Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Lunch ekot: news, economy and sports

Ekot - tisdag 8 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

The missing opposition leader in belarus is allegedly arrested at the border with ukraine. The autumn term begins in parliament, but the corona pandemic stops the usual ceremony and new growth figures across the EU show record collapse during the coronacrisis. It's the headlines in the lunch ekot Tuesday I'm angela vi sed or yes in belarus, so claimed state-controlled media this morning that the opposition's maria kalle k. Arrested at the Ukrainian border in connection with what is alleged to have been an attempt to flee the country, ukraine's deputy interior minister now says it was the power in belarus that tried to force her and 2 other people out. This wasn't a voluntary exit. It was forcibly forced deportation, ukrainian Deputy Interior Minister anton grann, ham wrote on his facebook page. He adds, but it didn't succeed to show maria calles nod, huh? This brave woman prevent this. According to unconfirmed media reports, you have to realize that you have broken your passport in order not to be able to leave us. However, according to the Border Agency, her two associates are located. NI ukraine but it is kalles mika was one of the leaders of the opposition council that was formed in belarus after the presidential election in August disappeared yesterday in minsk a witness saw her brought into a minibus of unknown persons this morning claimed state-controlled media that she arrested in an attempt to flee to ukraine then so were we who are the price of talist I bus to skellefteå reduced Norway it is not strong enough want to be just like it was stable the so-called independent has just stated that a person is the so-called opposition stable arrested yesterday in minsk You turned out to be fake so this morning the news presenter on Belarusian TV and described subsequently kalles nica each and her co-workers allegedly tried to cross the border while telling another member of the opposition council lawyers maximize talk that he and maria calles you can be as late as the previous night discussed the issue of leaving or not leave the country and that kalles nica was then said that she did not intend to do the opposition council is also the Nobel Laureate in literature svetlana aleksievich included Calls for new elections to be held after the moisture lined in the presidential election in August and that all political prisoners should be released. President Lukashenka accuses the Council of illegally trying to seize power and is now under investigation. Several people in the area have been arrested, others have been forced out of the country under threat. S reporter was johanna funds there will be a shift in the European Commission after the Trade Commissioner fill hogan forced to resign our EU commentator susanne palme is listed here in the studio now you can tell a little more about the change yes this happens then after there is remembered the former in The Swedish Trade Commissioner was forced to resign after he had violated the Irish korona restrictions he had participated or it on Finally himself to leave his post and today came then the news from the Foreign Ministry and side from the Lion Commission President that it will be one of the heaviest in the Commission easily the valdis dombrovskis who gets as now she becomes his successor in the post of Trade Commissioner he is thus one of the Commission's one of the advantages absolutely closest to the Commission he is one of three executive vice-presidents he is responsible for in principle everything related to the economy now, it takes away a little bit from his portfolio and it goes instead to the New Zealand com Missionary who is an MEP hmm man with hmm machine is called her and she then gets responsibility for financial services and capital market issues which is also an important job you stow about a little what means the change more concrete for the Commission's work yes this is absolutely the least possible refurbishment can say a very small change and also so achieves now she wants to divide one of her goals is that it will be an equal commission now it will be 13 Women and 14 men more equal, it can hardly be, hmm? And hmm, but it will hardly affect the Work of the Commission and very short now. What does this mean for ashore? Well, they might have hoped to keep this position as Trade Commissioner. They may not, but they are still quite happy with it has come hmm, it seems that are happy with this. Thank you for that. Susanne palme, our EU commentator. 5 now calls for an independent Russian investigation into the poisoning of opposition politician Aleksey Navalny. It reports the news agency a sp. In a statement, the United Nations

