Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Finance Minister announces new emergency package for health care

Ekot - tisdag 12 maj 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 100,00 %

The government will present new budget measures in response to coronavirus one. This is the echo that broadcasts live and right now a press conference starts at the Cabinet Office. We will hear the Center Party's economic policy spokesperson with källström, the Liberals' economic policy spokesperson Mats Persson, Minister for Financial Markets per bolund from the Green Party and first Finance Minister Magdalena Andersson from the Social Democrats. Yes on alleviating the consequences of the economic crisis in the world. Swedish jobs and Swedish companies it is about us to have security and transition for those who despite this become unemployed and continue of course the fight that exists against the social problems that are also having a restart of the economy and what we will talk about today you connect to both the fight to stop the spread of infection and also to continue the fight against social problems and build a stronger society Hmm. If we look at already taken measures regarding health care and Elderly? Hmm, we'll be there. Already after March, the important news is that the state will take all the extra ordinary costs in terms of health care and care. As for that concerning the corona and it has been clear that lack of money. Is not what neither sheep come or should stand in the way of the important work that health care and care for the elderly do. There something that per bolund will come back to during the press conference hmm. The National Board of Health and Welfare has also given me a new task, namely to procure medical supplies and they have been given the loan framework for what is currently 1.2 billion used and it is mainly consumables that have been purchased, but also hand alcohol and medical technical equipment that has been purchased because of this new assignment. Hmm? And medical equipment above all respirator is. In addition, we have of course added historically large contributions to municipalities and regions in general government subsidies for the municipal sector yesterday, in addition, a special support for public transport was presented, which is having a tough time now with large revenue shortfalls. In addition, we will also proceed to the Finance Committee after this press conference where we will, among other things, have the opportunity to discuss additional general money for the municipal sector in the meantime, forward to get you choose? The opposition on this issue as it is possible for us to be able to take a position on how they view the needs. There had just been the municipality and region of Sweden. I didn't have any such demands last night, hmm? For this year we are of course discussing how the other parties in the Riksdag view this. Not least given how they have spoken out in the media, it is good to get concrete comments hmm in addition to these general additions, so we have also looked up a number of regulations to in different ways facilitate for municipalities and regions we have postponed the introduction for example the national drug list we have postponed on a number of assignments also for example, standardized care procedures we have abolished performance requirements to take over in Ut where I also moved on a number of reporting requirements and action plans to make it easier for municipalities and regions. Then I move on to emil källström. Thank you Finance Minister, yes, we can today tell you about an older care lift that will be carried out together with hmm, our municipalities, hmm? This will mean that 10,000 more nurses and nursing assistants can be developed and employed for the time being. This is an opportunity for people who are today or soon find themselves laid off or unemployed this will be a way to switch careers going into a new profession and switching work and training this is also an opportunity for employers to switch up hmm part-time employees to build on the skills and skills needed to offer full-time jobs and this is thus an arrangement where the individual with maintained salary is what the state is involved in taking hmm Wage costs can educate themselves in parallel with working. This is the proposal is in line with a proposal that has been presented by the parties in the form of Swedish municipalities and regions and municipalities in the spring. And if we go to the next picture, hmm, then this is an opportunity for staff in the elderly care that the elderly care forgiven to train as a nursing assistant or nurse is this as I said on. Paid working time it's a way into more permanent jobs in this sector and given that we share funding here between state and employer

