Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Morning echo: news and reportage

Ekot - onsdag 9 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

Here tomorrow the echo about the big fire that is going on in greece's largest refugee camp right now astra zenica pauses the tests of the vaccine that Sweden has ordered and so there will be criticism that long-term sick sufferers who suffer from the suites after corona can get rid of their sickness benefit it is part of the contents tomorrow ekot today and we will start in Greece it is burning right now uncontrollably in the country's largest refugee camp moria Dom is located on the island of lesbos according to the local authorities the camp has been destroyed. The Moria camp on lesbos was built to accommodate about 3,000 refugees. But when the fire broke out last night, about 13,000 lived in the camp and surroundings, according to authorities and aid workers in the area, it is burning both inside the camp itself and in the surrounding terrain. And the camp itself is described as completely destroyed by a representative of the relief organization stand by me less of us who are active in the moria camp what caused the fire is not yet fully understood but the camp has been set on fire several times before during protests from the residents and the Greek news agency ana reports that the fire this morning started when several asylum seekers protested that they would be placed in quarantine after it tested positive for cocaine 19 The data is also confirmed of strandberg lesbos organization describes how thousands of refugees try to get towards the city nearby but hindered by police there are as yet no data on injured or dead reporter patrik holmström pharmaceutical company astra zeneca has paused if clinical tests of deco at 19 vaccines that among other things Sweden has ordered millions of doses for the reason is that one of the test participants has become ill Yes the process of developing the Swedish British company astra zenecas go at 19 vaccines went for not so long ago entered its 3rd and final phase with over 30000 test participants in several different countries to in the United States and here in the UK it is the vaccine that sweden together with eu set its hope to and pre-buy 300000000 doses of of which 6000000 to Sweden but the night to today Swedish time confirmed thus after sin magazine started trying with the vaccine now temporarily paused this after one of the test participants according to the state people here in the UK had become inexplicably ill the event should now be reviewed by an independent committee and its assessment is then the basis for when the clinical tests with the vaccine can be resumed again according to the baby who talked to the research team we also university, it is probably a break on several experts in this type of violation in vaccine development not something unusual and it is of course not at all certain that the disease case has anything to do with the vaccine Daniel alling london and from the UK also reported that coronal restrictions have been tightened again from next week, crowds of more than six people are currently banned, the maximum limit of 30 people is, however, for example workplaces and schools Korona pandemic has of course put a lot of strain on the health service, especially in those regions where there have been many sick patients. There has been an increase in pressure ulcers and in the presence of multi-resistant bacteria. Karin frisell is medical director at mälarsjukhuset in Sörmland. There were so many patients for a while so that we were not quite enough and had to divide the staff into more patients than we normally think it's okay, mälarsjukhuset had a shortage of both staff. All resources when severely ill patients with coal 19 began pouring into the hospital in mid-March. The situation was acute and staff were called in from other departments and other hospitals. There was a lack of equipment such as advanced ventilators and pressure-relieving beds," says karin frisell, medical director of the intensive care unit at mälarsjukhuset. You got a lot of pressure sore patients in. Seeing normally and we also know why it was because we did not have enough good beds patients lay tight on cowi drive and therefore spread the bacteria resistant gut bacteria I would say that it is well a sign that the medical safety not only just as in the usual cases in intensive care units in jönköping eskilstuna and västerås, it has seen medical consequences of having extra inexperienced staff lack of medications and protective equipment and patients treated in areas not adapted for intensive care Elina nicolet,

Audio

Keyphrases

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (TimeRange)

Location

Location (GPE)

