Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Morning echo: news and reportage

Ekot - tisdag 8 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

7. Surface-enhanced seasonal influenza vaccines may also be tested for older fatigue syndromes, which may be responsible for increasing sick leave. Continued strong interest in Sweden from people smugglers, according to the border police chief and the conflict over interests in the Mediterranean continues to escalate between Greece and Turkey. For this year's flu season, 4 regions in Sweden will vaccinate elderly people in special housing. With a new enhanced vaccine against. Clearing the vaccine is expected to provide better protection for people over 65. We have infectious disease control doctor signmäkitalo in region sörmland. It is precisely that we should see that the elderly do not get as sick from the flu the year to come and that you should avoid so many deceased and so many hospitals and were cared for without you to stay healthy. This older person may need a higher dose. Influenza vaccine to get adequate protection against the disease. The reason is that the immune system responds less well to vaccinations at higher ages. In the United States, the elderly get a high dose of vaccine for several years and this summer it was also approved for use in Europe for people over 65 four regions have ordered high dose vaccines to flu vaccine your elderly it is skåne stockholm sörmland and gävleborg but it costs more than the traditional flu vaccine it says infectious disease signals country is several times more expensive but in studies in the United States it is worth is these so-called socio-economic studies and health economist Reduce studies In usa and from the Public Health Agency welcomes the new vaccine for the elderly but I break unit manager at the agency it is a very interesting development to try to get vaccines that can provide even better protection against the very elderly who have usually more difficult to respond well to the standard flu vaccine how will this year's flu season do you think if we can really keep in all this with washing your hands stay at home if you are sick and so on, we will probably also see a milder flu season, but it's hard to see if it, whether it really will be so or not. But we have seen that in the southern hemisphere there has been very low activity because they are, they also have the same measures to reduce the spread of infection at that," said mia brytting, head of unit at the Public Health Agency. Reporter, was echo's medical reporter Anna Larsson's mental illness leads to longer sick leave. The reason may be that the proportion of people on sick leave for fatigue syndrome increases, says the analyst ulrik lidwall who works at the Social Insurance Agency and who has written a report we have seen that there has been a marked increase in sick leave lengths for psychiatric diagnoses between 2014-2019 and a large part of what I think we are due to that there is a higher degree is fatigue syndrome in the sick leave fatigue syndrome often leads to a longer sick leave and can according to the insurance agency thus be an important for Clarification to the fact that the number of sick leave days for psychiatric diagnoses increased from an average of 75 days per person to nearly 90 between 2014 and 2019. This is the first time that the Swedish Social Insurance Agency has reported figures for fatigue syndrome and the new report now shows that 18% of women and 13% of men who were on sick leave for mental illnesses. 2019 was just diagnosed. Fatigue syndrome. A total of 25,000 people were on sick leave for exhaustion in 2018 and 2019. The diagnosis often leads to a longer sick leave and, according to the Swedish Social Insurance Agency, can be an important explanation for the increase in the number of days of sick leave for psychiatric diagnoses. The report also shows that women have a 41% higher risk than men of getting sick leave for any form of stress-related mental illness. A lot of this we think depends on. Firstly, that women take greater responsibility for children and family. There is more of this duplication of work, but above all it is about women working in health care, school, care and there. Hmm is working conditions? Everyone has been more strained in the report, the social insurance fund also identifies new occupational groups with an increased risk of suffering stress-related sick leave, the analyst ulrik lidwall later says. Do we have any new professions also so that we might be a bit surprised by in that it is people who have higher education and they not all such professions with many such professions have very low sick leave, but that some exceptions there are, for example, architects. Specialist, doctors and veterinarians and pharmacists that it acts according to ulrik

