Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

New law proposed – to reduce infection in restaurants

Ekot - fredag 15 maj 2020

Should clarify what applies in coronatids, the government suggests. Hear the press conference with Social Affairs Minister Lena Hallengren (S) and comment from Ekot's political commentator Fredrik Furtenbach.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 97,75 %

You. No, I broke down immediately when Social Affairs Minister Lena Hallengren is now going to hold a press conference. I'm jakob richardson that the theme of the press conference is of course coronavirus, that action on the part of the government, but to check more precisely what we can expect so I turn now to fredrik full tumbas ekots domestic political commentator, fredrik, what can we expect here from lena hallengren? It's about it to be easier to close restaurants today so works so the system so that it is usually the municipalities' environmental administrations that inspect restaurants that they keep enough distance and then move on to infectious disease doctor who makes decisions and that handling should somehow be speeded up and changed and the background is of course that the system is not built for sudden inspections of several hundred restaurants that have been in Stockholm for example. Well, then why do you do this? Speed, do you mention? But what else is there for barking we'll see here now comes lena hallengren here so we listen to her. The cows have been in our society for a few months. For most people, it feels like a very long time. It is natural to long back to everyday life as it looked before the corona. Now it is May a time when you normally plan a summer party a wedding, a summer with grandma, grandpa but as we have said many times. It's worth repeating. Nothing is business as usual and it will not be a normal summer either. We are still in the midst of the coronavirus pandemic. One will be in our society for a long time to come. We will lift each stone in order to further limit the spread of infection, but at the same time it is still necessary that we learn to live with the new virus. It is necessary that we plan that we organize the community based on the fact that the virus exists among us public health authority has been clear that the risk of contagion is extra great when people gather on small surfaces for a long time restaurants cafes only examples of such environments at the same time, there are many I think who like to meet friends and maybe try new restaurant gossip with a friend in a café or just sit down and watch the folk life But without special there are often many in the room. It can get tight between the tables. The risk of spreading the virus is then high. Therefore, since 24 March, there have been public health regulations to limit the spread of infection in serving places. These are strict rules and anyone who does not comply with them has been able to see their restaurant business closed down. The government wants serving places to be able to continue to open safely. This requires compliance with the rules against congestion. Now the month of May has been unusually cold, you might say, but there will be warmer weather and there is a risk that the longer we live with the pandemic. The harder it will be to keep your distance. This applies to both visitors and restaurant owners. Therefore, congestion in serving areas is still a potential problem that could also get worse in the future. That is why we need to strengthen the current control system and, at the same time, make it more transparent and sustainable. The government will therefore today refer a draft council referral with proposals for a new law, a law in view of the risk of spreading 19 in restaurants, restaurants and bars. And I would like to underline that it is now presenting a draft council referral that the government wants. The comments of the referral bodies. What we want to achieve. It is a tighter supervision and tighter control of serving establishments. It will be clearer who is responsible and what rules apply. The ambition is also that it will be an improvement for restaurant entrepreneurs. The proposal introduces a new temporary law on infection control measures in catering establishments. Actions that own one-to-one serving place will be written into law. This will not mean any major differences compared to one of the rules restaurants today have to relate to, thus, that the premises should be designed so that congestion is avoided that the activities are to be organized to prevent the spread of infection. For example, it should only be table service, no bar hang or diesel. I decide, of course, that this system can be adapted in the future, depending on the situation, which will allow a better way to better adapt the regulatory framework to the situation and, if necessary, to simplify or clarify rules.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Set)

Location (GPE)

