Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - tisdag 8 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 1,52 %

Here is the echo to access gang crime, it is important to also get those who participate in the background, including companies that launder the money. This is what the police chief in Helsingborg says, sven holgersson, after the government-wide operation in Helsingborg last week where the police came over just over 6 million kronor. Money that not only came from criminal gangs often forgets, you often talk about gang crime and you must not forget the broad mass of criminals who. Learn and get a shoe on the community. Both in different haulage companies hmm and so today it may be an entrepreneur or shop owner who enables the larger criminal organizations to operate by, for example, laundering their money after the government-wide operation rimfrost against gang crime last spring, the police cooperation with the 2nd authorities continued in helsingborg operation clover was staged last week and lasted for three working days the result six come 2000000 :- in seizure fines white and property plucked by bailiffs And it is not only the big criminal gangs that get the organized crime to go around it is underlines the police chief in helsingborg sven holgersson you have the status that has money and so sell k think and the money should then both be washed and fixed and then there are many small shops and there are 2 :a way that you put money on and hear when we work as wide as we have done me from time to time, I will be part of all stureplan and by itself so says sven holgersson who is police chief in helsingborg Reporter david jesperson mora today reopened the Riksdag after the summer break during the riksdag's solemn opening. As it is said, Prime Minister Stefan Löfven held the annual government declaration, which was largely about k at 19 and how the virus affected society. The task is to strengthen Sweden is common. It also includes the social partners, civil society and the involvement of individuals. Together we deal with the new coronavirus one. Together we will work Sweden out of the economic crisis and together we will build our country stronger than before. Stefan löfven particularly highlighted the efforts of teachers and elections during the spring. Löfven described the Agreement in January as the basis for the policy that the government is now pursuing and took up several proposals in the agreement, including a change in labour law, a change in employment services, also pensions to be increased by up to 600 kronor a month next year. The government declaration is about criminal policy like this said stefan löfven when he met journalists after the ceremony we must of course make sure to bring down the shootings yes and stop the gang crime it should be uprooted it has allowed to take root just for far too long you can so things here it has been talked about for a long time we have to be tough here and now there are more police there are stricter penalties there with tools to the police and so on the government declaration received criticism from several of the opposition parties moderates party leader ulf kristersson I think it was quite tired and a little expected he follows his seventy-three point program and neither more nor less Do I think nor the Left Party leader jonas sjöstedt was satisfied I think the government declaration one avoids information are the most important issues here will be no information on how to do with job security if the parties do not agree on the 2nd :a question that also does not come up is of course this term big climate crucial prem last here jonas sjöstedt left wing Reporters my gray weather mats eriksson and catharina helmersson sweden's municipalities and regions s kr criticize the government for not having changed the infectious disease act so that municipalities can keep infected and o infected demented separated in the elderly care during the pandemic s kr requested last spring formally a law change fur fur so thulin who is head of social services at the s kr requires that the law change is now implemented Where we demanded it was to change the infectious disease act and be able to distinguish infected from non-infected and where you could not get a voluntary consent everything then you could do it by force and demented persons are difficult to ensure that they can not be infected 2nd I still stand by my demand that I think this must really the government take hold of according to clean thulin åsa it is about staff and managers being able to move demented people who are infected with qol we

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Set)

DateTime (Time)

Location (GPE)

