Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Lunch ekot: news, economy and sports

Ekot - torsdag 10 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,15 %

High-profile lawsuit over poisoned drinking water postponed police investigating coran burning in the Stockholm suburb of Rinkeby and Trump in windy weather ahead of revealing new book. There's the headlines in the lunch ekot. My name is karin bil of Norway. Yes the high-profile p face trial of the poisoned tap water in ronneby is thus postponed in the future after the municipality at the last moment presented new evidence the court's president lagman dan sjöstad if the decision yes district court has of course taken a position that hmm that they had valid excuse to invoke the material now because it was so fresh material hmm and that we for example not be able to reject the evidence so it is an assessment of done of course but then should of course the counterparty get reasonable advice room and it could not they do it We shoot upstairs the municipal company ronneby environment technology submitted the other day submitted new evidence to the district court in the form of reports from researchers who follow the health of dom ronneby who drunk tea phase for purified drinking water according to p association representing affected persons was not reasonable time takes a position so late submitted material therefore they requested that the case be stopped lawyer göran strong e book we got of course comprehensive new evidence yesterday afternoon and we are obviously entitled to a fair trial From what we have seen so far this evidence how do you assess it that he has very limited probative value we have an unpublished article that is expert review there are several? Around this ronneby environmental technology lawyer mattias karriär landgren believes that there were reasons to submit documentation as late as it is material coming from work and environmental medicine is very central and it is about the people in kallinge hmm and it is about hmm how their bodies have been affected by this water Yes that's what the trial is also about and therefore we think it is very important that it is the material part of this trial p fixed the process is now instead scheduled for February next year despite the delay welcomes the past association president herman afzelius the announcement today but it feels still incredibly nice that the district court has made this decision that we will actually have reasonable time to familiarise themselves with new evidence yes it feels Under the circumstances actually good. Herman afzelius, president of the p phase association that has sued the water works in ronneby. Reporter was annika degree us with the help of p 4 blekinge. Now we are going to lesbos and crisis management after the moria migrant camp burned down. The Greek authorities have declared 14 months of emergency, 13000 migrants without a roof over their heads and the emergency services have been working to put out the fire, which flared up again overnight and destroyed even the remaining parts of the camp. Our dispatched sofia you are on site at 1 of the large collection points for the migrants, just outside the camp. Tell sofia what is going on there and what do you see just now so it was the food distribution has been private individuals who had come here and prepared 300 servings about food hmm several hundred had lined up and if it waited for its turn to get food but became very tense because some commotion during, the police have barricade dumper with a thicker wall for ibid exit then from moria towards Hmm Line. It's very worried, people are hmm. Probably traumatized the fire in the shipment, they have slept out on the streets and it is very hot, there is not enough food. Or supplies for someone like, but it's come locals and tried to help with the food where you tell me. Hmm, yes, I do not know if it is people stupid people who live on sad who come here and handed out food so they had been prepared and 300 food portions at home and strange out and so. Hmm, yes there was a bit of uproar here on the spot? Hmm, there have been new fires during the night. The whole camp should be devastated by now. Hmm? What is expected to happen during the day today? Today you hear said from the government that these 400 hmm. The unaccompanied young people who were to be taken to Athens are actually going to be taken to again and be allowed to leave this temporary facility on lesbos at the offer in case of your sentencing ended. Yesterday hmm it was also said that this one, this hmm, military boats and even this large passenger ferry. One should use to take several 1000 hmm primarily vulnerable hmm. People are refugees and migrants who have become homeless because of the fire at the time. Hmm. I have not yet seen that there has been any

Audio

Keyphrases

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Time)

DateTime (TimeRange)

Location (GPE)

Organization

Other

Person

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Temperature)

