Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Lunch ekot: news, economy and sports

Ekot - onsdag 9 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

Here's the lunch ewe with a report from Greek lesbos after the violent fire in the refugee camp, gang crime in this fall's first party leader debate and vaccine test against the corona is put on pause as part of the security work. It is part of the content of the lunch ekot today with marianne autumn lov in the studio, but first of all dramatic information from belarus that has just arrived. They claim that the author and Nobel Laureate svetlana aleksievich has been abducted from her home in the capital mine. I got us with you. Our correspondent johanna mel lem, what else do you know about this? Well, from what I understand, she's still home. She stated herself to radius were both in earlier today that it is unknown. People have been ringing her door ring on her phone, but she hasn't opened for them. Hmm and this happened at the same time as another leader in the opposition council that hmm was formed. After the election has been arrested and has all the colors are. Forced out of the country besides svetlana aleksievich but then journalists came home to alex atv so what I understand and what is also confirmed to Swedish radio is that even diplomats are where Swedish diplomats should be in her apartment now and it is clear that this attracts a lot of attention because this is about a Nobel Laureate in literature and what it all comes about is that this opposition council is accused by the power council of that try to take power in the country at the same time as it is to be held and that political prisoners should be released, but the pressure on this area and those included there has increased sharply recently. Hmm? What role and has aleksievich in the Belarusian opposition? Yes, she has always been a strong voice against incumbentpower and when this opposition council was formed after the elections, she was elected as one of the leaders of it because a strong voice is a very famous voice. She has not taken such an active part in their work, but she is an important symbol of the Belarusian people of course. And now she is the only one in of the Members of. Right in belarus what you know anyway, hmm the person maria calles nod what is also part of the council and who disappeared in minsk the other day and then appeared at the Ukrainian border. She is confirmed, has now been arrested and is in a detention centre in Minsk. It's unclear exactly what she's being accused of, but it seems that they tried to deport her from the country. You don't want these people there. Hmm, which as they say drives them with the demonstrations that have been in recent weeks. Even if those demonstrations are not have any real leads, people have continued to go out, whether it is someone who leads them or not fate so that President Lukashenka thus now increases and increases and increases the pressure on the opposition and this transitional council. yes, that's what. Hmm? There are very clear signs that that the mood has at least changed dramatically in recent days with crackdowns and arrests of opposition activists. And he himself said in an interview yesterday that has gone to Russian journalists that he does not intend to recede power and that he does not intend to talk to this year and what is happening now confirms the jury. Hmm, by all possible means, says our correspondent johanna mel through the situation in belarus now. The devastating fire in the moria refugee camp on the Greek island of Lesbos during the fire last night destroyed the large camp where there were 13,000 people living there who have nowhere to live now. Sofia sofie new verdict has been in the vicinity of the fire earlier today. Even if you are some distance away from now, hmm, you can give us a picture of what it looks like. Yes I can start by saying that I am in flax in the central part of you to us now just for the reason that it does not get fixed and the 2nd side because it has set up these road blockages so that people can get themselves extremely I can not get into the fire area or to the refugee groups that are kept separated by roadblocks hmm that is still what I still do not think the fire is off than I can not I can not give more accurate information than so we a little while ago when I was in the vicinity I have an integrated and still bolstered black smoke out of the camp area and surrounding olive groves hmm very much police in circulation and emergency services and also riot police have been sent from Athens to reinforce and to prevent these groups of refugees and migrants to move freely because now has hmm bek

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

Location

Location (GPE)

