbos och reaktionerna varierar över europa österrike kommer inte att ta emot några flyktingar och migranter från lesbos är beskedet från förbundskansler sebastian k rudsbyn riskens gick människan fick ihop någon match när krisland avbräck men vi riskerar att ge människor falska förhoppningar liksom skedde år 2015 säger kors i ett videoklipp som har lagt ut idag Youtube, polen och ungern säger detsamma frankrike och tyskland och ett tiotal IU länder går däremot ihop och tar emot dom drygt 400 minderåriga som levde utan föräldrar i lägret moria. Men kring övriga utan sovplatser. Nu gäller greklands direktiv att ingen får lämna ön att evakuera vuxna och barnfamiljer skulle kunna ses som en eftergift. Om utredningen visar att branden faktiskt var medvetet anlagd, enligt en grekisk minister. Reaktionerna i olika från eu länderna men eu kommissionens vice ordförande margaritas schinas sa igår att måla en skarp påminnelse om att tiden har runnit ut för eu. Länderna att inte ha en gemensam politik var restaurang allt om how long djur och en liv och walter bagration, polis moria i nascar bridge. En sanningens minut för en eu gemensam migrationspolitik. Följer efter den 30 september. Då är ju kommissionens förslag till en ny migrationspakt presenteras alice biträde, migration korrespondent. Även i dag har polisen i belarus gripits flera personer i samband med protester i huvudstaden minsk. Hundratals kvinnor har samlats för att demonstrera mot valresultatet legitimitet och alexander lukasjenka vann minst 6 personer har gripits. Det har varit tumult i paris idag med 200 gripna av polis under den första gången sedan pandemin kallade till nationell dem. Construction rörelsen samlades cirka tusen demonstranter vilket är långt ifrån västarnas glansdagar men rörelsen är inte död enligt initiativtagaren priscila loss key ska jag sitta och traditioner jag var en underhållande skulle vilja träffa det är viktigt att visa att vi fortfarande är här eftersom vi inte har fått igenom alla våra krav säger priscilla loski samtidigt som polisen kastar tårgasgranater mot demonstranterna längre bort som inte respekterat polisens avspärrning Inrikesminister kör allt där man meddelade igår att den franska polisen som har fått mycket kritik för att vara för konfrontativ från och med i dag ska ha en mer dialog inriktade attityd och därför utrustats med särskilda medlare polisen även fått en ny mindre farlig typ av tårgasgranater och man har infört särskilda övervakare som ska godkänna skott med gummikulor undvika att ta 1:a köp om ju är väldigt i den situation som dagens demonstration har presenterats som gula västarnas Återkomst en temperaturmätare men den kapades av många som inte ville ha lugn och det blev konfrontationer mellan polis och demonstranter men enligt priscilla logi vars facebook protest mot höjda bränslepriser vad upprinnelsen till gula västarna är rörelsen som kräver ekonomisk och social rättvisa inte död innan vi se riktig förändring så kommer inte folk att bli nöjda och vad jag ser så är dom inte i närheten av att vara nöjda ja men det är faktiskt 1:a då marie nilsson boij Paris nu återupptar astrazeneca testerna av ett vaccin mot går vid 19. Testerna stoppades tillfälligt för några dagar sedan på grund av att en av personerna som deltog fått en oförklarlig sjukdom. Och det var oklart om vaccinet orsakat symptomen. Enligt den brittiska läkemedelsmyndigheten så är det säkert att fortsätta testerna, skriver astra zeneca i ett pressmeddelande. Läkemedelsbolaget skriver ut. Vad för sjukdom personen drabbades av krog kontrollanter som ska kontrollera om folkhälsomyndighetens regler. Om trängsel och servering har följts, hotas och trakasseras av bland annat kroggäster. Enligt angelica vinter, som är chef för miljöförvaltningen i göteborg, så har det här blivit vardag för inspektörerna vid varje tillfälle. Vi är ute så blir vi ifrågasatta varför vi är där och vad vi har för befogenheter att göra det. Ja det, det kan bli filmade på hoppade utav allmänheten i form av att dom är väldigt arga och otrevliga och väldigt upprörda. Än så länge har det inte kommit till några fysiska konfrontationer på dom. Över 800 kontroller av göteborgs krogar som har genomförts hittills. Men enligt angelica vinter så förekommer det regelrätta hot. Bland annat uppstod en incident i slutet på sommaren där krogvakter blev hotfulla mot inspektörerna, något som nu har polisanmälts. Vi accepterar aldrig att våra medarbetare blir utsatta för. Hot eller, våld eller otillåten påverkan? Kontrollanterna i göteborg får nu bära personlarm om man har upprättat ett tätt samarbete med polisen och inte heller i storstadskommunerna malmö och stockholm är kontrollanterna ts besök populära. Christine fornander, som är ansvarig för kontrollerna på miljöförvaltningen i stockholm, vittnar om att det kan bli hätsk stämning. Ja, det kan både vara personalen och med gäster som tycker att det är så roligt att vi är där och tittar och ifrågasätta. Ta och kika hur det ser ut med avstånd mellan stolar och sånt så det såna situationer kan ju uppstå och det här har nu lyfts upp som ett nationellt arbetsmiljöproblem i bland annat möten med sveriges kommuner och regioner s kr där ann sofie eriksson är chef för miljö och säkerhet då det främst göteborg som har upplevt det men det har enstaka tillfällen i 2:a kommuner också och främst storstadskommunerna nej jag tycker det är allvarligt att inte den här kontrollen kan ske på ett sådant sätt av personalen så de känner sig trygga Klart att det hoppas vi att man att man accepterar att det här är deras jobb att göra den här kontrollen det säger ann sofie eriksson som är chef för miljö och säkerhets avdelningen på sveriges kommuner och regioner sr reporter varan i säve och så avslutar vi med en titt på vädret i morgon så får södra halvan av landet rätt molnigt och på flera håll tidvis regn som rör sig österut i norra halvan av landet varierande molnighet med både sol stunder och delvis rätt Lurar som kan få inslag av åska temperatur i allmänhet 10 till 15 grader i fjällen mellan 5 och 10 grader. Producenter var thomas axel ner. Nu så är det dags för sport nyheter. Och radiosporten sammanfatta nyhetsläget i flera kanaler det blev delad poäng fått i dagens match i herrarnas fotbollsallsvenska mötet djurgården elfsborg slutade ett ett den irländska MA stjärnan conor mcgregor har gripits av polis på den franska ön korsika misstänkt för sexuellt övergrepp och förargelseväckande beteende det meddelar åklagarmyndigheten på korsika 32 åringen meddelade i juni i år att han lägger ner sin proffskarriär i Mars 2019 så greps han i miami är misstänkt för Johan och skadegörelse och 2018 så dömdes han till samhällstjänst efter att ha attackerat en buss som är andra MMA utövare och i premiäromgången av ishockeyns shl blev det bland annat storseger för en av förhandsfavoriterna, luleå, som besegrade förra säsongens suverän har vi 71 med hela 4, 0 samma resultat som alltid på radiosportens sajt.

Audio

Enteties

Organization

Person