Transcription

Sentiment: 51,14 %

Uppmärksammad rättegång om förgiftat dricksvatten skjuts upp polisen utreder coran bränning i stockholmsförorten rinkeby och trump i blåsväder inför avslöjande ny bok. Där har du rubrikerna i lunchekot. Jag heter karin bil av norge. Ja den uppmärksammade p face rättegången om det förgiftade kranvattnet i ronneby skjuts alltså på framtiden efter att kommunen i sista stund lagt fram ny bevisning rättens ordförande lagman dan sjöstad om beslutet ja tingsrätten har ju tagit ställning till att hmm att dom hade giltig ursäkt att åberopa materialet nu eftersom det var så pass färskt material hmm och att vi exempelvis inte kunna avvisa bevisningen så det är en bedömning av gjort ju men sen ska ju motparten får skäligt rådrum och det kunde dom inte får det Vi skjuter på övervåningen det kommunala bolaget ronneby miljö teknik lämnade häromdagen in nytt bevismaterial till tingsrätten i form av rapporter från forskare som följer hälsotillståndet hos dom ronneby som druckit te fas för renat dricksvatten enligt p föreningen som företräder drabbade personer fanns inte rimlig tid tar ställning till så sent inlämnat material därför begärde de att målet skulle stoppas advokat göran stark e bok vi fick ju omfattande ny bevisning i går eftermiddag och vi har ju självklart rätt till en rättvis rättegång Av det vi hittills sett den här bevisningen hur bedömer du den att han har mycket begränsat bevisvärde vi har en opublicerad artikel som är expert granska det finns flera? Kring denna ronneby miljöteknik jurist mattias karriär landgren menar att det fanns skäl lämna in underlag så sent det är material som kommer från arbets och miljömedicin är väldigt centralt och det handlar om människorna i kallinge hmm och det handlar om hmm hur deras kroppar har påverkats av det här vattnet Ja det är ju det rättegången också handlar om och därför anser vi det väldigt viktigt att det är materialet en del av den här rättegången p fast processen är nu istället planerat till i februari nästa år trots dröjsmålet välkomnar the past föreningens ordförande herman afzelius beskedet idag men det känns ändå otroligt skönt att att tingsrätten har fattat detta beslut att att vi faktiskt kommer få skälig tid att sätta sig in i nytt bevis ja det känns Under omständigheterna faktiskt bra. Herman afzelius, ordförande för p fas föreningen som har stämt vattenverket i ronneby. Reporter var annika degree oss med hjälp av p 4 blekinge. Nu ska vi till lesbos och krishanteringen efter att migrantlägret moria brunnit ner. De grekiska myndigheterna har deklarerat 1 4 månaders nödläge, 13000 migranter utan tak över huvudet och räddningstjänsten har arbetat med att släcka branden som blossade upp igen under natten och förstörde även återstående delar av lägret. Vår utsända sofia sofia du är på plats vid 1 av dom stora uppsamlings platserna för migranterna, precis utanför lägret. Berätta sofia vad händer där och vad ser du alldeles nyss så var det matutdelningen har varit privatpersoner som hade kommit hit och förberett 300 portioner ungefär mat hmm flera hundra hade ställt upp sig och om det väntade på sin tur att få mat men blev väldigt spänd för att en del tumult under har polisen barrikadera dumper med en tjockare mur för ibid utfarten då från moria mot Hmm, linje. Det är väldigt oroligt, folk är ju hmm. Förmodligen traumatiserade han branden i försändelsen har dom sovit ute på gatorna och det är väldigt varmt, inte vatten det inte tillräckligt med mat. Eller förnödenheter för nån liksom, men det är alltså kommit ortsbefolkning och försökte hjälpa till med maten där du berättar. Hmm, ja, jag vet inte om det är folk dumma människor som bor på ledsen som kommit hit och delat ut mat så dom hade förberetts och 300 matportioner hemma och konstiga ut och så. Hmm, ja blev det lite tumult här på plats? Hmm, det har ju varit nya bränder under natten. Hela lägret ska vara hmm ödelagt nu. Hmm? Vad väntas hända under dagen i dag? Idag så hör man ju sagt från regeringens håll att dom här 400 hmm. Ensamkommande ungdomarna som skulle föras till aten faktiskt ska tas till att igen och få lämna den här tillfälliga anläggningar på lesbos vid offert när det gäller ditt dom tog slut. Igår hmm man även sagt att den här dom här hmm, militär båtarna och även den här stora passagerarfärja. Man ska använda för att ta flera 1000 hmm i första hand sårbara