Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Morning echo: news and reportage

Ekot - fredag 11 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

However, morning shows the national police chief's statement about criminal clans being questioned within the police. More biofuels should be mixed into the petrol. The government and the cooperation parties agree long-term sick people with 19 symptoms should get better follow-up, according to the National Board of Health and Welfare. And then we get a report from lesbos in Greece on what will happen to the thousands of refugees and migrants who are forced to leave the moria camp. After the fire? I had a picture showing the national police chief. Mats löfving gave of criminal families or clans that run organized crime in Sweden, perceived by some police officers as too generalizing. Here's what you say to Patrik Andersson, head of the intelligence unit in the south police region. You can not say that it is extinguished completely why we have many parts of those families that work quite ordinary society that is a dentist police and even stuff you make it easy for the same so that it is a clear but it is still very individual-based and so it is some parts of a family perhaps that is more than 2 inclined In addition, deputy national police chief mats löfving said that there are 40 families based network clans engaged in organized crime in addition, it is so that the whole family whole family entire clan raises their children to take over the governance of the criminal organization reasoning based on a secret intelligence report on the actors in Swedish organized crime that was completed at the end of January this year reportedly to the echo in that report contains a description of how a number of networks are run with principles similar to those found in clan communities that it is the group's rules and not society that controls the team's contact with representatives of the intelligence unit from all seven police regions of the country And in several places questioned show the national police chief's reasoning jens ahlstrand acting head of the intelligence unit in police region west he says it is important to highlight the problem of related criminal networks but thinks that the picture that was given was generalizing just because it has its roots in a plan based culture so it is not automatically criminal on the one hand on the other hand so we have plans in Sweden that to a large extent devote themselves to Crime, but it also does not mean that all members of this family are thus actively to be criminal, even if there is probably a norm that makes them at least passively it is it that is, they are aware that it happens what happens especially if families based networks are that they live according to the clan society principles according to jens ahlstrand they often have a patriarchdom has customary honor culture and above all an extremely strong loyalty to their own groups Jens ahlstrand at the intelligence unit in police region west. Reporter, simon andren. We're going to Greece now. It concerns the situation of the thousands of refugees and migrants who have now spent another night in the open air after the moria camp on the island of Lesbos was destroyed by fire. Our dispatchers have talked to islanders who don't want to paint. I'm going to rebuild. Chark a on it is shit on it in china, cross and shop had. I felt relief that no one died but at the same time fear because the fire was large and close. The villages tell us who run businesses in boiler made right next to the exit from the moria camp. There, 24 hours a day in a row the area is ravaged by fires and thousands of refugees are forced to sleep on roads under trees and in gardens. Lesbos is dry and warm temperatures exceed 30 degrees in the blaring sun and the refugees being kept shielded by roadblocks and riot police have neither enough water, food, medicines nor other necessities. Although the Greek Prime Minister called emergency meetings on Wednesday morning, the Greek Prime Minister called emergency ministers to an emergency meeting if ships and tents were sent to the island that would serve as temporary housing, the refugees have not yet been able to move the refugees off the streets because a group of angry residents have blocked exits from Norway. The camp in protest against the camp being rebuilt. Dennis mayor strategy tellis who tells local media that he will not allow norway to be rebuilt nor that new camps on the island refugees should be removed, he says and make us in boiler did agree when the vehicle oil with capgemini small and ratos all should be taken from here and the asylum process needed

