Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Daily Echo: summary of today's news

Ekot - onsdag 9 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

Today's echo 04.45 Nobel Laureate aleksievich in Minsk asked Sweden for protection director general. R resigns in protest in and provides quick help after the fire in the refugee camp and therefore killed skydivers in the accident in umeå it is the headlines marianne has low in the studio hmm in belarus hardens the pressure on the opposition today arrested another of the leaders of the opposition council who was formed after the contested presidential election in August the only one who is still freedom or who has not left the country is the Nobel Laureate in literature svetlana Aleksijevitj and I will really like the books , go to sort of. Someone is in the act of terror against their own people. "A person carrying out terror against the people," svetlana aleksievich said in the doorway of her home in minsk earlier today where outside, journalists had gathered after reports that the police were also on their way after the Nobel Laureate in Literature. Who it was that repeatedly. I called her door and phone during the morning do not even know her closest co-worker at the pen club. Minsk later arrived several foreign diplomats there we have one from the Swedish embassy in minsk to alex ebert apartment to give her their support this morning arrested lawyers maximize talk that just as aleksijevitj is part of the leadership of the opposition council that was formed after the presidential election in August and whose main demand is that new elections should be held and that all political prisoners should be released earlier today, it was also confirmed that another of the leaders maria calles nica was located she is accused of calling for a power grab a crime that can give several years in prison sentence is the opposition council management who has not been arrested has been forced to leave the country after threats of legal penalties and to garrison of course been sunny themselves auschwitz naruto can donate says that he does not intend to talk to the street but the street that is the people are said to challenge aleksijevitj johanna möller nor islands and correspondent as we heard there are thus diplomats diplomats from among the 2nd Sweden at the home of nobel laureate svetlana aleksievich Which foreign minister ann linde that we got to know quite quickly that she felt a strong concern that there were men in masks and immediately contacted the embassy that went there at once and together with Lithuania so we now have diplomat ok her home. What are they doing? That's where I make sure she's safe. Today has the Foreign Minister. Ann linde met her Nordic and Baltic colleagues in the Estonian capital tallinn. Been precisely the development in belarus that the foreign ministers uniformly condemn. We are on a great deal so that the EU can quickly make decisions. Most recently today have talked to other colleagues who hmm to try to get it. Hmm. A quick decision from E. It's been a month since the election. Yes, it is of course not easy when different countries have different views on it and then it just applies to be extremely firm in their view that this has to happen. Building and tallinn we change the subject. The Director-General of the University and Colleges Council, Karin Char, resigns. It's a protest after everything that's happened around the scholastic exam. Yes, it's all the tours around the scholastic exam. Hmm. With various decisions that have come too late and there. It has not listened to the expert authorities that exist when the principle of responsibility has been important and communicate these pandemics time. But on this issue, it has just become a political glass of wood and then on about top if it came too. Hmm, it happens ii monday so you are the smallest authority of us 22 would have the full responsibility for conducting a test this fall. Hmm? And I've also decided that you see the national coordinator that I experience as an over. And when I read the texts and I can't take responsibility for your authority's activities without having both responsibility and authority. Corrin char, outgoing Director General of the University and Higher Education Council and we are looking for the responsible minister matilda ernkrans. On the island of Lesbos in Greece, the moria refugee camp has burned and 13,000 refugees have nowhere to live. There we have reported on during the morning and day of our posted sofia's victims. Yes, they are with from lesbos now sofia, what is the last thing you have to tell us about the situation? Hmm, the latest I have is that you are looking at different places where you should be able to house them here. About 13,000 refugees as of now and the migrants who find themselves hmm. I am evacuated outside the moria camp but don't really have anywhere to go but it's u