Organization

Other

Person

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,08 %

Här är lunchekot med en rapport från grekiska lesbos efter den våldsamma branden i flyktinglägret är gängkriminalitet i höstens första partiledardebatt och vaccin test mot korona sätts på paus en del av säkerhets arbetet. Det är en del av innehållet i lunchekot idag med marianne höstlov i studion, men allra först dramatiska uppgifter från belarus som precis har kommit. Dom gör gällande att författaren och nobelpristagaren svetlana aleksijevitj har blivit bortförd från sitt hem i huvudstaden min. Fick jag med oss. Vår korrespondent johanna mel lem, vad vet du mer om det här? Ja, vad jag förstår så så befinner hon sig fortfarande hemma. Hon uppgav själv till radius var båda i tidigare idag att det är okända. Personer har ringt på hennes dörr ring på hennes telefon, men att hon inte har öppnat för dom. Hmm och det här hände samtidigt då som en annan ledargestalt i det oppositionsråd som hmm bildades. Efter valet har gripits och har samtliga färger är. Tvingas ut ur landet förutom svetlana aleksijevitj men sen kom journalister hem till alex atv så vad jag förstår och vad som är också bekräftat för sveriges radio är att även diplomater finns där svenska diplomater ska finnas i hennes lägenhet nu och det är klart att det här väcker stor uppmärksamhet eftersom det här handlar om en nobelpristagare i litteratur och det som som det hela handlar om är att det här oppositionsrådet anklagas från maktens sida för att försöka ta makten i landet samtidigt som det Den ska hållas och att politiska fångar ska släppas, men trycket på det här området och dom som ingår där har har ökat kraftigt den senaste tiden. Hmm? Vilken roll och har aleksijevitj i den belarusiska oppositionen? Ja, hon har ju alltid varit en stark röst mot sittande makt och när det här oppositionsrådet bildades efter valet så valdes hon in som en av ledarna för det eftersom en stark röst en mycket känd röst. Hon har inte tagit så aktiv del i deras arbete, men hon är en viktig symbol för det belarusiska folket så klart. Och nu är det så att hon är den enda i av ledamöter i. Rätt i belarus vad man vet i alla fall, hmm den person maria calles nicka vad som också ingår i rådet och som försvann i minsk häromdagen och sen dök upp vid den ukrainska gränsen. Hon bekräftas, nu har gripits och finns i ett häkte i minsk. Oklart exakt vad hon anklagas för, men det verkar som att man försökte deportera henne ur landet. Man vill inte ha dom här personerna där. Hmm, som som man menar driver på dom med demonstrationerna som har varit de senaste veckorna. Även om dom demonstrationerna är inte har någon egentlig leder utan människor har fortsatt gå ut, oavsett om det är nån som leder dem eller inte öde så att president lukasjenka alltså nu ökar och ökar och ökar trycket mot oppositionen och det här övergångsrådet. Ja, det är vad. Hmm? Det är väldigt tydliga tecken på det att det stämningen är minst har förändrats dramatiskt de senaste dagarna med tillslag och gripanden av oppositionella aktivister. Och han sa själv i en intervju i går till som har gått till ryska journalister att han inte tänker släppa ifrån sig makten och att han inte tänker tala med det här året och det som händer nu bekräftar juryn. Hmm, med alla tänkbara medel, säger vår korrespondent johanna mel igenom läget i belarus nu. Den förödande branden i flyktinglägret moria på den grekiska ön lesbos vid branden i natt förstördes det stora lägret där det bodde 13000 människor som inte har någonstans att bo nu. Sofia sofie nya dom har varit i närheten av branden tidigare idag. Även om du är en bit ifrån nu, hmm, kan du ge oss en bild av hur det ser ut. Ja jag kan ju börja med att säga att jag befinner mig i lin i den centrala delen av dig till oss nu bara av den anledningen att det inte blir fast och 2:a sidan eftersom att man har satt upp dom här väg blockeringarna för att folk ska kunna ta sig oerhört jag inte kunna ta sig in i brandområdet eller till flyktinggrupperna som hålls separerade med vägspärrar hmm det är fortfarande det jag tror fortfarande inte branden är släckt än jag kan inte jag kan inte ge mer exakta uppgifter än så vi för en liten stund sen när jag var i närheten Jag har en integrerad och bolmade fortfarande svart rök upp ur ur ur lägerområdet och kringliggande olivlundar hmm väldigt mycket polis i omlopp och räddningstjänst och även kravallpolis har skickats från aten för att förstärka och för att förhindra att dom här grupperna med flyktingar och migranter