Audio

Transcription

Sentiment: 51,20 %

Dock morgonkåt visar rikspolischefens uttalande om kriminella klaner ifrågasätts inom polisen. Mer biodrivmedel ska blandas in i bensinen. Regeringen och samarbetspartierna överens långtidssjuka personer med k vi 19 symtom ska få bättre uppföljning, enligt socialstyrelsen. Och så får vi en rapport från lesbos i grekland om vad som ska hända med dom tusentals flyktingar och migranter som tvingas lämna lägret moria. Efter branden? Jag hade en bild som visar rikspolischef. Mats löfving gav av kriminella släkter eller klaner som driver organiserad brottslighet i sverige, uppfattas av en del poliser som alltför generaliserande. Så här säger du patrik andersson, sektionschef vid underrättelseenheten i polisregion syd. Man kan inte säga att det är släckt helt och hållet varför att vi har ju många delar av dom släkterna som fungerar helt vanligt samhället som är tandläkare polis och till och med sånt man gör det lätt för samma så att det är en klar utan det är fortfarande väldigt individbaserat och så är det vissa delar av en släkt kanske som är mer benägen än 2:a att begå brott eller har det intresset så att säga i ekots lördagsintervju sa vice rikspolischef mats löfving att det finns 40 familjer baserade nätverk klaner som bedriver organiserad brottslighet dessutom är det så Att hela familjen hela släkten hela klanen uppfostrar sina barn för att ta över styrningen av den kriminella organisationen resonemanget bygger på en hemlig underrättelserapport om aktörerna inom svensk organiserad brottslighet som stod klar i slutet av januari i år enligt uppgift till ekot i den rapporten finns en beskrivning av hur ett antal nätverk drivs med principer likt de som finns i klansamhällen det vill säga att det är gruppens regler och inte samhället som styr ekipaget kontakt med företrädare för underrättelseenheten från landets alla sju polisregioner Och på flera håll ifrågasätts visa rikspolischefens resonemang jens ahlstrand tillförordnad chef för underrättelseenheten i polisregion väst han säger att det är viktigt att belysa problematiken med släkt baserade kriminella nätverk men tycker att bilden som gavs var generaliserande bara för att man har sina rötter i en plan baserad kultur så är det ju inte per automatik kriminell å ena sidan å 2:a sidan så har vi ju planer i sverige som i stor utsträckning ägnar sig åt Kriminalitet men det betyder heller inte att alla medlemmar i den här familjen är alltså aktivt åt att vara kriminella även om det nog finns en norm som gör att att dom åtminstone passivt är det det vill säga att dom är medvetna om att det sker det som särpräglad om familjer baserade nätverken är att dom lever efter klansamhället principer enligt jens ahlstrand dom har ofta en patriark dom har sedvanerätt hederskultur och främst av allt en oerhört stark lojalitet med den egna grupper Jens ahlstrand vid underrättelseenheten i polisregion väst. Reporter, simon andren. Vi ska till grekland nu. Det gäller situationen för dom tusentals flyktingar och migranter som nu tillbringat ännu en natt under bar himmel efter att lägret moria på ön lesbos eldhärjats. Vår utsända har pratat med öbor som inte vill att måla. Jag ska byggas upp igen. Chark a på den är skit på den i kina, cross och butiken haft. Jag kände lättnad över att ingen dött men samtidigt rädsla eftersom branden var stor och nära. Byarna säger oss som driver företag i panna gjorda strax intill utfarten från moria lägret. Där dygnet i rad som området härjas av bränder och tusentals flyktingar tvingas sova på vägar under träd och i trädgårdar. Lesbos är torrt och varmt temperaturerna överstiger 30 grader i den gassande solen och flyktingarna som hålls avskärmade med hjälp av vägspärrar och kravallpolis har varken tillräckligt med vatten, mat, mediciner eller andra förnödenheter. Trots att greklands premiärminister creations mistakes redan onsdag morgon kallade ansvariga ministrar till krismöte om man skickade fartyg och tält till ön som skulle fungera som tillfälliga bostäder så har man ännu inte kunnat flytta flyktingarna från gatorna eftersom en grupp arga bor har blockerat utfarterna från norge. Lägret i protest mot att lägret ska byggas upp igen. Dennis borgmästare strategi tellis som säger till lokala medier att han inte kommer tillåta att norge byggs upp igen och inte heller att