Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Lunch ekot: news, economy and sports

Ekot - fredag 11 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

And here's lunch, the government and the co-operative parties agreed on a suburban lift. Eu countries accept children who have lived without parents in the moria refugee camp in favour of more renewable raw materials in petrol and diesel and important for both countries' economies, the Prime Minister of Finland says that the borders will be opened to Swedes in a week's time in the studio. Katarina boye yes then presented an agreement between the government and the cooperation parties on a billion investment in. Calling a suburban lift it's about money for language ventures and investments in schools but also about trying to access the criminal environment we have Liberal party leaders nyamko sabuni I think there are two things we should do to get to this kind of crime one is of course funding money our welfare society and how they are exploited and it is cheated and it 2 :a in the children who have to be removed from the destructive family environments because otherwise these children will and inherit on this criminal activity Yes, it's the 2 things I think we could make a difference. The Liberals have passed a so-called suburban lift in the budget negotiations of SEK 3 billion in 3 years. 700 million of these go to the care of children in criminal environments. The municipality should be able to apply for money from the state to pay for an increased number of cares. How to investigate, says nyamko sabuni, says the funding of criminal families should also be strangled by the withdrawal of various grants. All kinds of different benefit systems it is multi-child supplement and it is lss activities and it is insurance of different kinds so that there is a lot that interacts and how should this then be mapped and used against these plans brå is given the task of doing a survey and investigation of what the phenomenon looks like and then come back in that case with suggestions on how we can access the Liberals has also, among other things, got through language initiatives for preschoolchildren and language training for employees in elderly care Vulnerable suburban areas will also have a greater presence of government service offices with employment services, insurance and the Tax Office on the same premises. Reporter, erik ridderstolpe and we return to the criminal networks. According to the police regional intelligence unit. Her is often difficult to define how the criminal networks are structured. In the Stockholm region, the main focus is on crime. Is the main focus on how crime is conducted is not on the network structure says magnus movitz acting head of intelligence in stockholm I would say that we in the region do not marvel at the part of the business looking out of the networks is organized, but what we focus mainly on what criminal activities it so to speak renders from the networks in order to be able to make as effective action as possible in the echo's Saturday interview, deputy national police chief mats löfving said that there are 40 families based networks clans It conducts organized crime several regional intelligence unit it says that it is difficult to produce these kinds of figures many of the younger people who are in the lower part of the network hierarchy move in and out of the organization and sometimes they do not perceive themselves that they are part of a larger network says magnus movitz at the intelligence unit in the region of Stockholm we usually we land on about between a thousand and fifteen hundred individuals in different ways linked to these to this network more or less and it is of course figure that becomes very diverse over time A little at what level of detail to break down in so to speak in several parts of the country there are no criminal networks that are built according to the region's definition of clan structure ted esplund is head of the intelligence unit at the police region mountain law that part of the clan that we have done in the mountain law it is when in a way trying to try form parallel society and engage in crime and we do not see in the mountain law that I have in the police region north that includes the country's four northernmost counties, you also do not see that there is organized crime based on related based networks Joakim mattsson is acting head of the intelligence unit in the region it is geography you see how many people who live here that they have worked very hard in the region so that we will not get a vulnerable area the size of cities have that we have perhaps been able to slow down this development," said Joakim Mattsson at the