Organization

Other

Person

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,21 %

Här i morgon ekot om storbranden som pågår i greklands största flyktingläger just nu astra zenica pausar testerna av det vaccin som sverige har beställt och så kommer det kritik mot att långtidssjuka som lider av sviterna efter korona kan bli av med sin sjukpenning det är en del av innehållet i morgon ekot idag och vi ska börja i grekland det brinner just nu okontrollerat i landets största flyktingläger moria Dom ligger på ön lesbos enligt de lokala myndigheterna har lägret blivit förstört. Moria lägret på lesbos byggdes för att ta emot ungefär 3000 flyktingar. Men när branden bröt ut i natt bodde omkring 13000 i lägret med omgivningar, enligt myndigheterna och hjälparbetare i området brinner det både inne i själva lägret och i den omliggande terrängen. Och själva lägret beskrivs som totalförstört av en representant för hjälporganisationen stand by me less på oss som är aktiva i moria lägret vad som orsakade branden är ännu inte helt klarlagt men lägret har satts i brand flera gånger tidigare under protester från de boende och den grekiska nyhetsbyrån ana rapporterar att branden nu på morgonen startade när flera asylsökande protesterade mot att de skulle placeras i karantän efter att det testats positivt för kokain 19 Uppgifterna bekräftas även av strandberg lesbos organisationen beskriver hur tusentals flyktingar försöker ta sig mot staden i närheten men hindrats av polis det finns ännu inga uppgifter om skadade eller döda reporter patrik holmström läkemedelsföretaget astra zeneca har pausat om kliniska testerna av deco vid 19 vaccin som bland annat sverige har beställt miljontals doser av anledningen är att en av testdeltagare har blivit sjuk Ja processen med att utveckla det svensk brittiska företaget astra zenecas gå vid 19 vaccin gick för inte så länge sedan in i sin 3:e och sista fas med över 30000 testdeltagare i flera olika länder för att i usa och här i storbritannien det är det vaccin som att sverige tillsammans med eu satt sitt hopp till och på förhand köp 300000000 doser av varav 6000000 till sverige men natten till i dag svensk tid bekräftade alltså efter det Sin tidskriften startat försöker med vaccinet nu pausats tillfälligt detta efter att en av testdeltagarna enligt staten personer här i storbritannien hade blivit oförklarligt sjuk händelsen ska nu granskas av en oberoende kommitt er och dess bedömning ligger sen till grund för när de kliniska testerna med vaccinet kan återupptas igen enligt bebis som pratat med forskarlaget vi också universitet rör det sig förmodligen om en paus på Flera experter i den här typen av brott i vaccin utveckling inte något ovanligt och det är förstås inte alls säkert att sjukdomsfallet har något med vaccinet att göra daniel alling london och från storbritannien rapporteras också att korona restriktionerna skärpts igen från och med nästa vecka förbjuds folksamlingar på fler än sex personer i dag ligger maxgränsen på 30 personer undantag görs dock för till exempel arbetsplatser arbetsplatser och skolor Korona pandemin har ju inneburit stora påfrestningar för sjukvården, särskilt i de regioner där det har varit många sjuka patienter. Där har man sett en ökning av trycksår och av förekomsten av multiresistenta bakterier. Karin frisell är medicinskt ledningsansvarig på mälarsjukhuset i sörmland. Det var ju så många patienter ett tag så att vi inte riktigt räckte till och fick dela upp personalen på fler patienter än vad vi i vanliga fall tycker det är okej, mälarsjukhuset hade brist på både personal. Alla resurser när svårt sjuka patienter med kol 19 började strömma in till sjukhuset i mitten av mars. Situationen var akut och personal kallades in från andra avdelningar och andra sjukhus. Det var brist på utrustning som avancerade respiratorer och tryckavlastande ivar sängar, säger karin frisell som är medicinskt ledningsansvarig på intensiven på mälarsjukhuset. Du fick en hel del trycksår patienter i. Ser i vanliga fall och vi vet också varför det var för att vi inte hade tillräckligt med bra sängar patienterna låg tätt på cowi driva och därför så spreds det bakterier resistenta tarmbakterier jag skulle vilja säga att det är väl ett tecken på att den medicinska säkerheten inte bara precis som i vanliga fall på intensivvårdsavdelningar i eskilstuna jönköping och västerås har man sett medicinska konsekvenser av att ha extrainkallad oerfaren