Audio

Transcription

Sentiment: 51,15 %

Dagens eko 04.45 nobelpristagaren aleksijevitj i minsk bad sverige om skydd generaldirektör. R avgår i protest i och ger snabb hjälp efter branden i flyktinglägret och därför omkom fallskärmshoppare i olyckan i umeå det är rubrikerna marianne has low i studion hmm i belarus hårdnar trycket på oppositionen i dag greps ytterligare en av ledarna i oppositionsrådet som bildades efter det ifrågasatta presidentvalet i augusti den enda som fortfarande är frihet eller som inte har lämnat landet är nobelpristagaren i litteratur svetlana Aleksijevitj och jag ska verkligen tycker om böcker, åk till sorts. Någon råder det som pågår i terror mot det egna folket. En person utöva terror mot folket, sade svetlana aleksijevitj i dörröppningen till sitt hem i minsk tidigare idag där utanför hade journalister samlats efter uppgifter om att polisen också vara på väg efter nobelpristagaren i litteratur. Vilka det var som upprepade gånger. Jag ringde på hennes dörr och telefon under morgonen vet inte ens hennes närmaste medarbetare på pennklubben. Minsk senare anlände flera utländska diplomater där har vi en från den svenska ambassaden i minsk till alex ebert lägenhet för att ge henne sitt stöd i morse greps jurister maximize snack som precis som aleksijevitj ingår i ledningen för det oppositionsråd som bildades efter presidentvalet i augusti och vars främsta krav är att nyval ska hållas och att alla politiska fångar ska friges tidigare idag blev det också bekräftat att en annan av ledargestalterna maria calles nica var befinner sig i ett häkte i minsk Hon anklagas för att ha uppmanat till ett maktövertagande ett brott som kan ge flera års fängelse dom är oppositionsrådet ledning som inte har gripits har tvingats lämna landet efter hot om rättsliga påföljder och att runka garrison ju varit soligt sig auschwitz naruto kan skänka säger att han inte tänker prata med gatan men gatan det är folket sägs utmana aleksijevitj johanna möller nor islands korrespondent och som vi hörde finns alltså diplomater från från bland 2:a sverige hemma hos nobelpristagaren svetlana aleksijevitj Which utrikesminister ann linde som vi fick ju ganska fort veta att hon kände en stark oro för att det kom män i masker och kontaktade omedelbart ambassaden som åkte dit på en gång och tillsammans bland annat med litauen så har vi nu diplomat ok hennes hem. Vad gör dom? Där ser jag till att hon är säker. Idag har utrikesminister. Ann linde träffat sina nordiska och baltiska kollegor i estlands huvudstad tallinn. Varit just utvecklingen i belarus som utrikesministrarna enhetligt fördömer. Vi ligger på väldigt mycket för att eu snabbt ska fatta beslut. Senast idag har pratat med andra kolleger som hmm för att försöka få till stånd. Hmm. Ett snabbt beslut från E. Det har gått en månad sedan valet. Ja, det är naturligtvis inte lätt när olika länder har olika syn på det och då gäller det ju bara vara oerhört fast i sin uppfattning att detta måste ske. Byggnad samt i tallinn så byter vi ämne. Generaldirektören för universitet och högskolor rådet, karin röding, avgår. Det är en protest efter allt som hänt kring högskoleprovet. Ja, det är alla turerna kring högskoleprovet. Hmm. Med olika beslut som har kommit för sent och där. Man inte har lyssnat till dom expertmyndigheter som finns när ansvarsprincipen har varit viktig och meddela dom här pandemi tiden. Men i det här i den här frågan har det bara blivit en politisk glas trä och sen på om topp om det så kom också. Hmm, det sker det II måndags så att du är det minsta myndigheten av oss 22 skulle få det hela ansvaret för att genomföra ett prov i höst. Hmm? Och jag har också beslutat att du ser nationell samordnare som jag upplever som en över. Och när jag läser texterna och jag kan inte ta ansvar för din myndighets verksamhet utan att ha både ansvar och befogenhet. Corrin röding, avgående generaldirektör för universitets och högskolerådet och vi söker den ansvariga ministern matilda ernkrans. På ön lesbos i grekland har i flyktinglägret moria brunnit och 13000 flyktingar har ingenstans att bo. Där har vi rapporterat om under morgonen och dagen vår utsända sofias offren. Ja, dom är med från lesbos nu sofia, vad är det senaste du har att berätta om läget? Hmm, det senaste jag har är att man håller på att titta på olika platser där man ska kunna husera dom här. Omkring 13000 flyktingarna som nu och