man ordnar nya läger på ön flyktingarna ska bort menar han och göra oss i panna gjorde håller med när fordonet olja med capgemini smått och ratos alla borde tas härifrån och asylprocessen behöver snabbas på så att man kan slussa flyktingarna vidare eller avvisa dem fortare våra liv har förändrats mycket De senaste åren både ekonomiskt och socialt på grund av närheten till moria. Och det är knappast någon som kommer ersätta oss för det, säger rose sofia från youdo lesbos. Har i sverige är regeringen och samarbetspartierna nu överens om att kraftigt höja den så kallade reduktionsplikten för drivmedel, alltså den lag som tvingar bensinbolagen att blanda in allt mer förnybara råvara i bensin och diesel för att minska utsläppen. Ungefär 1/3 av koldioxidutsläppen i sverige kommer från transporter. Dom utsläppen ökar på grund av allt mer vägtransporter ska klimatmålen nås måste de utsläppen ner. Ett av regeringens och samarbetspartiernas verktyg heter reduktionsplikt. Den lag som tvingar bensinbolagen blanda in allt mer förnybar råvara i bensin och diesel. Både drivmedels branschen och 2:a delar av näringslivet har väntat på beskedet idag är nivåerna knappt 4 procent reduktion för bensin och 21 procent reduktion för diesel de fyra samarbetspartierna är nu överens om att nivåerna inom 10 år ska bli 28 procent för bensin och 66 procent för diesel och de beräknar att sveriges totala utsläpp kan minska med 14 procent partierna är också överens om att bränslebytet för flyg ska införas under nästa år Det rapporterade adrian sadikovic. För att bättre kunna följa upp personer som blivit långtidssjuka med k vid 19 symtom ska socialstyrelsen inrätta en nationell arbetsgrupp med det uppdraget och det här är något som välkomnas av marina turma, ordförande för svenska distriktsläkarföreningen vill läkarförbundet. Det är ju en svår situation när man när man anser att den personen är inte arbetsför behöver rehabiliterande insatser och försäkringskassan avslår sjukskrivningen så den försämrade ju redan den svåra situationen för den som lider av dom symptom eftersom det saknas kunskap om dom som har långvariga symtom av k vid 19 är det svårt att erbjuda rehabilitering och dom hamnar i ett slags limbo mellan sjukvården och sjukförsäkringen Under tiden riskerar den här gruppen att bli utan sjukpenning, vilket ekot tidigare har kunnat berätta. Det är socialstyrelsens ansvar att samla allmän kunskap och utforma riktlinjer om nya sjukdomar. Tomas lind n, avdelningschef med ansvar för kunskapsstyrning, eftersom vi inte har en gemensam och samlad kunskap så kommer det nog att bli olika bedömningar i olika instanser framöver, men det hoppas vi med tiden kunna rätta till och nu inleder socialstyrelsen ett intensivt arbete för att fånga upp dem i en så kallad långvarig k vid. Bland annat ska en nationell arbetsgrupp med experter från olika delar av vården ta ett helhetsgrepp om hur vården ska samordnas och organiseras för att följa upp k vid patienter kristoffer strålin ingår i styrgruppen som ska ta fram den här arbetsgruppen vad du söker för dom här besvären i olika delar av vården och då är det väldigt viktigt att ta ett samlat grepp om kring det här så tanken med den här nationella arbetsgruppen är också att det ska finnas i samarbete med olika instanser som jobbar med de här frågorna Och vi behöver förstå hur vi ska följa upp patienterna på ett så bra sätt som möjligt och naturligtvis då hittar dem som har långvariga besvär och hjälpa dem på det sättet dom behöver reporter här det var annie säve i jakten på ett vaccin mot coronavirus kött uppmanar nu fn sina medlemsländer att dom närmaste månaderna skänka $ 15 miljarder motsvarande hundra 30 miljarder kr pengarna ska användas i ett samarbete 8 och världshälsoorganisationen. N. I morgon är kåt nu till U, s a längs den amerikanska västkusten har upp mot en halv miljon människor tvingats lämna sina hem på grund av de omfattande skogsbränderna. Vår korrespondent har träffat boende i delstaten oregon. Billiga hållare crews will receive grävde till sängs med ren kajak helt crazy och du kan hämta den i vår här hos tur vi har även ur talmansval den och hans familj sitter i sin röda bil med ett tunt lager vit grå aska på motorhuven på taket finns några resväskor fastspända en toy story ryggsäck sticker ut i den gråa rökfyllda luften omkring oss vid en skola