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,23 %

7. Även ytförstärkta vaccin mot säsongsinfluensa prövas för äldre utmattningssyndrom kan ligga bakom att sjukskrivningar blir allt längre. Fortsatt stort intresse för sverige från människosmugglare, enligt gränspolischefen och konflikten om intressen i medelhavet fortsätter att trappas upp mellan grekland och turkiet. Inför årets influensasäsong ska 4 regioner i sverige vaccinera äldre i särskilt boende. Med ett nytt förstärkt vaccin mot. Rensa vaccinet väntas ge ett bättre skydd för människor över 65. Vi har smittskyddsläkare signar mäkitalo i region sörmland. Just det är att vi ska se att de äldre inte blir lika sjuksköt av influensan året som kommer och att man ska slippa så många avlidna och så många sjukhus och vårdades utan man ska hålla sig frisk av. Det här äldre kan behöva en högre dos. Influensavaccin för att få tillräckligt skydd mot sjukdomen. Skälet är att immunsystemet svarar sämre på vaccinationer i högre åldrar. I usa får äldre hög dos vaccin sen flera år tillbaka och i somras godkändes det även för användning i europa för människor över 65 fyra regioner har beställt hög dos vaccin för att influensavaccin era äldre det är skåne stockholm sörmland och gävleborg men det kostar mer än det traditionella influensavaccinet det säger smittskyddsläkare signaler land är flera gånger dyrare men i studier i usa har man sett att det är värt är ju dom här så kallade samhällsekonomiska studierna och hälsoekonom Minska studierna IUSA och från folkhälsomyndigheten välkomnar man det nya vaccinet för äldre men jag bryter enhetschef vid myndigheten det är en väldigt intressant utveckling att försöka få vaccin som som kan ge ännu bättre skydd mot just de äldre som har oftast svårare att svara bra på det standardmässiga influensavaccinet hur blir årets influensasäsong tror du om vi verkligen kan hålla i allt det här med att tvätta händerna stanna hemma om du är sjuk och så vidare så så kommer vi troligtvis också se en Mildare influensa säsong, men det det är svårt att se om det, om det verkligen blir så eller inte. Men vi har sett att på södra halvklotet har det varit väldigt låg aktivitet eftersom de är har de också samma åtgärder för att minska smittspridningen utav k vid det, sa mia brytting, enhetschef vid folkhälsomyndigheten. Reporter, var ekots medicinreporter anna larsson psykiska sjukdomar leder till allt längre sjukskrivningar. Orsak kan vara att andelen personer som sjukskrivs för utmattningssyndrom ökar det säger analytikern ulrik lidwall som jobbar på försäkringskassan och som skrivit en rapport vi har sett att det har skett en markant ökning av sjukskrivnings längder för psykiatriska diagnoser mellan 2014-2019 och en stor del av det jag tror vi beror på att det är en högre grad är utmattningssyndrom i sjukskrivningarna utmattningssyndrom leder ofta till en längre sjukskrivning och kan enligt försäkringskassan alltså vara en viktig för Klaring till att antalet sjukskrivningsdagar för psykiatriska diagnoser ökat från i genomsnitt 75 dagar per person till nära 90 mellan åren 2014 och 2019. Det är första gången som försäkringskassan redovisar siffror över utmattningssyndrom och det nya rapporten visar nu att 18% av kvinnorna och 13% av männen som blev sjukskrivna för psykiska sjukdomar. 2019 fick just diagnosen. Utmattningssyndrom. Totalt var 25000 personer sjukskrivna för utmattning åren 2018 och 2019. Diagnosen leder ofta till en längre sjukskrivning och kan enligt försäkringskassan vara en viktig förklaring till att antalet sjukskrivningsdagar för psykiatriska diagnoser ökar. Rapporten visar också att kvinnor har en 41% högre risk än män att bli sjukskrivna för någon form av stressrelaterad psykisk ohälsa. Mycket av det här tror vi beror på. Dels hmm att kvinnor tar ett större ansvar för barn och familj. Man har mer av det här dubbelarbetet, men framför allt handlar det om att kvinnor jobbar inom vård, skola, omsorg och där. Hmm är ju arbetsförhållanden? Alla har varit under ganska lång tid mer ansträngda i rapporten identifierar försäkringskassan också nya