Organization

Other

Person

Quantity (Currency)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,20 %

Här är ekot för att komma åt gängkriminaliteten är det viktigt att också få fast dom som medverkar i bakgrunden, bland annat företag som tvättar pengarna. Det här säger polischefen i helsingborg, sven holgersson, efter den myndighetsgemensam insats i helsingborg i förra veckan där polisen kom över drygt 6 miljoner kronor. Pengar som inte bara kom från kriminella gäng glömmer ofta, du pratar ofta om gängbrottslighet och du får inte glömma den breda massan av kriminella som. Lära sig och skor sig på samhället. Både inom olika åkeriföretag hmm och så i dag det kan röra sig om en företagare eller butiksägare som möjliggör för dom större kriminella organisationerna att verka genom att till exempel tvätta deras pengar efter den myndighetsgemensamma insatsen rimfrost mot gängkriminalitet i våras har polisens samarbete med 2:a myndigheter fortsatt i helsingborg operation klöver iscensattes förra veckan och pågick under tre arbetsdagar resultatet sex komma 2000000:- i beslag böter vit och egendom plockade av kronofogden Och det är inte bara de stora kriminella gängen som får den organiserade brottsligheten att gå runt det är understryker polischefen i helsingborg sven holgersson man har status som har pengar och så säljer man k tycka och pengarna ska då både tvättas och fixas och då finns det många små butiker och det finns 2:a sätt som man sätta pengar på och höra när vi jobbar så brett som vi har gjort mig då och då kommer jag att en del i alla stureplan och för sig så säger sven holgersson som är polischef i helsingborg Reporter david jesperson mora i dag öppnade riksdagen igen efter sommaruppehållet under riksdagens högtidliga högtidliga öppnande. Som det heter det höll statsminister stefan löfven den årliga regeringsförklaringen som till stor del handlade om k vid 19 och hur viruset påverkat samhället. Uppgift är att stärka sverige är gemensam. Där ingår också arbetsmarknadens parter, civilsamhället och enskilda människors engagemang. Tillsammans hanterar vi det nya coronavirus ett. Tillsammans ska vi jobba sverige ur den ekonomiska krisen och tillsammans ska vi bygga vårt land starkare än tidigare. Stefan löfven lyfte särskilt lärarnas och val personalens insatser under våren. Löfven beskrev januari avtalet som grunden för den politik som regeringen nu bedriver och tog upp flera förslag i avtalet, bland annat en förändrad arbetsrätt, en förändrad arbetsförmedling, också pensionerna pensionerna ska ökas med upp till 600 kronor i månaden nästa år. Regeringsförklaringen handlar om kriminalpolitiken så här sa stefan löfven när han träffade journalister efter ceremonin vi måste ju se till att få ner skjutningarna ja och stoppa gängkriminaliteten den ska ryckas upp med rötterna den har tillåtit slå rot alldeles under alldeles för lång tid du kan så saker här det har pratat om under lång tid vi måste vara hårda här och nu det är fler poliser det är strängare straff där med verktyg till poliserna och så vidare regeringsförklaringen fick kritik från flera av oppositionspartierna moderaternas partiledare ulf kristersson Jag tycker nog att det var ganska trött och lite förväntat han följer sitt sjuttiotrepunkts program och varken varken mer eller mindre tycker jag inte heller vänsterpartiledaren jonas sjöstedt var nöjd jag tycker att regeringsförklaringen en undviker besked är dom viktigaste frågorna här kommer inget besked om hur man kommer att göra med anställningstryggheten om parterna inte kommer överens den 2:a frågan som inte heller kommer upp är ju det den här mandatperioden stora klimat avgörande prem sist här jonas sjöstedt vänsterpartiet Reportrar my gråväder mats eriksson och catharina helmersson sveriges kommuner och regioner s kr kritiserar regeringen för att inte ha ändrat smittskyddslagen så att kommunerna kan hålla smittade och o smittade dementa åtskilda inom äldrevården under pandemin s kr efterfrågade i våras formellt en lagändring åsa fur n thulin som är chef för socialtjänsten vid s kr kräver att lagändringen nu genomförs Där vi krävde det var att man skulle ändra i smittskyddslagen och kunna skilja smittade från icke smittade och där man inte kunde få ett frivilligt medgivande allt då skulle man kunna göra det med tvång och dementa personer är svåra att se till att dom inte går att smitta 2:a jag fortfarande står fast vid mitt krav att jag tycker att det här måste verkligen regeringen ta tag i enligt åsa för ren thulin så handlar det om att personal och chefer ska kunna flytta dementa som är smittad av qol vid 19 till 2:a äldrevård delningar Eller att till exempel dela av en avdelning med