Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Daily Echo: summary of today's news

Ekot - torsdag 10 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

Income taxes are reduced by 13 billion in the autumn budget of the Center Party, it has been important to get a tax cut in place to ensure that the European Parliament has voted on tougher climate targets. European companies in China are sounding the alarm about political governance of the business community. That's the headlines in 4:45. Echo in the studio, karin car of Norway. Tax cuts for low and middle income earners from the turn of the year. So it has January. The parties have agreed during the negotiations on next year's budget and this is how center leader Annie Lööf thinks about the agreement. Presenter party, it has been important to get in place a tax cut to ensure that people with small financial margins will have increased security and there will now be a lasting permanent tax cut of 3000 kronor more per year. For both pensioners and people who work and we think it is important the tax cuts consist of two parts one means reduced tax for everyone with earned income, which means that just over 7000000 people get reduced tax on salary pension or compensation from the insurance system cost next year amounts to 13 come 5 billion, which means a tax cut of about 15 hundred kronor on the person or people working It amounts to 5 billion and will be given in the years 20000 , 21 and 22. For those who work, it means a cut in taxes by a few hundred dollars a month that January parties will not agree to let those who have income from work get a bigger tax cut in the next 2 years compared to other declared records. The deduction was also those who do not have work, however, we still want to make a difference between those who hmm work and those who, for example, live on the income support also finance minister magdalena Andersson expressed satisfaction with the deal but we have now is of course a tax reduction that will all part who have income and that this if it is retirement income or work income and has of course also a very good distribution profile and it feels of course good for me As a Social Democrat reporter here birgitta johansson If the Green Party's economic policy spokesperson karolina skog says this about the smaller part of the tax cut directed at only employees who are temporary. It is a temporary reduction which is above all a negotiation. Segers for the Center Party and the Liberals and the Environment Party thinks is acceptable measure linked to friis. And now I have with me tomas ramberg echoed political commentator who is with us from the Riksdag yes hmm first we recognize parts of this from the alliance's old job tax deduction or how yes really I January cooperation has bred a little unusual political hybrid here a sos job tax deduction, you could say hmm you can what is so cozy with this particular job tax deduction is well in that case it is with even more focus down in income situations on low and middle income earners and that it should be phased out after two Yes but it is nevertheless a great concession from social democratic quarters because it is of course a job tax credit hmm we have this Green Party economic policy spokesperson karolina skog who says that the Green Party accepts this how has the Center Party and liberals got with the government on it yes I think it was the most difficult negotiation it was this that harassed the most in the budget negotiations hmm and it was not strange because the Social Democrats have devoted and also the Green Party has spent a very long time fighting the idea that only those who work have work income should get wanted But a reason can probably show itself when we find out what happens with the unemployment insurance fund, it has got with the Center Party and liberals on that it will continue to be high then you have won back there so to say what the unemployed may not a tax cut hmm and then of course the 2nd reason is understood that you have to keep this together in the government base to get through their budget and then you get some adjustments in terms of income profile and so still accept some hard-to-sell indigestible things from the Social Democrats, but why do you do this reform, the money in people's payroll accounts is needed to stimulate consumption now that korona or is it a step in the work line to make it more worthwhile and work yes you could get the work line answer if you asked the Center Party and liberals and you get the 2nd answer if you ask the government green party Social Democrats The Social Democrats finance minister had today a justification so