yrkesgrupper med ökad risk för att drabbas av stressrelaterade sjukskrivningar, berättar analytikern ulrik lidwall sen. Har vi några nya yrken också så som vi kanske är lite överraskad över i och med att det är personer som har högre utbildning och dom inte alla sådana yrken med många såna yrken har väldigt låg sjukfrånvaron, men att några undantag där är till exempel arkitekter. Specialist, läkare och veterinärer och apotekare att det handlar enligt ulrik lidwall om flera yrken kopplade till till exempel apoteksbranschen, byggbranschen, men också lager och distribution som har en ökad risk för sjukskrivning. Det har vi ju sett generellt att att branscher och verksamheter där är väldigt stor stora förändringar på på den marknad som man befinner sig som ju då spiller över till arbetsförhållande. Den och så och då ser vi ofta att det är dom som är överrepresenterade sen i sjukfrånvaro statistiken ulrik lidwall analytiker på försäkringskassan som skrivit den nya rapporten sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser reporter anna karin siberg polischefen i storgöteborg erik nord vill inte vänta på att fler poliser ska anställas i kampen mot gängkriminaliteten rapporterar p fyra göteborg polischefen vill redan nu kunna anställa fler civilanställda inom polisen Bland annat önskar han sig fler civila utredare, särskilt utredare som kan strypa tillgångar för de kriminella grupperingarna. Trots att asylreglerna skärptes kraftigt i sverige efter flyktingkrisen 2015 då 100000 personer sökte asyl under 3 månader så finns det fortfarande ett intresse för sverige från människosmugglare. Det här säger gränspolisens chef patrik engström bland dom människor som ägnar sig åt att bedriva människosmuggling så är det fortsatt intressant att smuggla till sverige. Vi ser ingen kraftig nedgång i antalet uppdagade människosmuggling fall, till exempel sedan flyktingkrisen har sverige återinfört inre gränskontroller och skärp. Asylreglerna för att som regeringen uttryckte där tjugohundrafemton ligga på eu s miniminivå och få asylsökande att söka sig till 2:a länder i europa genom personer som är på väg genom europa för att söka asyl får vi kontakt med en människosmugglare i frankrike han har en annan bild än patrik engström och säger att sveriges förändrade asylregler har lett till att färre personer vill ta sig till sverige i dag jämfört med för fem år sedan lös vid all och hjärnan Där vi säger t bana kring alla här vet att flyktingar inte har samma rättigheter som tidigare i sverige det är väldigt enstaka fall nästan ingen som vill resa dit längre säger han hej skulle se helheter och 11 enligt polisens sammanställning så anmäldes det 289 fall av människosmuggling under tjugohundrafemton förra året var motsvarande siffra hundra 63 fall det handlar alltså om en minskning med gränspolisens chef patrik engström menar att nedgången är mycket beror på polisens prioriteringar Insatser och enligt underrättelseinformation inhämtade i sverige och utifrån vad migranter själva uppger vi ljus yttre gräns så är det intresset för sverige fortfarande stort säger han är det så att det finns en stor grupp med det från ett visst land eller en viss region eller en by eller en stad om dom innebär en attraktionskraft för 2:a människor att söka sig till sverige dessa gränspolisens chef patrik engström och vi ska säga att människosmugglaren röst är utbytt i inslaget på hur den Konflikten mellan grekland och turkiet om områden i östra medelhavet fortsätter att trappas upp. Turkiets president, är det då han liknade i går konflikten vi den i syrien kan du att handla körde in i guld. Ni väljer fonder till den som förvägrar turkiet. Vår lagliga rätt i medelhavet och egeiska havet kommer till slut behöva inse fakta. Alla diplomatiska, politiska och militära misstag mot oss kommer bara att stärka oss och vi kommer att ha samma aktiva och bestämda policy östra medelhavet. Om vi har med vår gränssäkerhet på land som president är han och syftade på gränsen mot syrien samtidigt förklarade i grekland igår att de ska öka sin militära budget ännu syns alltså inga tecken på någon gryende försoning eller samförstånd och för invånarna längs den turkiska kusten vid östra medelhavet är konflikten obegriplig dom har levt sida vid sida med grekerna på grannen castel året så i alla år ja medlem i wish intervju dig just listening bosch Vanligtvis varit rikspolitik formats det är galet ofattbart vi lyssnar på nyheterna varje dag och det är bara skitsnack politik politik