migranterna som befinner sig hmm. Jag som är evakuerade utanför moria lägret men inte riktigt har någonstans att ta vägen utan det är upprättade vägspärrar omkring dom för att dom ska prata om jag inte skulle kunna ta sig in till bebodda områden såsom. Det är mycket livlig eller då andra och obehöriga ska kunna prata in till det brandhärjade området. Hmm. Det har också förekommit vissa protester från lokalbefolkningen att dom inte vill att dom här nedlagda med det här. Förläggningarna ska användas i det syftet och jag vet också att jag har skickat hit. Hmm hjälp. Bland annat räddningstjänst har kommit från andra rör och. Kravallpolisen athene och även släkting fordon du hur agerar regeringen i grekland nu? Hmm jag handlar ju på det man har sett ett extrainsatt möte nu under under morgonen idag där vi inte riktigt vet vad som framkommer man har hållit ett kort ett kort pressbyrån i aten vid ett tiden och nu är jag på väg till den presskonferens som ska hållas här i kommit till i mitten bil med hmm nu klockan 6 lokal tid där vi förväntas att veta vad man var dom här flyktingarna och migranterna ska komma att ta vägen och vad som kommer att hända med maria framöver Tack ska du ha sofia så från ja dom är från lesbos vi följer alltså vad som händer där och eu försöker nu hitta vägar till stöd för de flyktingar och migranter som bodde i det nedbrunna lägret i 1:a hand handlar det om att se till att alla får tak över huvudet säger eu s migrationskommissionär ylva johansson till ekot nu är fokus på att ge skydd till människor i natt och dom kommande dagarna och att de ensamkommande ungdomar som finns där Fast därifrån omedelbart skulle vara johansson har pratat med den ansvariga grekiska ministern löpande under dagen och för att se vilka behov som finns i ett inledande skede ska ju finansiera flytt av 400 minderåriga från lesbos till fastlandet när den akuta krisen lagt sig blir också frågan aktuell om att evakuera fler från ön norge har idag erbjudit sig att ta emot 50 migranter och liknande erbjudanden har kommit från 2:a eu länder dock inte från sverige johansson säger det Över att de är sedan tidigare evakuerat många migranter från överfulla lägret mårrgan för två månader sedan fanns där 25000 människor i ett läge ämnat för 3000 grekland har fått omfattande kritik för förhållandena i lägret där många saknat grundläggande sanitet det går inte att fortsätta med den här typen av lägre tycker johansson och tillägger att ansvaret för lägret vilar på grekland grekland har naturligtvis huvudansvaret för dom läger som finns på grekisk mark Migrationskommissionär ylva johansson intervjuad av vår brysselkorrespondent andreas liljeheden. Idag presenterade statens haverikommission i sin slutrapport om flygolyckan i umeå förra sommaren där ett stort flygplan med fallskärmshoppare störtade och samtliga nio ombord omkom några avgörande faktorer för olyckan var ett för tungt lastad plan kombinerat med dåligt väder och en pilot med begränsad flyg erfarenhet vår reporter lisa kronor rapporterar planet som var både för tungt och baktungt redan vid start blir det troligtvis för svårt att kontrollera I samband med att piloten skulle ta sig till högre höjd för att släppa hopparna i slutrapporten som statens haverikommission publicerad i dag förklarar man att när planet steg till högre höjd så tappar du fart. Och i samband med att hoppa den här gör sig redo för att hoppa förflyttas masscentrum punkten och piloten förlorar kontrollen över planet haverikommissionen menar att planet hamnat under den hastighet planet behöver för att bäras upp. Häftigt åt vänster och faller sedan till marken haverikommissionen menar också att pilotens erfarenhet var begränsad både när det kommer till normal flygning och fallskjerms lyft och att arbetsbelastningen var så hög för piloten att han inte kunde återfå kontrollen över planet peter så för är enhetschef på avdelningen för luftfart på statens haverikommission Stiffy erat att ha sin last inom vissa gränser och i det här fallet så så vet vi att flygplanet startade lite för bart baktungt alltså masscentrum läget var lite hmm för långt bak och i samband med att hoppa det rör sig för att hoppa ut för dig bakåt och då får du ett än mer ogynnsamt läge som som ger en nos upp tendens att det här ska behöva ska motverkas av piloten som redan i det läget har ganska hög arbetsbelastning med att hålla fart På varv talet och underlätta för