Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Daily Echo: summary of today's news

Ekot - lördag 12 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

Stone-throwing against the police and tear gas against the demonstrators unrest on lesbos today. The age limit for entitlement to student financial aid should be raised to 60 years suggests the Liberals and the Center Party and the government and restaurant inspectors are harassed when they check the distances in restaurants and in bars in the studio. Katarina boy ja on the island of lesbos in Greece, the unrest has escalated today. People have thrown stones at the police who responded with. Tear gas protests against people being forced to spend the night outdoors a moria refugee camp burned down are in the fourth day. On site is our sent sofia so from yes do sofia, what is the situation where you are now? Right now it is quite quiet, I am standing right here, we have the temporary camp that has actually been built overnight in military territory. Hmm, speaking of refugees are here outside and are now undergoing some kind of registration process where you also test for hmm corona, infection and other diseases and the first ones have actually been allowed to enter and and come to different tents in this temporary camp. Although it is still being completed, it is quite clear than how many will fit in this temporary camp Hmm, this is a location mainly for families with children and especially vulnerable if you are going to put up some 100 evening to make room for about three thousand people. Hmm, this troubled situation that was earlier today is now, it has calmed down now. It's calmed down. The police feel in with tear gas after it was after protests resulted in stone throwing and. And fights and even a small fire that could quickly be extinguished it just after about fifteen children II four five years old went up and handed flowers to the riot police as a sign of peace you got of course unfortunately a less pleasant ending with hmm but as I said intervention by riot police hmm now, however, it is very quiet, you know something more now about these fires They have burned that made the camp feel. I burned down. Yes it is like this that there are several different fires that went on for several days and you do not yet know the cause of any of the fires but there are very very different rumors hmm that I have heard about several different reasons hmm that she should be landscaped they should have spread and that different different people or groups should have set these fires but it is as I said nothing that is clear yet or as the authorities should have set out have gone out with no official Cause thank you very much, sofia, so from, well, you who are our posted on the island of lesbos and lived in eu. The Commission in Brussels and the individual eu countries. They are now closely monitoring what is happening on the island of Lesbos and the reactions vary across Europe. Austria will not accept any refugees and migrants from lesbos is the news of Chancellor sebastian chords. We risked their people's hopes enough one March when the war land. "Relaxedness risks giving people false hopes as happened in 2015," said Kors in a video clip he posted today on youtube poland and hungary says the same France and Germany and a dozen IU countries, on the other hand, join forces and receive the more than 400 minors who lived without parents in camp moria but around the rest without sleeping places now, the Greek directive applies that no one can leave the island to evacuate adults and families with children could be seen as a remission If the investigation shows that the fire was actually deliberately started, according to a Greek minister. The reactions from different eu countries, but European Commission Vice-President Margaritas Schinas said yesterday to paint a stark reminder that time has run out for the EU. countries not to have a common policy. Where is all she how long animals and a life and walter bagration, police moria in showers. Be majda a moment of truth for a european migration policy follows the 30th Of September when the Commission's proposal for a new migration pact is presented alice better than migration correspondent even today, the police in belarus in belarus in connection with protests in the capital minsk hundreds of women have gathered to demonstrate against the election results legitimacy when alexander lukashenka won at least six people arrested The age limit for the right to study funds is to be raised from today's 56 years to 60 Years. This is proposed by the government, the Center Party and the Liberals in the forthcoming autumn budget. Nyamko sabuni is the leader of the Liberal Party. Student aid systems in Sweden are one of the world's best and we would like more people to benefit more in life. D