för vad säger oss man som i normala fall varje dag besöker grekiska castell året så i sitt arbete på ett fartyg kan ställa året så är greklands ostligaste utpost turkiet hävdar att vattnet runt ön borde vara turkiskt eftersom den turkiska kusten annars blockeras av grekiska smårätter som man säger men grekland menar att man har både internationell rätt Och art dragning på sin sida turkiet söker också naturtillgångar i havet i området trots grekiska protester men trots spänningen och varningar om krigshot märks inte mycket på ytan i turkiska cash förutom militära spaningsflyg och fler örlogsfartyg pågår folklivet som vanligt och de flesta säger som är ärtan att det nog inte kommer att bli något krig och idag tänkte att där vi series genom däremot blir ornskoldsvik se hur vi tror inte att det kommer att bli krig Det här är ju bara politik, säger han. Johan mathias sommarström, kanske turkiet och mer om den här konflikten? Det blir det i studio ett IP ett i eftermiddag. Grekland har länge varit förskonat från stor smittspridning, men efter sommaren så har antalet bekräftade fall av 19 börjat öka stadigt. Samtidigt kommer kritik om att korona fallen i den grekiska övärlden mörkas en AI bilder via norsk tomat och spanien. Cilla måtten på skolor som har stått på morgonen minskat just dom korona fall som upptäcks på öarna registreras oftast på fastlandet det säger det mesta alicia nakos som är ordförande för det grekiska läkarfacket han är kritisk till det nya sättet att mäta på som infördes i mitten på juli när den försenade turist säsongen drog igång inhemska turister som testas positivt på registreras trots det på sin hemadress Oh i storstäderna det har enligt både oppositionen och läkarfacket gjort det svårare att överblicka den faktiska smittspridningen på de populära turistorterna och det med flit eftersom man förstår du nog alla mina så fall då det nykära och det har ju sett 2:a turister man gör det för att hjälpa turismen så att det inte är som tar emot många turister ska få dåligt rykte säger vi skär sedan acos vice hälsominister vasilis konto samma nice har avfärdat anklagelserna som ovärdig att ens kommentera Slagit fast att all information från grekiska myndigheter är tillförlitligt. Men vice civilförsvarsminister nikos charlies har medgett att man velat undvika att peka ut enskilda öar som smith härdar när grekland efter en hård stängning av samhället i somras började släppa in turister igen var det med viss oro att man skulle ringa. Ringarna i europa grekland har nu fördubblat antalet bekräftade korona fall på en månad. Siffran är runt 11000. Myndigheterna säger nu att man åter nått en platå. Post påpekar att man samtidigt har börjat testa allt mindre vilket håller nere siffrorna philips android ios aten en domstol i equador har fastställt det åttaåriga fängelsestraffet för korruption mot ex presidenten rafael correa korea som numera bor i bryssel och haft planer på att återvända till equador inför presidentvalet nästa år han avvisar anklagelserna rafael correa var i college president mellan 20 hundra 7:20 hundra 17 och ledde den så kallade medborgare revolutionen Ett vänster projekt liknande det som har gått service ledde i venezuela sen några år tillbaka pågår flera rättsprocesser mot honom det viktigaste är den som avgjordes i natt svensk tid i den anklagas korea för att ha finansierat sina valkampanjer med hjälp av mutor från företaget som sen ska ha fått generösa kontrakt från staten en oenig domstol dömer expresidenten till åtta års fängelse samt förbjuder eu Den karismatiske, rafael correa betecknar rättsprocessen som en politisk häxjakt orkestrerad av landets högre krafter som motsatte sig hans socialistiska projekt. Nu har de lyckats, men vi ska ändå segra, skriver han på twitter från sin bostad i bryssel. Samtidigt som en domare läste upp domen i ecuadors huvudstad quito i natt. Gårdagens dom behövde också 15 andra politiker under tillfällen korea samt ett antal företagare. I samtliga fall blev domen följande. Ivan garcia, latinamerikakorrespondent. Då ska vi titta på hur vädret blir i dag. En front med regn och passerar österut över hela landet. Efterhand så drar regnet bort och följs av minskad molnighet västerifrån och en del sol i tornedalen och norrlandsfjällen så dröjer sig regnet kvar. Temperaturen den blir mellan 15 och 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader. Norr då går ordet över till annan bank 07.15.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties