Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Daily Echo: summary of today's news

Ekot - fredag 11 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

Today's echo quarter to five two people have entered the Swedish embassy in Minsk and sought asylum it will be easier to close schools that are not up to scratch suggests the government and the cooperation parties and thousands of refugees on lesbos protested against the conditions after the camp moria burned down in the studio katarina borg we start with belarus earlier today so two people entered the Swedish embassy in minsk to seek asylum they recorded a video on Mina has just now with dement but I remember key hmm that people with sitting in pastor basically II a video recorded in the yard of the Swedish embassy tells a man how he together with his father seeks protects away the police he tells how they both participated in a regime-critical demonstration in the city the times last Sunday heard dad was beaten by police how he himself managed to save his father from the police and and that they have since For fear of the police, the Swedish ambassador to Belarus confirms to the echo that 2 people are in the embassy's area and are seeking asylum with what is happening in the case. Now it's unclear. A journalist from the news site believed. Turn to the echo that police officers are seen outside the embassy, but that they have now left the scene. In recent days, arrests of people have been in. S management and on social media are constantly updated the lists of those arrested where verily they are, according to their now about 60 of the last ones on the ISH list of positions in Mana for acts that could harm the country's national security, a crime that can result in up to 5 years in prison. Meanwhile, further demonstrations are expected across Belarus on Sunday against electoral fraud and police violence, our Russian correspondent Johanna Medel reported. On Monday, Belarus leader Alexander Lukashenko and Russian President Vladimir Putin will meet in Moscow, according to news agencies in Moscow. Police officers about the protests in belarus become violent it. This will be the first time since the widespread protests in Belarus broke out that President Lukashenka is leaving the country. So sweden it will be easier to close schools that have serious shortcomings today, the government sends out a proposal for referral that, among other things, that even schools that correct their faults can be closed Education Minister Anna Ekström with this proposal so increases the possibilities for the school inspectorate to close schools that over and over year year again return with constantly new problems as it looks today, school closes a free school Serious deficiencies a public school can not be closed but get so-called state correction it means that the school inspectorate goes in and decides what the school should do in the investigation that Anna Ekström presented today, thus there are proposals to expand the possibility of closing a school if a school over a two-year period received recurring criticism of the school inspectorate so it can be closed even if the school addressed the previous shortcomings of these proposals is also that the conditions between municipal and independent schools should be be more Equal therefore it will also be possible to decide on the operating ban in a public school with serious shortcomings if it is practically possible to do so if, for example, we have a small municipality with only a single school then it may in practice be impossible to close that school and at the same time ensure that children and pupils at a school go to these changes that are now sent out for consultation and are planned to be implemented and 20/22 exist With in January the agreement between the government center party or yes Spokesperson is satisfied yes liberals have of course asked for belt shoe legislation to access schools that despite recurring quality deficiencies and shortcomings in teaching activities have nevertheless been allowed to continue even the Moderates kristina ax n olin is satisfied but wished that the government went further we Moderates want to start measuring the quality of schools and close schools that are not good moderate ax n olin katarina reporter helmerson It has been a lot about the criminal networks lately after deputy national police chief mats löfving his statement that there are 40 criminal clans or families who run organized crime. Patrik andersson is head of the regional intelligence unit in