Audio

Transcription

Sentiment: 51,13 %

Stenkastning mot polisen och tårgas mot demonstranterna oroligt på lesbos i dag. Åldersgränsen för rätt till studiemedel ska höjas till 60 år föreslår liberalerna och centern och regeringen och krog kontrollanter trakasseras när dom kollar avstånden på restauranger och i barer i studion. Katarina boy ja på ön lesbos i grekland har oroligheterna trappats upp idag. Människor har kastat sten mot polisen som svarat med. Tårgas protesterna mot att människor tvingats övernatta utomhus en flyktinglägret moria brann ner är inne på fjärde dygnet. På plats finns vår utsända sofia så från ja do sofia, hur är läget där du är nu? Just nu är det ganska lugnt, jag står precis här har vi det tillfälliga lägret som man har faktiskt byggt upp över en natt på militärt område. Hmm, på tal flyktingar är här utanför och håller nu på att genomgå någon typ av registreringsprocess där man även testar för hmm korona, smitta och andra sjukdomar och dom första har faktiskt fått komma in och och komma till olika tält i det här tillfälliga lägret. Trots att det fortfarande håller på att färdigställas det är ju det helt klart än hur många är det som ska få plats i det här tillfälliga lägret Hmm, det här är ett läge främst för för barnfamiljer och särskilt utsatta om man kommer att sätta upp några 100 kväll ska ge plats åt ungefär tretusen människor. Hmm, det här oroliga läget som var tidigare idag är nu har det lugnat ner sig nu. Det har lugnat ner sig. Polisen tycker in med tårgas efter att det var efter att protester utmynnade i stenkastning och och. Och slagsmål och även en mindre brand som snabbt kunde släckas det precis efter att ett femtontal barn II fyra fem årsåldern gick fram och överlämnade blommor till kravall poliserna som ett tecken på fred du fick ju då tyvärr ett ett mindre trevligt avslut med hmm men som sagt ingripande av kravallpolis hmm nu är det dock väldigt lugnt vet man nånting mer nu om dom här bränderna Dom har som brände som som gjorde att lägret mår. Jag brann ner. Ja det är ju så här att det är flera olika bränder som pågick under flera dagar och man vet ännu inte orsaken till någon av bränderna men det går väldigt mycket olika rykten hmm som jag har hört om flera olika orsaker hmm att hon ska vara anlagda dom ska ha spridit sig och att olika olika personer eller grupperingar ska ha anlagt dom här bränderna men det är som sagt ingenting som är klart än eller som myndigheterna har gått ut med någon officiell Orsak tack så mycket, sofia, så från, ja, du som är vår utsända på ön lesbos och bodde i eu. Kommissionen i bryssel och de enskilda eu länderna. Dom följer nu noga vad som händer på ön lesbos och reaktionerna varierar över europa. Österrike kommer inte att ta emot några flyktingar och migranter från lesbos är beskedet från förbundskansler sebastian chords. Vi riskerade sitt människors hopp nog en mars när kriget land. Avspändhet riskerar att ge människor falska förhoppningar liksom skedde år 2015 säger kors i ett videoklipp som han lagt ut idag på youtube polen och ungern säger detsamma frankrike och tyskland och ett tiotal IU länder går däremot ihop och tar emot dom drygt 400 minderåriga som levde utan föräldrar i lägret moria men kring övriga utan sovplatser nu gäller greklands direktiv att ingen får lämna ön att evakuera vuxna och barnfamiljer skulle kunna ses som en eftergift Om utredningen visar att branden faktiskt var medvetet anlagd, enligt en grekisk minister. Reaktionerna i olika från eu länderna men eu kommissionens vice ordförande margaritas schinas sa igår att måla en skarp påminnelse om att tiden har runnit ut för eu. Länderna att inte ha en gemensam politik. Var är allt hon how long djur och en liv och walter bagration, polis moria i duschar. Bli majda en sanningens minut för en eu gemensam migrationspolitik följer efter den 30:e September då är ju kommissionens förslag till en ny migrationspakt presenteras alice bättre än migrations korrespondent även i dag har polisen i belarus i gripit flera personer i samband med protester i huvudstaden minsk hundratals kvinnor har samlats för att demonstrera mot valresultatet legitimitet då alexander lukasjenka vann minst sex personer gripits Åldersgränsen för rätt till studiemedel ska höjas från dagens 56 år till 60 år. Det föreslår