Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Morning echo: news and reportage

Ekot - torsdag 10 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

Here tomorrow the echo? More people on the run after new fire in the refugee camp on the Greek island of Lesbos kallinge residents who sued through the company for contaminated tap water meet the municipality in court today the risk of getting a disease only this in the law of the psyche can bring down the EU budget in parliament this fall and the World Wildlife Fund warns of mass extermination of vertebrates that are heading scolds tomorrow echo today and we start with recent developments in belarus where the aid agency side has now decided to freeze Further aid projects where state actors in the country have an active role and this is what kristina danielsson who is head of eastern European unit on the side in this case so we think especially in light of the latest developments around the demonstration and other things that there is reason to freeze also this operation a couple of weeks ago decided side to immediately stop the payments of aid to two projects in belarus one was a cooperation with the Belarusian Central Bank and The second aid to the country's business in both cases, state actors had as side express it an active role and that is why Sweden decided to freeze the aid because of the situation in belarus. After the election there a month ago. But there has been another project in operation. It is a state actor in belarus has had an active role. It is about a collaboration with the state university in Minsk where the purpose of supporting the Wallenberg Institute in Sweden. Although human rights in academia have so far over a five-year period, SEK 44 million has already been paid out to this project. During the autumn, the remaining 4 million would have been paid out the echo can today tell you that the page now decided to stop the rest of the aid effort. Sida argues that they freeze the outstanding payment because quotes the state is using force. Stera against electoral fraud and police violence end quote on the question why the authority did not do this before so answers kristina danielsson head of eastern European unit on the side so here we review the portfolio and see what the efforts contain and it is also important that we have a dialogue with our partners but how is it that you now freeze aid efforts where state actors in belarus have had an active role because of the situation in the country now the situation has not directly been good for people in the country in the past either But we see that the elections and what the elections have brought with it in the form of an escalation of violence and detention against their own population that violates what we have seen before for us mark this anyway some kind of tipping point, Sweden should at all give assistance to efforts where state actors in a dictatorship exist with it is a general question hmm and it is difficult to answer On this, we must look at this on a case-by-case basis, and with regard to support for belarus, I would also like to stress that this is a support which is, by far, about promoting democratic development. Kristina danielsson page reporter, alexander gagliano. Late last night, a new fire broke out in the Moria refugee camp on the Greek island of Lesbos and even more refugees were forced to leave. For the second time in 24 hours, the roads from the Moria refugee camp were filled with people trying to carry as much of their belongings while a group of lone young people were flown to mainland Greece after the EU stepped in and promised to pay for 400 young unaccompanied other refugees having spent the night on one of the colours added to the island. Several colors will arrive during the day to give shelter to the now homeless. It was last night that the first fire broke out at the moria refugee camp where around 12,000 refugees were present after what was said was a concern in the camp after they started evacuating those who had been found to be infected with qol at 19 in the camp, when 35 cases were found and the concern is now great that the cows video sweet will spread around the island today, the EU Vice President of China's visitors at the camp before He has a meeting with the Greek President Mitsotakis the international rescue committee is just one of many who have now said that it is high time that the eu, other countries, helped Greece to relocate the refugees. Norway has promised to accept 50 Syrian refugees from the Moria camp. Do so, people took to the streets and with a call for the country to accept more refugees from the moria camp. Boström we have left in Greece on the island castell org so follows the inlet

