Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - lördag 12 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

That yes, it's at 8:00. There has been a sharp increase in the number of divorce applications during the coronal crisis from the turn of the year to august, the Court Office has received nearly 22000 such applications. Pontus tore, analyst at the agency we can see that we have a relatively. Substantial increase in divorce or in the case of joint application, that is, where nothing was known about the divorce. Here we have an increase of 7% so far this year when it comes to more contentious marriages. The difference so you can possibly hmm think about whether there is a slight delay then but in family law lawyer is already noticeable a corona effect even when it comes to the slightly more complicated cases of the family lawyer the country's largest agency in family law, nursing related cases have increased by 10 percent although division of property cases has increased during the corona tell at victoria tower during the period 1 April to 1 September this year so the division of residents in divorce has increased by about 7 percent even settlement cases have increased during the corona tell at victoria tower during the period 1 April to 1 September this year so the division of property in case of divorce has increased by about 7 percent if you compare the same period during 25 19 among sandström is associate professor in demographic history and researches precisely divorces and societal changes. It is expected that divorces hmm will increase really during all hmm economic crises since the Second World War and onwards you can say so, the divorces have teeth and go more or less sharply. Reporter here was hanna malmodin and there will be more about the link between economics and divorcein the program. Ekonomiekot extra that is sent IP one at 11.40 today and which is available in the app sveriges radio play. The two belarus do who after taking part in anti-regime protests come to the Swedish embassy in Minsk to seek asylum are still in the embassy it says julia eriksson is in the middle of company at the Foreign Ministry's press service they remain in the embassy area and they are well after the circumstances the two Belarus animals that yesterday sought asylum at the Swedish embassy in Minsk can not have their application granted by the Migration Agency This is because an asylum application can only be submitted and Swedish asylum application can only be submitted and Swedish asylum application border police or to one of the Migration Agency's application units two options that thus require the persons to get to Sweden what the Swedish Embassy will now offer for help can now s press service not comment in detail but we will act in the way that the situation requires, among other things, with regard to security and so reports here are naomi lamotte berisha and we are going to lesbos in greece now were posted there reports on the latest developments regarding them thousands of refugees and migrants who have been sleeping in the open air for several days after the moria camp was destroyed in a fire. At a press conference, European Commission Vice-President Margaritis schinas revealed yesterday that the Commission will rebuild moria on a smaller scale with room for 5000 people. At the same time, the construction of a temporary tent camp began at one military facility outside the middle of a line where 3000 people, mainly families with children, are to be placed. The first ones are expected to move in as early as tonight, but on lesbos no one really wants a new moria. Moss from gambia on right now during a movie that has a party in the road railing and one side and a stroller handle in the other to protect against the sun. Lift something gage. I guess I shouldn't be good at greece. Many people suffer, says moussa sofias from edo lesbos. In Peru, Congress has voted to initiate an impeachment process against the country's president, Martin Vizcarra. He is accused of attempting to influence an ongoing corruption investigation in which a singer received a government contract. As evidence, there should be audio recordings in which the President participates in talks about the contracts. The president doesn't think he's done anything wrong, but next week the Peruvian Congress is going to decide whether to remove the president. The weather today according to SMHI götaland where it will be cloudy with rain or showers passing east svealand at times cloudy up in several places rain and showers that may have elements of thunder southern norrland cloudy with possibly some sun in some places rain showers with hints of thunder and northern norrland varying clouds and partly rain showers with hints of thunderstorms and the temperature generally stays between 15:18 Degrees echo with people?