regeringen, centerpartiet och liberalerna i den kommande höstbudgeten. Nyamko sabuni är liberalernas partiledare. Studiemedelssystem i sverige är ett av världens bästa och vi vill gärna att det ska komma fler till del längre i livet. Den som studerar på högskola eller universitet på heltid kan få bidrag och lån från centrala studiestödsnämnden. Sesen i högst sex år men antalet veckor man har rätt att låna pengar minskar successivt från det år man fyller 47 och den som är äldre än 56 år kan varken få bidrag eller lån det är dom här reglerna som regeringen centerpartiet och liberalerna nu vill ändra av den kommande höstbudgeten framgår alltså att åldersgränsen för studiemedel ska höjas med fyra år till 60 år och att nedtrappningen i rätten att låna Ska börja vid 51 det nya regelverket som beräknas kosta 119Mkr om året ska börja gälla senast år 2022 säger liberalernas partiledare nyamko sabuni vi lever längre fler vill jobba längre flera kommer behöva jobba längre och då är det viktigt att man kan omskolas lära nytt hmm och se till att man är kvar i arbetslivet och därför så menar vi att ska man kunna ha råd att lära sig nytt då måste också studien finansieras och därför vill vi höja ålder Före studiemedel samtidigt så är det ju väldigt få personer som är över 50 år och har studiemedel så hur många tror du kommer att nappa på det här det beror ju på att arbetslivet förändras men vi har ju inte riktigt förändrats i mentalitet och våra system har ju inte heller uppmuntrat denna möjlighet men jag ser ju fler och fler äldre som faktiskt går tillbaks till universitetet och vill studera vidare och vi måste ju underlätta för dom äldre också regeringen centerpartiet och liberalerna föreslår också att åldern för när studielånet Ska vara återbetalda höjs från 60-64 år reporter lova olsson ulf kristersson partiledare för moderaterna tänker inte ge jimmie åkesson och sverigedemokraterna ministerposter i en framtida borgerlig regering säger han i ekots lördagsintervju tidigare i dag det är inte aktuellt för mig jag vill bilda en regering med kristdemokraterna moderaterna och kristdemokraterna vi kommer gå till val tillsammans för bildar regering i en intervju i dn idag jag jimmie åkesson och sverigedemokraterna Anspråk på justitieminister och energiminister poster i en framtida regering med moderaterna och kristdemokraterna ekot har sökt ulf kristersson i samband med jimmie åkessons uttalande och han hänvisar till sina tidigare svar i dagens lördagsintervju där han säger att han inte vill regera tillsammans med sverigedemokraterna nej det är inte aktuellt över huvud taget det ena uppenbara skäl att vi tycker rätt olika i rätt viktiga inte så många men rätt viktiga frågor i de breda ekonomiska frågorna om breda samhällsdebatten Tycker vi tillräckligt lika för att kunna diskutera saker i en del frågor som vi inte pratar så ofta om internationellt samarbete eu frågorna dom röstar emot hela eu s budget nu till exempel alltså den sortens fundamentala frågor där tycker vi det olika däremot är han öppen för att budgetförhandla och förhandla med sverigedemokraterna för att få igenom sina förslag i det här läget är nu så utesluter ju egentligen ingenting när de budgetförhandlingar för att alla partier som vill ha en borgerlig regering är jag beredd att prata även ekonomi och budget med Också ebba busch thor för kristdemokraterna säger i ett skriftligt meddelande till ekot att dom går till val på att bilda regering tillsammans med moderaterna. Reporter helena bohman, brodie socialminister lena hallengren hon kommenterar nu skriftligt vad moderatledaren ulf kristersson föreslår nämligen att polis och åklagare ska kunna ta beslut enligt LVU om att omhänderta barn som växer upp i kriminella familjer. Hallengren, skriver den kriminella. Redan i dag kan omhändertas av socialtjänsten med stöd av lv U. Enligt lena hallengren så har regeringen gett socialstyrelsen i uppdrag att ge förslag till insatser för ett ökat omhändertagande utan samtycke. Iran avrättade tidigt i morse brottaren navid av kari. Han dömdes för att ha deltagit i protesterna 2018 grader varmt. Domen baserades på ett erkännande som han själv sagt kom under tortyr omvärldens protester och vädjanden hjälpte inte människorättsorganisationerna utrikesdepartement det är internationella brottningsförbundet och till