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,19 %

Dagens eko kvart i fem två personer har tagit sig in till svenska ambassaden i minsk och sökte asyl det ska bli lättare att stänga skolor som inte håller måttet föreslår regeringen och samarbetspartierna och tusentals flyktingar på lesbos protesterade mot förhållandena efter att lägret moria brunnit ner i studion katarina borg vi börjar med belarus tidigare idag så tog sig två personer in på sveriges ambassad i minsk för att söka asyl de spelade in en video på Mina har just nu med dement men jag minns key hmm så pass folk med sitter i pastor i stort sett II en video inspelad på gården till den svenska ambassaden berättar en man hur han tillsammans med sin pappa söker skyddar undan polisen han berättar hur de båda deltog i en regimkritisk demonstration i staden the times i söndags höras pappa misshandlades av polis hur han själv lyckades rädda sin pappa undan polisen och och att dom sedan dess har hållit sig gömda Av rädsla för ordningsmakten sveriges ambassadör i belarus bekräftar för ekot att 2 personer befinner sig på ambassadens område och söker asyl med vad som händer i fallet. Nu är oklart. En journalist från nyhetssajten trott. By sig till ekot att poliser syns utanför ambassaden, men att de nu har lämnat platsen. De senaste dagarna har gripanden av personer i. S ledning och på sociala medier uppdateras hela tiden listorna över dom som arresterats var dom befinner sig vad dom har dömts för och till hur många dagar fem 10 eller 15 dagars arrestering samtidigt finns nu listan på över personer som betraktas som politiska fångar som sitter häktade anklagade för grövre brott enligt människorättsorganisationen via sina är nu omkring 60 stycken de senast tillkomna på listan ISH positioner i Mana till handlingar som kan skada landets nationella säkerhet, ett brott som kan ge upp till 5 års fängelse. Samtidigt väntas nu på söndag ytterligare demonstrationer runt om i belarus mot valfusk och polisvåld, rapporterade vår rysslandskorrespondent johanna medlen. På måndag så ska belarus ledare alexander lukashenko och rysslands president vladimir putin träffas i moskva, enligt nyhetsbyråer i. Poliser om protesterna i belarus blir våldsamma det. Det här blir första gången sedan de omfattande protesterna i belarus bröt ut som president lukasjenka lämnar landet. Så sverige det ska bli lättare att stänga skolor som har allvarliga brister i dag skickar regeringen ut ett förslag på remiss som bland annat innebär att även skolor som rättar till sina fel ska kunna stängas utbildningsminister anna ekström med det här förslaget så ökar möjligheterna för skolinspektionen att stänga skolor som om och om och om igen år efter år återkommer med ständigt nya problem som det ser ut i dag kan skolinspektionen stänger en friskola Allvarliga brister en kommunal skola kan inte stängas men få så kallad statlig rättelse det innebär att skolinspektionen går in och beslutar vad skolan ska göra i den utredning som anna ekström presenterade idag finns alltså förslag om att utöka möjligheten att stänga en skola om en skola under en tvåårsperiod fått återkommande kritik av skolinspektionen så ska den kunna stängas även om skolan åtgärdat de tidigare bristerna syftet med de här förslagen är också att villkoren mellan kommunala och friskolor ska bli mer Lika därför ska det också bli möjligt att besluta om verksamhetsförbud på en kommunal skola med allvarliga brister om det är praktiskt möjligt att göra det om vi till exempel har en liten kommun med bara en enda skola då kan det i praktiken vara omöjligt att stänga den skolan och samtidigt se till att barn och elever på en skola att gå till dom här förändringarna som nu skickas ut på remiss och planeras att genomföras och 20/22 finns med i januari avtalet mellan regeringen centerpartiet eller ja Talesperson är nöjd ja liberalerna har ju efterfrågat skärp sko lagstiftning för att komma åt skolor som trots återkommande kvalitetsbrister och brister i undervisningen verksamhet ändå har fått fortsätta även moderaternas kristina ax n olin är nöjd men önskade att regeringen gick längre vi moderater vill ju att man ska börja mäta kvalitet av skolor och stänga skolor som inte är bra moderaten kristina ax n olin reporter katarina helmerson Det har handlat mycket om de