hmm. Människor är flyktingar och migranter som har som har blivit hemlösa på grund av branden då. Hmm. Jag har ännu inte sett att det har skett någon förflyttning. Det är fortfarande stora parkeringar ut från moria i flera led och även hört att det har varit delar ur lokalbefolkningen. Det finns ju ett stort motstånd mot nya flyktingförläggningar och att man. Tar fler hmm förläggningar till ön av en del av ortsbefolkningen som har hmm som har tröttnat på situationen kan man säga och ibland demonstrera det ganska. Hmm vänta. Aggressivt och då har det kommit riktigt smala om oss hmm turister skulle ha attackerat har fått sina sina hyr bilar förstörda i går närheten av årliga lägret och även från 2:a hmm berättar alltså sofias och från youdo vi följer din rapportering och utvecklingen på moria under dagen här så vidare nu rättegången mot wikileaksgrundaren julian assange i london skjuts upp tills på måndag anledningen är att man misstänker att ett av ombuden kan ha smittats av KV 19 rättegången är uppskjuten tills dess Personen testats det rapporterar vår korrespondent i london. En film på en coran bränning i rinkeby har postats på nätet idag och polisen utreder nu om det rör sig om hets mot folkgrupp. Vi har varit ute i rinkeby på platsen med anledning av dom. Uppgifterna som finns internet om branden. Hmm patrullen som var där har åkt rapporterat att det fanns ingenting att rapportera men som sagt var med dom uppgifterna som finns på internet har vi upprättat en anmälan och kommer att titta på det och just nu är anmälan rubricerad som hets mot folkgrupp i en video som lagts ut på youtube syns en människa har ont i stockholmsförorten rinkeby han stiger vid en vändplats vid rinkeby torg och sätter sedan eld på en koran medan han uppmanar människor att rösta på islamfientliga partier Mannen säger sig representera det danska islamkritiska partiet stram kurs som planerar karen bränningar i stockholm den kommande helgen. Enligt den ansökan om allmän sammankomst som stram kurs lämnat in till polisen ansöker man om att få bränna koranen i 5 olika förorter. Nu på lördag. Polisen ännu inte fattat beslut om man ska bevilja eller avslå ansökan söker inför helgen. Genomfördes en kolonn bränning i malmö, vilket resulterade i våldsamt upplopp. Stram kurs partiledare den högerextrema politikern rasmus paludan har ålagts med 1 2 år långt inreseförbud i sverige. Eftersom polisen bedömer att hans agerande och inresa frihet skulle vara ett hot mot grundläggande samhällsintresse, men hävdar att han är svensk återresa till sverige. Röken som lämnas till polisen har nu uppgett att han kommer till stockholm till helgen reporter här naila sahlin och polisen i malmö har anmält upploppen i rosengård i samband med coran bränningen att där till arbetsmiljöverket thomas delar ut var stabschef under insatsen där poliser blev attackerade med stenar järnrör och det värker och det har ju varit ett regnet av sten i olika format och stenig flera kilosklassen också faktiskt och vägskyltar och annat Som vi inte känner igen sen ja 10 år tillbaks i tiden, i vart fall. Och det gör det var kraftfullt våld och det kanske var lite förvånande att det var under så lång tid och så kraftigt den ganska så påfrestande situation psykisk inte minst då när man har känt att det har varit ganska tufft att stå emot det här reporter amanda lindström var det som pratade med malmöpolisen strax i lunchekot om att en viktig FN hjälp stoppas på grund av en bränsle konflikt men först ska vi fokusera på USA för president donald trump anklagas i en ny bok För att inledningsvis ha tonat ner riskerna med korona viruset trots att han visste hur farligt det var trump medgav igår att han ville undvika att skapa panik ett uttalande som väckt mycket kritik och stor uppmärksamhet i landet där närmare hundra 90000 personer med kom vid 19 registrerats döda och du sa kommentatorn sina lindberg med oss nu gina varför kommenterar trump det här just nu Ja han intervjuas i en ny bok som är på väg att ge sig ut av journalisten babord vård och enligt boken var trump väldigt tidigt medveten om riskerna med den nya korona viruset redan II början av februari men han tog hade medvetet ner riskerna när han talade offentligt och han fick frågor om det här på en presskonferens i går och då svarade trump att jo han ville undvika att skapa panik jag ville vara en hejaklacksledare för usa jag ville inte att folk skulle bli oroliga och rädda sa han vid den här presskonferensen igår hmm Men vad vet vi då har han sagt i dom här intervjuerna som boken bygger på att han medvetet undanhöll vi utsätts farlighet för det amerikanska folket varför skulle han erkänna en sådan sak för en journalist skribent förmodligen för att han inte anser att det var fel han är intervjuad och det finns upptaget på band underlaget för den här boken hmm och trump menar själv att det här var rätt metod han har tidigare sagt att som president är det viktigt att att visa lugn och inte skapa oro Så han är medveten uppenbarligen om att han inte gav hela bilden till det amerikanska folket i februari men han anser att han gjorde det av goda skäl det håller ju inte hans motståndare med om förstås det kommer mycket stark kritik från demokraterna och presidentkandidat joe biden som höll ett ett kampanjmöte i går kväll och anklagade trump för att ha förrått det amerikanska folket men trump menade att han hade goda skäl hmm avslutningsvis det är bara två månader kvar till presidentvalet hur skadligt är det här för honom Ja, det blir ju omedelbart bränsle i valdebatten. Demokraterna har ju sedan länge fört fram just den här frågan, alltså just hanteringen av korona krisen som en av de viktigaste kampanj frågorna för demokraterna där de anklagar trump för att ha misslyckats med att skydda folket. Och den här bilden har varit. Trump då tonade ned riskerna. Den bilden fall är ju så att säga rakt in i den argumentationen som demokraterna redan redan kör med och samtidigt så pekar trump sidan på att trump url. Under gränserna för resenärer som kom från kina för att stoppa smittan att han snabbt såg till att få ut medicinsk utrustning till delstaterna och så vidare så att det ges helt olika bilder från de olika politiska partierna och helt olika argument hmm tack för det är ju sa kommentatorn och ginna lindberg systemet med sänkt arbetsgivaravgift för den 1:a anställda i ett företag kommer att utvidgas tillfälligt förslaget finns med i regeringens budget för nästa år och bygger på en överenskommelse mellan regeringen centern och liberalerna Det innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller 2 personer samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person, har rätt till sänkt arbetsgivaravgift. Enligt förslaget ska det gälla från den 1 juli nästa år till sista december 2022. Senaste inflationssiffrorna från statistiska centralbyrån idag visar på en fortsatt låg sådan i augusti så sjönk priserna sammantaget med 0,1% jämfört med juli. Men om man tittar på prishöjningarna ett år tillbaka, den så kallade inflationstakten så var den faktiskt högre augusti juli. Det konstaterar nordeas chefsanalytiker torbjörn isaksson. Och det beror ju då vad vi en spegelbild av vad som hände förra året. Hmm. Som priserna föll alltså ännu mer i augusti förra året. Ja, inflationstakten steg från 0,5% i juli till 0,7 i augusti, långt från riksbankens mål på 2% inflation. Det som har blivit dyrare det senaste året är mat upp 2%, men den senaste månaden har maten i genomsnitt faktiskt blivit lite billigare. Elpriserna har gått ner med 7% på ett års sikt, trots att dom steg mycket kraftigt i augusti. Så det är en blandad bild när man jämför månadsförändring och årsförändring av priserna. Man kan också notera att det kostnaden för då hyra bil som steg mycket kraftigt maj till och med juli när många svenskar semestrar hemma i augusti plötsligt sjönk tillbaka med hela 33% och låna pandemin har krånglat till det för dom som har som jobb att analysera inflationssiffrorna. Ja 21 konstigt år och det har påverkat konsumtionen och hushållen konsumerar lite annorlunda hmm än den brukar göra. Till exempel har man rest mycket mindre än tidigare år och vi gör infektionen svår att mäta och därmed också svårare och svårare att tolka. Reporter, här var johan planen jag med mig. Kristian åström, som är vår ekonomi kommentator. Hmm svårt att mäta hörde vi här avslutningsvis i inslaget stämmer de här siffrorna inte då jag siffrorna stämmer utifrån det underlag som sd har men som vi hörde i inslaget så man man utgår från en given korg av varor och tjänster som en genomsnittlig familj konsumerar vanligtvis ska vi säga och nu så konsumtion lite annorlunda ut vi som vi hörde vi reser inte men vi äter desto mer så då kan det bli lite fel men hmm det kanske på felmarginalen ändå det är det stora mönstret är inflationen är låg Den ligger långt under riksbankens inflationsmål på 2%, även om nu inflationen just den här månaden jämfört med för ett år tillbaka, är högre än vad riksbanken förväntade sig att det skulle vara. Som sagt låg inflation och den troligtvis kommer att vara i flera år framöver. Hmm? Men det talas ju samtidigt om en återhämtning i ekonomin, mycket från politiskt håll. Men informationen går ändå inte upp. Hur hänger det? Hmm ihop? Ja, alltså. Den har ju gått upp sen i mars hmm och det är med hjälp av enorma stimulans var nämligen mars och då kom alltså då slog korona pandemi en till och det sänkte inflationen hmm nu har vi sett en återgång är liksom liten återhämtning i ekonomin och inflationen har också följt med men nu kommer den liksom hemmais av hög arbetslöshet hmm det kommer att dämpa löneökningar och sen där till så den svenska kronan har stärkts mot till exempel dollar och det innebär att vi inte kan importera inflation utan vi får liksom ingen draghjälp av av ut Landet, hmm dollarn, men också låg inflation i hela eurozonen så att detta påverkar och därför så tror man också att inflationstakten kommer avta framöver. Hmm? Och i lite senare idag så lämnar ecb räntebesked vad förväntar vi oss där hmm ingen räntesänkning eller ränteförändringen troligtvis om det skulle vara framöver om dom säger något om en räntesänkning då hmm euro området som sagt samma problem som sverige hmm och signaler troligtvis om ytterligare köp obligation av olika slag för att just stimulera ekonomin det är troligtvis några ingredienser vi kommer höra säger alltså ekonomi kommentator christian åström tack så mycket Det är nu klart att anna borg blir ny vd för statliga vattenfall. Hon har tidigare varit finansdirektör i bolaget. Anna borg tar över den 1 november efter magnus hall som lämnar vattenfall efter 6 år som vd. Det är fortfarande möjligt att få fram ett effektivt vaccin innan årsskiftet, enligt läkemedelsbolaget astra zenecas vd. Det rapporterar nyhetsbyrån reuters. Igår kom ju beskedet att bolaget gör en paus i testningen på grund av att en av försökspersonerna i storbritannien blivit sjuk. En oberoende kommitt e ska nu granska om utskjutande insjuknandet har med vaccinet att göra om det arbetet går fort kan ett vaccin innan nyår alltså fortsatt vara möjligt enligt astra zenica sånt på börsen stockholmsbörsen har gått ner med noll komma 5 procent londonbörsen minus noll komma sju frankfurt plus noll komma två $1 handlas för åtta kronor och 75 öre på valutamarknaden EUR1 för 10:- och 40 öre Utrikes nu är det fattiga och krigshärjade. Jemen har fns välbehövliga flyg med nödhjälp och sjuktransporter stoppats på grund av en bränsle konflikt mellan huthirebellerna och den saudiskledda koalitionen. Flera hundratusen ton bränsle ombord på lastfartyget hindras att nå jemen av saudiledda koalitionen s örlogsfartyg. Det är återigen nyckel staden hodeidah vid röda havskusten som spelar huvudrollen eller rättare sagt godstrafiken i hodeidah shamn som står för 70 procent av all införsel av varor och nödhjälp till landet där hålls nu 20 en fartyg lastade med 525000 ton bränsle som diesel gas och olja trots att hon beviljats tillträde till hamnen av fns övervakningskommitt carney som förvägras dom lägga till av den saudiledda koalitionen örlogsfartyg som hindrar dem att nå hamn Nu har den akut bränslebrist lamslagit stora delar av samhället i samma i köerna till bensinstationer dygnslånga dieselaggregat till sjukhus får inte längre bränsle och houthirebellerna hänvisar till bränslebrist när du ställer in alla flyg FS luftburna hjälptransporter personal och sjukvård transporter står helt stilla är det annars dom enda som har tillstånd att flyga till och från sanna huthirebellerna kräver FN på tiotusentals liter olja bensin och annat bränsle för att ge tillstånd att återge Barnen till att pressa FN för att få tag på bränsle till sig själva när de kräver det långt mycket mer än vad som krävs för flygningar enligt en s källa samtidigt uppmanar eu experter i en rapport säkerhetsrådet att ta situationen i ge mig till den internationella brottmålsdomstolen så att åklagaren kan avgöra huruvida dom rivaliserande sidor har gjort sig skyldiga till krigsbrott efter experter pekar ut såväl saudiarabien huthirebellerna och den erkända regeringens styrkor för misstänkta krigsbrott om flygbombningar