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,22 %

Och här är lunch, gick åt regeringen och samarbetspartierna överens om ett förorts lyft. Eu länder tar emot barn som levt utan föräldrar i nedbrunna flyktinglägret moria byggbranschen positiv till mer förnybar råvara i bensin och diesel och viktigt för båda ländernas ekonomier, säger finlands statsminister om att gränserna öppnas för svenskar om en vecka i studion. Katarina boye ja då presenterades en överenskommelse mellan regeringen och samarbetspartierna om en miljardsatsning på. Kallar ett förorts lyft det handlar om pengar till språk satsningar och satsningar på skolan men också om att försöka komma åt den kriminella miljön vi har liberalernas partiledare nyamko sabuni jag tror att det finns två saker vi ska göra för att komma åt den här typ av kriminalitet det ena är ju finansiering pengar vårt välfärdssamhälle och hur de utnyttjas och det fuskas och det 2:a i barnen som måste plockas bort från och med destruktiva familjen miljöerna därför att annars kommer dom här barnen och ärva vidare den här kriminella verksamheten Ja, det är dom 2 sakerna jag tror att vi skulle kunna göra skillnad. Liberalerna har fått igenom ett så kallat förorts lyft i budgetförhandlingarna på 3 miljarder kronor på 3 år. 700 miljoner av dessa går till omhändertagande av barn i kriminella miljöer. Kommunen ska kunna söka pengar från staten för att bekosta ett ökat antal omhändertaganden. Hur det ska gå till ska utredas, säger nyamko sabuni, finansieringen av kriminella familjer ska också strypas genom att olika bidrag dras in. Alla typ av olika bidragssystem det är flerbarnstillägg och det är lss verksamheter och det är försäkringar av olika slag så att det är mycket som samverkar och hur ska det här då kartläggas och användas emot dom här planerna brå får till uppdrag att göra en kartläggning och utredning kring hur fenomenet ser ut och återkomma i så fall med förslag på hur vi kan komma åt det liberalerna har också bland annat fått igenom språk satsningar för förskolebarn och språkträning för anställda i äldreomsorgen Utsatta förortsområden ska också få större närvaro av statliga servicekontor med arbetsförmedling, försäkringskassa och skatteverket i samma lokaler. Reporter, erik ridderstolpe så återvänder vi till de kriminella nätverken. Enligt polisens regionala underrättelseenhet. Her är ofta svårt att definiera hur de kriminella nätverken är strukturerade. I region stockholm är huvudfokus på brottsligheten. Är huvudfokus på hur brottsligheten bedrivs inte på nätverkets struktur säger magnus movitz tillförordnad underrättelsechef i stockholm jag skulle säga att vi i regionen inte förundras över verksamhetens del tittar ut ur nätverken är organiserad utan det vi fokuserar i huvudsak på vilken brottslig verksamhet som det så att säga renderar utifrån nätverken för att kunna göra så effektiva åtgärder som möjligt i ekots lördagsintervju sade vice rikspolischef mats löfving att det finns 40 familjer baserade nätverk klaner Man bedriver organiserad kriminalitet flera regionala underrättelseenheten det säger att det är svårt att ta fram den här typen av siffror många av de yngre personerna som befinner sig i den nedre delen av nätverket hierarki rör sig in och ut ur organisationen och ibland uppfattar dom inte själva att dom är en del av ett större nätverk säger magnus movitz vid underrättelseenheten i region stockholm vi brukar vi landa på ungefär mellan mellan tusen och femtonhundra individer på olika sätt kopplade till dom här till det här nätverket mer eller mindre och det är ju siffra som blir väldigt skiftande över tid Lite på vilken vilken detaljnivå man ska bryta ner i så att säga på flera håll i landet existerar inga kriminella nätverk som är uppbyggda enligt regionens definition av klan struktur ted esplund är chef för underrättelseenheten vid polisregion bergslagen den delen av klan som vi har gjort i bergslagen det är ju när man på ett sätt försöker bilda parallellsamhälle och bedriva brottslighet och det ser vi inte i bergslagen att jag har i polisregion nord som innefattar landets fyra