Audio

Transcription

Sentiment: 51,11 %

Här i morgon ekot? Fler på flykt efter ny brand i flyktinglägret på grekiska ön lesbos kallinge borna som stämt via bolaget för förorenat kranvatten möter kommunen i rätten i dag risken att få en sjukdom bara det här i psykets rättsstatsprincipen kan fälla eu budgeten i parlamentet i höst och världsnaturfonden varnar för massutrotning av ryggradsdjur det är rubriker i morgon ekot idag och vi börjar med den senaste tidens utveckling i belarus där har biståndsmyndigheten sida nu beslutat att frysa Ytterligare biståndsprojekt där statliga aktörer i landet har en aktiv roll och så här säger kristina danielsson som är chef för östeuropa enheten på sida i det här fallet så tycker vi särskilt mot bakgrund av den senaste utvecklingen kring demonstrationen och annat att det finns anledning att frysa även den här insatsen för ett par veckor sedan beslutade sida att med omedelbar verkan stoppa utbetalningar av bistånd till två projekt i belarus det ena var ett samarbete med belarusiska centralbanken och det 2:a ett stöd till landets näringsliv I båda fallen hade statliga aktörer haft som sida uttrycker det en aktiv roll och det är anledningen till att sverige beslutade att frysa stödet på grund av situationen i belarus. Efter valet där för en månad sen. Men det har funnits ännu ett projekt i gång. Det är en statlig aktör i belarus har haft en aktiv roll. Det handlar om ett samarbete med det statliga universitetet i minsk där syftet med stöder wallenberg institutet i sverige. Även om mänskliga rättigheter inom den akademiska världen hittills under en femårsperiod har redan 44 miljoner kronor betalats ut till det här projektet. Under hösten skulle resterande 4 miljoner har betalats ut ekot kan i dag berätta att sidan nu beslutat att stoppa resten av den bistånds insatsen. Sida menar att de fryser den innestående utbetalningen eftersom citat staten utövar våld. Stera mot valfusk och polisvåld slut citat på frågan varför myndigheten inte gjort det här tidigare så svarar kristina danielsson chef för östeuropa enheten på sida så här vi ser över portföljen och ser vad insatserna innehåller och det är också viktigt att vi för en dialog med våra partners men hur kommer det sig att ni nu fryser biståndsinsatser där statliga aktörer i belarus har haft en aktiv roll på grund av situationen i landet nu situationen har inte direkt varit bra för människor i landet tidigare heller Men vi vi ser att valet och vad valet har fått med sig i form av en eskalering av våld och frihetsberövande mot den egna befolkningen som bryter av mot vad vi har sett tidigare för oss markera det här ändå nån slags brytpunkt ska sverige överhuvudtaget ge bistånd till insatser där statliga aktörer i en diktatur finns med det är en generell fråga hmm och det är svårt att svara på det ja det här måste man se från fall till fall och när det gäller stödet till belarus så vill jag betona också att det här är ett stöd som till den allra största delen Handlar om att främja en demokratisk utveckling. Kristina danielsson sida reporter, alexander gagliano. Sent i går kväll bröt en ny brand ut i flyktinglägret moria på den grekiska ön lesbos och ännu fler flyktingar tvingades ge sig av. För andra gången på ett dygn fylldes vägarna från flyktinglägret moria med människor som försökte bära med sig så mycket de kunde av sina tillhörigheter samtidigt som en grupp ensamma unga flögs till det grekiska fastlandet efter det att EU gått in och lovat betala för 400 unga ensamkommande andra flyktingar har tillbringat natten på en av de färger som lagt till vid ön. Flera färger ska anlända under dagen för att ge husrum åt dom nu bostadslösa. Det var i går natt som den 1:a branden bröt ut vid flyktinglägret moria där runt 12000 flyktingar fanns efter vad som sagts var en oro i lägret efter det att man börjat evakuera dom som visat sig vara smittad av qol vid 19 i lägret fanns då 35 konstaterade fall och oron är nu stor för att korna video söt ska sprida sig runt om på ön i dag ska eu s vicepresident kinas besökares på lägret före han har ett möte med den grekiske presidenten Mitsotakis hjälporganisationen international rescue committee är bara en av många som nu sagt att det är hög tid att eu, s andra länder hjälper grekland att omplacera flyktingarna. Norge har lovat ta emot 50 syriska flyktingar från moria lägret. Gör så gick folk ut på gatorna och med en uppmaning att landet ska ta emot fler flyktingar från moria lägret. Boström vi har ju kvar i grekland på ön castell org så följer invånarna noga den spända