Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 9 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

Here is the echo fire in the moria refugee camp on the Greek island of lesbos has flared up again in places spared in the previous fire. Our reporter sofia, so from yes, then is on the spot on lesbos and described the situation like this just now. Yes, there were terrible scenes that met me when I got there earlier this evening so it suggests some people had either returned there to retrieve what was left in them the burned down. Camps and tent areas one saw metal skeletons of what has previously been tent rubble that lay basically everywhere. People who were on it they could carry small children everywhere without protection for mouth or nose in the fire smoke that was and lots of bulldozers who tried to clean up and then suddenly the fire flared up again and spread very quickly and was very aggressive. Rescuers got there in and several. Forces and tried to stop the fire tried to limit the spread but it just spread and people ran in panic tried to move away from the fire normally so it is a terrible place where you can really see how people can live in misery but this is kind of a bit worse when you see how people who have nothing lost just over 13000 people lived in the camp where the scale they go the issue touched in Greek Migration Minister a press conference earlier this evening Yes earlier cold so he said that you would put the most vulnerable on an hmm cruise ship, the rest would go on some type of military landing ship and then would establish then cold that has been sent here to the island in those places tomorrow apartment that had not been affected by the fire but this was then before the new fire broke out and the places are no longer there was reported sofias and from youdo director general of universities and colleges council karin char a notified. This afternoon she sat departing the government with the establishment of a national coordinator to ensure that there can be a scholastic examination. Was the last straw. Karin char doesn't want to work with it over. And yes, it's all the tours around the scholastic exam, hmm. With different decisions that have come too late and there. It has not listened to the expert with what exists when the principle of responsibility has been important and communicate these pandemic times. But on this issue, it has just become a political glass of wood and then on about top if it comes too. Hmm, the stage on Monday so that you even the smallest authority has gone 22 would have the full responsibility for conducting a test in the fall. Hmm? And I have also decided that you say national coordinate that I experience as an over and when I read the texts and I can not take responsibility for the environment and activities without having both responsibilities and powers. And like this, says Higher Education Minister Matilda Ernkrans about the situation that has now arisen after the Director-General of the University and Higher Education Council decided to resign. Our authorities are responsible for the conduct of the scholastic examination and the government has been helpful throughout this time to be able to make decisions in a timely manner according to the current situation. To do everything we can so to be able to. Conduct a disease protection safe scholastic examination. But neither now is the government nor the university and teaches us that it can predict rehearsing minus development. So do you think that the university, the Director General of the Higher Education Council karin char, was right to decide to resign? And it's boring. No, but the real director chooses to resign. We are in a difficult time to make high demands on all of us, but also on our authorities. I wish Karin good luck. In the meantime I am very confident that the agency's work will continue I will in the near future present the national coordinator who will assist you is of course the important work to conduct a my safe scholastic examination and we also put 30Msek on this to get this in place said Higher Education Minister matilda ernkrans interviewed by helene benno hear more of the High School Minister in studio an IP evening after this echo The government and the cooperation parties now a state financial support of SEK 5 billion to support individual firms hit hard by the coronal pandemic. Annie Lööf, leader of the Center Party. The cows crisis has hit many entrepreneurs incredibly hard and the entrepreneurs who run sole proprietorships have been particularly vulnerable. That's been too long. But now we will finally have support in place for individual firms. They get compensation on the same s

Audio

Transcription

Sentiment: 51,13 %

Här är ekot branden i flyktinglägret moria på den grekiska ön lesbos har blossat upp igen på platser som varit förskonade i den tidigare branden. Vår reporter sofia, så från ja, då är på plats på lesbos och beskrev läget så här alldeles nyss. Ja, det var fruktansvärda scener som mötte mig när jag kom dit tidigare i kväll så tyder det lite människor hade antingen återvänt där för att hämta det som fanns kvar i dom den nedbrända. Läger och tält områdena man såg metall skelett av det som tidigare har varit tält bråten som låg i princip överallt. Människor som var på det dom kunde bära på små barn överallt utan skydd för mun eller näsa i den brandröken som var och mängder av bulldozer som försökte rensa upp och då plötsligt blossade branden upp igen och spred sig väldigt snabbt och var väldigt aggressiv. Räddningspersonalen kom dit i med flera. Styrkor och försökte få stopp på elden försökte begränsa spridningen men det bara spred sig och människor sprang i panik försökte röra sig bort från branden i vanliga fall så är det en fruktansvärd plats där man verkligen kan se hur människor kan leva i misär men det här är liksom snäppet värre när man ser hur människor som inte har någonting förlorat precis allt över 13000 personer bodde i lägret vart skala dom tar vägen den frågan berörde i greklands migrationsminister en presskonferens tidigare i kväll Ja tidigare kallt så sa han att man skulle sätta dom allra mest sårbara på ett hmm kryssningsfartyg är resterande skulle gå på någon typ av militära landning fartyg och sen skulle man upprätta då kallt som har skickats hit till ön på dom platser i morgon lägenhet som inte hade drabbats av branden men det här var ju då innan den nya branden bröt ut och dom platserna finns inte kvar längre rapporterades sofias och från youdo generaldirektören för universitet och högskolor Rådet karin röding en meddelad. I eftermiddag satt hon avgår att regeringen tillsatt en nationell samordnare för att se till att det kan bli ett högskoleprov. Blev droppen. Karin röding vill inte jobba med den över. Och ja, det är alla turerna kring högskoleprovet, hmm. Med olika beslut som har kommit för sent och där. Man inte har lyssnat till dom expert med det som finns när ansvarsprincipen har varit viktig och meddela dom här pandemi tiden. Men i det här i den här frågan har det bara blivit ett politiskt glas trä och sen på om topp om det så kommer också. Hmm, det skede i måndags så att du även minsta myndigheten har gått 22 skulle få det hela ansvaret för att genomföra ett prov i höst. Hmm? Och jag har också beslutat att du säger nationellt samordna som jag upplever som en över och när jag läser texterna och jag kan inte ta ansvar för miljö och verksamhet utan att ha både ansvar och befogenheter. Och så här, säger högskoleminister matilda ernkrans om situationen som nu uppkommit efter att generaldirektören för universitetets och högskolerådet valt att avgå. Våra myndigheter har ansvar för genomförandet av högskoleprovet och regeringen har varit behjälplig under hela den här tiden för att kunna fatta beslut i rätt tid enligt efter rådande läge. För att göra allt vi kan så att kunna. Genomföra ett smittskydd säkert högskoleprov. Men varken nu är regeringen eller universitet och lär oss att den kan förutse repande minus utveckling. Så tycker du att universitet, högskolerådets generaldirektör karin röding gjorde rätt som bestämde sig för att avgå? Och det är tråkigt. Nej, men real direktör väljer att avgå. Vi befinner oss i en svår tid till ställer höga krav på oss alla, men också på våra myndigheter. Jag önskar karin lycka till. Framåt i tiden jag är väldigt trygg med att myndighetens arbete kommer att fortlöpa jag kommer att i närtid presentera den nationella samordnaren som ska bistå du är ju det viktiga arbete för att genomföra ett mitt säkert högskoleprov och vi lägger också 30Mkr på detta för att få det här på plats sa högskoleminister matilda ernkrans intervjuad av helene benno hör mer av hög skolministern i studio ett IP kväll efter det här ekot Regeringen och samarbetspartierna föreslår nu ett statligt ekonomiskt stöd på 5 miljarder kronor för att stötta enskilda firmor som drabbats hårt av korona pandemin. Centerpartiets ledare annie