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,16 %

Inkomstskatter sänks med 13 miljarder i höstbudgeten på centerpartiet har det varit viktigt att få på plats en skattesänkning för att se till och eu parlamentet har röstat om skärpta klimatmål. Europeiska företag i kina larmar om politisk styrning av näringslivet. Det är rubrikerna i 04.45. Ekot i studion, karin bil av norge. Skattesänkningar för låg och medelinkomsttagare redan från årsskiftet. Det har alltså januari. Partierna har kommit överens om under förhandlingarna om nästa års budget och så här tycker centerledaren annie lööf om överenskommelsen. Presenter partiet har det varit viktigt att få på plats en skattesänkning för att se till att människor med små ekonomiska marginaler ska få ökad trygghet och det kommer nu bli en varaktig permanent skattesänkning på 3000 kronor mer per år. För såväl pensionärer som människor som jobbar och det tycker vi är viktigt skattesänkningarna består av två delar den ena innebär sänkt skatt för alla med förvärvsinkomst det innebär att drygt 7000000 människor får sänkt skatt på lön pension eller ersättning från försäkringssystemen kostnaden nästa år uppgår till 13 komma 5000000000 vilket innebär en skattesänkning med cirka 15 hundra kronor på den eller de som arbetar Den uppgår till 5 miljarder och ska ges under åren 20, 21 och 22. För den som arbetar innebär det en sänkning med skatten med några hundralappar i månaden att januari partierna kommer inte överens om att låta dem som har inkomster av arbete få en större skattesänkning de kommande 2 åren jämfört med andra förklarade rekord. Avdraget det var ju också dom som inte har arbete däremot vill vi ändå göra skillnad på dom som hmm arbete och dom som till exempel lever på på försörjningsstödet även finansminister magdalena andersson uttryckte belåtenhet med uppgörelsen men vi har nu är ju en skattereduktion som kommer alla till del som som har inkomster och att detta om det är pensionsinkomster eller arbetsinkomster och har ju också en väldigt bra fördelningsprofil och det känns ju såklart bra för mig som socialdemokrat reporter här birgitta johansson Om miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson karolina skog säger så här om den mindre del av skattesänkningen riktad mot enbart löntagare som är tillfällig. Det är en temporär sänkning som framförallt är en förhandling. Segers för centern och liberalerna och miljöpartiet tycker är acceptabel åtgärd kopplad till friis. Och nu har jag med mig tomas ramberg ekots politiske kommentator som är med oss ifrån riksdagen ja hmm först vi känner igen delar av det här från alliansens gamla jobbskatteavdrag avdrag eller hur ja verkligen jag januari samarbetet har fött fram en lite ovanlig politisk hybrid här ett sos jobbskatteavdrag skulle man kunna säga hmm man kan det som är så mysigt med just det här jobbskatteavdraget är väl i så fall att det är med ännu mera fokus neråt i inkomstlägen på låg och medelinkomsttagare och att det ska fasas ut efter två Ja men det är likväl en stor eftergift från socialdemokratiskt håll för det är ju ett jobbskatteavdrag hmm vi har det här miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson karolina skog som säger att miljöpartiet accepterar det här hur har centern och liberalerna fått med regeringen på det ja jag tror att det var den svåraste förhandlingen det var det här som kärvade mest i budgetförhandlingen hmm och det var ju inte konstigt eftersom socialdemokraterna har ägnat och även miljöpartiet har ägnat väldigt lång tid åt att bekämpa tanken på att bara dom som arbetar har arbetsinkomst ska få önskat sig Men en ett skäl kan nog visa sig när vi får reda på vad som händer med a kassan har man fått med centern och liberalerna på att den fortsatt ska vara hög då har man ju vunnit tillbaka där så att säga vad dom arbetslösa inte får en skattesänkning hmm och sen är ju det 2:a skälet förstås att man måste hålla ihop det här i regeringsunderlaget för att få igenom sin budget och då får man visserligen med en del anpassningar när det gäller inkomst profil och så ändå acceptera en del svårsålda svårsmälta saker från socialdemokraternas sida Men varför gör man den här reformen behövs pengarna på folks lönekonton för att stimulera konsumtionen nu i och med att korona eller är det ett steg i arbetslinjen för att göra det mer värt och arbeta ja du skulle kunna få arbetslinje svaret om du frågade centern och liberalerna och du får det 2:a svaret om du frågar regeringen miljöpartiet socialdemokraterna socialdemokraterna finansministern