Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Daily Echo: summary of today's news

Ekot - tisdag 8 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 99,95 %

The korona pandemic marked the government declaration when the Riksdag opened today together we deal with the new coronavirus. One together we will work Sweden out of the economic crisis. Pharmaceutical companies go out with joint promise of k in vaccine unique testimony about massacre on reetou finger in myanmar. These are the headlines in today's echo at 4:45 a.m. I'm Angela. Yes, today the Riksdag reopened after the summer recess during the riksdag's high. Clear opening as it is called, prime minister stefan löfv n the annual government declaration. It and it was largely about k at 19 and how coronavirus ets affected society the tasks of strengthening Sweden is common there also includes the social partners civil society and individual people's involvement together, we manage the new coronavirus one together, we will work Sweden out of the economic crisis and together we will build our country stronger than before stefan löfven especially lifted the efforts of teachers and health professionals in the spring Löfven described the January agreement as the basis for the policy that the government now pursuing and took up several proposals in the agreement including a change in labour law a changed employment service and so pensions pensions are to be increased by up to 600: - a month next year 1 another significant part of the government declaration deals with criminal policy so here said stefan löfven when he met journalists with Pyssel to bring down shootings yes and stop gang crime it to be uprooted it has allowed to take root for far too long it is so things here now we have talked about for a long time we have to be tough here and now there are more police officers it is stricter punishment it is more tools to the police and so on the government declaration received criticism from several of the opposition party moderates party leader ulf kristersson I think it was probably quite tired and a little expected he follows his seventy-three-point program neither more nor less I think nor the left party leader jonas sjöstedt was satisfied. I think the government declaration is a avoid. That's the most important issue. I will not tell you what will be done with job security if the parties do not agree. The second issue that also does not come up is of course this term's great climate, crucial prem left party jonas sjöstedt, reporter, be my rod weather, mats eriksson and catharina helmersson. And now I turn to the politics of the echo. Commentator fredrik furtenbach. Was it something like that? Surprised you in the government declaration. After all, there were no new concrete policy proposals. There could have been a surprise there, but it was still a different government declaration. Much and things that Stefan Löfven has said in previous government declarations is overplayed and now it is much about cooperation and appeal for cooperation and Löfven thanked not only the staff in health and social care. Our concern for the coronal era but also hmm all opposition parties in the Riksdag. What messages did Löfven get today? Yes one was mainly just this it is a kind of appeal to continue to cooperate and not fight it is of course some pious hope and it is well already overplayed for peace in the over between parties and the debate is quite similar and the 2nd is about that now is the time to invest in welfare now that there is economic crisis even if no one has I wanted on 2 :a mil so gives the pandemic the Social Democrats have the opportunity to invest in their heart issues Because they do not have to hold tight in the wallet anymore if you get to make a short summary what is it for autumn that awaits in parliament in a tough and difficult autumn for the government, I think it is the question of employment protection could lead to a vote of no confidence in the government löfv n if it goes ahead with its plans there are also a couple of issues that divide within the government thus between the Social Democrats Green Party and it is of course as prim that we heard the refinery and it is like migration policy Thanks for the fredrik fortum, pacheco ts politik, commentator after the public health agency's announcement that children should also be tested for ongoing infection with k at 19 so now several regions say that the pressure on sampling increased. In västmanland there are major problems with the sampling capacity the chief physician Jonas Ekström is responsible for own sampling in the region. This week it has been fully booked both yesterday and today s

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,20 %

Korona pandemin präglade regeringsförklaringen när riksdagen öppnade idag tillsammans hanterar vi det nya coronavirus. Ett tillsammans ska vi jobba sverige ur den ekonomiska krisen. Läkemedelsbolag går ut med gemensamt löfte om k vid vaccin unika vittnesmål om massaker på reetou finger i myanmar. Det är rubrikerna i dagens eko 04.45. Jag heter angela, vi ser det där. Ja, idag öppnade riksdagen igen efter sommaruppehållet under riksdagens hög. Tydliga öppnande som det heter, höll statsminister stefan löfv n den årliga regeringsförklaringen. Den och den handlade till stor del om k vid 19 och hur coronavirus ets påverkat samhället uppgifterna att stärka sverige är gemensam där ingår också arbetsmarknadens parter civilsamhället och enskilda människors engagemang tillsammans hanterar vi det nya coronavirus ett tillsammans ska vi jobba sverige ur den ekonomiska krisen och tillsammans ska vi bygga vårt land starkare än tidigare stefan löfven lyfte särskilt lärarnas och vårdpersonalens insatser under våren Löfven beskrev januari avtalet som grunden för den politik som regeringen nu bedriver och tog upp flera förslag i avtalet bland annat en förändrad arbetsrätt en förändrad arbetsförmedling och så pensionerna pensionerna ska ökas med upp till 600:- i månaden nästa år 1 annan betydande del i regeringsförklaringen handlar om kriminalpolitiken så här sa stefan löfven när han träffade journalister med Pyssel till att få ner skjutningarna ja och stoppa gängkriminaliteten den ska ryckas upp med rötterna den har tillåtit slå rot alldeles under alldeles för lång tid det är så saker här nu vi har pratat om under lång tid vi måste vara hårda här och nu det är fler poliser det är strängare straff det är mer verktyg till poliserna och så vidare regeringsförklaringen fick kritik från flera av oppositionspartierna moderaternas partiledare ulf kristersson jag tycker nog att det var ganska trött och lite förväntat han följer sitt sjuttiotrepunkts programmet varken varken mer eller mindre tycker jag Inte heller vänsterpartiledaren jonas sjöstedt var nöjd. Jag tycker att regeringsförklaringen en undviker. Besked är dom viktigaste frågorna. Jag kommer inget besked om hur man kommer att göra med anställningstryggheten om parterna inte kommer överens. Den andra frågan som inte heller kommer upp är ju det den här mandatperioden stora klimat, avgörande prem vänsterpartiets jonas sjöstedt, reporter, vara my rod väder, mats eriksson och catharina helmersson. Och nu vänder jag mig till ekots politik. Kommentator fredrik furtenbach. Var det något som? Överraskade dig i regeringsförklaringen. Det fanns ju inga nya konkreta politiska förslag. Där hade ju kunnat finnas en överraskning, men det var ändå en annorlunda regeringsförklaring. Mycket och sånt som stefan löfven har sagt i tidigare regeringsförklaringar är överspelat och nu handlar det mycket om samarbete och vädjan om samarbete och löfven tackade då inte bara personalen inom vård och omsorg. Vår omsorgen för korona tiden utan även hmm riksdagens alla oppositionspartier. Vilka budskap kom löfven med idag? Ja det ena var huvudsakligen just detta den är en slags vädjan om att fortsätta samarbeta och inte bråka det är ju nån from förhoppning och den är väl redan överspelad för freden i över mellan mellan partierna och debatten är sig ganska lik och den 2:a handlar om att nu är det dags att satsa på välfärden nu när det är ekonomisk kris även om ingen har jag önskat sig på 2:a mil så ger ändå pandemin socialdemokraterna har möjlighet att satsa på sina hjärtefrågor Eftersom dom inte behöver hålla hårt i plånboken längre om du får göra en kort sammanfattning vad är det för höst som väntar i riksdagen i en tuff och besvärlig höst för regeringen tror jag det är frågan om anställningsskyddet skulle kunna leda till att ett misstroendevotum mot regeringen löfv n om den går vidare med sina planer det finns också ett par frågor som splittrar inom regeringen alltså mellan socialdemokraterna miljöpartiet och det handlar ju det som prim som vi hörde raffinaderiet och det är som migrationspolitiken Tack för det fredrik fortum, pacheco ts politik, kommentator efter folkhälsomyndighetens besked om att även barn ska testas för pågående infektion med k vid 19 så säger nu flera regioner att trycket på provtagningen ökat. I västmanland har man stora problem med provtagnings kapaciteten överläkaren jonas ekström är ansvarig för egen provtagning i regionen. Den här veckan har det varit helt fullbokat både igår och idag så att alla som. Hmm har försökt få tid har inte kunnat få det och så att vi ser ju att det inte är bra att man nu till exempel boka en tid på på fredag då varför det kanske är enda möjligheten är ju inte optimalt alls utan vi vill att man ska kunna boka samma dag som man har symtom det är enligt jonas engström beskedet om att även barn ska provtas som har drivit upp efterfrågan från drygt 50 procent bokade tider till den här veckan fullbokat i bland annat stockholm skåne och västra götaland vittnar man om liknande problem med långa väntetider Om resultat och den som vill testa sig för den pågående smitta i västmanland får i nuläget vänta i flera dagar på en tid man får ha respekt för att vi kan inte från en dag till en annan öka på alltid så att det vill ju till att vi kan ha att vi får lite framförhållning från från myndigheterna när man gör förändringar i rekommendationerna men trots att folkhälsomyndighetens generaldirektör johan carlson väntar sig att trycket på provtagning ökade ännu mer under hösten lägger han ansvaret på regionerna Naturligtvis kan vara en problematisk situation det är väldigt viktigt också för för regionerna att skala upp den här verksamheten och helt se till att dom som vill och dom som har symtom och dom som ingår i smittspårning kedjor kan få testa sig för det som vi ser just nu är det viktigaste redskapet förutom de allmänna reglerna för att pressa ner och kan se tillbaka smittsam så här här ligger det ett stort ansvar på regionerna en reporter vad annie själv och vi håller kvar vid samma ämne smittspridning så läget i sverige är fortsatt gynnsamt och har minskat kraftigt Sedan midsommar enligt johan carlson, generaldirektör på folkhälsomyndigheten i sydamerika, ser däremot ännu dystrare ut än vad det gjort tidigare. Och även i usa märks en hög smittspridning och i europa syns en kraftig spridning i framförallt medelhavsområdet. Det finns risk att både säsongsinfluensan och ha vid 19 kommer att spridas i samhället i vinter och det är bekymmersamt, enligt johan karlsson på folkhälsomyndigheten. Därför drar regionerna igång vaccination av säsongsinfluensan den 3 november. Vaccinet kommer i första hand att ges till bland annat äldre riskgrupper och viss personal inom vård och omsorg. Och när det gäller just vaccin så går det flera ledande vaccin producenter i usa och europa ut i dag i ett ovanligt gemensamt uttalande dom lovar att ett vaccin mot koovee 19 kommer att lanseras först när det lever upp till vetenskapliga krav ja nio ledande vaccin producenter i usa och europa publicerar idag ett gemensamt uttalande om ett vaccin mot koovee 19 vi lovar att följa riktlinjerna och upprätthålla vetenskaplig integritet Utvecklingen av ett vaccin skriver bolagen bland dom astra zeneca och fight ser det ovanliga initiativet från vaccin jättarna kommer samtidigt som den politiska debatten om korona krisen hårdnar i usa med åtta veckor kvar till presidentvalet chefen för amerikanska läkemedelsverket sa nyligen att man kan tänka sig en snabb process för att godkänna ett kommande k vid vaccin så länge fördelarna verkar vara större än riskerna som han sa det är uttalandet har lett till kritik bland annat från världshälsoorganisationen who President donald trump antydde igår att ett vaccin kan godkännas redan före presidentvalet i 3 November så det här är verkligen bergsbyn may be given by forwards bärs av dig genom att du kan och bör trumps motståndare anklagar honom för att vilja skynda på vaccin godkännandet av rent politiska skäl jag litar på fakta från våra smittskydds experter men jag litar inte på trump sa demokraternas vicepresidentkandidat kan vara harris till seen a good save Aina tröst donald trump allgon artikeln svärd sköld camilla harris, demokraternas vicepresidentkandidat och reporter, ginna lindberg. 