Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Lunch ekot: news and reportage

Ekot - lördag 12 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

Moderate leader Ulf Kristersson wants children growing up in criminal families to be taken into custody. Sharp increase in the number of divorce applications during the corona crisis. The majority of the country's regions have started testing children at 19 and the EU wants agreements with countries in North Africa to deal with refugee flows to Europe. This and more in lunch Saturday in the studio. Katarina boye, yes. Visa prosecutors should have the opportunity to forcibly take care of the children of gang criminals under the Law on the Care of Young Lv U. it would send an important signal says moderate leader ulf kristersson in the echo's Saturday interview today if you do not make sure that your children do not have to grow up in serious crime or if you do not keep track that your children do not commit crimes then we must take over the task that I would say is a signal that would be quite crystal clear right into quite a few families Already today, children are taken care of parents who lack care or because of their own behaviour, such as addiction and crime. But the Conservatives now think that more children in families who commit organized crime should be taken into care. This is the view of Ulf Kristerson that social services rarely do today. Now we are talking about children and young people who grow up in crime where the family is criminal, where the imminent risk of their being raised. In their own criminal path they are often not taken care of at all the Conservatives want to expand the possibilities for the care of children by also giving police and prosecutors the power to take care under lb u act on the care of young people something they do not have today ulf kristersson again it would make the state's collective efforts to remove children and young people from criminal environments would be much much better it says Moderate Party leader ulf kristersson monica to saarinen Hmm and the echo Saturday interview it is available to listen to via our website swedish radio. SE or in the app sveriges radio play and Saturday interview is of course also broadcast here IP after country and sea weather forecast five in a Sweden Democrats party leader Jimmie Åkesson aims to become Minister of Justice after the next election he says in an interview in today's news that the Sweden Democrats form government with the Moderates and Christian Democrats After the next election, he is ready to take on. Åkesson, the Minister of Justice, believes that the party is also well placed to take care of energy issues and that it needs to have a government minister at the Ministry of Finance. Today is the fourth day that refugees sleep on the streets of lesbos and as riot police cordoned off one of the island's most important thoroughfares. First freedom chanted the hundreds of people who tried to get past police checkpoints into the town of mytilini on lesbos during the morning at a military base nearby, the Greek military is traveling. Several 1000 new tents. Thought to house mainly families with children 4 days since the fires that closely leveled the overcrowded refugee camp moria on the ground, it is still very tense on the island. According to the A b news agency, several demonstrators have thrown stones at the police who used tear gas to disperse them. The demonstrators are demanding a roof over their heads, according to the Af P. But many of the more than 12,000 refugees and migrants who have been in Moria do not want a new camp. "They want from there Greece are not good people here suffer," said moussa from the Gambia who spent the night under a blanket that he attached to a road railing plus some. Cross we live quite some cases but it is not only those asylum seekers who hope that the fire means the end of the goal in the camp even several locals believe that the situation has become untenable as well as the aid organizations who have repeatedly warned of the poor conditions in the camp joy us who live in a village between målilla and the site of the new temporary tent camp is critical of the fact that the camp he says everyone is afraid now And he wants the refugees should take us from there hmm capacity your friends us hmm together about their really big book on my face but according to Greek authorities there are no plans to move the thousands of refugees and migrants who are on lesbos only close to 500 unaccompanied minors have been flown to the mainland during the week most will end up in Germany and France reporters were fanny hedenmo and sofia so from youdo The Migration Board can not grant asylum to those 2 belarus animals , which yesterday entered the Swedish Embassy in Minsk. Dom 2 states that they have participated in the protests against presi

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,21 %

Moderatledaren ulf kristersson vill att barn som växer upp i kriminella familjer ska kunna omhändertas. Kraftig ökning av antalet skilsmässor ansökningar under korona krisen. Majoriteten av landets regioner har börjat testa barn för k vid 19 och eu vill ha avtal med länder i nordafrika för att hantera flyktingströmmar till europa. Detta och mer i lunch lördag i studion. Katarina boye, ja. Visa åklagare ska få möjlighet att tvångsomhänderta barn till gängkriminella enligt lagen om vård av unga lv U. det skulle skicka en viktig signal säger moderatledaren ulf kristersson i ekots lördagsintervju idag om ni inte ser till att era barn slipper växa upp i grov kriminalitet eller om ni inte håller koll på att era barn inte begår brott då måste vi överta den uppgiften det skulle jag säga är en signal som skulle bli rätt kristallklar rakt in i rätt många familjer Redan i dag omhänder tas barn till föräldrar som brister i omsorg eller på grund av barnens eget beteende, som till exempel missbruk och kriminalitet. Men moderaterna tycker nu alltså att fler barn i familjer som begår organiserad brottslighet ska omhändertas. Det menar ulf kristerson att socialtjänsten sällan gör idag. Nu pratar vi om barn och ungdomar som växer upp i kriminalitet där familjen är kriminell, där den överhängande risk att de fostras. In i egen kriminell bana dom blir ofta inte omhändertagna överhuvudtaget moderaterna vill utöka möjligheterna till omhändertagande av barn genom att också ge polis och åklagare befogenhet att omhänderta enligt lb u lagen om vård av unga något dom inte har idag ulf kristersson igen det skulle göra att statens samlade insatser för att ta bort barn och ungdomar från kriminella miljöer skulle bli mycket mycket bättre det säger moderaternas partiledare ulf kristersson till monica saarinen Hmm och ekots lördagsintervju den finns att lyssna på via vår hemsida sveriges radio. SE eller i appen sveriges radio play och lördagsintervjun sänds ju förstås också här IP efter land och sjöväder prognosen fem i ett sverigedemokraternas partiledare jimmie åkesson siktar på att bli justitieminister efter nästa val han säger i en intervju i dagens nyheter att de sverigedemokraterna bildar regering med moderaterna och kristdemokraterna Efter nästa val så är han redo att ta sig an. Justitieministerposten åkesson anser att partiet också är väl lämpat att ta hand om energifrågorna och att man behöver ha ett statsråd på finansdepartementet. Idag är den fjärde dagen som flyktingarna sover på gatorna på lesbos och som kravallpolis spärrat av en av öns viktigaste genomfartsleder. Första frihet skanderade de hundratals människor som försökte ta sig förbi polisens vägspärrar in i staden mytilini på lesbos under förmiddagen på en militärbas i närheten håller grekiska militären på att resa. Flera 1000 nya tält. Tänkte att husera främst barnfamiljer 4 dygn sedan bränderna som nära till jämnade det överbefolkade flyktinglägret moria vid marken är det fortfarande mycket spänt på ön. Enligt nyhetsbyrån A b har flera demonstranter kastat sten mot polisen som använde tårgas för att skingra dem. Demonstranterna kräver tak över huvudet, enligt af p. Men många av dom drygt 12000 flyktingar och migranter som befunnit sig i moria vill inte ha ett nytt läger. Dom vill därifrån grekland är inte bra människor här lider, säger moussa från gambia som tillbringade natten under en filt som han fäst i ett vägräcke plus någor. Kors vi bor helt vissa fall men det är inte bara dom asylsökande som hoppas på att branden innebär slutet för mål i lägret även flera lokalbor anser att situationen har blivit ohållbar liksom hjälporganisationerna som flera gånger varnat för de undermåliga förhållandena i lägret joy oss som bor i en by mellan målilla och platsen för det nya tillfälliga tältlägret är kritisk till iden att återuppbygga lägret han säger att alla är rädda nu Och han vill att flyktingarna ska ta oss därifrån hmm kapacitet era vänner oss hmm tillsammans om sina riktigt stora boken om mitt ansikte men enligt grekiska myndigheter finns inga planer på att flytta dom tusentals flyktingar och migranter som befinner sig på lesbos bara nära 500 ensamkommande barn har flugits till fastlandet under veckan de flesta kommer att hamna i tyskland och frankrike reportrar var fanny hedenmo