nordligaste län ser man inte heller att det finns organiserad brottslighet som bygger på släkt baserade nätverk Joakim mattsson är tillförordnad chef för underrättelseenheten i regionen det är geografin ser du hur många människor som bor här att man har jobbat väldigt hårt inom regionen för att vi inte ska få ett utsatt område storleken på städer har gjort att vi har kanske kunnat bromsa den här utvecklingen det sa joakim mattsson vid underrättelseenheten i region nord reporter simon andren i malmö görs en person häktad misstänkt för våldsamt upplopp samt blåljussabotage I samband med oroligheterna i rosengård i slutet av augusti. Totalt ett tiotal personer misstänkta för brott i samband med upploppet. De våldsamma upploppen i rosengård skedde efter en coran bränning samt en icke tillståndsgiven manifestation på stortorget i malmö. 10 eu länder kommer att ta emot dom. Cirka 400 barn som levt i den nedbrunna lägret moria utan föräldrar. Barnen är redan evakuerade till det grekiska fastlandet. Övriga flyktingar och migranter är fortfarande utan tak och förnödenheter, men eu är på väg med stöd till de grekiska myndigheterna för att hantera krisen, sade eu kommissionens vice ordförande margaritis schinas på eftermiddagen. Borga i sharm bli midde 2. Vass forward hade vunnit okej euro. Mår illa är en skarp påminnelse om vad vi måste förändra i europa, sade margaritis schinas som själv just varit på lesbos tillsammans med tysklands inrikesminister har seehofer redogjorde han för behoven av förnödenheter och hur 400 minderåriga flyktingar utan föräldrar redan förts från ön till det grekiska fastlandet. Sedan fördelas till 10 olika eu länder framför allt tyskland och frankrike ingen annan flykting och migrant tillåts att lämna jag less på oss utan att deras identitet först är ordentligt klarlagda sa screenas vidare eu kommer att både finansiera och medverka till driften av ett nytt läger på lesbos fortsatte eu s top chef men han kunde inte säga när det kan stå klart och han betonade att lokalbefolkningen måste ge sitt stöd medveten om att lesbos bord tidigare protesterat våldsamt Mot nybyggen att en gemensam migrationspolitik i eu brådskar sa båda. På presskonferensen tas. Vi har äntligen en gemensam hälso europeiska synrikt bekommen eu kommissionens vice ordförande, sa att det är förslag till en gemensam migrationspakt som eu kommissionär. Ylva johansson lägger fram den 30 september kommer att innehålla en stark extern dimension, det vill säga överenskommelser med länder som marocko algeriet och tunisien. Samt förslag om mer personal och utrustning vid gränserna och en modell för delat ansvar mellan de 27 medlemsländerna alice petr n migrations korrespondent och nu har vi vår utsända på lesbos sofia så från youdo som står just vid den nedbrunna lägret moria sofia kan du beskriva hur det ser ut och vad som händer där nu ja jag är inte vid det nedbrunna lägret moria utan jag har alldeles för en stund sen fick jag veta att man vid en militärförläggning Mitt emellan utvalda till moria vid byn panna ljuda mot mycket livlig lite mellan dig och inte linje att man blir vid en militärförläggning håller på att sätta upp tält en provisorisk hade plats för den här tusentals flyktingarna som nu bor där du ska det enligt uppgifter till grekisk media ska det beräknas rymma tycker 3-4 tusen personer och jag ser nu just nu räknar jag till ungefär sju tält som man har hunnit sätta upp det är så här vita stora militära fler man tells för dom som bodde i moria dom Dom har ju bott utomhus nu sänder brann eller hur det stämmer det här är ju 3:e 3:e morgonen dom vaknar upp på gatan i olivlundar och liksom där dom har där dom har hittat någon typ av av skydd för sol och annat vet du vad som händer då med moria det är nedbrunna lägret och det har ju funnits en vilja och en plan att man ska återuppbygga det men på grund av dom här blockaderna som delar av grupperingar ur lokal nivå Ökningen då har gjort för att förhindra återuppbyggnaden upprensning har man ju inte kunnat komma in där och rädda upp och i morse så kom du då av fem stora bussar med kravallpoliser hit ända från aten för att försöka lösa upp den här blockeringen och för att kunna komma in och fortsätta med upprensning samarbetet tack så mycket sofia zu från youdo som alltså befinner sig på ön lesbos att öppna upp gränsen mellan sverige och finland är viktigt för ländernas ekonomier i Ester maria och i salo när den finländska regeringen i dag kommenterade beslutet att göra det lättare att resa mellan länderna jag är speciellt nöjd eftersom vi har kan vi kan nu släppa gränskontrollen för inkommande trafiken för från sverige tack vare regeringens beslut sverige finlands viktigaste exportland och gränskontrollen har varit ett hinder för den nordiska fria rörelsen som blivit en självklarhet för oss under de senaste decennierna I ett halvår har svenskar liksom många 2:a eu medborgare inte kunnat resa fritt i finland något som har slagit hårt mot resebranschen flygbolaget finnair har dragit in ett stort antal flyg på grund av låg efterfrågan det är samtidigt som rederierna i princip varit vilande sedan utbrottet transportminister timmar hoppas att de nya reglerna som möjliggör sverige till finland ska få fart på ekonomin och jag förstås jätteglad att vi kan välkomna våra grannar från sverige till finland äntligen och naturligtvis hoppas vi att främja näringslivet Transporten i synnerhet finnair och turismen i finland. Men det är inte bara en ekonomisk fråga. Dom nya reglerna välkomnas också många som har släkt i grannlandet. Johanna rantanen i helsingfors har hela sin familj i sverige och så här säger hon om beskedet, väldigt bra besked för jag har inte träffat min familj på över eller snart ett år. Det ska bli väldigt fint och man ser mina föräldrar igen och sen känna dig lite det här friheten igen. Att kunna åka och träffa familj och vänner. De nya reglerna börjar gälla från och med nästa lördag, alltså 19 september. Då kan resenärer från länder där det antal smittade per hundratusen invånare inte överstiger 25 resa fritt i finland. Tidigare låg den siffran på 8 lubricant i östersjön. Korrespondent. Det här är lunchekot IP. Ett klockan är 18 minuter eller i helgen i ryssland. Den så kallade utökade reduktionsplikten bilbranschen är positiv till beskedet om den utökade reduktionsplikten, alltså att bensinbolagen nu tvingas att blanda in allt mer förnybar råvara i bensin och diesel för att minska utsläppen, något som regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om. Mattias bergman, vd för organisationen bil sweden biodrivmedel, är viktigt att vi ska nå våra klimatmål och reduktionsplikt. Är ett effektivt sätt så vi är positiva för helheten. Allt mer förnyelsebara biodrivmedel ska blandas in i bensin och diesel. Det är för att minska utsläppen av växthusgaser enligt förslaget. Det handlar om en kraftig ökning trots de här förändringarna så kommer de allra flesta bilar att klara av att tanka dom här drivmedlen. Men det finns en risk att vissa äldre bilar inte kommer klara av det, säger mattias bergman på bil sweden. Ja risken finns att dom äldsta fordonen inte kommer klara av det. Eftersom biobränsle dyrare än bensin och diesel så har regeringen och centerpartiet och liberalerna enats om att tillfälligt stoppa den så kallade bnp indexeringen. Det är en automatisk skattehöjning ut av bensin och diesel, men det här får kritik ut av världsnaturfonden som tycker det är fel, säger ole hansen. Det är dumt att ta bort ben initieringen. Den här miljarder som staten förlorar. Skulle kunna användas till klimat och miljö stödjande åtgärder han oroar sig också för att det inte ska finnas tillräckligt med hållbara biodrivmedel när allt mer nu ska blandas in i bensin och diesel och att det då kan få negativa konsekvenser ska man kraftigt öka inblandningen här så måste vi se till att vi kan få fram sådana har bara bilder med det jag sa ole hansen på världsnaturfonden reporter victor jensen också marknads noteringarna hmm stockholmsbörsen minus noll komma en london 0,3 frankfurt -0,3 0,5 förlåt på valutamarknaden handlas en euro för 10 och 40 och en dollar kostar 8 och 74. Ryska myndigheter vill delta i den tyska utredningen av förgiftningen av den ryske oppositionsledaren aleksej navalny, en begäran om att polis och en expert från ryssland ska få vara med håller på att formuleras när wall nyinsjuknade i ryssland i augusti. Han fördes sedan till tyskland för vård där provtagning visat att han blivit förgiftad med nervgiftet, novitjok och på söndag så hålls lokala val runt om i ryssland och just lokala sammanhang har oppositionen dom senaste åren faktiskt lyckats med att få in sina representanter i lagstiftande församlingar och trots att han nu alltså ligger allvarligt förgiftade på ett sjukhus i berlin så spelar oppositionsledaren aleksej navalny en viktig roll också. På söndag namn till celebrex gets och efter det svårare utan alexei men jag tror ändå att vi har goda chanser särskilt som vi hann göra den här granskningen innan han insjuknade sig sergej boyka oppositionspolitiker innan var sibirisk i sibirien granskningen serie boyka pratar om gjorde han tillsammans med alexei navalny och den visar hur företrädare för det så kallade maktpartiet enade ryssland kontrollerar det mesta novosibirsk från fastighetsmarknaden Till begravningsbranschen om hur politikerna enligt granskningen berikat sig på invånarnas bekostnad. Aleksej navalny, den ryska oppositionens främsta ledargestalt förgiftades under just en resa i sibirien i augusti. Senare kunde regeringen i tyskland utan flög för att få vård, berätta att ämnet han fått i sig varugruppen norwich och ett kemiskt stridsmedel framtaget under sovjettiden närvarande och andra personer i oppositionsrörelsen urval. Säger att det är skillnad från i presidentval och parlamentsval faktiskt går att nå framgång sergio boyka i novosibirsk lyckades själv komma tvåa i stadens borgmästarval förra året och nu siktar han och 2:a ur oppositionen på platser i det lokala parlamentet norbergs dålig och äta minimalt som mission i att match länge säger han har människor haft en känsla av att det inte går att påverka genom val att maktens kandidater ändå alltid segrar vi vill visa att det inte behöver vara så Reporter här var johanna melén. Indien och kina har kommit överens om att försöka trappa ner det spända läget mellan länderna vid 1 omstritt gränsområde i himalaya. Jag uppger de båda länderna i ett gemensamt uttalande i dag. Läget vid gränsen har förvärrats de senaste månaderna. Kina såg indiens utrikesministrar träffades igår för ett toppmöte i moskva mötet kommer efter att situationen vid gränsen snabbt förvärrats de senaste dagarna i tisdags sa kina att indiska trupper och träd över gränsen och avlossat varningsskott mot kinesiska soldater indien kom snabbt med motanklagelser och hävdade att det är tvärtom varit kinesiska soldater som avlossat varningsskott om scott verkligen avlossades var det 1:a gången på 45 år som de båda länderna besköt varandra Och i måndags anklagade indien kina för att ha kidnappat fem civila indier i gränsområdet kina bekräftade att civilister händer tagits av kinesiska trupper och sa att dom skulle överlämnas till indien de senaste månaderna har 2:a incidenter ägt rum tveklöst värst var i juni då ett regelrätt slagsmål med tillhyggen resulterade i att runt 20 indiska soldater slogs ihjäl det är oklart om och i så fall hur många kinesiska soldater som dödades Situationen riskerar att snabbt kunna urarta. Ingen av ländernas regeringar vill visa sig svag inför den egna befolkningen. Samtidigt vill ingen av regeringarna heller att det ska bli krig mellan de båda kärnvapen nationerna. Därför har jag nu kommit överens om att beordra sina trupper och att visa återhållsamhet och hålla större avstånd till varandra. Det har dock inte specificerat exakt hur det här ska gå till och det återstår att se om det verkligen kommer att bli en varaktig nedtrappning eller reporter david carlqvist? Människor med indien så registreras nu närmare 100000 nya bekräftade korona smittade varje dag, men allt fler? Har rests kring test ernas tillförlitlighet och nu är vi landets hälsominister ju att en del prover ska tas om. Människor med munskydd står på rad och väntar på sin tur att provtas och gå vid datorn en och en för de sätter sig på vad som ser ut att vara en skolbänk. Skyddsutrustning får in en provtagning spinn i näsan och så är det klart. Indien har under korona pandemin kritiserats för att mängden korv i test och varit för få, vilket skulle kunna medföra att ett stort antal smittade inte upptäcks. Nu genomförs drygt en miljon tester om dagen, men för att komma överens. Snabba antigen tester i stället för den mer tillförlitliga p ca proverna enligt den indiska hälso journalisten mig trygg på rätt sida som kartlagt test förfarandet för nätpublikation en känns räkning så har pc är proverna också blivit färre medan de snabba testerna används i allt högre utsträckning detta samtidigt som den ansvariga myndigheten på Ytlighet varierar mellan 50 och 84%, vilket innebär att människor med negativt provsvar i själva verket kan bära på viruset. Men i dag har indiens hälsominister embete starterna att göra om testerna hos de patientgrupper som strax efter ett negativt antigen test uppvisat kommer gym. Om att få 2000000000:- i ersättning från staten för extra kostnader i samband med korona pandemin skriver tidningen mitt i den största kostnaden är vårdpersonal det är halva summan men även fältsjukhuset i älvsjö skyddsutrustning och läkemedel har kostat mycket jämställdhetsminister åsa lindhagen överväger starkt att kandidera till posten som språkrör för miljöpartiet säger hon till expressen hon säger att hon är hedrad över att ha fått frågan men att det är ett stort uppdrag och något man behöver tänka igenom noga Så fler svenska nyheter i korthet. NYK ram bränning ägde rum i rosengård i malmö vid åttatiden i morse. Polisen har inlett en brottsutredning och sökande pågår för att hitta möjliga gärningsmän där, uppger p 4, malmöhus och i flera av stockholms kommuner höjs nu beredskapen efter att ett danskt islamkritisk parti gått ut med att man vill bränna koraner morgon på. N regional samverkan med bland annat trafikförvaltning räddningstjänst och sjukvård har satts igång i husbil som är en av de platser där planerna om korean bränning finns reagerar några av de boende så här det känns väldigt onödigt och jag förstår inte liksom vad man vill komma fram till med det jag känner mig inte orolig så som att nån ska fara illa eller så men det känns som en väldigt ignorant och okunnig sak att göra om någon människa försöker göra mig arg Det bästa jag kan göra är att lugna ner situationen än att försöka eskalerade. Jag förstår det där det är fel, men du kan inte rätta fel med fred och du kan rätta fel rätt, tycker jag. Polisen i stockholms län avslog igår det islamkritiska partiets ansökan om demonstrationstillstånd. Polarbröd investerar 9 miljoner kronor för att under hösten starta upp en anläggning för smörgås produktion i älvsbyn. Det här säger polarbröds koncern vd karin bodin till tp, rapporterar p 4 norrbotten. Smörgås produktionen beräknas ske omkring 20 arbetstillfällen senare i höst. P 4 sörmland berättade dom att antalet anmälningar om skadegörelse i de sörmländska kommunerna ökade med nästan 30% under januari till juli i år jämfört med samma period förra året. Enligt statistik från brottsförebyggande rådet. I vissa av kommunerna har anmälningarna ökat med över 80% så är det vingåker där susanne torssander är rektor på svenska skolan, krossade rutor och fönsterbleck. Vet att det är så det medför hmm. En massa tråkigheter, dels för barnen att det kan vara farligt med krossat glas och så vidare och sen att det blir trasigt och förstört på skolan. Det är ju naturligtvis jätteolyckligt och tråkigt. Så susanne thorson, det rektor på skolan i vingåker. Reporter lisa nilsson posting i samarbete med p fyra s lokala kanaler då har christoffer carlsson från radiosporten kommit in i studion det är dags för sport nyheter och det är fotboll för hela slanten ja dagens stora fotboll snackis roland nilsson har presenterats som ny tränare för ifk göteborg han lämnar därmed uppdraget som förbundskapten för det svenska u 21 landslaget och har skrivit på för två och ett halvt år med blåvitt roland nilsson spelade själv i ifk göteborg under sex år på åttiotalet och gjorde sammanlagt 116 landskamper för sverige Som tränare har han bland annat varit i gais efter köpenhamn och har en fri och så förde han malmö ff till sm guld 20 hundra 10 nu ska han försöka få ifk göteborg på rätt köl igen efter 14 raka matcher utan seger man har läst igenom ett år nu och lite grann av organiserat ett lag och det är ju fördelen när man har varit på förbundet gör att man har just haft den II sitt arbete att kunna planera för att göra lite småjusteringar och få laget på plats under en väldigt kort tid lite grann åt det hållet som jag tänker Reportrar martin malå och hanna sandgren och så här säger radiosportens expert håkan mild om blåvitts val någonstans så känner jag att det är man väljer ett ganska säkert kort man känner roland bra och roland har varit IFK förut och känner till föreningen så att jag tror att det kan vara bra för er göteborg och framför allt att få en en tränare som har varit med förut han kommer i alla fall ha en ganska lång startsträcka och det är en lång resa i alla fall innan det blir kritik med en gång det har ju en fördel att han har gjort dom här matcherna och Hmm betytt mycket för ifk göteborg också mer på radiosportens sajt. Tack så mycket för det producent för lunchekot. Det var mia odabas.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Person