smittade och smittade där de boende inte får röra sig emellan men att göra den här lagändringen är inte aktuellt enligt socialminister lena hallengren att även om man är gammal och sjuk och han demenssjukdom så måste man ha sina rättigheter vi måste vara var väldigt noggrann med hur vi ser till att att inte tvångsvård eller vidta tvångsåtgärder som inte det finns ytterst goda skäl till och enligt lena hallengren så är det redan möjligt att flytta den äldre som är smittad mot sin vilja Men då måste personen flyttas för vård på sjukhus och det är beslutet behöver tas av smittskyddsläkaren i regionen som smittskyddslagen är konstruerad så så krävs det att man flyttar personen till regionen alltså sås i smittskyddslagen ut och SK vi också väl medvetna om att att det var en mycket komplicerad och inte inte möjlig lagändring att göra socialminister lena hallengren reporter helena bohman brodd i flera regioner vittnar om ett ökat tryck på provtagning efter beskedet från folkhälsomyndigheten om att även barn ska provtas för Pågående smitta hmm i bland annat stockholm skåne dalarna och västmanland rapporteras om långa väntetider överläkare jonas ekström med ansvarig för egen provtagningen i västmanland den här veckan har det varit helt fullbokat både igår och idag så att alla som har försökt få tid har du inte kunnat få det och så att vi ser ju att det inte är bra att man nu till exempel boka en tid på på fredag då varför det kanske är enda möjligheten är ju inte optimalt alls utan vi vill att man ska kunna Boka samma dag som man har symtom spela. Russisk polis har under kvällen gripit ett dussintal demonstranter i minsk som uttryckt sitt stöd för den gripna oppositionsledaren maria calles ni cava. Samtidigt höll 2 medlemmar ur den belarusiska oppositionen presskonferens i ukrainas huvudstad kiev. Hittade dom uppgifter om att den belarusiska säkerhetstjänsten försökt tvinga oppositionsledaren ut ur landet annars faller sociala skoj pasta och hjälpa våra liv och var namnen med och gick på skott maria kalljäsning cava rev sönder sitt pass i småbitar sen klättrade hon ut genom ett bilfönster och gick tillbaka till den belarusiska sidan det berättar anton räddningen chow pressekreterare vid det belarusiska oppositionsrådet Händelsen utspelade sig på gränsen mellan belarus och ukraina tidigt i morse enligt räddning och försökte den belarusiska säkerhetstjänsten tvinga honom galeasen kräva och ytterligare en oppositionspolitiker att lämna landet efter att samtliga tre gripits i minsk igår men kalle anka va lyckades alltså självmant hålla sig kvar i belarus samtidigt saknas uppgifter om var i landet oppositionsledaren hålls Reporter viktor lövgren den brittiska regeringen är beredd att bryta mot mindre delar av det utträdesavtal man kommer överens med eu förra hösten det här om det är detta om det inte är möjligt att få till ett frihandelsavtal med eu under de förhandlingar som just nu pågår beskedet har väckt debatt i storbritannien gäst i skanska international innan varje specifik limited by det är det här uttalandet från tidigare idag från den brittiske ministern för nordirland branden louise den nyvunna hettan i brexitfrågan Storbritannien nu handlar om på en direkt fråga från en partikamrat om det lagstiftningsförslag om hur nordirländska regleras om det inte blir ett handelsavtal mellan eu och storbritannien salo visar att ja lagförslaget bryter något mot internationell lag exakt hur förslaget kommer formuleras presenteras i morgon men erkände som louise fick starka reaktioner än topp jurist i regeringskansliet nummer 10 har avgått enligt uppgift i protest mot lagförslaget och den förra brittiska premiärministern theresa may frågade bekymrat Här kan det gå om en tre sofia international paradis det är ju en bit hastigt hur ska regeringen nu kunna övertyga framtida handelspartner storbritannien är att lita på regeringens johnson motiverar lagförslaget med att det finns delar i utträdesavtalet kring just nordirland som är otydliga och behöver regleras mer förslaget kan också ses som ytterligare ett sätt att sätta press på eu för att få fart på dom frihandelsförhandlingar som fortsatt här i london idag daniel alling london Och så var vi framme vid vädret i morgon onsdag passerar regn och skurar över götaland och svealand. I framförallt svealand kan åska inslag förekomma i norrland, molnigt och endast lokalt. Någon enstaka skur temperaturer från i söder 15 till 20 grader till i norr 10 till 15 grader. Producent för det här sändningen, annat andolf i studion, sören granath och mera nyheter hittar du på sveriges radio. S e eller. I vår app sr play.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Organization

Person