och sofia så från youdo Migrationsverket kan inte bevilja asyl till dom 2 belarus djur, som igår tog sig in på den svenska ambassaden i minsk. Dom 2 uppger att dom ska ha deltagit i protesterna mot president lukasjenka och därför vill de ha asyl. Julia eriksson på gross älska är presskommunikatör på utrikesdepartementets presstjänst. Dom är kvar på ambassadområdet och dom mår efter omständigheterna. Väl dom 2 belarus djur som under gårdagen sökte asyl vid den svenska ambassaden i minsk. Kan inte få sin ansökan beviljad av migrationsverket detta eftersom en asylansökan endast kan lämnas in och svensk gränspolis eller lämna migrationsverkets ansöknings enheter två alternativ som alltså kräver att personen att ta sig till sverige vad svenska ambassaden nu kommer erbjuda för hjälp kan nu s presstjänst inte kommentera i detalj men vi kommer att agera på det sätt som läget kräver bland annat med hänsyn till säkerhet och så dessa julia eriksson på grouch älska presskommunikatör på Utrikesdepartementets presstjänst reporter naomi lamotte berisha. Det har skett en kraftig ökning av antalet skilsmässor ansökningar under korona krisen från årsskiftet till och med augusti har domstolsverket tagit emot nära tjugotvåtusen sådana ansökningar. Pontus thor är analytiker på myndigheten. Vi kan se att vi har en förhållandevis. Kraftig ökning av äktenskapsskillnad eller vad avser gemensam ansökan, det vill säga där man inte tvistar om nånting. Rörande skilsmässan här har vi en ökning på 7 procent hittills i år när det gäller mer tvistiga äktenskapsskillnad och så kan man ju möjligen hmm funderar på om det är en viss fördröjning då men hos familjerättsjurist är märks redan en corona effekt även när det gäller dom lite mer komplicerade fallen hos familjens jurist landets största byrå inom familjejuridik har omvårdnads relaterade ärenden har ökat med 10 procent även bodelning ärenden har ökat under korona berätta vid victoria tower under perioden 1 April till 1 September i år så har bodelning vid skilsmässa ökat med cirka 7 procent om man jämför då med samma period under tjugohundranitton bland sandström är docent i demografisk historia och forskar kring just skilsmässor och samhällsförändringar det är ju förväntat att skilsmässorna hmm kommer att öka egentligen under alla hmm ekonomiska kriser sen 2:a världskriget och framåt kan man säga så har skilsmässor och tenderar att gå upp mer eller mindre kraftigt De sa glenn sandström som är docent vid umeå universitet reporter hanna malmodin och ekonomiekot extra finns som podd i appen sveriges radio play majoriteten av sveriges regioner har nu kommit igång med testning av barn för k vid 19 det visar en enkät som ekot har gjort men flera regioner beskriver stora utmaningar med att utöka kapaciteten i region dalarna började man erbjuda provtagning av barn i måndags men har redan tvingats backa eftersom efterfrågan var större än vad Man klarar av helena ernlund är smittskyddsläkare där det stora problemet just nu då är att laboratorierna mäktar inte med att köra så många tester så att vi har faktiskt redan nu fått säga att dom yngre barnen från umberg a 12, 13 år, att vi just nu inte testa dem i lika hög utsträckning som de äldre barnen. Så vi har sett att bland dom äldre barnen och då pratar jag om 15 till 19 år. Där är andel. Prover som är positiva den är klart högre än i resten av befolkningen den 31:a Augusti folkhälsomyndigheten ut med en vägledning till regionerna för provtagning av barn för k vid 19 myndigheten förespråkar att alla barn som är äldre än förskoleålder du ska kunna testa sig om dom visar symptom på vid 19 i en enkät som ekot skickat ut och som sveriges 21 regioner svarat på i veckan uppger 14 att de har kommit igång med provtagning för barn tre regioner delvis med eu Den sörmland och blekinge ännu inte erbjuder provtagning för barn men planerar att komma igång men det är snart fredrik gustafsson är pressansvarig i region sörmland det är ju väldigt mycket förberedelser som måste göras innan vi kan starta testning av barn bland annat laboratorier kapacitet hur det ska gå till rent praktiskt så det finns en hel del? Att räta ut innan man kan börja testa barn en annan utmaning som flera regioner påtalar är att många barn mellan 13:18 år Inte har e legitimation och därför inte kan logga in på 11/77 vårdguiden och boka en tid för test annika