kriminella nätverken senaste tiden efter vice rikspolischef mats löfving sitt uttalande om att det finns 40 kriminella klaner eller familjer som driver organiserad brottslighet. Patrik andersson är sektionschef på den regionala underrättelseenheten i region syd. Han säger att det som utmärker de släkt passerade grupperna att brottsligheten det. Männen? Ja utpressningar är väldigt vanligt sen har vi det till viss del narkotikabrottslighet vi vi har ju sett att vi hade ju förra året och året dessförinnan så det är ganska mycket pengar och det var ju relatera till utpressningar hmm dom flesta av dom det handlar om landsmän som pressas för att betala för så kallat beskydd säger patrik andersson på underrättelseenheten i region syd i regionen som består av blekinge kalmar kronoberg och skåne finns 20-25 nätverk varav 10 i malmöområdet olika nätverken Baserade och mer löst sammansatta grupper går i varandra och patrik andersson vill inte använda begreppet klan eftersom långt ifrån alla medlemmar i en släkt begår brott när ekot ringer runt till landets samtliga regionala underrättelseenhet her är det få som vill tala om en klon baserad kriminalitet på det sätt som vice riksbankschef på Stam är chef på underrättelseenheten i region öst och menar att verkligheten är mer komplex då går dom ihop också det kan finnas släkt baserad i kriminella nätverk som har är ihopsatta med 2:a löst sammansatta nätverk och det har ju med kriminaliteten att göra att man skapar sig band mellan sig för att nå bästa resultat enligt deras liksom deras kriminalitet däremot lyfter flera fram att polisen har svårt att komma åt dom släkt baserade nätverken eftersom lojaliteten är mycket stark Patrik andersson i region syd säger att inriktningen på brottsligheten skiljer sig från nätverk till nätverk men att en del släkt baserade gruppen utmärker sig men jag skulle säga att vissa av dom släkt passerade är kanske mer multi kriminella på det sättet att du har ett större incitament till välfärdsbrott patrik andersson sektionschef på den regionala underrättelseenheten hos polisen i region syd reporter layla sahlin bromölla kommun hade inte rätt att införa ett förbud mot bön på arbetstid Ingen litet utslag i förvaltningsrätten enligt förvaltningsrätten i malmö stred kommunens förbud mot bön på arbetstid mot den grundlagsstadgade religionsfriheten. Eftersom det var utformat som ett generellt förbud utan möjlighet till bedömning i det enskilda fallet. Det var förra sommaren som bromölla kommun beslutade att kommunanställda inte skulle ha rätt att be på arbetstid oavsett religion. Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om att kraftigt höja den så kallade reduktionsplikten för drivmedel som innebär att bensinbolagen måste blanda i mer biodrivmedel drivmedel. Så här sa per bolund, finansmarknadsminister IP, ett morgon i morse. Framför allt så är det ju det viktiga här är att nu kan ju den som kör en bensin och diesel bil köra ifrån macken med lite bättre miljösamvete för varje år som går idag måste bensinbolagen bland dig knappt 4% förnybar råvara i bensin och 21% i diesel. Inom 10 år ska det bli 28 procent för bensin och 66 procent för diesel då ska det minska sveriges totala utsläpp med 14 procent beräknar man men hur stor klimatnyttan blir av ökad andel biodrivmedel beror helt och hållet på hur och av vad den är producerad det säger frans i spray som forskar inom hållbar mobilitet vid chalmers så det ena har att göra med på vilken mark som man odlar detta så att det inte är till exempel på regn skogsmark som man har huggit ner regnskog Sedan är det också vilken gröda och grödan handlar väldigt mycket också om vilken avkastning alltså hur mycket kan man få ut per kvadratmeter för att marken är begränsad och vi vill använda marken för många 2:a saker också och sen det 3:e vilken hur mycket energi har gått åt i processen och hur vad man är för sorts energi man har använt i processen när man har gått från röda till att producera själva bränslet den mesta av råvaran till biodrivmedel som används i sverige idag Torteras vanliga grödor är raps majs och palmolja och drygt hälften av biodrivmedlen tillverkas av restprodukter som slakteriavfall eller avloppsslam nu hoppas alltså regeringen att ökad obligatorisk inblandning ska leda till en större svensk produktion av