hopparna innan dom ska hoppa ut samtidigt som man ska positions navigera till uttagspunkten peter så för vid statens haverikommission reporter isak krona i storbritannien bekräftar premiärministern boris johnson att regeringen där kommer att införa den kontroversiella lag som bryter mot utträdesavtalet som storbritannien och eu enades om förra året så ges individnivå fr zombies Prova ja premiärminister boris johnsons var under den traditionella utfrågningen av premiärministern på onsdagar var tydligt vi kommer att gå vidare med det här lagförslaget sa han lagförslaget går bland annat ut på att om det inte blir ett frihandelsavtal mellan storbritannien och eu så skall den nya lagen i så fall täppa till en del luckor som den brittiska regeringen mina finns i utträdesavtalet särskilt till de bestämmelser som finns för handel med nordirland efter årsskiftet då brexit är fullt ut genomförd och i den aktuella lagtexten står det att den nya lagen om den antas kommer ju oavsett hur de Gäller inte något förvånande valde det största oppositionspartiet labours ledare killstar att inte ta upp frågan i dagens frågestund i parlamentet han vill uppenbarligen av intern politiska skäl inte driva den känsliga brexitfrågan för hårt i partiet just nu men 2:a politiker gjorde det om inte den brittiska regeringen följer lagen hur kan man då förvänta sig att vanligt folk ska följa lagen gör du en fråga till boris johnson nej vi ska spika och expected borgis country tube då vi förväntar oss att alla följer lagen svarade boris johnson kort En sak har i alla fall att johnson regeringen lyckas med det kontroversiella förslaget brexit frågan om förhandlingarna om ett frihandelsavtal med eu är nu återigen högst upp på dagordningen. Om det är den här gången leder till ökad fart i frihandelsförhandlingarna med eu återstår att se. Daniel alling, london här i bryssel och runt om i eu ländernas huvudstäder det. Tyska lagförslaget utträdesavtalet har godkänts av båda sidor och det måste implementeras fullt ut att bryta mot internationell lag är oacceptabelt skriver till exempel är ju ordförande jean michel på twitter liknande uttalanden kommer från eu kommissionens ordförande ola fonder bayern som också uttrycker stor oro lagförslaget kan visserligen ses som ett sätt för den brittiska regeringen att sätta press på eu i syfte att faktiskt få till ett avtal innan övergångsperioden efter brexit Går ut vid årsskiftet men källor som ekot varit i kontakt med antyder att det snarare kan bli tvärtom att det är ju tappa det lilla förtroende man hade kvar för storbritannien och att det därmed riskerar att det inte blir något avtal det skulle i sin tur kunna leda till en ny gräns mellan eu landet irland och brittiska nordirland vilket båda parter säger sig vilja undvika av rädsla för nya våldsamheter i nordirland irland är det eu land som kommer att påverkas allra mest och landets vice premiärminister leo varadkar Kallar det brittiska lagförslaget för ett kamikaze hot och han säger till radiokanalen AI att han inte tror att det kan bli något framtida avtal med storbritannien om de bryter mot utträdesavtalet jag tänkte jag kan de flyttade grönt inslag konstant så svaret är ju av med sina ring totala grymt samtidigt hoppas vi att jag fortfarande på en uppgörelse och han tillägger att om parterna når ett avtal som innebär tullfri handel så kan de mest kontroversiella delarna i det brittiska lagförslaget undvikas Andreas liljeheden bryssel kultursektorn här i landet får får 1,5 miljard kronor extra i krisstöd i ändringsbudgeten redan i år. Det säger kulturminister amanda lind. Totalt skjuts 3,4 miljarder kronor till för att kunna surt sektorn ska klara dom kommande åren. Bland annat blir det extra pengar till regionernas kulturverksamhet och till de statliga museerna. Det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas från 100 till 200 miljoner kronor varje år. Dom kommande 3 åren vi hade prognosen kommer varje dag året runt. I morgon får det götalands sol som varvas med lite målningar, perioder över svealand övervägande soligt men från norra dalarna och upp över norrland så blir det molnigt längs norrlandskusten. En eller annan solglimt i fjällen. Regn skurar lokalt med inslag av blötsnö temperatur i morgon i söder mellan 14 och 18 grader. Hmm längst. Kvinnor mellan 8 och 13 grader i katarina höj.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location (GPE)

Person