Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 10 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 99,36 %

The echo so begins with that Swedes will in the future be allowed to enter Finland this after the Finnish government tonight decided that it will ease the entry rules to the country and this is how the Communications Minister timo harakka saw about the announcement. I am very happy that we can welcome our neighbors from Sweden to Finland. After long negotiations, the government finally came to finland. Relax the rules for entry into the country for several countries in the EU, including Sweden. Now countries with up to 25 infected per hundred thousand inhabitants can enter the country and there is no requirement for 2 weeks of quarantine in the past, that figure was 8 cases per hundred thousand, which in practice meant that only travelers from Cyprus and Latvia could enter the country. But with the new limit value, swedes were also visiting Finland who were with the salt is equal is probably everyone with if is also collectors ellen key va yes, think the new rules will facilitate business travel and benefit tourism, said Communications Minister hour and harakka. And like this, viking line scandinavia's head of information eleonora hansi said yes because we are of course very happy we have really longed for this so that now we look forward and sort out how to start again in earnest the announcement comes after the European Commission last week called for the harmonisation of entry restrictions even Sweden has been in dialogue with its Nordic neighbors and on several occasions made criticism that the countries the borders lubricant in baltic sea correspondent and anyone who travels from Sweden to the UK will no longer have to sit in quarantine last year Stamer on arrival this announced uk transport minister this evening the decision will take effect at 4 am on Saturday morning UK time Swedish Foreign Ministry still advises Swedes not to travel to the UK but according to information to the echo so sweden's travel advice to the UK will be reviewed within as it is called a short time it is continued unrest on the Greek island of Lesbos then thousands of refugees have become homeless there after the camp where they lived Total destroyed in fires. The fires are taking place in the surrounding moria camp on the Greek island of lesbos where thousands of refugees are now forced to spend the night on roads in olive groves and under trees now there remain only metal skeletons of the tents and barracks that previously formed the moria camp shirine volunteer and live on lesbos she tells them that they do what they can to reach out with supplies to the stranded refugees it vibrates just a sayekti see in sweden must marina and insulin the sleeping bags spring lights up a disney sites Police special forces searched what used to be moria but which now consists only of ash and debris to ensure that no people are still in the area instead of the thousands of refugees who fled the fire in moria on the roads in the fields and in the gardens of residential buildings in the area cordons and riot police prevent the refugees from moving to 2 :a places on the island some have brought their tents 2nd have put up blankets as shelter During the afternoon, another fire started, this time a few kilometers from moria in a field next to the place where a large part of the refugees are now forced to stay overnight. As yet, no information has been given on how to solve the most urgent for the thousands of refugees and migrants who lived in the camp. None have yet been transported to the boats that arrived and were to be used as temporary sleeping places and thousands of people. May you spend another night on one of life's paths sofias and from youdo. On lesbos and germany and France will receive 400 underage refugees who are without their parents in this refugee camp. Goal again. German Chancellor Angela Merkel today stressed the importance of a common European solution to the migration issue and said she would also like to see other Eu countries stand. There are harsh words tonight between the UK and the EU after that the UK government has passed a controversial bill that, if it comes into force, violates their agreement between them. Britain and the EU are calling for the bill to be withdrawn by the end of September, but it has so far refused to back down. The UK must withdraw the bill as soon as possible and by the end of the month at the latest, the EU today called for legal action if it does not do so.