biodrivmedel tillverkade av skogsavfall men att använda skogsråvara till biodrivmedel får kritik av den före detta miljöpartisten carl schlyter som numera arbetar för greenpeace det är dags att vi börjar se i skogen även har 2:a värden Som kan ge en mer modern industripolitik i sverige. Vi måste minska behovet av transporter snarare än att öka uttaget ur skogen. De sa carl schlyter kampanjledare. Varför systemförändring på greenpeace reporter var maja lagerkrans region norrbotten står inför stora besparingar en konsultrapport som läckt ut idag föreslår att uppemot 350 tjänster inom vården försvinner rapporterar p fyra norrbotten regionen ska spara över en halv miljard kronor de kommande åren konsultrapporten har idag presenterats för politikerna och fackliga organisationer och på måndag så kommer rapporten att bli offentlig i oktober ska politikerna besluta om sparförslagen Vi ska till lesbos nu där provisoriska tält har satts upp för att ge tak över huvudet åt flera 1000 av de flyktingar som bodde i flyktinglägret moria. Samtidigt pågår protester mot förhållandena i och omkring lägret. Flera 1000 flyktingar hade samlats vid vägspärren mot mycket linje där dom nu för tredje dygnet i rad hålls åtskilda från resten av ön. Dom slog tomma vattenflaskor mot varandra skanderade frihet och moreau är död vissa höll upp plakat med vädjan till 2:a eu länder att hämta dom tyskland snälla hjälp oss vi dör här hade någon skrivit på en kartongbit på tyska under morgonen kom ytterligare förstärkning från aten i form av fem bussar med kravallpoliser bussarna placerades ut på båda sidor om folkmassan för att förhindra att dom tog sig vidare ett femtiotal kravallpoliser i förra gasmasker och utrustade med sköldar Stod beredda att rycka in. Tidigare under eftermiddagen utbröt ett tumult vid vatten utdelningen och en av flykting männen drog kniv. Polisen svarade med tårgas för att skingra folkmassan ett stenkast bort på militärens mark sätts nu provisoriska fler manna tält upp, beräknat att ge tillfälligt boende för omkring 4000 människor. Sofia soffan när du läser oss. Okontrollerade skogsbränder härjar just nu på usas västkust, men även i östra sibirien och i amazonas har det rapporterats om rekordstora bränder i år. Och det här är en väntad utveckling, enligt mikael tjernström, professor i meteorologi vid stockholms universitet. Ja, det här är en utav dom händelseförlopp som är kopplade till extremväderhändelser på grund utav klimatförändringar och det är något som klimatforskare har varnat för i flera decennier. Dom områden där det normalt. Det är varmt och torrt kommer enligt forskarna att bli ännu mer eldfängda varmare temperaturer och minskad nederbörd gör att både markerna och själva veden i skogen blir torrare i områden där det bor mycket folk som på usas västkust måste nu hundratusentals människor evakueras undan den giftiga röken och tvingats lämna hus och hem men i de enorma skogarna i sibirien där det bor väldigt få människor är det framför allt de stora koldioxidutsläppen Från brinnande skog och torvmarker som i sig spär på mängden koldioxid i atmosfären som är problematiska. Dom utsläppen har också varit rekordstora i år för att minska brandrisken lokalt kan man vårda skogarna röja bort döda träd och torr ved och ris som lätt tar eld. Myndigheter kan också under perioder införa eldningsförbud och förbjuda användningen av till exempel skogs maskiner som kan bilda gnistor. Men i det större perspektivet måste mycket mer till för att minska världens koldioxid. Släpp och bromsa klimatförändringarna, säger professor mikael tjernström. Och där händer det i princip ingenting. Den senaste kurvan över koldioxid. Koncentrationen i atmosfären från download på hawaii visar ju i princip ingen förändring alls och den bara stiger samlade. Kärnström, som är professor i meteorologi reporter ekot klimat korrespondent marie louise kristdala. Så gäller det vädret här hemma ikväll och i natt blir det molnigt över västra svealand och norrland passerar ett område med regn och skurar. Åska imorgon blir det molnigt i hela landet och en del regn eller skurar i södra norrland. Möjligen lite sol temperatur i allmänhet mellan 10 och 15 grader och lägre temperaturer blir det i fjällen producent för dagens eko 04.45. Det var mia odabas.

Audio

Keyphrases

Enteties

Person