Organization

Other

Person

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Transcription

Sentiment: 51,21 %

Du. Nej, jag gått sönder direkt när socialminister lena hallengren nu ska hålla en pressträff. Jag heter jakob richardson att temat för pressträffen är förstås coronavirus, att åtgärder från regeringens sida, men för att kolla mer exakt vad vi kan vänta oss så vänder jag mig nu till fredrik full tumbas ekots inrikespolitiska kommentator, fredrik, vad kan vi vänta oss här från lena hallengren? Det handlar om att det ska bli enklare att stänga restauranger idag så fungerar ju så systemet så att det brukar vara kommunernas miljö förvaltningar som inspekterar restauranger att dom håller tillräckligt avstånd och sedan går man vidare till smittskyddsläkare som fattar beslut och den där hanteringen ska på något sätt snabbas på och förändras och bakgrunden är förstås att systemet är ju inte byggt för plötsliga inspektioner av flera hundra restauranger som har varit i I stockholm till exempel. Ja, varför gör man det här då? Snabbhet, nämner du? Men vad finns det mer för skäller vi ska se här nu kommer lena hallengren här så vi lyssnar på henne. Korna viset har ju funnits i vårt samhälle i några månader. För dom flesta så känns det ju som en väldigt lång tid. Det är naturligt att längta tillbaka till vardagen så som den såg ut innan korona. Nu är det maj en tid när man normalt kanske planerar ni sommarfest ett bröllop, en sommar med mormor, morfar men som vi har sagt många gånger. Det tål att upprepas. Ingenting är som vanligt och det kommer inte heller bli en vanlig sommar. Vi befinner oss fortfarande mitt i pandemin coronavirus. Ett kommer finnas i vårt samhälle under lång tid framöver. Vi ska lyfta på varje sten för att ytterligare begränsa smittspridningen, men samtidigt är det ändå nödvändigt att vi lär oss leva med det nya viruset. Det är nödvändigt att vi planerar att vi organiserar samhället utifrån att kunna viruset finns ibland oss folkhälsomyndigheten har varit tydlig med att risken för smittspridning extra stor när människor samlas på små ytor under lång tid restauranger kaféer bara exempel på sådana miljöer samtidigt är det många tror jag som tycker om att träffa vänner och kanske prova ny restaurang skvallra med en vän på ett café eller bara slå sig ner och titta på folklivet Men utan särskilda regler så är det ofta många i lokalen. Det kan bli tätt mellan borden. Risken för spridning av viruset är då stor. Därför finns det sedan den 24 mars folkhälsomyndighetens föreskrifter för att begränsa smittspridningen på serveringsställen. Det är stränga regler och den som inte följer dem har kunnat få se sin restaurangverksamhet stängas. Regeringen vill att serveringsställen ska kunna fortsätta öppna på ett säkert sätt. Det förutsätter att reglerna mot trängsel följs. Nu har ju maj månad varit ovanligt kall får man väl säga, men det kommer bli varmare väder och risken finns att ju längre vi lever med pandemin. Desto svårare blir det att hålla avståndet. Det gäller både besökare och det gäller krogägare. Därför är trängsel på serveringsställen fortfarande ett potentiellt problem som dessutom kan komma att bli värre framöver. Därför behöver vi förstärka dagens system för kontroll och samtidigt gör det mer både transparent och uthålligt. Regeringen kommer därför idag att remittera ett utkast till lagrådsremiss med förslag om en ny lag, en lag med anledning av risken för spridning av 19 på restauranger, kaf er och barer. Och jag vill understryka att det gör nu presenterade ett utkast till lagrådsremiss som regeringen vill ha. Remissinstansernas synpunkter på. Det vi vill åstadkomma. Det är en skärpt tillsyn och skärpt kontroll av serveringsställen. Det kommer bli tydligare vem som har ansvaret och vilka regler som gäller. Ambitionen är också att det ska bli en förbättring för restaurangföretagare. Förslaget innebär att en ny tillfällig lag införs om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Åtgärder som äger en till ett serveringsställe måste vidta kommer att skrivas in i lag. Det här kommer inte innebära några stora skillnader jämfört en av regler restauranger i dag har att förhålla sig till fortsatt gäller alltså att lokalerna ska utformas så att trängsel undviks att verksamheten ska organiseras för smittspridning förhindras. Det ska till exempel endast vara bordsservering, inget barhäng eller diesel. Jag bestämmer na kan såklart anpassas i framtiden, beroende på situationen utvecklas den här ordningen ger bättre möjlighet att bättre anpassa regelverket efter situationen och vid behov också förenkla eller förtydliga regler. Regeringen eller folkhälsomyndigheten får möjlighet att utfärda föreskrifter som kompletterar de bestämmelser som finns i lag som det fungerar nu utkommer i. Beslut om att exempelvis stänga en restaurang det är däremot något som fattas av den regionala smittskyddsläkarna det var viktigt att få en ordning på plats det var en förutsättning för att hålla serveringsställen öppna kommunen har tagit ett stort eget ansvar tillsammans med regionala smittskyddet men regeringen har under tiden jobbat fram de förslag som jag presenterade i dag för att göra tillsynen mer effektiv med transparant och uthållig utkast till lagrådsremiss innebär därför att ansvaret för att genomföra kontrollerna Och beslut om stängning eller andra åtgärder helt läggs på kommunerna. Jämfört med smittskyddsläkarens a kommunerna borde mer vana dom har också en organisation som är riggad för att utföra den här typen av tillsyn men smittskyddsläkarna kommer fortsatt kunna bidra med sin kunskap och ge råd till kommunerna dessutom kommer även länsstyrelsen att finnas till hjälp för kommunerna dom får i uppgift länsstyrelserna så att följa kommunernas tillsynsverksamhet att genom stöd och information länsstyrelsen i stockholm kommer från särskild roll i att samordna länsstyrelsernas arbete Man skulle kunna ha en avgift baserad tillsyn men staten kommer kompensera kommunerna för den här merkostnaden som uppgifter medför ni fått 80Mkr den här ordningen blir tydligare det kommer stärka likvärdigheten i tillsynen över landet om det vid en kontroll visade sig att en restaurang inte följer lagen då ja då ska det vara kommunens ansvar att fatta beslut om vilka åtgärder som måste vidtas kommunen kan besluta om föreläggande som till exempel innebära ska stängas eller det Varför trångt? Det som driver en servering blir skyldig att ge kommunen tillträde till lokalerna också underlätta tillsynen för kommunen. Förslaget innebär att kommuner får rätt att besluta om vite ifall bestämmelserna inte följs. Den nya möjligheten till olika förelägganden och i andra hand with det innebär att det blir lättare också att föra dialog att anpassa åtgärder till den brist som behöver rättas till samarbetet mellan tillsynsverksamhet och restaurangägaren kan därmed förbättras. Polismyndigheten får också en förstärkt roll och ska bistå kommunen och om det skulle uppstå en situation där ett företag inte vill hjälpa till. Vid 1 kontroll möjligheter det. Polisen att stödja kommunen är nytt jämfört med den ordning som gäller i dag. Nu skickar vi ut det här utkastet på lagrådsremiss på remiss. Vi ser fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter och det kommer bli en kort remisstid. Det är nödvändigt eftersom vi befinner oss i ett allvarligt läge. Remissinstanserna kommer också bjudas in till ett digitalt möte på tisdag och vi hoppas på förståelse för vikten av att agera snabbt i den här situationen. Är att den nya lagstiftningen ska träda i kraft den 1 juli och att den ska gälla fram till årets slut. Beslut om lagar och som är så position planeras för slutet av maj början på juni. Jag började på fråga om det finns några frågor hmm regeringens bedömning att det finns regerings bedömningen att det finns många restauranger som är öppna som borde stängas på grund av smittskydd idag vår uppfattning är att det måste ske en bättre dialog och en effektivare tillsyn där man har möjlighet att göra förändringar i den verksamhet man bedriver att man får stöd i hur man ska förändra och anpassa sin verksamhet för vi vill ju att restaurangerna ska fortsätta vara öppna men dom måste ha förutsättningar att kunna medverka och gör rätt helt enkelt Me men är det uppfattningen är att det är många restauranger som borde ha varit stängda som öppna idag vi har ingen egen uppfattning av det utan vad vi ser det är ju att det här är en svår roll för det regionala smittskyddsläkare