hade ju idag en en motivering som har nog behöver lite skon för att få till men den går ut för att det här är korona bonus som ska till för att dom som arbetar och fått ökade utgifter när dom till exempel har jobb Hemma eller när du har köpt en cykel för att komma till jobbet utan åka till kollektivtrafik eller vad det nu kan vara för extra utgifter men det är väl uppenbart ändå att det inte var ett önske förslag sen kan du ju ha det här med att sänka inkomstskatten för på låga inkomster kan ju då ha en stimulerande effekt på ekonomin och det tycker nog finansministern är positivt därför att folk som har låga inkomster och konsumerar det mesta av det dom får väl lägger inte på banken hmm säger tomas ramberg God s. Politiska kommentator. Den uppmärksammade P face rättegången i blekinge tingsrätt i dag hann knappt starta innan den stoppades och sköts på till nästa år efter att det kommunala vattenverket kort innan förhandlingarna lämnat in nya bevis. Det rapporterar p 4 blekinge. Tvisten handlar om nära 170 ronneby bor som stämt vattenverket för att kranvattnet innehåller hälsofarliga kemikalier. Invånarna kräver skadestånd av bolaget, något som vattenverkets vägrar. Regeringen har i dag utsett peter honeth till nationell samordnare för högskoleprovet i går avgick generaldirektören för universitetets och högskolerådet u hrj protest mot regeringens krav att högskoleprovet ska genomföras i begränsad form trots korona mitt uppdrag är det är att gå igenom tillsammans med med dom både vad är det som som hmm central myndighet och med universitet och högskolor och se om vi kan hitta några Rimliga lösningar och peter och ett har tidigare varit statssekreterare på utbildningsdepartementet under alliansregeringen och han tillträder som nationell samordnare i ett komplicerat läge i början av augusti ställde mhr in höstens högskoleprov eftersom man i samråd med universitet och högskolor bedömde att det inte går att genomföra provet på ett smidigt säkert sätt några veckor senare beslutade regeringen att högskoleprovet ändå skulle genomföras men för en begränsad grupp detta efter press från riksdagen rektorerna för landets universitet och högskolor gick ut i en gemensam debattartikel den kritiserade Inget beslut och upprepade att högskoleprovet skulle innebära alltför stora risker för smittspridning i måndags meddelade så regeringen att dom tillfälligt flyttar ansvaret för att genomföra provet från lärosätena till UR en nationell samordnare skulle också placeras video här för att bistå myndigheten det där fick US generaldirektör karin röding att avgå igår hon menar att ärendet har skötts illa från start och att regeringen inte lyssnat på expertmyndigheter den nationella samordnaren upplever karin röding som en över och son till ekot i går Väldigt otydlig och jag är van vid dans och men alltså följde också att man måste ha befogenheter och. Fattar jag inte att jag har i den här frågan och då har jag valt att gärningsmän klänningarna, men p tornet. Har du inte med om att rollen som samordnare kan liknas vid 1 över och det är alltså, det får ju stå för för karin hur hon vill uppfatta det. Jag ser det inte så utan jag ser det precis det som som också framgår av regeringens uppdrag till mig att att jag ska biträda URI det här arbetet. Maria linna angest av utsågs också idag till vikarierande generaldirektör för universitets och högskolerådet. Reporter här var maja lagercrantz smittspridningen ökar igen i många europeiska länder, enligt folkhälsomyndighetens sammanställning. Samtidigt ligger sverige kvar på en låg spridning med drygt 1,1 nya fall per 100000 invånare. Sverige har nu lägre smittspridning sett till antalet invånare än både norge och danmark. Statsepidemiolog anders tegnell. Det är ju svårt att veta idag men jag tror att det finns två delar i det här och det är så kom vår nedgång i antalet fall senare än i de flesta 2:a länder så att man lite för liten en annan fas det är därför jag tycker man med viss försiktighet vi måste vara väldigt noggranna hålla i våra rekommendationer de närmsta veckorna för det här blir rätt viktigt att vi just nu kan hålla tillbaka smitta över den ena biten sen har vi ju en annan situation i sverige för vi har ju går inte från en total nedstängning kille öppnade samhälle utan vi ligger på samma nivå av insatser hela tiden Och det kan också ha betydelse att vi får en annan utveckling i många andra länder. Hmm? Anders tegnell hörde vi där ytterligare en person med bekräftad k vid 19 har rapporterats död i sverige, enligt folkhälsomyndighetens uppdatering. Det betyder att totalt 5843 korona smittade personer har avlidit i sverige hittills. Myanmars ledare aung san suu kyi stängs av tills vidare från eu parlamentets nätverk för tidigare sacharov pristagare. Beslutet sker som ett svar på hennes oförmåga att agera och hennes accepterande av de pågående brotten mot rohingyer i myanmar, enligt ett uttalande från parlamentet som hyllad demokratiaktivister fick aung san suu kyi sacharovpriset för tankefrihet. 