lööf. Korna krisen har drabbat många företagare otroligt hårt och de företagare som driver enskild firma har varit särskilt utsatta. Det där dröjt alldeles för länge. Men nu kommer vi äntligen att få ett stöd på plats för just enskilda firmor. Dom få kompensation på samma sätt som övriga för förlorade intäkter syftet med det här nya statliga stödet det är att hjälpa enskilda firmor så som kulturarbetare och frisörer som har tappat en stor del utav sina intäkter under pandemin dom ska kompensera för förlorade intäkter under mars till och med juli i år och totalt kan man få som mest 120000:- För att få det här stödet så krävs bland annat en omsättning på minst 200000:- i fjol det här är ju pengar som gör det möjligt att fler kan överleva krisen i grunden tycker jag att det också en rättvisefråga att företagare som driver enskild firma jämfört med aktiebolag ska behandlas på ett likvärdigt sätt det har funnits en kritik mot att enskilda firmor av olika skäl sällan har kunnat ta del av dom tidigare krispaketen i koronan spår Centerpartiet har ju drivit på stenhårt för att hitta vägar för att kunna underlätta för enskilda näringsidkaren. Och nu har vi äntligen i dom här budgetförhandlingarna kommit fram med en ny modell. Organisationen företagarna är positiva till stödet, men vd NG nther mårder är orolig för att det bland annat ska bli för krångligt att ansöka åt pengarna, inte ska nå ut till alla de företag som har rätt till det. 5 miljarder en ansenlig summa. Men nu återstår den stora frågan, kommer man lyckas få ut dom här pengarna? Det är inte helt övertygad om reporter var victor jensen. Trycket hårdnar nu alltmer på oppositionen i belarus. I dag greps ytterligare en av ledarna i det oppositionsråd som bildades efter presidentvalet i augusti. Den enda som fortfarande befinner sig i frihet eller som inte har lämnat landet, är nobelpristagaren i litteratur, svetlana aleksijevitj. Persiska viken fick europeiska rosbukett sorts någon hade tagit sig in till mallorca för sitt lejon och så undrar om det som pågår i ett terror mot egna folket en person utöva terror mot folket sade svetlana aleksijevitj i dörröppningen till sitt hem i minsk tidigare idag där utanför hade journalister samlats efter uppgifter om att polisen också vara på väg efter nobelpristagaren i litteratur Ja som upprepade gånger jag ringde på hennes dörr och telefon under morgonen vet inte ens hennes närmaste medarbetare på pennklubben i minsk senare anlände flera utländska diplomater där av en från den svenska ambassaden i minsk till aleksijevitj lägenhet för att ge henne sitt stöd i morse greps jurister maximize snack som precis som aleksijevitj ingår i ledningen för det oppositionsråd som bildades efter presidentvalet i augusti och vars främsta krav är att nyval ska hållas så att alla politiska fångar ska friges Tidigare idag blev det också bekräftat att en annan av ledargestalterna maria calles nica var befinner sig i ett häkte i minsk hon anklagas för att ha uppmanat till ett maktövertagande ett brott som kan ge flera års fängelse dom hur oppositionsrådet ledning som inte har gripits har tvingats lämna landet efter hot om rättsliga påföljder då kan sjunka tradition ju varit soligt sig oroligt veta när åt du kan skänka säger att han inte tänker prata med gatan men gatan det är folket Klarna aleksijevitj reporter johanna melén. Norska utrikesdepartementet har kommit med nya reserekommendationer. Man avråder nu från icke nödvändiga resor till jämtland och örebro. Svenska u det lättade tidigare idag på sina restriktioner. Nu avråder man inte längre från resor till cypern. Branden i sågverket i borgstena norr om borås spred sig nu under kvällen till en intilliggande byggnad. Men faran för allmänheten är nu över. Men boende i borgstena med omnejd. Uppmanas och hushålla med vatten på grund av vattenbrist. I och med släckningsarbetet så vädret imorgon får jag ett lands sol varvat med moln över svealand övervägande soligt till män från norra dalarna och upp över norrland. Molnigt men solglimtar på norrlandskusten i fjällen. Regn skurar lokalt med inslag av blötsnö temperatur från i söder 14 till 18 grader till längst i norr och. Eller något lägre ekot? Cecilia var carey.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Organization

Person