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,44 %

Det ja, det är kåt klockan 8. Det har skett en kraftig ökning av antalet skilsmässor ansökningar under korona krisen från årsskiftet till och med augusti månad har domstolsverket tagit emot nära 22000 sådana ansökningar. Pontus tore, analytiker på myndigheten vi kan se att vi har en förhållandevis. Kraftig ökning av äktenskapsskillnad eller vad avser gemensam ansökan, det vill säga där man inte visste någonting rörande skilsmässan. Här har vi en ökning på 7% hittills i år när det gäller mer tvistiga äktenskap. Skillnaden så kan man ju möjligen hmm funderar på om det är en viss fördröjning då men hos familjerättsjurist är märks redan en corona effekt även när det gäller dom lite mer komplicerade fallen hos familjens jurist landets största byrå inom familjejuridik har omvårdnads relaterade ärenden ökat med 10 procent även bodelning ärenden har ökat under korona berätta vid victoria tower under perioden 1 April till 1 September i år så har bodelning vid skilsmässa ökat med cirka 7 procent om man jämför då med samma period under 25 19 bland sandström är docent i demografisk historia och forskar kring just skilsmässor och samhällsförändringar. Det är ju förväntat att skilsmässorna hmm kommer att öka egentligen under alla hmm ekonomiska kriser sen andra världskriget och framåt kan man säga så har skilsmässorna tänderna och gå mer eller mindre kraftigt. Reporter här var hanna malmodin och det blir mer om kopplingen mellan ekonomi och skilsmässor i programmet. Ekonomiekot extra som sänds IP en klockan 11.40 idag och som finns i appen sveriges radio play. Dom två belarus gör som efter att ha deltagit i regimkritiska protester kommit till den svenska ambassaden i minsk för att söka asyl finns kvar på ambassaden det säger julia eriksson pågår sällskap på utrikesdepartementets presstjänst dom är kvar på ambassadområdet och dom mår efter omständigheterna väl dom två belarus djur som under gårdagen sökte asyl vid den svenska ambassaden i minsk kan inte få sin ansökan beviljad av migrationsverket Detta eftersom en asylansökan endast kan lämnas in och svensk gränspolis eller till en av migrationsverkets ansöknings enheter två alternativ som alltså kräver att personerna ta sig till sverige vad svenska ambassaden nu kommer erbjuda för hjälp kan nu s presstjänst inte kommentera i detalj men vi kommer att agera på det sätt som läget kräver bland annat med hänsyn till säkerhet och så rapporter här är naomi lamotte berisha och vi ska till lesbos i grekland nu var utsända där rapporterar om den senaste utvecklingen när det gäller dom tusentals flyktingar och migranter Som i flera dygn nu sovit under bar himmel efter att lägret moria förstörts i en brand. Under en presskonferens avslöjade eu kommissionens vice ordförande margaritis schinas igår att kommissionen kommer att återuppbygga moria i mindre skala med plats för 5000 personer. Samtidigt påbörjades uppförandet av ett tillfälligt tältläger vid 1 militär anläggning utanför mitt i linje där 3000 personer, främst barnfamiljer, ska placeras. De första beräknas flytta in redan i kväll, men på lesbos är det egentligen ingen som vill ha ett nytt moria. Mossa från gambia på just nu under en film som har fest i vägräcket och ena sidan och ett barnvagns handtag i den andra som skydd mot solen. Lyft något gage. Det borde jag väl i så fall grekland inte bra. Många människor lider, säger moussa sofias från edo lesbos. I peru har kongressen röstat för att inleda en riksrättsprocess mot landets president martin vizcarra. Han anklagas för att ha försökt påverka en pågående korruptionsutredning där en sångare fått statliga kontrakt. Som bevis ska det finnas ljudinspelningar där presidenten deltar i samtal om kontrakten. Presidenten anser inte att han har gjort något fel, men nästa vecka ska perus kongress ta ställning till om presidenten ska avsättas. Vädret i dag enligt SMHI götaland där blir det molnigt med regn eller skurar som passerar österut svealand tidvis molnigt upp på flera håll regn och skurar som kan ha inslag av åska södra norrland molnigt med möjligtvis lite sol på en del håll regnskurar med inslag av åska och norra norrland varierande molnighet och delvis regnskurar med inslag av åska och temperaturen håller sig allmänt mellan 15:18 Grader ekot med folk?

Audio

Keyphrases

Enteties

Organization

Person