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,16 %

Försvunna oppositionsledaren i belarus påstås gripen vid gränsen till ukraina. Höst terminen börjar i riksdagen, men corona pandemin stoppar den vanliga ceremonin och nya tillväxtsiffror i eu visar på rekordstort ras under korona krisen. Det är rubrikerna i lunchekot tisdag jag heter angela vi sed eller ja i belarus, så hävdade statskontrollerade medier i morse att oppositionens maria kalle k. Gripits vid den ukrainska gränsen i samband med vad som påstås ha varit ett försök att fly landet, men ukrainas vice inrikesminister säger nu att det istället var makten i belarus som försökte tvinga ut henne och 2 andra personer. Det här var ingen frivillig utresa. Det var med våld framtvingad utvisning, skriver ukrainas vice inrikesminister anton grann, skinka på sin facebooksida. Han tillägger, men man lyckades inte för att visa maria calles nicka va? Denna modiga kvinna förhindra detta. Enligt obekräftade medieuppgifter ska man realisera varit sönder sitt pass för att inte kunna lämna oss. Hennes båda medarbetare befinner sig däremot enligt gränsmyndigheten. NI ukraina men det är kalles mika var en av ledarna för det oppositionsråd som bildades i belarus efter presidentvalet i augusti försvann i går i minsk ett vittne såg henne föras in i en minibuss av okända personer i morse hävdade statskontrollerade medier att hon gripits vid ett försök att fly till ukraina sen så var ju vi som är priset på talist jag bussen till skellefteå minskat norges det är inte stark nog vilja vara precis som det var stabilt den så kallade oberoende precis har uppgett att en person är den så kallade opposition stable greps i går i minsk Ni visade sig vara fejk så i morse nyhets presentatören i belarusiska TV och beskrev därefter kalles nica var och hennes medarbetare ska ha försökt ta sig över gränsen samtidigt säger en annan ur oppositionsrådet jurister maximize snack att han och maria calles ni kan va så sent som i förrgår kväll diskuterade frågan om att lämna eller inte lämna landet och att kalles nica var då sagt att det tänkte hon inte göra oppositionsrådet är också nobelpristagaren i litteratur svetlana aleksijevitj ingår Kräver att nyval ska hållas efter det fukt kantad i presidentvalet i augusti och att alla politiska fångar ska släppas. President alexander lukasjenka anklagar rådet för att olagligen försöka ta över makten och nu pågår en brottsutredning. Flera i området har gripits, andra har under hot tvingats ut ur landet. S reporter var johanna medlen det blir ett skifte i eu kommissionen efter det att handelskommissionären fyll hogan tvingats avgå vår eu kommentator susanne palme finns med här i studion nu kan du berätta lite mer om ändringen ja det här sker då efter att det finns ihåg den den tidigare i svenska handelskommissionären tvingades avgå sedan han hade brutit mot den irländska korona restriktionerna han hade deltagit eller det på Till slut själv att lämna sin post och idag kom då beskedet från ud och sida från det lion kommissionens ordförande att det blir en av de allra tyngsta i kommissionen lätt den valdis dombrovskis som får som nu blir hon hans efterträdare på posten som handelskommissionär han är alltså en av kommissionens en av fördelarna absolut närmaste i kommissionen han är en av tre verkställande vice ordföranden han är ansvarig för i princip allt som rör ekonomi nu nu tar man bort några lite grann ur hans portfölj och det går istället till den nya zeeländska com Missionären som är en europaparlamentariker hmm man med hmm machine is heter hon och hon får då ansvar för finansiella tjänster och kapital marknadsfrågor som också är ett viktigt jobb man stuvar om lite grann vad innebär förändringen mer konkret för kommissionens arbete ja det här är absolut minsta möjliga ommöblering kan man säga en väldigt liten förändring och dessutom så uppnår nu vill hon dela in ett av sina mål är att det ska bli en jämställd kommission nu blir det 13 Kvinnor och 14 män mer jämställd kan det väl knappast bli, hmm? Och hmm, men det kommer knappast att påverka kommissionens arbete och mycket kort nu. Vad betyder det här för i land då? Ja, dom hade väl kanske hoppats att få ha kvar den här posten som handelskommissionär. Det får dom inte, men dom är ändå ganska nöjda med det har kommit hmm, det verkar som är nöjda med det här. Tack för det. Susanne palme, vår eu kommentator. 5 kräver nu en oberoende rysk utredning av förgiftningen av oppositionspolitikern aleksej navalnyj. Det rapporterar nyhetsbyrån a sp. I ett uttalande säger fn, s människorättschef, människorättschef michelle bachelet, att antalet fall av förgiftning eller andra riktade mordförsök mot ryska medborgare i eller utanför ryssland de senaste 2 decennierna är djupt oroande. Sverige nu idag så börjar höstterminen i riksdagen med riksmötets öppnande om ungefär en och en halv timme klockan 2 men det kommer inte att bli riktigt som vanligt i år på grund av korona pandemin med mig nu är ekots politik kommentator fredrik furtenbach fredrik hur är det tänkt idag ja bland annat så blir det bara hundra 90 lördag möter som kommer av dom 349 och att dom blir så pass många det beror på att dom ska hålla ett par särskilda omröstningar Och för att dom ska gå och klara och hålla tillräckligt avstånd från 2:a så kommer en del av dom får sitta på läktaren det är bara halva regeringen som kommer normalt så bjuds flera hundra gäster in så blir det inte nu bland alla de utländska diplomaterna ta till exempel bara en ambassadör bjudits in men kungen och drottningen kommer som vanligt och då gäller det förstås för ledamöterna att hålla avstånd till honom för att han är ju riskgrupp menar du ja den är ju äldre hur ser annars planer ut inför hösten då När riksdagen ska samlas hmm jo då kommer riksdagen fortsätta i en bantad form vid omröstningarna så kommer det vara 55 personer och så ska det vara hela hösten dom som tycker att riksdagsledamöterna alltid kunde vara betydligt färre än 349 dom får förstås vatten på sin kvarn men dom som jobbar i riksdagen dom svarar då med hetta att de 2:a politikerna också jobbar i till exempel i sina utskott om vi då går över till själva politiken när riksdagen öppnar så brukar det komma en del besked inför hösten vad kan vi förvänta oss Idag ja. Stefan löfven ska lösa upp sin regeringsförklaring. Vi kommer säkert få veta en del av vad regeringen kommer att satsa på. Det blir ju en budget här med rekordmycket pengar i och med olika satsningar. Sedan så blir det ju då för regeringen den både tuff och het höst som gäller ett antal av de här sakfrågorna som ska beslutas. Den politiska freden som gällde i våras. Den är bruten. Debatten om brottsligheten har fått full fart igen och oppositionen använder den allt vad den kan mot regeringen. Sedan har vi flera 2:a svåra frågor som kommer upp bland annat än som skulle kunna fälla regeringen till och med det handlar ju om anställningsskyddet om regeringen går vidare med sina planer där med att upp en luckra upp anställningsskyddet så hotade då vänsterpartiet med avsätta stefan löfven med hjälp av moderaterna och kristdemokraterna och sverigedemokraterna så det är en av flera frågor med en sprängkraft i verkar vara många stora hinder att ta sig över finns det 2:a spåra besvärliga frågor det finns ett par frågor som är besvärliga internt i regeringen alltså i relationen Socialdemokraterna och miljöpartiet det än handlar om hur ska man göra med dom utredningsförslag om som det var en lång rad förslag om skärpningar av migrationspolitiken hmm dom måste regeringen bestämma sig för om de ska läggas fram över huvud taget det ville inte nog miljöpartiet den 2:a frågan med sprängkraft gäller pryds ansökan om ett oljeraffinaderi i lysekil som miljöpartiet vill stoppa vår politik kommentator fredrik furtenbach och så ska jag säga att riksmötet det är inleds alltså klockan 2 och vi sänder direkt IP ett och i appen sr play där IP ett och lunch kåt lite senare ska det handla om dom diplomatiska spänningarna mellan australien och kina, men först till korona krisens följder för ekonomin här i europa. För en stund sen kom i just statistikmyndighet eurostat med de slutgiltiga siffrorna över hur mycket bruttonationalprodukt. Den eu sjönk under årets 2:a kvartal när korna krisen var som värst och även om raset var lite mindre än vad man tidigare trodde så var BNP tappet under våren och sommaren det är värsta sedan man började föra statistiken under månaderna april maj juni sjönk bnp i eu 27 länder med 11 komma 4 procent jämfört med de tre månaderna innan och jämfört med samma kvartal för ett år sedan var tappet 13 komma 9 procent Bland euroländerna var avsett ytterligare lite större och allra sämst gick ekonomin i spanien, vars ben backade med 18,5% jämfört med kvartalet innan av länderna som statistikmyndigheten eurostat för bok över har endast ekonomin i storbritannien utvecklats sämre. Där raderades 1/5 av bruttonationalprodukten ut under andra kvartalet, 20,4%. Annars gäller att ju längre norrut man kommer, desto bättre verkar kontinentens länder, har klarat korona pandemin ekonomiskt finland. Ekonomi föll minst med fyra komma 5 procent följt av norge vars ben var sjönk med fem komma 1 procent de baltiska ländernas ekonomier krympte med mellan fem och en halv och sex och en halv procent jämfört med årets 1:a kvartal och danmark backade sex komma 9 procent sveriges ras är något kraftigare och hamnar på åtta komma 3 procent carolins allting är berlin från berlin tillbaka till studion här i stockholm och här står nu också vår ekonomi kommentator christian åström hur tolkar du siffrorna Ja det är som väntat det var inte riktigt så ock så det är ju katastrofsiffror men lite mindre dåliga än de preliminära och det var väntat hmm och sen när jag spelar det ju smittspridning inom olika länderna och framförallt om åtgärder som man inför det men också måste man tillägga näringsstrukturen i de olika länderna alltså har de näringsstruktur där människor kan arbeta i större utsträckning hemifrån ja då blir det inte lika stor påverkan i sverige kan man göra det vi har avancerade kommer ut ur medelhavet med turism Tillverkningsindustri där du är på plats och så vidare och då slår det hårdare och där om vi lämnar dom siffrorna och går över till 2:a siffror som gäller kort tids permitteringarna i tyskland hmm vad visar dom alltså det det är väldigt intressant när vi pratar om den ekonomiska nedgången så pratar vi oftast ju BNP siffror och det kan ju bli väldigt abstrakt men men det men hur djup är krisen ja det kommer dagar då siffror från tyskland som visar de olika delarna i landsdelarna i tyskland hur många är det som är hemma med betald Också har betalt för att gå hemma så kort tids permitterade och då kan man säga att dom delar i tyskland som bayern och baden wurttemberg som har världsledande företag industriföretag tillverknings hmm ska vi säga maskin bil och så vidare där är hela då då uppemot 17161718 procent av de anställda som är korttids permitterade hmm det är väldigt höga siffror medan 2:a delar av tyskland där man har mindre industri dom har tidigare mycket mindre rum Lördagen omkring 10%, men det säger någonting om hur djupt den här hmm. Krisen är fortfarande, även om man har tagit tillbaka en del nu dom senaste månaderna. Jag får tyvärr sätta punkter. Hmm, tack för den kristian åström ekots ekonomi kommentator och vi ska fortsätta till norge. Där inleddes i dag rättegången mot sambon till den tidigare justitie och invandringsministern. Hon anklagas för att ha iscensatt hotelser och skadegörelse mot såväl sin egen familj som mot flera andra norska. Politiker är allting rätt saken gäller rätten förhandling av där tills dato är på plantagen till tals för för trusler och rätt strid avfall mot vår nyckel vara det som spelas upp i oslo tingsrätt idag saknar motstycke i norsk rättshistoria sambon till före detta justitie och invandringsminister när tor mikkel wara är misstänkt för bland annat angrepp på demokratin och för att ha försökt påverka vara cirkus utövning Det handlar om en lång rad händelser av hot och skadegörelse mot den före detta justitieministern och 2 andra politiker i norge vara utsattes för hotbrev klotter med målade hakkors och anlagda bränder i bilen och i anslutning till sitt hus. Historien tar sitt avstamp i en teaterföreställning som enligt teatern själv handlade om dom nätverk som vill göra norgeresor. Visst är det bara pekades ut åklagaren menar i rätten idag att ett motiv till brotten kan vara att stoppa teaterföreställningen olov rönneberg är kriminalreporter på en ö k och följer rättegången på plats det är jag hör dom motiv så långt som har på mig en sådan men motiven det ligger idag i teaterstycke som vaknar kvinnan själv nekar till alla anklagelser och har därmed inte själv kommit med någon förklaring justitieminister vara avgick i samband med anklagelserna mot hans sambo Idag finns han på plats i rätten och kommer senare också höras. Totalt 10 veckor är avsatta för rättegången. Carina holmberg, norge, korrespondent. Vi ska ta lite marknadsnoteringar nu. Stockholmsbörsen har gått ner så här långt med 0,9% london -0,3% och frankfurt -0,9%. En dollar kostar 8 kronor, 81 öre och en euro 10 kronor och 40 öre. Så till den diplomatiska spänningen mellan australien och kina som fortsätter att öka det senaste bråket mellan länderna gäller. Australiska journalister, som var baserade i kina, men som nu har lämnat landet isoleras och vi verkar ju det kanske euro bara hmm. Snarare butiker i sverige. Det känns skönt att vara tillbaka. En fungerande rättsstat, men visst är det tråkigt att behöva lämna kinas australiensiska public service bolaget ibis i kina. Korrespondent bildades efter att han och en annan australiensiska journalister tvingas fly från kina. De båda korrespondenterna blev i förra veckan varnade av australiensiska UD att kinesiska myndigheter ville få höra dom två de uppmanades att lämna kina så fort som möjligt innan dom hann resa ut ur landet com kinesisk polis till en bc correspondentens hem och meddelade att han och hans kollega inte skulle få lämna landet innan förhören var genomförda dom två australiensiska journalisterna valde då att söka skydd australien ambassad i peking respektive konsulatet i shanghai efter fyra dagars diplomatiska förhandlingar mellan länderna fick dom två tillstånd att lämna kina Händelsen inträffade bara några dagar efter att kinas regering offentligt bekräfta gripandet av en australiensisk journalist som arbetar för kinas statliga media tjänlig hon fördes bort av kinesiska myndigheter och har sedan dess varit försvunnen är oklart vad hon är anklagad för åtgärder mot de australiensiska journalisterna kommer i kölvattnet av ett bredare agerande mot västerländska journalister i kina i mars utvisade peking 14 amerikanska journalister som vedergällning för trump administrationens beslut att begränsa personal vid kinesiska statliga medier i usa Händelsen med dom 2 australiensiska korrespondenterna visar på ytterligare en försämring av förhållandet mellan länderna i juli ändra den australiensiska regeringen sitt reseråd för kina och varnade australienska medborgare för godtyckliga gripanden i landet. Peder gustafsson, bangkok och vi stannar kvar i den delen av världen, kina och indien anklagar varandra för att ha öppnat eld och avlossat varningsskott vid den omdiskuterade gränsen i himalaya. Us, jag har ju fan jätteroligt om den kinesiska statstelevisionen läser upp en kommuniké från den kinesiska militärens talesperson, kanske i indiska armén har återigen olagligen avancerat in på kinesiskt territorium. Det är en avskyvärd och allvarlig provokation, ska han ha sagt till jobbet. Jag kan se mig som du följde. Det hela ska ha skett under gårdagen och enligt kinesisk militär ska indiska soldater även avlossat varningsskott. Vilket tvingat den kinesiska sidan att som man uttrycker det svara med motåtgärder den indiska armén har däremot i sin tur anklagat kinesiska soldater för att ha öppnat eld och för att ha försökt avancera in på indiskt territorium oavsett vem som sköt så är det om uppgifterna stämmer 1:a gången på över 40 år som man officiellt nämnt att skott ska ha avlossats vid den omdiskuterade indisk kinesiska gränsen det är uppseendeväckande för båda sidor har en överenskommelse att inte använda skjutvapen Den infekterade gränskonflikten i himalaya mellan indien och kina har en lång historia och blossade upp igen i juni då 20 indiska soldater dödades i en våldsam sammandrabbning med tillhyggen. Ända sedan dess har läget fortsatt vara spänt med uppgifter om truppförflyttningar och trots upprepade samtal på hög nivå tycks ingen nedtrappning finnas i sikte. Båda sidor fortsätter anklaga varandra att ligga bakom eskaleringen. Björn djurberg, peking tillbaka till sverige nu. Idag kom beskedet att lars stjärnkvist, socialdemokrater. Kommunstyrelsens ordförande i norrköping lämnar sitt uppdrag efter 14 år som kommunalråd i norrköping säger lars stjärnkvist att han tycker att det är dags att låta någon annan ta över nånstans redan efter förra valet så kände jag att jag ska inte vara med efter 20/22 sen kom den pandemi som gjorde att det faktiskt blev lite senare än vad jag från början hade tänkt ja lars stjernkvist du väljer nu att lämna sitt uppdrag som kommunstyrelsens ordförande i norrköping Ett uppdrag som man har haft sedan 20 hundra 10 och innan dess några år som kommunalråd med ansvar för skolan i kommunen sedan tidigare hörnqvist varit generaldirektör för dåvarande integrationsverket riksdagsledamot och socialdemokraternas partisekreterare men vad ska göra framöver är fortfarande oklart han har en bakgrund som journalist och säger att skrivandet gör honom lycklig men vad det blir när man lämnar sitt uppdrag så snart det för det Utan att kunna vara med och påverka och har svårt att slita sig från men om det handlar om att vara suppleant i frimärks klubben eller ett trix politiskt uppdrag har inte klart för sig ännu jag utesluter inte någonting men det är ändå så att att basen är här i norrköping och det är verkligen så att jag har ett väldigt öppet sinne när jag funderar på vad jag ska göra framöver lars stjärnkvist reporter lisen elofsson tasting nu är det dags för inrikes nyheter i korthet 1/4 av alla sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen på östersunds sjukhus har slutat eller ska sluta närmsta tiden. Flera gör det på grund av missnöje då dom lokala arbetstidsavtal en avskaffats. Nu tvingas de ta in stafettsjuksköterska, rapporterar p 4 jämtland idag. Enhetschefen och pia ivars. Vi har försökt rekrytera och inte fått något natt så att vi kommer att bli beroende av stafett sköterskor åtminstone närmsta halvåret. Vad jag ser. Vi har aldrig behövt ta straffet sköterskor förut. Idag börjar rättegången i göteborgs tingsrätt i ett stort ses en bedrägeri där gärningsmännen mellan åren 2014 och 2017 misstänks ha lurat till sig mer än 11,7 miljoner kronor. Det berättar p 4 göteborg. Dag gärningsmännen har rekryterat personer och tagit lån i deras namn för utlandsstudier som aldrig varit inplanerade. Nu åtalas gärningsmannen för grovt bedrägeri försök till grovt bedrägeri och bidragsbrott. Intresset för att ta jägarexamen har ökat i kalmar län, enligt naturvårdsverkets statistik. Sedan förra året finns ett jakt och viltvård program på gamleby gymnasium. Theo andersson, som går andra året på gymnasiet, drömmer om ett arbetsliv inom jakt och chanserna är goda, enligt utbildningen. P 4 kalmar var med te under en andakt. Det är ju främst för att kunna jobba med att i framtiden vad vi vad vill du ha för jobb? Det är ju nån viltmästare, eller? Ja, hmm. Jag är mästare eller nåt? Allt fler söker vård för ätstörningar hos ätstörningsenheten i skövde och antalet remisser har fördubblats sedan förra året, enligt enhetschefen karin lilja rörde sig bland annat om tioåriga barn, berättar hon. För p 4 skaraborg när man väl söker hjälp så vill man ju ha hjälp med en gång, men vi får ju prioritera vad som är mest akut, att vi börjar jobba med. Äldre som golfare har ökat. Det märks på surahammars golfklubb på årets klubbmästerskap. I augusti kunde man för första gången tävlar i klassen herrar 80 plus, rapporterar p 4 västmanland björn steen och hans ove norrman förklarar intresset så här, ja, vad ska vi säga om dom inte så mycket annat att göra i den här åldern? Men det var inte bara ligga hemma på soffan är det här mycket bättre. Reporter var silvia dahlen i samarbete med sveriges radios lokala kanaler och nu har martin nilsson från radiosporten nyheter att bjuda på ja vi inleder med fotboll för 20000 biljetter har släppts inför supercupfinalen i budapest mellan bayern münchen och se via alltså mötet mellan champions league vinnaren och europa league vinnaren som spelas om två veckor super cup finalen spelas på puskas arena som har kapacitet kapacitet för 67000 åskådare och ses som europeiska fotbollsförbundets pilotprojekt för att hitta vägar att få tillbaka Republiken till fotbollen under pandemin men kanske särskilt inför em som drar igång om nio månader för att släppas in i ungern krävs en läkarundersökning och för att komma in på arenan mäts alla alla besökares kroppstemperatur efter slutsignal måste utländsk publik lämna ungern inom 72 timmar nu till os i tokyo som ska starta 20 3 Juli 2021 ett os kommer inte att genomföras till varje pris sa skv fem peter reinebo Går men nu kommer svar på tal från japan kosta vad det kosta vill det säger japans os minister saker och hashimoto till nyhetsbyrån a fb dom aktiva fortsätter att jobba hårt i den miljö de befinner sig i så jag känner att vi måste genomföra spelen till vilket pris som helst säger kimoto uttalandet kommer som ett svar på internationella olympiska kommitt n senaste utsaga att de uppskjutna olympiska spelen kommer att hållas citat med eller utan k vid slut citat De rapporterade m alu coins och det var allt från martin nilsson från radiosporten för den här sändningen. Lunchekot producerades i dag av mia odabas.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location (GPE)

Person