2 soldater från myanmar tidigare burma har erkänt att de deltog i massakern på muslimska rohingyer i slutet av augusti 2017. Det här skriver new york times, som fått inblick i rättegången som pågår i internationella brottmålsdomstolen i haag och de här vittnesmålen är unika. Skjut allt du ser och allt du hör ordern var tydlig från min överordnade berättar den ene soldaten i sitt vittnesmål till den internationella brottmålsdomstolen ICC domstolen har öppnat en rättsprocess för att granska om myanmars militär begick omfattande brott mot rohingyer i landet i Augusti 2017 soldaten säger att han lydde ordern och deltog i en massaker på 30 ringer vilka grävdes ner i en massgrav New york times skriver att den nästan identisk order gavs till den andra soldatens förband döda alla. Ni ser oavsett barn eller vuxna och en order som ledde till att dom ödelade omkring 20 byar och dumpade kropparna i en massgrav, enligt soldaten. Vittnesmålen är unika. Det är första gången någon ur myanmars militär öppet erkänner att de deltagit i vad fn kallar etnisk rensning och möjligen också folkmord på rohingyer. Cirka 750000 överlevande flydde på mycket kort tid till grannlandet bangladesh. Soldaternas vittnesmål stärker offrens, det vill säga flyktingarnas beskrivningar av attacker, våldtäkter och dödande och hur myanmars militär brände ner byarna. De 2 soldaterna uppger dessutom till internationella brottmålsdomstolen var massgravarna finns. Soldaterna har enligt no time hört de senaste veckorna, men i cc kommenterar inte ärendet. Parallel rättsprocess pågår i den 2:a domstolen i haag internationella domstolen ditt gambia anmält mig ömmar för att bland annat se till att det inte är mer dödande och nya övergrepp utförs alice petren migrations korrespondent i ryssland har kallat till sig den tyska ambassadören i moskva för att protestera mot uttalande från berlin om den ryske regimkritikern aleksej navalny till uppger ryska UD tyskland sa i förra veckan att man funnit bevis på att navalnyj förgiftats Av nervgiftet, novitjok och misstankarna har riktats mot statliga aktörer i ryssland. Men i dag säger läkare i staden om skt där navalnyj först fick vård att uppgifterna om någon tjock inte stämmer. Enligt läkarna handlar det inte om en förgiftning utan om en ämnesomsättningssjukdom. Det är, rapporterar den ryska nyhetsbyrån interfax. Oppositionen i belarus kallar till en manifestation i kväll till stöd för maria calles ni cava som ska ha gripits under oklara omständigheter vid den ukrainska gränsen tidigt i morse. Men realismen jag var en av ledarna i det oppositionsråd som bildades efter presidentvalet i belarus i augusti försvann i minsk går ett vittne såg henne föras in i en minibuss av okända personer i morse rapporterade statskontrollerade medier i belarus att hon gripits vid gränsen till ukraina under vad man sa var ett försök att fly landet senare händer det Den belarusiska statsmaktens sida försökt tvinga henne att lämna belarus, men att hon själv förhindrade det. Obekräftade uppgifter säger att kallelsen ica var förstörde sitt pass. Hennes stab i minsk kräver att man från maktens sida ska berätta var hon finns och om hon är gripen släppt henne idag av president alexander lukasjenka, som utropades till segrare i valet i augusti. En stor intervju. Tv bolag där kommenterar det handlar den senaste tidens utveckling i landet och det faktum att han nu suttit vid makten i 26 år kanske har jag suttit lite för länge ska locka skänka har sagt men tillade att det just nu bara är han som kan försvara belarus han kommenterade också det är oppositionsrådet maria calles nicka vad ingår och där man kräver nyval och att alla politiska fångar ska släppas enligt det som hittills kommit ut från intervjun ska locka skänka har sagt att han inte tänker tala med rådet eftersom man inte vet vilka personer där Både innebära en katastrof för landet som tidigare öppnade lockar skänka för nyval men först efter att landets grundlag skriv som ett förslag som tidigare förkastats av oppositionen de senaste dagarna har det blivit tydligt att sittande president inte tänker tolerera något mer motstånd i söndags greps över 600 personer under en fredlig demonstration mot valfusk och polisvåld i minsk av ledarna i oppositionsrådet bara två personer kvar i frihet Övriga har antingen arresterats eller tvingats att lämna landet, rapporterade johanna melén vädret här hemma i kväll klart i stora delar av landet i natt. Regn och skurar över dom västra delarna lokalt minusgrader i natt i samband med klart väder i norra lappland imorgon passerar regn och skurar över götaland och svealand i norrland. Molnigt och bara lokalt. Någon enstaka skur från 15 till 20 grader i söder till mellan 10 och 15. Väderprognosen sist i 04.45 ekot som producerades.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location (GPE)