1991 år senare tilldelades hon nobels fredspris. Eu tar nu steg mot skärpta klimatmål. Miljöutskottet i europaparlamentet har precis röstat för att minska utsläppen ytterligare till 20 30 år. 20, 50. Ska eu vara klimatneutralt ansvarig förhandlare i parlamentet? Det är svenska socialdemokraten jytte guteland. Men jag tycker vi fick ett bra resultat idag med bland annat en stark höjning för 20, 30 med 60% reduktion. Ja, det ansvariga utskottet här i europaparlamentets miljöutskott. Ett röstade idag för att eu ska minska sina koldioxidutsläpp till då 20/30 med 60 procent jämfört med 1990 års nivån det nuvarande målet ligger på 40 procent minskning och att höja det målet är ett steg mot att nå eu s övergripande klimatmål att unionen ska bli klimatneutralt till år20/50 och när det gäller just det målet om klimatneutralitet röstade utskottet också för att det ska vara bindande för alla eu länder på nationell nivå men att eu till slut sätter ett mål om 60 procent Utsläppsminskning till 20 30 är högst osäkert. Hela parlamentet måste godkänna målet och 2 andra rådgivande utskottet för jordbruk och industri har röstat för lägre mål på 55%. Samma nivå väntas också eu kommissionen lägga sig på när den lägger fram formellt förslag, vilket väntas nästa vecka. Därtill måste ju guteland och eu. Parlamentet senare enades medlemsländerna där klimat ambitionerna generellt är lägre. Det låter lite som att det blir svårt att få igenom det här nivån? Ja, ja, det har inte varit någon någonstans. Ja och höja nivån till till 60 jag är medveten om att det är hårt jobb bakom det i miljöutskottet och jag har ett par veckor nu på med att säkra det för plenum samtidigt så tror jag att det var viktigt att få en bredare allians och just få med liberala gruppen och sen oss ännu mer progressiva grupper det var viktigt för att kunna säkra en majoritet i plenum så är det kommer att kämpa för att vi inte vattnar ur det här Å reporter där var andreas liljeheden, riksdagsledamoten rebecka lemoine kandiderar till posten som språkrör för miljöpartiet. Det är, rapporterar dagens nyheter. Ingen annan har hittills skrivit fram och sagt att dom vill efterträda isabella lövin. Luman är i dag partiets talesperson för biologisk mångfald. Europeiska företag i kina slår nu larm om ytterligare politisering av näringslivet där och framför i en rapport att dom riskerar att straffas. I och med att vi i och med kinas försämrade relationer med omvärlden. Eftersom politiker i samtidigt går ingenstans ville kina. Det var på sommaren på. Annars är det snarare i business. Ofta pekas företag ut och hotades med bestraffningar. När kina inte får sin vilja igenom i något politiskt sammanhang, säger europeiska handelskammarens ordförande i kina gör gutke. Enligt handelskammaren påverkas utländska företag alltmer av kinas försämrade relationer med omvärlden. Vi vill inte bli tagna som gisslan. Säger duke idag var det mitt egna stretch, men konflikt ytorna är många handelskriget med usa. Den internationellt kritiserade säkerhetsbolagen i hongkong kinas anspråk i sydkinesiska havet och xinjiang i västra kina, där människorättsorganisationer länge flaggat för systematiskt förtryck och godtycklig internering av den muslimska minoriteten uigurer ena dessutom coronavirus ett där själva frågan om ursprunget blivit politiskt sprängstoff. Men pressen har också ökat i hemländerna där opinionen är alltmer kina kritisk. Vi är fångade mellan hammaren och städet, säger jörg duke på den europeiska handelskammaren. Ja, i fall då sauber, kvinnor och män har brister, men att lämna den kinesiska marknaden är inte ett alternativ. Enligt duke sitter vi inte vid bordet så hamnar vi på menyn, säger han. Skulle jag nog köra vinnarrätter till bloggen kommer bli om det man gör, björn djurberg. Peking vädret nu det blir en solig avslutning på dagen på många håll i landet i natt. Ökad molnighet västerifrån och främst i fjällen skurar som kan ha inslag av blötsnö från norra svealand och norrut över norrland. Temperaturen nära noll grader lokalt någon minusgrad. Det får avsluta den här sändningen och producent för 04.45 ekot var mia odabas och jag heter karin bil av norge.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Organization

Person