ersson är smittskyddsläkare i jämtland härjedalen det går inte ögonblickligt att skaffa sig ett digitalt i de om man inte har det redan därför man behöver se till att skaffa det innan man har blivit sjuk att det ser så olika ut i regionerna oroar inte statsepidemiologen anders tegnell på folkhälsomyndigheten men han tycker att rutiner för provtagning av barn bör vara på plats i alla regioner Inom en snar framtid ja men vi har ju en lucka nu så att säga när vi har en ganska låg smittspridning och sånt och då är det ju bra att få den här typen av processer på plats reporter här var david rassel och staffan axelsson och mer om coronavirus ett en ny studie vid karolinska institutet visar att ett blodprov kan indikera hur svårt sjuk en person blir ik vit 19 redan två veckor innan personen blir allvarligt sjuk en förhöjd halt av celltyp en mello i dagspress eller fungerar Om varningsflagga det berättar i monologen anna smed sörensen som lätt forskningsgruppen ju sjukare man blir desto fler av dom här har man det här är ett mått på att bli svårt sjuk och det blir sällan dom här som är så milt sjuka så att de inte märker av vad är det för kod smittade tycks reagera så olika på sjukdomen är fortfarande ett? Men med den nya studien kan man alltså få indikationer med hjälp av ett blodprov för att se hur sjuk är redan insjuknad patient kan komma att bli så mycket som två veckor innan Personen kan komma att behöva intensivvårdas ju fler miljöer där så pressar oss eller MDC desto allvarligare sjukdom men än så länge kan man inte använda resultaten som ensam markör eftersom sjukdomen är så pass komplex som den är menar anna smed sörensen förhoppningen är att den i framtiden ska komma att underlätta för sjukvården att förstå vilka som är på väg att bli svårt sjuka kanske också gör att man kan sätta in dom ja men tätare bevakning eller liksom dom resurser som faktiskt finns till hands mer specifikt på en på vissa patienter för att Ofta när man blir mycket sämre så går det väldigt fort, annars med sören sen immunolog på karolinska institutet, rapporterna om i lamotte berisha i oregon, på usa, s västkust så saknas flera människor och många befaras ha dött till följd av de stora skogsbränder som pågår i delstaten. Samtidigt varnar myndigheterna för falsk information om att bränder ska ha anlagts av aktivister efter månader av protester i portland. Det var mer om ferraris mexiko dejting säga det än är mix mix things och moderkort i kedjans en vänsteraktivist som nästan varje dag sen i våras protesterat i centrala portland mot polisvåld och rasism säger att rykten som sprids på sociala medier om att vänsterextremister anlagt några av skogsbränderna i området handlar om att så många är rädda nu och att det gör en stor kris. Mycket svårare. Olika myndigheter, bland annat fb, i går nu ut och bestämt förnekar uppgifterna och varnar för att sprida dom vidare medan lokal polis beskriver hur de blivit nedringda med frågor och vädjade om att folk ska sluta dela falska inlägg. Ryktesspridningen kommer efter månader av protester och våldsamma konfrontationer mellan vänster och höger då? Senaste veckorna samtidigt fortsätter de omfattande skogsbränderna orsaka stor förödelse i oregon i just nu. Dussintals människor saknade och chefen för räddningstjänsten sa igår att dom förbereder sig för många dödsoffer. Tusentals har tvingats lämna sina hem och vid 1 av evakuerings områdena i portland står där i snitt som gav sig iväg med sin rullstol på. Som med sin astma har det svårt i den rökfyllda luften hmm okej men jag vet ju svaret som har åkt till harley britt så jag hade själv jag vet inte vad kul vad vi hade packat mål c more kör mamma och storasyster ljus av dig så hjälper oss om ni blivit överfallen och stod där hallå ja cecilia har portland oregon det kommer flera signaler om att eu vill träffa nya överenskommelsen med eu länder I nordafrika för att hantera strömmar av flyktingar och migranter. Den 30 september ska eu kommissionär ylva johansson presenterar sitt förslag till en ny migrationspolitik för europa. Men redan nu talar flera om uppgörelser med externa länder. Vi har frankrikes president emmanuel macron. För att få sina trupper runt i dumpar då träder den nya boken proaktiv är verkligt videor i nordea transit policy att jag startade kriget over 40 knull ju lite gillar gillar har vi vill arbeta mycket