situationen mellan turkiet och grekland och de allra flesta önskar sig en snabb nedtrappning av konflikten jag vilja byta modul det på jag kan se mina föräldrars hus härifrån vi brukar blinka med bilen så dom ser oss från 2:a sidan säger hur guld maja this och blickar ut över havet och turkiet som ligger bara ett par kilometer bort hon är turk men gift med en grek dricka hos maja this och tillsammans bor de här på castellari så Normalt sett är det enkelt att ta sig mellan castellari och hårig ulf hemstad kass på 2:a sidan men på grund av krona pandemin har trafiken stoppats och hon har inte kunnat hälsa på sen i mars som grek turkiskt par sticker dom ut här även om relationerna generellt är goda mellan greker och turkar är äktenskap ovanliga och den spända situationen mellan grekland och turkiet som tvistar om energi rättigheter i havet här utanför kasta ris och följer dom såklart noga är stora när produkten olika dasi men det är lika med eller ligamatch bo Passione situationen är mer spänd än på länge men vanligt folk har inget emot varandra säger att vi cosmetics alla vill bara att gränsen öppnas och att det blir fredligt igen det väl blir stor med denna park sipaliwini sin peruk himmel castello har på grund av sitt östliga läge väldigt nära turkiet men långt från det grekiska fastlandet hamnat i centrum för konflikten mellan grekland och turkiet just nu söker ett turkiskt skepp efter gas utanför kaströrelse något grekland finner provocerande och på söndag besöker greklands president catharinas axlar och på lön Nåt turkiet kan komma att reagera på tror gick och maja this grekland har flera gånger klagat på att turkiska stridsflyg agerat provocerande i samband med grekiska politikers besök på öar nära det turkiska fastlandet vad det blir kan hmm carolyns det har hänt förut så det är inte osannolikt att något liknande händer igen säger trick hos maja this field skatter i grekland sverige blekinge tingsrätt inleds idag en ovanligt visst frågan är om man kan få skadestånd det medför Sedan ronnebys kommunala v bolag har stämts av 166 kommuninvånare för att kranvattnet innehöll misstänkt hälsofarliga p fast kemikalier cecilia o jens är en av dom som har fått i sig för mycket höga halter någonstans måste man ju börja och nu är det ju risk för skada och sjukdom som gäller hmm även om du inte har fått en sjukdom så kan du ju få en eller risken att få en sjukdom bara det här I psykets domstolen ska alltså pröva om det är en skada att ha fått i sig kemikalier förorenat dricksvatten bland dom som stämt det kommunala vattenverk bolaget finns personer som fått i sig de högsta halterna av p fast som överhuvudtaget har uppmätts i människa peace är en stor grupp kemikalier som misstänks kunna vålla skador på bland annat lever och sköldkörtel och kopplas till cancer men mycket är ännu outforskat och nu hävdar partfördelningen att det här är en skada oavsett om man blivit sjuk och att ditt liv är orolig för risken är skadan nog Dom kräver vattenverket på skadestånd enligt produktansvarslagen vattenverk bolaget ronneby miljö teknik håller med om att det är vatten den produkt och levererat har orsakat förhöjda kemikalier halter hos konsumenterna men går inte med på att betala skadestånd mattias skoog langrenn är kommunjurist i ronneby vi anser ju inte att hmm förhöjd halt av ett ämne i kroppen är en personskada och det är ju det som är själva huvudfrågan i Rättegången inte heller oro för möjliga skador i framtiden bör ersättas enligt mattias skoog landgren. Här är det ju inte helt klart att riskerna är så allvarliga som man vill. Poe shin, det kan vara så, men det behöver det inte vara så och då är ju frågan, ska man reparera någonting som inte behöver repareras? Dom som stämt kommunen bildades en intresseförening P. fas föreningen är cecilia o jens är med att nu processen startade efter snart sju år är ändå en lättnad tycker hon det känns väldigt skönt äntligen även om jag är ledsen för att stå alltså vara engagerad över en sån här sak så känns det väldigt skönt att det äntligen ska bli av säger cecilia o jens p fas föreningen i ronneby är gårdsmiljö reporter är annicka greus Eu ordföranden själv med kjell uppmanar nu eu s 27 medlemsländer att snabba på sanktionerna mot belarus på grund av det riggade presidentvalet i augusti straffåtgärderna har också dragit ut på tiden bland annat för att beslutet måste vara enhälligt från medlemsländerna cypern har enligt källor till AB sagt att man inte går med på sanktioner mot belarus för eu sanktioner mot turkiet förlängs för att landet bara rester i östra medelhavet