ska röra sig fritt eftersom man nu har hmm bekräftat att 1935 fall av Kom vid 19 eller korona smitta i lägret igår, hmm. Dom har alltså inget flyktingläger att vara i dom är så att säga evakuerade hmm. Vad är dom dom här? Flyktingarna som ska finnas enligt lokala medier ska det finnas i 2 grupperingar. Den största ska finnas precis utanför grindarna, tioåriga läget och kring 4000 flyktingar befinner sig. Sen finns det en annan stor gruppering, hals, hmm. Alls åt shindo vid genom såna här vägspärrar vid ett annat flyktingläger som heter kara tepe som är på väg mot som inte blir då ön centrala knutpunkt hmm dit vill man inte att dom ska nå fram sen finns det väldigt många det här var ju en stor brand väldigt många slutar i panik och befinner sig nu uppe i bergen och i omkringliggande byar Och vad ska hända med dem om man ser några dagar framåt? Hmm, det hoppas vi får svar på II presskonferens. Ska hållas klockan 6 lokal tid klockan 5 svensk tid i eftermiddag här är mitt liv bing det har även sagt att man prioriterar sovplatser för dom här personerna nu men vi får också hmm vi får inte glömma bort att majoriteten av eleverna inte majoriteten för att idag 40 procent av dom här människorna omkring 40 procent är barn under samma och det finns även många utsatta I den här gruppen, säger sofia sofie nya do direkt från den grekiska ön lesbos och nu kopplar vi in vår migrations korrespondent alice petren. Jag ställer samma fråga till dig, alice, vad ska hända framöver med alla dessa flyktingar? Ja många av dom kommer nog såsom sofia beskriver så har dom ju själva flytt upp i bergen och spridare och många kommer nog försöka röra sig mot staden mytilene och ta som bor kanske på båtar och det är korruption i grekland och dom kan kanske då betala sig fram om dom har fått med sig pengar eller kan skuldsätta sig på nåt sätt det tror jag kommer vara en utväg för vissa nu många sitter ju fast som sagt jag beskriver i spärrar emellan sen finns det ju signaler som kommer från europa om att bistå dem också Ja, vad är ljus roll i detta nu? Eu har ju sagt att jag vi tänker på er och vi följer er och så vidare. Men grek, grekiska regeringen har ju hela tiden tyckt att eu lämnar grekland i sticket att hantera den här stora flyktingsituationen eftersom grekland är längst ut på tippen mot turkiet och varifrån väldigt många har kommit och efter grekland upp mot europa så är det ju stängt. Hela vägen är ju kommissionär. Ylva johansson har sagt att eu kommer att bidra med att ta emot 400 ensamkommande barn. Norge har också signalerat att man är beredd att ta emot personer och och. Då tysklands utrikesminister kom alldeles nyss eller för en stund sedan mars han sa att han tyckte att europa borde evakuera och ta hand om dom som är där och att man borde fördela dem över europa så att han kallar det för en humanitär katastrof och signalerar till E. att nu måste vi ta och ta hand om dom här personerna det det här lägret på på lesbos i grekland har ju varit kritiserat länge du har själv varit där flera gånger och gjort reportage hur har det kunnat bli som det har blivit Hmm det låter kanske hemskt att säga men det här var inte helt oväntat det här är har varit en krutdurk för att använda ett ganska starkt ord men ett en plats med väldigt stora spänningar starka spänningar det har brunnit smord det har varit våldtäkter det var dagliga slagsmål för det är ont om mat det är ont om toaletter man står i timmar till duschen vattenkranarna ju få och naturligtvis min situation nu när k vid 19 började sprida sig i lägret så blev den desperation och många inser att dom sitter där med sina asylansökningar och dom kommer ingen vart Många har varit här väldigt länge så att ja det är ju osäkert om alla har klarat sig det sägs att ingen har 1:a uppgifterna är ju att alla har klarat sig men jag har sett uppgifter nu och att man är osäker om det och det är också osäkert om hur det hela startade för det ska ha funnits kanske möjligtvis äldre på olika ställen hmm nu granskas det och utreds om det kan ha varit anlagt på något sätt det återstår att se men man värmer sig ju normalt sett eller sätt att laga mat över öppna eldar till exempel också göra vår migrations korrespondent alice petr n om katastrofen på lesbos I riksdagen har precis partiledardebatten avslutats och gängkriminaliteten stod i fokus och moderatledaren ulf kristersson gick hårt åt regeringens politik. För det är högst ansvarig för landets inre och yttre säkerhet. Inte ens förstår problemet så kan han inte bli en del av lösningen. Och när regeringen är en del av problemet så måste regeringen bytas ut. Sverigedemokraternas partiledare jimmie åkesson var också mycket kritisk till regeringen. Ett stopp för fortsatt alltså julrelaterade invandring kombinerat med en kraftigt skärpt utvisning politik. Det är högsta prioritet kriminella. Utlänningar har inte i sverige att göra ska ställas extremt tydliga krav på vad som accepteras i vårt land och vad som inte accepteras stefan löfvens vara där att regeringen gjort mycket bland annat drivit igenom att mer än 50 straff har skärpts men vi är inte färdiga därför att problemet finns kvar polismyndigheter är tydlig med att dom dom ensamma aldrig kan stoppa gängen vill vi komma åt nyrekryteringen Där dagens barn från en framtid som gängmedlemmar eller brottsoffer så måste alla göra mer miljöpartiets språkrör isabella lövin ifrågasatte kristdemokraternas förslag på att ge barnomsorgspeng till föräldrar som stannar hemma med sina barn i stället för att låta dom gå på förskolan det här är en reform som kommer att kedja fast kvinnor i hemmet som behöver komma ut på arbetsmarknaden som behöver också få 2:a visioner och ett annat perspektiv så att vi förbättrar integrationen i de mest utsatta områdena Det här är ju politik som går rakt emot det vi behöver göra kristdemokraternas ledare ebba busch blev väldigt upprörd över kritiken vår grundhållning är att kvinnor inte är mer korkade än män vår grundhållning det är att jämställdhetsdebatten i sverige har handlat om att vi precis lika kapabla som män att ta beslut om vårat liv och jag är trött på omyndigförklarade tt vänsterpartiets ledare jonas sjöstedt avgår i höst och gör idag sin sista partiledardebatt och han tackade ulf kristersson och moderaterna för samarbete Som bland annat drev igenom mer pengar till välfärden och jag tror väl inga partiordförande för moderaterna och vänsterpartiet någonsin har haft så nära samarbete som vi har haft så har det blivit i svensk politik jag ska säga så här jag uppskattar dig jag har goda erfarenheter åt och arbeta med dig rak tydlig håller det man lovar säger som det är och det jag gillar raka puckar erik ridderstolpe sammanfattade partiledardebatten vår inrikes kommentator tomas ramberg har också lyssnat alltså vad får det för betydelse det här att kriminaliteten Fick så väldigt stor plats i debatten det handlar om en dragkamp om vad det är för ämne som ska dominera politiken i höst där moderater kristdemokrater och sverigedemokrater vill att det ska vara våldsbrotten mellan regeringen då vill tala om här rekordstora satsningarna ekonomiska satsningarna på att komma ur korona krisen bygga upp ekonomin skapar jobb vård omsorg och så vidare och det i grunden är det väl så att både oppositionen till höger och regeringen anar att det är den här drag Den här dragkampen förlåt som kommer att avgöra hur det går nästa val om regeringen ska kunna behålla det här initiativet man fått i korona hanteringen eller om brottsligheten ska illustrera oppositionens the så att den här regeringen klarar inte av att styra landet vi har det här att det är vänsterledaren jonas sjöstedt sista partiledardebatt som har deltagit i och de fick också sitt utrymme ja jo men det blir så när partiledare slutar blir som en snällheten så as i Och i det här fallet i en annars ganska torr och hård debatt och som vi hörde ibland direkt upprörd det är faktiskt lite rörande att höra dom här avtackningar därför att dom visar att det här är människor som är i grunden uppskattar varandra som motståndare i allmänhet ju också var inte upp och tackar sjöstedt men annars var alla 2:a upp och dom gullade med varann på ett väldigt tydligt sätt för oss som lyssnade säger vår inrikespolitiska kommentator tomas ramberg detta är lunch ekot i sveriges radios p att klockan är strax kvart i ett Om en stund ska vi höra om patientsäkerheten när trycket var som hårdast på intensivvårdsavdelning anna men först det här med vaccinet mot k vid 19 det finns en oro för att ett vaccin kan försenas i morse kom ju beskedet att vaccintillverkaren astrazeneca beslutade att göra en paus i testerna sen en person drabbats av oförklarlig sjukdom och det är oklart om det är vaccinet som har orsakat dom här symptomen men saken ska utredas noggrant vi har läkemedelsindustrins samhällspolitiska chef jonas vikman Nu vet vi ju ännu så länge inte vad som har hänt utan det någonting som är under utredning men att man gör stor i stora kliniska studier det är ju för att upptäcka säkerhet signaler och det är inte ovanligt så det är där som man gör dom här studierna