än att vara den som fattar beslut och att det räcker till när det gäller den rådgivningen men också att kommunerna har en helt annan kapacitet en organisation och en erfarenhet för att se till att man tillsyn den här typen av verksamhet som vi är vana att göra det livsmedels anseende men vi ser ju framför oss att situationen också kommer förändras när det blir varmare det är uteserveringar det kommer bli mycket mer besök Och då blir det ännu viktigare att den här tillsynen fungerar effektivt och de här föreskrifterna som gäller nu att man ska ha läst här mellan boden och så vidare är dom tillräckligt tydliga för att dom ska kunna skrivas in i en lag eller måste ni bli ännu tydligare ja det är fortsatt de föreskrifter som gäller sen kan myndigheten komma att förändra dom hmm i takt med att kunskap möjligen förändras eller om det finns behov av förtydligande men men än så länge är det dom föreskrifterna som gäller den här lagstiftningen handlar ju om hur tillsynen ska bli mycket effektivare hur man ska kunna se till att man har dialogen att möjligheten och rätten till att utöva white och också har polis som handlar Tycker. Ja lite mer på peters fråga här då idag så är det ju väldigt många restauranger som kommunerna ger anmärkningar. Det ganska få en ande som förs vidare till smittskyddsläkare. Så vad är då problemet egentligen med att smittskyddsläkarna tar de besluten och därför vi ser ju inte att det bara handlar heller om att någon att en verksamhet ska stängas eller inte utan det handlar många gånger om att göra anpassningar att kunna se till att man har en dialog mellan de kommunala tillsynen och näringsverksamheten, restaurangen eller caf et? Om man får veta hur ska vi agera? Det kan ju faktiskt handla om att man inom en viss tid så ska man åtgärda vissa saker. Hmm, så att det är inte bara en fråga om ska verksamheten stängas eller inte. Tror du att det här med att man gör den administrativa förändringar vem som fattade beslutet att man kommer hinna fatta fler beslut som som leder till förändringar att det kommer att vara hårdare snabbare kontroll och beslut om förändringar kring restauranger ja jag tror att det kommer vara fler kontroller det kommer ske effektiva jag tror det kommer vara många fler som både får mindre och större anmärkningar som dom också kan agera på som gör att vi kan förhindra smittspridning precis som jag sa så är ju detta än NN kategori en miljö där människor vistas sitter ganska nära varandra inte sällan under längre tid det är verkligen potentiell smith här om man inte följer de föreskrifter som som finns utfärdade och vi har vi vill ju inte stänga våra restauranger vill inte stänga ner den här näringen men vi ser ju inför sommaren att vi måste stärka upp och förbättra tillsynen det är ju liksom i stockholms stad har dom väl granskat flera hundra eller upp till 400 vi har tittat på och när åtta har stängt sig något liknande inte det tillräckligt så att säga tryck i frågan hittills Hmm? Ingen uppfattning är också att situationen förändras nu när vi går mot varmare tider mot en sommar hmm oaktat hur mycket utländska turister vi har så så är ju vår uppfattning att det kommer vara väldigt många som turistar på hemmaplan och restaurang i kafé bara den typen av miljöer kommer vara attraktiva mötesplatser måste verkligen försäkra sig om att vi kan leva upp till de krav som finns och jag tycker att vi ska inte bara ha måttet hur många som har stängt det är en viktig signal tror jag att man förstår att det kan bli konsekvenser när man inte sköter sig men men det finns ju också väldigt många grader av hur man ska anpassa och hur man kan förelägga och kommunerna har ju erfarenhet av Detta som vi vill dra nytta utav. Hmm? Ja, det var socialminister lena hallengren där om hmm, lagförslag som regeringen nu lägger fram en ny tillfällig lag med skärpt tillsyn och kontroll av serveringsställen i stället för beslut om till exempel är att beslut om till exempel nedstängning ska omfattas av smittskyddsläkare så ska kommunerna ha fått ökat ansvar med oss. Nu har vi fredrik fullt dom bara ske coats inrikespolitiska kommentator fredrik, vad blir skillnaden? Här är det man vill göra. Ja, enligt då lena hallengren så kommer man att kunna göra de här inspektionerna snabbare, göra fler kontroller av restauranger och det är väl den ena poängen. Hon sa också att kommunen har större och bättre organisation och där kommer kunna vara snabbare och effektivare. Men sen var det ju också så att det fanns ett par andra nyheter här och det var att kommunerna ska kunna ge with, det vill säga att man hotar då med slags böter om inte. Restaurang egen ändrar saker och det det blir nytt då så att den aldrig är så här att ibland är det ju så att man vill inte bara ha ett beslut om att stänga eller inte utan man vill kunna ha det är bättre att kunna ha en dialog med restaurangägaren och säga vad han eller hon ska göra och eventuellt då också säger att det blivit vita annars och det är det är då nyheter i den här organisationen som kom presenterades nu det här är en ny tillfällig lag men det är det samtidigt så säger socialministern att vi måste lära oss leva med viruset är det nånting mer Ni kan se här framöver. Hmm på just det här området. Det är inte som jag vet egentligen. Ja, det här ska gälla från 1 juli till 31 december och. Och det är en lagändring. Det är en tillfällig låg så den ska nu. Snabbehandlas å och klubbas i slutet på maj. Det låter väldigt fort, hmm? På plats 1 juli är alltså mål målsättningen här. Finns det någon politisk konflikt här kring att man är regeringen gå så fort fram? Det det skulle jag inte tro dels därför att vi har inte haft politisk konflikt egentligen som handlar om smittskydds arbetet det pågår en debatt om ekonomi under korona krisen även om den också är lite försiktigare men kring frågor om smittspridningen råder ett slags fred i riksdagen så att det det tror jag inte och det är väldigt speciella tiden på det sättet att allting sker så snabbt är ju inte heller det har också varit otänkbart i en annan situation att allt ska ske på det Där jag ska klubbas. Det ska träda i kraft, men nu så har man gjort många lagändringar som görs på vad ett par veckor, till exempel just den här frågan om krogar och krogar som en potentiella smittfri, en plats för smittspridning har ju diskuterats länge. Vad är det som gör att regeringen agerar nu? Ja, det är lena hallengren så är ju då att regeringen är orolig för vad som ska hända när det blir varmare och då kommer mer människor sig ut. Fler kommer gå på restaurang barer och cafeer och dessutom så hmm ser man redan. Nu vill jag tänker på att folk börjar liksom vänja sig och hålla lite mindre avstånd mellan varandra och då är tanken då att den här det ska finnas effektivare ett effektivare sätt att inspektera bara den här kaf erna och restaurangerna. På plats en annan förändring blir det att dom här sakerna som egentligen bara är rhodos som är riktlinjerna som folkhälsomyndigheten har utfärdat att man inte det inte ska vara tillåtet med bar servering alltså inte här bara där man står bredvid varandra och att det ska vara vissa hon även dom kommer att skrivas in i lagen nu av vad blir skillnaden där då att det faktiskt blir om detta går igenom så att säga att det blir en lagtext istället för rekommendation Ja det ger också folkhälsomyndigheten ni möjlighet att utfärda föreskrifter med anledning av den lagen och man kan komma med nya förändringar och sen så blir det ju mera det har ju också en tyngre större dignitet den lagen bara föreskrifter från en myndighet och enligt förslaget då så ska polisen bistå kommunerna i det här arbetet hur skulle det fungera vad vet vi där ja det var tanken där verkar ju vara att det ska handla om situationer där den som har en Stranger ett café inte vill ha någon inspektion alternativt vägrar att följa. Hmm. Det som kommunen säger då ska polisen kunna hjälpa till och antingen se till att det blir en inspektion eller att det stängs, säger ekots politiska kommentator fredrik furtenbach om det besked som vi fick från socialminister lena hallengren. Nu att regeringen föreslår en ny tillfällig lag med skärpt tillsyn och kontroll av serveringsställen. Bland annat ska då kommunerna få en hmm ett utökat mandat när det gäller dom här uppgifterna har hört en sändning från ekot där tekniken har skötts av maria stenberg. Producent har aussie petrus varit jag heter jakob richardson.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Organization