mer proaktivt med länder som är transitländer eller ursprungsländer för att bistå dem i migrationskrisen och mer specifikt handlar om marocko algeriet och tunisien sa frankrikes president macron efter toppmötet härom kvällen mellan sju medelhavsländer Och eu kommissionens vice ordförande margaritis schinas säger att externa överenskommelse kommer att bli en 1:a del i förslaget till den nya migrationspakten som eva johansson ska presentera för färskt och blir berg strong extender av dig människ vifta grenens vilka ni sorry den trans turkey pipol får en bättre live under cantus starka överenskommelser med externa länder för att få människor att stanna kvar hemma och hindra smugglade Säger också alltså screenas han framträdde fredag förmiddag och talade också om mer personal och utrustning vid gränserna och ett permanent solidariskt system mellan dom 27 för att avlasta entre länderna som han uttryckte det grekland och italien till exempel eu har sedan flera år gett mångmiljardbelopp både till turkiet och libyen för att de ska stoppa flyktingar och migranter tunisien har tidigare svarat eu att landet inte vill upprätta några flyktingläger Vilka riskerar att bli permanenta? Men många av de egna medborgarna sätter sig också i båtar och många algerier och marockaner försöker också nå europa på illegala vägar, vilket eu vill reglera signalen nu är att nya överenskommelse med dessa länder verkar vara på väg. Alice petr n, migrations korrespondent i peru, har kongressen röstat för att inleda en riksrättsprocess mot landets president min väska på. Pågående korruptionsutredning den sångare fått statliga kontrakt som bevis så ska det finnas ljudinspelningar där presidenten deltar i samtal om kontrakten. I dag inleds fredssamtalen mellan parterna i afghanistan. Samtalen har försenats gång på gång när samtalen nu inleds står de 2 sidorna långt ifrån varandra. Förhandlingarna sker i då ha och på plats finns förutom delegationer från talibanerna och den afghanska regeringen. Även usas utrikesminister. Vi hoppas att förhandlingarna ska leda till en permanent vapenvila i afghanistan eftersom det är folkets vilja dels av talespersonen för rådet för nationell försoning i afghanistan innan avresan till dom har en permanent vapenvila står högt på dagordningen tillsammans med en politisk lösning för att avsluta det nästan 20 år långa konflikten i landet de så kallade inte afghanska samtalen skulle starta i mars men har upprepade gånger försenats på grund av tvister om fångutväxling mellan talibanerna och regeringssidan när den frågan nu är löst så kan förhandlingarna komma igång Samtalen är en del utav den överenskommelsen mellan usa och talibanerna som undertecknades i februari. I uppgörelsen ska usa drar tillbaka sina trupper från afghanistan i utbyte mot att talibanerna gå med på direkta förhandlingar med regeringssidan. Det är långt ifrån enkla förhandlingar som väntar i då den afghanska regeringen stöder det nuvarande politiska systemet, medan talibanerna vill införa sin version av muslimska sharia lagar i landet. Talibanerna har gett vaga kommentarer om att anta en mindre strikt hållning mot kvinnor och social jämlikhet. Mitt styre mellan 1990 6:20 hundra ett då kvinnor förbjöds att gå i skola arbeta eller till och med lämna sina hem utan en manlig familjemedlem och hankey bandagerade apansson en ros efter avtjänat nu är vi medvetna om våra mänskliga rättigheter som att studera och arbeta säger en av dom kvinnor som ingår i regeringssidans förhandlingsgrupp överläggningarna som nu inleds är en ny fas i diplomatin för fred i afghanistan men det är en lång väg till en överenskommelse om varaktig fred i landet peder gustafsson Bangkok en matbutik söder om göteborg har slutat sälja ägg till dom som är under 18 år det är i lindome som en matbutik har bestämt sig för att sätta en åldersgräns eftersom det varit en hel del äggkastning mot fastigheter och bussar de senaste veckorna det här rapporterar p fyra göteborg enligt matbutiken så kommer ibland in ungdomsgäng som köper ägg och det är de som förbudet riktar sig mot eftersom butiken inte tror den kommer ut Lagning om en stund börjar lördagsintervjun. Den startar efter sms, land och sjöväder. Prognos som kommer nu återstår bara att säga att producent förlåt checkout. Det var thomas.

Audio

Keyphrases

Enteties

Location (GPE)

Organization

Person