för att upptäcka dom tid och kunna bedöma dem så det här är en del av arv som man ska genomföra stora kliniska studier hur påverkas då annan vaccin forskning av det som har hänt ja det vi ser här det är ju att det räcker ju inte bara med att ta fram ett vaccin Utan man måste göra stora vetenskapliga studier säkerheten dokumenteras och effekten dokumenteras så att det här är ju liksom den typen av arbetet dom 2:a på håller på med också hmm och ett antal vacciner kommer visa sig att antingen är effekt inte låg eller biverkningarna är allvarliga och då kommer dom inte få godkänd och det här är ju en del av av hela det säkerhetsarbete som har vuxit fram sedan femtiotalet som är också din skandalen och det är därför som vi kan vara trygga den är väl får godkänt Precis så är det också ett dokumenterat är sexist och säkert genom eu samarbetet har sverige tecknat ett avtal med astrazeneca om sex +2000000 vaccindoser men om företaget skulle tvingas avbryta sina vaccin försök innebär det inte att vi blir helt utan vaccin det säger sveriges vaccin samordnare richard bergström ja men vi har avtal som är vichy handlat IU hmm ytligare sex avtal så att inom några veckor så har vi hade sex avtal och dom är också i storleksordningen Till samma storlek som i princip så att vi vi köper på oss för mycket just av det skälet att vi inte vet vilka vacciner som vill se för att säkra och effektiva bli godkända reporter anna larsson under pandemin har det ju varit en extrem belastning på sjukhusen i vissa regioner men ingen av dom har aktiverat är så kallade katastrof läget många svårt sjuka kor vi 19 patienter har vårdats personella läget har varit ansträngt och flera oerfarna har arbetat med dom här patienterna Karin frisell som är medicinskt ledningsansvarig på intensiven vid mälarsjukhuset i eskilstuna tycker att det är konstigt att det inte har införts katastrofläge jag har varit med om att vi har dragit katastroflarm tidigare när stadshotellet brand till exempel men det hände inte den här gången och i mina ögon så var det här aldrig talat en katastrofsituation i ett katastrofläge kan inte alltid den medicinska kvaliteten säkerställas trots att regionen sätter in och styra om alla resurser som krävs i västerås och jönköping var det också brist på utrustning Mediciner och utbildade intensivvårds personal. Där hade man också sett flera avvikelser, trycksår och multiresistenta bakterier normalt. Martin holmer, som är verksamhetschef på intensiven på ryhovs länssjukhus i jönköping, säger att personal mått dåligt av att inte ha räckt till katastrof läget kan då ge en viktig signal till personalen att man ska sänka den medicinska ambitionen under extrema förhållanden. Jonen trots att dom inte aktiverat katastrof läget satte in dom resurser som fanns vad man sätter för etikett på det vill jag lova men det är klart att hade ordval och kommunikation underlättat så hade det hjälpt personalen jag har försökt och tydlig som chef och tala om för dem att jag står upp för dom om det skulle bli några avvikelser som inte kan lastas dom utan dom har gjort sitt yttersta under dom förhållanden som har varit marie brännemo är chef för patientsäkerheten på region sörmland hon är också med i den regionala särskilda sjukvårdsledningen Som är den instans som beslutar om katastrofläge. Hon vill inte svara på varför katastrofläge är inte aktiverades där. Vi kommer att göra en extern granskning över regionens hon arbete och där kommer den nu saken att belysas reporter karin nyhet idag kom hemmafixarkedjan clas ohlson med sin delårsrapport för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret och vinsten blev 150 miljoner kronor och nätt försäljningen ökade med drygt 60% under perioden. Clas ohlsons vd lotta lyrå ju ringa della corte är nervösa ju en k vi din general ett sos och proven förbi en extremt kombination för typen till bibeln till order online han pekar finns då lotta lyrå sa under förmiddagens rapportpresentation att systemet med att köpa på nätet och sedan hämta varan i butik är populärt bland kunderna och att det är såklart bidrog till att nätförsäljningen alltså ökade med mer än 60 procent totalt sett ökade försäljning för clas ohlson med 1 procent men den ökningen hade varit större om det inte var för att den norska kronan tappat Det värde jämfört med den svenska kronan 1:a kvartalet för clas ohlson det är alltså perioden maj till juli månader som såklart påverkats av pandemin enligt vd n lotta lyrå så märktes det bland annat på att kunderna var mer intresserad av prylar för hemmet och för trädgården infect gu den represents 60 procent och gråt in sweden för att fortsätta på effekterna av pandemin så är clas ohlson alltså då ett av få detaljhandelsföretag som inte sett sin försäljning rasa Däremot påpekade vd lotta lyrå att det finns en osäkerhet framöver som är lite större än vanligt. Reporter här per ivarsson, börs och valuta om stockholm har hittills gått upp 0,6%. London upp 0,8, frankfurt upp 0,9%, en dollar handlas för 8 och 81 på valutamarknaden och en neuro 10 och 37. Dansken peter madsen, som dömts till livstids fängelse för mordet på journalisten kim wall, erkänner nu i en dokumentär för första gången det här mordet wall försvann efter att hon följt med matchen i hans ubåt för 3 år sedan. Hennes kvarlevor hittades senare i vattnet. Om nu fler inrikes nyheter i korthet. Hur stor sjukhusen i stockholm varslade flera 100 eller ökar om uppsägning i november förra året såg region norrbotten sin chans att få tag på specialistläkare. Hon gjorde en riktad annonskampanj till flera 100 vårdanställda i stockholm, men resultatet av satsningen har varit skral där, rapporterar p 4 norrbotten i dag. Region norrbotten har endast lyckats anställa en läkare och en sjuksköterska. Hon är direktör karin larsson hade hoppats på. Bättre respons ja kanske lite mer, men som sagt utifrån att vi var i en pandemi så skulle jag vilja säga. Då var den respons jag har fått och dom klick och dom söker som vi har fått dröja nöjd med det. IFK kristianstad är en av elitklubbarna i sverige som ligger längst fram med rullstol handboll och i november skulle kristianstad har varit värd för ett kombinerat em och vm i rullstol handboll men mästerskapen har fått ställas in på grund av korona pandemin nu är planen att söka för att få vm nästa år istället men restriktionerna under pandemin har varit extra kännbara för rullstols handboll spelarna det säger förbundskapten frida johansson till p fyra kristianstad många spelare har ju varit väldigt isolerade och inte kunnat träna som man kanske Ska också där också. Hmm? Man har inte haft den här sociala tillhörigheten som man normalt sett har när man får komma iväg och träffa sitt lag. I gävleborg har man problem med att många kör med fyrhjulingar i länets naturreservat där rapporterar p fyra gävleborg idag länsstyrelsen i gävleborg har polisanmält flera av dom här händelserna jessica berg biolog och naturums föreståndare för färnebofjärdens nationalpark säger att man kan köra sönder naturen för lång framtid särskilt om man kör när det är blött dom här hjulspåren kan ju bilda rejäla diken som kanske leder bort vattnet då från vårt område så att det blir ett torra områden där och då Trivs inte dom arter som egentligen vill ha det kan ställa till väldigt både för växter och djur, men även för människor då att det stör såklart dom som vill vara ute och ha lugnet. Det kommer fyrhjulingar och kör så det är ett problem. Reporter jenny hellström i samarbete med sveriges radios lokala kanaler och nu dags för radiosportens lina hoof. Och vi börjar med protester mot vinter os i kina 20, 22. Internationella olympiska kommitt erna har i dag möter i sitt högsta beslutande organ till det mötet har man fått ett brev från olika grupper som arbetar för mänskliga rättigheter i olika kinesiska regioner gruppen har velat EUK flyttar vinter os från peking 20/22 för att kina inte respekterar mänskliga rättigheter i tibet xinjiang provinsen och i hongkong att ik skulle flytta spelen är knappast troligt det förekom protester av liknande slag inför sommaren 20 hundra åtta i peking och då hävdar de ok att genom att ge spelaren till kina Så skulle man påverka landet till en mer demokratisk utveckling dom grupper som nu skrivit brev till högsta olympiska ledningen menar att det sen tjugohundraåtta bara blivit värre på den fronten kinas utrikesdepartement tillbakavisar anklagelserna och menar att man inte ska politiseras spelen e och k har i sina nya krav på kriterier som är värdnation ska uppfylla en del skrivningar om mänskliga rättigheter men den listan börjar inte gälla förrän till sommarspelen i paris 20 hundra 24 reporter dag malmqvist Och så fotboll och en ny svår hmm en ny svår knäskada i damallsvenskan den här gången är det örebros hej de kollanen som dragit främre korsbandet och blir borta resten av säsongen kollanen är den 13:e spelaren i damallsvenskan som drabbats av en svår knäskada den här säsongen det tuffa spelschemat tros vara en förklaring eko producent katarina höj

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location (GPE)