och med i usa s president donald trump alla har dom vädjat till den iranska regimen om att stoppa avrättningen men för döva öron iran har som svar gått till motoffensiv och förklarat navidad kari skyldig och så vidare själv har vädjat om hjälp Så här lät det i en ljudupptagning från fängelset bok med det här skojar du har ju en resa om mira nedgångna vet när vi har idag det här är en liten dom från den islamiska regimen ska en oskyldig person avrättas om hans röst inte hörs kommer han att dödas utan att någon reagerar eller bryr sig men många reagerade många brydde sig men till ingen nytta de iranska myndigheterna vägrade mjukna inte heller föräldrarna till den vackra care anklagas för att ha dödat ville benåda Som dom enligt iransk lag kan tidigt i morse hängde 27 årige navidad kari i ett fängelse i schirach han dömdes för att ha erkänt inblandning i våldsamma protester 20 hundra 18 och för att ha knivdödat en säkerhetsvakt men erkännandet gjordes under tortyr och rättegången blixt avhandlades och var över på en timme sen var karis tid utmätt både människorättsgrupper och utrikesdepartement har i skarpa ordalag kritiserat domslutet Också 2 av navidad karis bröder har dömts för inblandning i protesterna till långa fängelsestraff och spöstraff. Johan mathias sommarström, mellanösternkorrespondent nu återupptar astra zenica testerna av ett vaccin mot kol 19 testerna stoppades tillfälligt för några dagar sedan på grund av att en av personerna som deltog fått en oförklarlig sjukdom och det var oklart om vaccinet orsakat symptomen. Enligt den brittiska läkemedelsmyndigheten så är det. Testerna skriver astra zeneca i ett pressmeddelande läkemedelsbolaget skriver också att den inte kan gå ut med var för sjukdom personen drabbades av krog kontrollanter som ska kontrollera om folkhälsomyndighetens regler om trängsel och servering har följts hotas och trakasseras trakasseras av bland annat kroggäster enligt angelica vinter som är chef för miljöförvaltningen i göteborg har det här blivit vardag för inspektörerna vid varje tillfälle vi ute så blir vi ifrågasatta Varför vi är där och vad vi har för befogenheter att göra det gör vi kan bli filmade på hoppade utav allmänheten i form av att dom är väldigt arga och otrevliga och väldigt upprörda än så länge har det inte kommit till några fysiska konfrontationer på dom över 800 kontroller av göteborgs krogar som har genomförts hittills men enligt angelica vinter så förekommer det regelrätta hot bland annat uppstod en incident i slutet på sommaren där krogvakter blev hotfulla mot inspektörerna något som nu har polisanmälts vi accepterar aldrig att vår Medarbetare blir utsatta för hot eller våld eller otillåten påverkan kontrollanterna i göteborg får nu bära personlarm om man har upprättat ett tätt samarbete med polisen och inte heller i storstadskommunerna malmö och stockholm är kontrollanterna besök populära christine fonder som är ansvarig för kontrollerna på miljöförvaltningen i stockholm vittnar om att det kan bli hätsk stämning ja det kan både vara personalen och med gäster som tycker att det är inte så roligt att vi är där och Tittar och ifrågasättande och kika hur det ser ut med avstånd mellan stolarna och sånt så det är såna situationer kan ju uppstå och det här har nu lyfts upp som ett nationellt arbetsmiljöproblem i bland annat möten med sveriges kommuner och regioner s kr där ann sofie eriksson är chef för miljö och säkerhet då det främst göteborg som har upplevt det men det har enstaka tillfällen i 2:a kommuner också och främst storstadskommunerna nej jag tycker det är allvarligt att inte den här kontrollen kan ske på ett sådant sätt att personalen så de känner sig trygga självklart är du Hoppas vi att man att man accepterar att det här är deras jobb att göra den här kontrollen ann sofie eriksson chef för miljö och säkerhets avdelningen på sveriges kommuner och regioner reporter var annie säve vädret imorgon får södra halvan av landet rätt molnigt och på flera håll tidvis regn som rör sig österut i norra halvan varierande molnighet med både sol stunder och delvis regnskurar som kan få inslag av åska och temperaturer i allmänhet 10-15 grader i fjällen mellan 5:10 grader Där producent för dagens eko 04.45. Det var tomas axner.

Audio

Keyphrases

Enteties

Location (GPE)

Organization

Person