Audio

Transcription

Sentiment: 51,19 %

Ekot så börjar med att svenskar kommer framöver att få resa in till finland det här efter att den finländska regeringen ikväll beslutat att det lättar på inresereglerna till landet och så här såg kommunikationsministern timo harakka om beskedet. Jag är jätteglad att vi kan välkomna våra grannar från sverige till finland. Efter långa förhandlingar kom till slut regeringens besked för finland. Lätta på reglerna för inresor till landet för flera länder i eu, däribland sverige. Nu kan länder som har upp till 25 smittade per hundratusen invånare resa in i landet och det är utan krav på 2 veckors karantän tidigare låg den siffran på 8 fall per hundratusen, vilket i praktiken innebar att bara resenärer från cypern och lettland kunde få komma in i landet. Men med det nya gränsvärdet var alltså även svenskar besöka finland som var med det salta är lika är nog alla med om är dessutom collectors ellen key va ja, tycker de nya reglerna kommer underlätta affärsresor och gynna turismen, sa kommunikationsminister timme och harakka. Och så här sa viking line skandinavien s informationschef eleonora hansi ja för vi tar ju emot med stor glädje vi har ju verkligen längtat efter det här så att nu ser vi fram emot och reda ut hur vi ska starta igång igen på allvar beskedet kommer efter att eu kommissionen förra veckan efterfrågat en harmonisering av inresa restriktionerna även sverige har varit i dialog med sina nordiska grannar och vid ett flertal tillfällen framfört kritik mot att ländernas den gränserna lubricant i östersjön korrespondent och den som reser från sverige till storbritannien kommer inte längre att behöva sitta i karantän i fjol Ståndare vid ankomst det här meddelade storbritanniens transportminister i kväll själva beslutet börjar gälla klockan 4 på lördagsmorgonen brittisk tid svenska UD avråder fortfarande svenskar från att resa till storbritannien men enligt uppgifter till ekot så kan sveriges reseavrådan till just storbritannien kommer att ses över inom som det heter en kort tid det är fortsatt oroligt på den grekiska ön lesbos därefter tusentals flyktingar har blivit hemlösa där efter lägret där de bodde Totalt förstörts i bränder. Bränderna avlöser varandra i omkring moria lägret på grekiska ön lesbos där tusentals flyktingar nu tvingas övernatta på vägar i olivlundar och under träd nu återstår det endast metall skelett av tälten och barackerna som tidigare utgjorde moria lägret shirine volontär och bor på lesbos hon berättar att dom gör vad dom kan för att nå ut med förnödenheter till de strandsatta flyktingarna det vibrerar just en sayekti ser i sverige måste marina och insulin den varit sleeping bags vårrus tänds en disney sites Polisens specialstyrkor sökte igenom det som förut var moria men som nu endast består av aska och bråte för att försäkra sig om att inga människor fortfarande befinner sig i området i stället på nu dom tusentals flyktingar som flytt branden i moria på vägarna på fälten och i trädgårdarna till bostadshusen i området avspärrningar och kravallpolis hindrar flyktingarna från att flytta sig till 2:a platser på ön några har fått med sig sina tält 2:a har satt upp filtar som skydd Under eftermiddagen startade ännu en brand, den här gången några kilometer från moria på ett fält intill den plats där en stor del av flyktingarna nu tvingas övernatta. Ännu har inga besked kommit om hur man ska lösa det mest akuta för dom tusentals flyktingar och migranter som bodde i lägret. Inga har ännu transporterats till dom båtar som anlänt och som skulle användas som tillfälliga sovplatser och tusentals människor. Får du spendera ännu en natt på en av livets vägar sofias och från youdo. På lesbos och tyskland och frankrike kommer att ta emot 400 minderåriga flyktingar som befinner sig utan sina föräldrar i det här flyktinglägret. Mål igen. Tysklands förbundskansler angela merkel tryckte idag på vikten av en gemensam europeisk lösning av migrationsfrågan och sa att hon också vill se andra eu länder ställer upp. Det är hårda ord ikväll mellan storbritannien och eu därefter att den brittiska regeringen lagt ett omstritt lagförslag som om det träder i kraft bryter mot deras avtalet mellan. Storbritannien och eu eu kräver att lagförslaget dras tillbaka senast i slutet av september, men storbritannien vägrar hittills att backa. Storbritannien måste dra tillbaka lagförslaget så fort som möjligt och allra senast i slutet av månaden krävde eu idag och hotade storbritannien med rättsliga åtgärder om så inte sker detta efter ett möte i dag mellan kommissionens vice ordförande maro och sefcovic, den brittiske ministern med ansvar för brexit planeringen michael gove här i london. Idag är ju menar också att