som fungerar det Natthärbärget för dom som flytt brandområdet söder om portland valde familjen är bland de 5 hundratusen oregon bor som beordrats lämna sina hem för att undkomma elden skogsbränderna som vuxit mycket snabbt de största i delstatens historia på bara 3 dygn. Nästan dubbelt så stor yta burma. Enligt guvernören kate brown och i have never sin design av ann christin färger och rasar sig även i kalifornien. I söder pågår sedan några veckor. De största bränderna i modern tid och i delstaten washington. Morgon är det sammanlagt 10 tal personer bekräftats döda hittills. Man ser på fler eventuella dödsoffer när räddningspersonal kommer fram till drabbade områden kan äter och scott väntade in i det sista med att lämna sitt hem och sina djur och trädgården med hundratals träd som planterats för hand. Men till slut släppte dom djuren lösa åkte videos hardcore mus hmm, för det bäst vi levde där hans varför irish cecilia show? Enligt det amerikanska företaget i microsoft har det skett ryska, kinesiska och iranska hackerattacker inför presidentvalet i usa. Microsoft har dom senaste veckorna upptäckt misslyckade försök till dataintrång hos både donald trump. Så jobbig ens presidentkampanjer hackarna ska ha riktat in sig på över 200 organisationer, varav dom flesta. Då kopplar det till trump och biden inför presidentvalet som hålls i början av november. Antalet människor som dött i samband med protesterna mot polisbrutalitet i colombias huvudstad bogota har nu stigit till 9. Fler än 300 personer har skadats, varav hälften uppges vara poliser pågått. As borgmästare uppmanar människor att hålla sig hemma nattetid. Demonstranterna protesterar mot att en juridikstuderande tvåbarnsfar avlidit sedan han frihetsberövats av polis. Ett videoklipp visar att han flera gånger har utsatts för. Elchocker av poliser. Sverige igen nu jönköpings kommun säger nej till att lösa in 6 stycken villor i stadsdelen mariebo dom här villorna är byggda på förorenad mark som är klassad som mark med den högsta risk klassen, alltså med stor risk för människors hälsa och miljö processen. Att sanera fastigheterna kommer att ta flera år. Under tiden kan dom som bor där inte sälja sina hus. Urban och marie wikander bor i ett av husen på dom förorenade tomterna. Så här reagerar dom på beskedet men det var ju ett hopp som man hade levt på det hela sommaren att man skulle få hjälp så blev inte så men ju fånga då hon varje vår det här är inget hem längre det är inte mitt hem det är som gisslan och kommer fortsätta vara det i många år till vi vet ingenting om våran framtid det gått sju år sedan familjerna i villakvarteret på maribo jönköping fick veta tomterna under deras hus var förgiftad det på sjuttiotalet låg en kemtvätt där och efter att den slagit igen Skickade kommunen av tomter för villor det här en kran står öppen dygnet runt hemma hos vickan där så flera av deras grannar gifterna i marken tränger bland annat in i vattenrören och för att dom ska kunna använda vattnet fritt så måste dom spola ur hela tiden några grannar har fått vattenrören dragna över marken kommunen och sveriges geologiska undersökning sg u håller på att utreda gifterna i marken och det väntas ta över två år först därefter kan det bli aktuellt med sanering Och tills dess är han fast hon själv tiden från också dom har tagit sju år och våra liv hittills och det kommer kanske ta 10-15 år till innan det här sanerat och klart du kan inte komma ifrån du kan inte byta boende de boende har vädjat till kommunen att lösa in fastigheterna för att dom ska kunna flytta men nu har familjen har fått besked om att det inte kommer att göras johan fritz är stadsdirektör i jönköping att det är lagstiftningen som är tydlig på det att vi kan inte lösa in fastigheterna nu Eftersom det då krävs att kommunerna ska ha nytta utav den fastighets och löser in våra ljus och titta på det och lagstiftning sig. Så stats direktör johan fritz, reporter var rebecka montelius, p 4 jönköping. Vädret nu idag får dom västra delarna av götaland och svealand varierande molnighet och något regn i de östra delarna. Soligt eller växlande molnighet i norrland blir det soligt på många håll, men i norra lapplandsfjällen mulet och regn. I högre terräng inslag av blötsnö. Det var morgon ekot p att mannen fortsätter.

Audio

Keyphrases

Enteties

Location (GPE)

Organization

Person