personal brist på mediciner och skyddsutrustning och patienter som vårdats i lokaler som inte är anpassade för intensivvård Elina nicolet, som är medicinskt ledningsansvarig på intensiven i västerås, säger att resursbristen även drabbat andra intensivvårdspatienter som inte haft på vid dom har inte fått den vård kvalitet som dom hade fått före pandemin en sån hög belastning som det varit att upprätthålla kvalitet är ju extremt svårt, för såna har verkligen slitit. Folk har gjort sitt bästa, hör ihop läns sjukhus i jönköping fanns en frustration hos personalen, säger martin holmer som är verksamhetschef. Intensiven där han säger att han som chef har försökt påpeka att det inte personalens fel att resurserna inte räckt han tror att det kan vara värre än vad mätningarna kommer visa eftersom personalen inte alltid hunnit skriva avvikelserapporter påverkar på kvaliteten blir det alltid när vi går över dom resurser som vi har normalt sett och vi har inte kunnat erbjuda intensiv och riktigt på det sättet som vi brukar kunna göra det finns ett mörkertal man har inte orkat sätta sig vid datorn och skriva in en komplett avvikelserapport Utan vi har fångat upp mycket i dagliga rapporter och arbetsmiljö, donde och med hjälp av chefläkare. Organisationen har också gjort en en revision och då har det kommit upp massor med saker som är förenade med risker som vi har kunnat jobba konstruktivt med martin holmer, verksamhetschef för intensiven vid ryhovs länssjukhus i jönköping. Reporter, karin wir n, head. Långtidssjuka ik vid 19 kan bli utförsäkrade och förlorar sin sjukpenning även om dom fortfarande lider av sviterna efter sjukdomen ekot har varit i kontakt med flera personer som har drabbats av det judith blofeld är överläkare på en mottagning för uppföljning av k vi 19 patienter och hon tycker att den här gruppen borde få behålla sin sjukpenning jag tycker att i väntan på att vi får fram riktlinjer så hmm bör försäkringskassan kunna få stöd Från professionen och från makthavare att även för den här gruppen alltså icke sjukhus, vårdade ha en mjukare inställning. Människor med dom här symptomen borde inte utförsäkras, men du borde inte hotas av det? Nej, inte inte i nuläget. Det handlar om långvarig ik vid där en del av dem som överlever infektionen fortfarande efter flera månader har kvar besvärande symtom från lindriga som bortfall av lukt och smak till svårigheter att tänka klart och kvävning känslor. Det är svårt att bedöma antalet drabbade men opinionsföretaget novus beräknar att omkring hundra 50000 svenskar i mer än 10 veckor själva upplevt kom vid 19 liknande symptom 14 av dom som ekot har varit i kontakt med beskriver svåra ihållande symtom och uppger samtidigt att dom riskerar att förlora eller redan har förlorat sin sjukpenning en av de drabbade är 44 åriga frida farm som fyra månader efter att hon insjuknade vittnar om hög feber hjärtklappning och andningssvårigheter Ungefär hälften av tiden, men trots flera läkarintyg bedömer försäkringskassan att hon kan jobba heltid. Men det är ju hela min säkerhet som spelar liksom och jag förstår inte. Jag förstår inte deras bedömning och jag har ju också rädd för att jag kanske inte kommer att bli frisk jag är ju rädd att jag kommer ta skada om jag om jag pressar mig upp i heltid mot läkares rekommendation terese östlin försäkring samordnar det på försäkringskassan har ingen statistik till hands om långvarig k vid hon kan inte kommentera det enskilda fallet men hon medger att situationen är speciell jag har ju förstått att kunskapen kring det här är begränsad Och vi har fått impulser från från vården att dom tycker att man tycker det här är svårt. Hmm, och det vi gör just nu. Det är ju för att det ändå när jag både socialstyrelsen och S är kring det här. Reporter andreas tunn hedfors sedan en tid tillbaka är ju uppgifter om till exempel betygsstatistik och elevsammansättning på svenska skolor. Hemligstämplade i sverige. Men dom här uppgifterna går att ladda ner via eu kommissionens hemsida. I stället skriver tidningen skolvärlden uppgifterna om de svenska skolorna skickades nämligen till eu kommissionen innan dom blev sekretessbelagda i september. För att få barn att läsa mer och bättre satsar regeringen, liberalerna och centerpartiet 200 miljoner kronor i höstbudgeten på ett läs paket, skriver dagens nyheter. Tanken är att hjälpa föräldrar, skolan och biblioteken att främja läsningen. Så gäller det den pågående konflikten mellan grekland och turkiet ekot har pratat med greklands biträdande utrikesminister bildt i addis varvets i gotisk och han säger att det inte är läge för förhandlingar innan turkiet har dragit tillbaka militären från de områden som grekland betraktar som sina dig nånting att nauzet här får du el och min hmm dom själva in i dom får del och det finns mamma hmm finns det stämde till turkish johan message Hmm? Britt ålder och militär i powers en dubbat del grekland har reagerat starkt på att turkiet börjat söka efter naturgas i ett område på medelhavet som grekland betraktar som sitt det turkiska sök fartyget eskorteras av flera militärfartyg och både grekland och turkiet har inlett militärövningar i området för att skydda sina intressen turkiets agerande har fördömts av eu och i slutet på september hoppas grekland att eu kan enas om hårdare sanktioner mot turkiet Något som enligt nyttigare i sverige gratis är nödvändigt för att sätta press på grannlandet dig nånting vettigt time for words in i morgon i stället från mac for actions and här får vi ju men turkiet ska också erbjudas något en morot som den vice utrikesministern beskriver det som bättre ekonomiska relationer med eu och det tycks vara eu med tyskland i spetsen som ligger bäst till för att ta initiativet i den här frågan försvarsalliansen nato där både grekland och turkiet där medlemmar Ser inte ut att vilja bli för inblandat enligt militära vi sveriges gatis som menar att natos ovilja att lägga sig i har gjort att konflikten vuxit sig större än den hade behövt bli accelerar bort sig det är i flen från nätet och tog till våld i sitt köp folk ger ska levt which do eskalerat inte bli bygger den utsökta bing philips android ios aten Harley. Här i sverige får regeringen nu rätt att både ge och ta emot militärt stöd av finland utan att tillfråga riksdagen. Det här beslutade riksdagen nämligen igår. Det handlar främst om militärt stöd i samband med kränkningar av sveriges eller finlands respektive territorium. Hittills har det behövts ett riksdagsbeslut för det, något som har kunnat ta upp till en vecka. Nu blir det alltså ändring och den nya lagen börjar gälla den 15 oktober. Den senaste tidens ökade ryska militärerna militära närvaro runt östersjön väcker oro i estland just nu. Landet planerar att höja sin beredskap, säger landets utrikesminister till ekot. En fråga som han också kommer att ta upp med sina nordiska och baltiska kollegor som träffas i tallinn idag. Det är ju så aggressiv. Vad är tittut av francais nått en liten ioaku by ha nästa hmm under 90 respons där bara juicing owned leather runt med så den ryska aggressiviteten är det egentligen inget nytt för oss men vi kommer behöva svara på det säger om astrid salo estlands utrikesminister för två veckor sedan avslutades en rysk militärövning i östersjön en övning som fick sverige att höja beredskapen och förflytta trupper till gotland nu planerar även estland att höja sin beredskap en fråga som också kommer att diskuteras inom ramen för det nordiska och baltiska utrikesministermötet Hålls i dag i tallinn där jag reservation så fräscha videos on och disgust den politiska krisen i belarus veckor också en del farhågor kring säkerheten runt östersjön även om ryssland och belarus har nära band har ryssland hittills haft en relativt låg närvaro i landet men i och med det nu osäkra situationen skulle det kunna ändras säger martin hört forskare på säkerhets tankesmedjan i cs i tallinn det som skulle vara väldigt negativt på säkerheten i östersjön området det vore om ryssland skulle kunna flytta sina förband Hund och hmm bygga större baser i vitryssland lundells anty tallinn släckningsarbetet av dom stora terrängbränderna i kalifornien är fortsatt besvärligt det blåser torra hårda vindar i området just nu 14000 brandmän bekämpar 25 större bränder i den amerikanska delstaten i går fick ett hundratal personer evakueras med hjälp av militärhelikoptrar götaland får idag regn eller skurar som passerar och som möjligen följs av lite sol och få 14 till 19 grader även över svealand passerar en del regn som kan ha inslag av åska 10 till 15 grader. Södra norrland kan få lite sol, men mot kvällen blir det regn från väster 10 till 15 grader och norra norrland också en del sol, men också en del lokala skurar och 10 till 15 grader varmt. Det var morgon ekot varsågod. Karin b low orrje, tack så mycket per ed.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location (GPE)

Person