det är upp till storbritannien att återupprätta förtroendet mellan parterna nu. Storbritannien viker sig inte att lagförslaget kommer att börja debattera till det brittiska parlamentet nu på måndag den brittiska regeringen hävdar att det brittiska parlamentet i suveränt i frågan och har rätt att fatta sina egna beslut även om det går emot del av utträdesavtalet och vill fortsätta försöka lösa frågan i den gemensamma kommitt e som finns för utträdesavtalet av det brittiska lagförslaget ska bara se till att det blir kontroll fri handel mellan nordirland och resten av storbritannien även om det Val mellan eu och storbritannien men är det redan reglerat i utträdesavtalet ur den handeln ska fungera det höga tonläget mellan parterna påminner starkt om hur det var förra hösten den här veckans förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan eu och storbritannien gav inte heller något genombrott daniel alling london och har mer av daniel andning från london samt andreas liljeheden från bryssel när dom berättar mer om det här i studion ett kväll IP efter gått i stockholm har fattat beslut om att avslå ansökan om demonstrationstillstånd furu På flera platser i stockholm i helgen så här säger carolina paasikivi, som är biträdande kommenderingschef vid stockholmspolisen, ordning och säkerheten är hotad vid det här tillfället till den grad att vi beslutat avslå ansökan. Den andra delen är att vi inte anser att arrangören kommer kunna upprätthålla max deltagarantal 50 personer. Det är det danska högerextrema partiet stram kurs som ansökt om att bränna koranen i flera stockholmsförorter. Redan tidigare idag brände sig koranen i rinkeby, något som utreds som hets mot folkgrupp. Även en inkommen begäran om att anordna en motdemonstration i stockholm har avslagits och trots de olika avslagen har polismyndigheten tillsammans med bland annat kommuner förberett sig för att det ändå kan bli oroligt eller våldsamt. Jag var adrian sadikovic som var reporter det här. En kraftig brand, det här är jag. Här är den hamna i beirut som för en månad sedan ödelades enorm explotion, enligt internationella rödakorskommittén så har den här branden nått hjälporganisationens livs i hennes förråd. Vad som orsakat branden i libanons huvudstad. Oklart men enligt militären så är det en lagerlokal med olja och fordon sex som brinner skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare och redan från årsskiftet ja det har januari partierna kommit överens om inför nästa års budget så här säger centerledaren annie lööf det kommer nu bli en varaktig permanent skattesänkning på 3000:- mer per år för såväl pensionärer som människor som jobbar och det tycker vi är viktigt skattesänkningarna består av två delar Den ena innebär sänkt skatt för alla med förvärvsinkomst. Det innebär att drygt 7 miljoner människor får sänkt skatt på lön, pension eller ersättning från försäkringssystemen. Kostnaden nästa år uppgår till 13,5 miljarder, vilket innebär en skattesänkning med cirka 1500 kronor på årsbasis. Den andra delen av skattesänkningen riktas enbart mot dom som arbetar där. Också ges under åren20/21 och 20/22 för den som arbetar innebär det en sänkning med skatten med några hundralappar i månaden att januari partierna kommer inte överens om att låta dem som har inkomster av arbete få en större skattesänkning dom kommande två åren jämfört med 2:a förklarar det liberalernas nyamko sabuni så här vi har förvärvs avdraget det är ju också dom som inte har arbete däremot vill vi ändå göra skillnad på dom som hmm arbete och dom som till exempel lever på Få försörjningsstödet även finansminister magdalena andersson uttryckte belåtenhet med uppgörelsen men vi gör nu är ju en skattereduktion som kommer alla till del som som har inkomster oavsett om det är pensionsinkomster eller arbetsinkomster och har ju också en väldigt bra fördelningsprofil och det känns ju såklart bra för mig som socialdemokrat sist där så hörde vi finansminister magdalena andersson reporter här det var birgitta johansson miljöorganisationen greenpeace blockerar inloppet till preemraffs hamn i lysekil Med ett av sina fartyg fartyget ligger för ankar och hindrar en oljetanker från att lossa olja vi ålder oljeraffinaderiet där kustbevakningen sjöfartsverket och polisen ska vara på plats imorgon får dom västra delarna av götaland och svealand varierad molnighet och något regnstänk i de östra delarna blir det soligt eller växlande molnighet i norrland soligt på många håll men i norra lapplandsfjällen mulet och regn i högre terräng inslag av blötsnö rätt temperatur i söder 14-18 grader I norr, 10 till 15. Lägre i fjällen. Ola henriksson var producent.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location (GPE)

Person