mot civila mål och mord och övergrepp mot civilbefolkningen Johan mathias sommarström, istanbul. Så inrikes igen här i lunchekot. Det har blivit dags för inrikes nyheter i korthet. Idag är det den internationella suicidpreventiva dagen åt p fyra väst berättar om helen lejon vars 20 åriga dotter tog sitt liv för ett halvår sedan under ett år träffade dottern 40 olika läkare och gjorde 11 självmordsförsök och helen lejon säger att hon nu vill berätta om det som har hänt för att få till en förändring av vården våra barn ska bara inte bli en pinne i statistiken att ja oj då nu får vi en till varför är det ingen som slår på larmklockan Efter första andra, tredje och dom som hon har uttryckt det dom svek henne. Det gjorde dom dom ska henne hon svek oss. Tingsrätten i södertälje har sett en kraftig ökning av förhandlingar via videolänk 1:a halvåret i år jämfört med samma period förra året det rapporterar p fyra södertälje en anledning till ökningen är restriktionerna på grund av korona pandemin och det finns fördelar med förhandlingar via videolänk det tycker dan isaksson som är domare i tingsrätten och han nämner bland annat färre resor men det har också flaggat för problem när det gäller rättssäkerheten ja det är en fråga som ibland alice vet jag från advokat håll hmm vet ju att du har Efter att man anser att att medverka via videolänk inte är riktigt på samma sätt. Hmm? Det är samma sätt som ett förhör live om man ska säga så i rättssalen att det kan vara svårt och se en witness ansiktsuttryck. Mimik gester med mera som man kan ju se om ett vittne är i sala. Just nu är det mer lax än vanligt som går upp i dalälven för att leka det är, rapporterar p 4 gävleborg. Men laxarna går mot en säker död när dom hoppar rakt in i betongen. Vid kraftverket i älvkarleby länsstyrelsen har erbjudit sig att flytta laxen längre upp i dalälven, men bland andra vattenfall har motsatt sig detta på grund av rädsla för att få in smitta i sina laxodlingar och kalle gullberg, länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen gävleborg, ser med oro på utvecklingen. Nu när man kommer och tittar här så kan du se om man inte tänker sig för kan det ser häftigt ut och du kan se roligt ut att det är så mycket lax som hoppar upp den står där ett tag så ser man att dom landar på betongen dom hoppar rätt in i betongen och naturligtvis om dom gör så under flera månader då är det ju oerhört stor risk att det här blir en katastrof med mängder med döda fiskar nu under vintern Rapporterade alltså jenny hellström i samarbete med sveriges radios lokala kanaler nu radiosporten med kristoffer karlsson och de inleder med golf ja för stort tävlingarna avlöser varandra det är dags för årets 2:a golfmajor för damer i inspiration på mission hills IUSA sex svenskor kommer till start bland 2:a 20 hundra 18 års vinnare pernilla lindberg barnpassare pernilla jättebra och var för två år sen kan man bara inte hålla med förväntningar på sig själv och spela ut sitt spel så så kan man faktiskt vara överallt ska jag vara Det säger landslagets dam coach patrik jonsson som också lyfter anna nordqvist till en av seger kandidaterna alla spelar jättebra för två veckor sen senaste tävlingar i arkens och hon verkade kul på gång och hon är den som åt upp på oftast och svenskarna och fajtas i toppen reporter lina hof ishockey över 80 utländska spelare i sdhl förra säsongen och i det blir samma sak i år trots att klubbarna gemensamt bestämt att dom utländska spelarna inte ska vara överrepresenterade Radiosportens expert per svartvadet är kritisk ja men jag tycker ändå att nånstans måste vi få plats för dom här unga duktiga flickorna tjejerna juniorer som knackar på det kan inte vara meningen att vi ska ha 10/15 utländska spelare i en och samma trupp hmm det blir inget bra för för SDHS utveckling tycker du att man ska sätta någon form av begränsning om det är möjligt i dessa tider är det ju att det är svårt med dom regler och lagar som gäller och sätta begränsningar så men jag tycker att klubbarna Vad är det vi kan ha någon egentlig? Men argument hur många om man ska plocka in? Hmm 5 6 stycken tycker jag är ganska bra. Hör en längre utläggning av svartvadet på radiosportens sajt. Det var allt för din lunchekot idag. Producent försäljningen var mia odabas. Nu är det dags för smh i med land och sjö väder.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Person