Och eus budget har hamnat i blåsväder igen är ju parlamentet hotar att stoppa hela paketet om den så kallade rättsstatsprincipen inte skärps, alltså den princip som innebär att eu ska frysa bidrag till länder som går i auktoritär riktning. Moderaternas eu parlamentariker tomas tobe, vi kommer inte att vika och så bara acceptera detta. Ska vi ger vårt godkännande till att budgeten då förväntar vi oss en mycket starkare mekanism än vad vi har just nu. Så att det här kommer att bli en stor diskussion som kommer att pågå i höst tomas tob s partigrupp den konservativa och kristdemokratiska gruppen epp P. som är störst i eu parlamentet vill alltså skärpa den text som klubbades på toppmötet i somras om respekt för rättsstaten som villkor för att få eu bidrag bakom kravet står också de europeiska socialdemokraterna liberalerna dom gröna och vänstern hur kan det vara så att det är tillåter att det här fortsätter och vi får ett antal auktoritära ledare som utnyttjar eu medel På det här sättet enligt kompromisser från i somras som nu ska omvandlas till lag ska besluta om att frysa bidrag fattas av en kvalificerad majoritet av eu länderna men det ger länder som polen och ungern alltför stort inflytande och möjlighet att blockera beslut menar tobias som istället vill att eu kommissionen ska få större makt det här blir nu en stridsfråga i förhandlingarna där eu länderna står långt ifrån varandra är tiotal länder för att bidragen villkoras ungern och polen säger nej medan övriga länder håller en låg profil Sveriges eu minister hans dahlgren hoppas nu få draghjälp från eu parlamentet för att lagstiftningen ska bli så skarp som möjligt. Och han är optimistisk. Jag tror att det är fler än bara några få länder som vill ha den här mekanismen på plats och som verkligen ansluter sig till arbetet för att stärka skyddet för rättsstatens principer i alla eu länder. Hans dahlgren, reporter, susanne palme i usa säger nu utrikesminister mike pompeo i en radiointervju att det är möjligt att förgiftningen av den ryske oppositionspolitikern. Aleksej navalny beordrats av högt uppsatta tjänstemän i ryssland president trump har tidigare sagt att han inte har sett några bevis på att när vald ni faktiskt blivit förgiftat. Men i radiointervjun utesluter inte pompeo att usa kan komma att genomföra en egen utredning. Ryssland har hela tiden nekat till anklagelserna. De stora bränderna i västra usa fortsätter. I delstaten oregon har nu 5 samhällen mer eller mindre förstörts och flera människor befaras ha mist sina liv. Räddningstjänsten har inte kunnat ta sig fram till alla drabbade områden ännu. Så en dyster nyhet om biologisk mångfald kommer ifrån. Världsnaturfonden deras globala kartläggning av ryggradsdjuren s utredning visar att djur bestånden fortsätter att minska dramatiskt. Louise karlsson är naturvårdsexpert hos världsnaturfonden. Det vi ser nu i living planet report. Det är att det är en skrämmande minskning av populationer av ryggradsdjur sedan 1970 talet och det är minskning i genomsnitt på 68% världsnaturfondens rapport handlar om läget för däggdjur, fåglar, fiskar, groddjur och kräldjur. Den beskriver hur världens bestånd av ryggradsdjur har förändrats dom senaste årtiondena. Den här stora minskningen beror enligt världsnaturfonden främst på hur mark och vatten används, till exempel i ohållbart. Jord och skogsbruk jakt eller fiske bland dom mest hotade djuren finns kräldjur groddjur och fiskar som lever i sötvatten den här rapporten anger alltså inte vilka arter som är direkt hotade utan utbredningen i ett genomsnitt av både hotade och livskraftiga populationer den ska ge ett mått på hur ekosystemet fungerar vilket är viktigt säger louise karlsson till människans hälsa hänger ihop med djurens hälsa och naturens hälsa därför det är otroligt viktigt att se till att vi har kvar den biologiska mångfalden Vi vände på trenden den här negativa trenden och se till att öka den biologiska mångfalden i stället. Louise karlsson världsnaturfonden reporter annica det grus så vädret idag götaland och svealand får mest soligt väder än från norra dalarna och upp över norrland så blir det molnigt längs norrlandskusten dock en del solglimtar i fjällen får man räkna med regnskurar lokalt med inslag av plöts nö temperaturen varierar från 14-18 grader i söder till 8-13 grader längst i norr och i fjällen ännu något lite lägre klockan kvart över en annan Ja, vi ska återvända till nyheten. Vi hörde ekot att sveriges biståndsmyndigheten sida.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location (GPE)

Organization

Person