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,19 %

Regeringen ska presentera nya budgetåtgärder med anledning av coronavirus ett. Det här är ekot som sänder direkt och precis nu så inleds en pressträff på regeringskansliet. Vi kommer att höra centerpartiets ekonomisk politiske talespersonen med källström, liberalernas ekonomisk politiske talesperson mats persson, finansmarknadsminister per bolund från miljöpartiet och först finansminister magdalena andersson från socialdemokraterna. Ja om att lindra konsekvenserna av den ekonomiska krisen i världen. Svenska jobb och svenska företag det handlar om att vi ska ha trygghet och omställning för dom som trots detta blir arbetslösa samt fortsätta naturligtvis den kampen som finns mot samhällsproblemen som bedriver också ha en återstart av ekonomin och det vi kommer prata om idag du kopplar samman till både kampen för att stoppa smittspridningen och också att fortsätta kampen mot samhällsproblemen och bygga ett starkare samhälle Hmm. Om vi tittar på redan vidtagna åtgärder vad gäller sjukvården och äldreomsorgen? Hmm, så kommer vi ju. Redan efter mars är det viktiga beskedet att staten tar alla extra ordinära kostnader vad gäller sjukvård och omsorg. Vad gäller som berör korona och det har varit tydliga med att brist på pengar. Är inte det som vare sig får kommer eller ska stå i vägen för det viktiga arbetet som sjukvården och äldreomsorgen bedriver. Där någonting som per bolund kommer återkomma till under pressträffen hmm. Socialstyrelsen har jag också fått en ny arbetsuppgift, nämligen att upphandla sjukvårdsmaterial och dom har ju fått den låneram för det av det i dagsläget 1,2 miljarder använda och det är framförallt förbrukningsmateriel man har köpt, men också handsprit och medicinsk teknisk utrustning som inhandlats på grund av det här nya uppdraget. Hmm? Och medicinsk utrustning framförallt respirator är. Utöver det så har vi ju tillfört historiskt stora tillskott till kommuner och regioner i generella statsbidrag för kommunsektorn i år igår presenterades ju därutöver ett särskilt stöd till kollektivtrafiken som har det tufft nu med stora intäktsbortfall. Därutöver ska vi också vidare till finansutskottet efter den här pressträffen där vi bland annat ska få möjlighet att diskutera ytterligare generella pengar till kommunsektorn fram emot att få väljer du? Oppositionen i den frågan som det är möjligt för oss att kunna ta ställning till hur dom ser på behoven. Där hade just sveriges kommun och region. Jag hade inga såna krav igår, hmm? För innevarande år är vi naturligtvis diskutera hur de andra partierna i riksdagen ser på detta. Inte minst givet hur dom har uttalat sig i media är det bra att få konkreta synpunkter hmm utöver dom här generella tillskotten så har vi också letat upp ett antal regelverk för att på olika sätt underlätta för kommuner och regioner vi har skjutit på införandet till exempel nationella läkemedelslistan vi har skjutit på ett antal uppdrag också till exempel standardiserade vårdförlopp vi har slopat prestationskraven för att ta över i Ut var jag också flyttat på en antal rapporteringskrav och handlingsplaner för att underlätta för kommuner och regioner. Då går jag vidare till emil källström. Tack finansministern, ja, vi kan idag berätta om ett äldre omsorgs lyft som kommer att genomföras tillsammans med hmm, våra kommuner, hmm? Detta kommer innebära att 10000 fler undersköterskor och vårdbiträden kan kompetensutvecklas och tillsvidare anställas. Den här är en möjlighet dels för människor som är i dag eller inom kort finner sig vara permitterade varslade eller arbetslösa det här blir ett sätt att växla karriär gå in i ett nytt yrke och växla arbete och utbildning det här är också en möjlighet för arbetsgivare att växla upp hmm deltidsanställda att man bygger på de färdigheter och kompetenser som behövs för att kunna erbjuda heltidsanställningar och det här är alltså ett upplägg där den enskilde med bibehållen lön är det staten är med och ta hmm Lönekostnaden kan utbilda sig parallellt med att man arbetar. Det här är förslaget är i linje med ett förslag som har presenterats av parterna i form av sveriges kommuner och regioner och kommunal under våren. Och om vi går till nästa bild, hmm, så är det här alltså en möjlighet för personal inom äldrevården att äldreomsorgen förlåt att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska är detta som sagt på. Betald arbetstid det är en väg in i fler fasta anställningar i den här sektorn och givet att vi delar på finansieringen här mellan stat och arbetsgivare som ju i normalfallet är kommun eller en ideell eller privat hmm arbetsgivare inom sektorn så innebär att det här det här är en kostnad för staten på 2,2 miljarder under åren 20, 20, 20, 21. Vi gör detta för att vi ser att det behövs en. Det behövs att här och nu stärka upp den svenska äldreomsorgen. Hmm, vi behöver fler händer i ute i verksamheterna som stöd. Där uppe som hjälper till men vi ser också att det här är en bra möjlighet att långsiktigt bygga en starkare äldreomsorg genom att man tar den chansen att få in fler människor in i det här yrket och in i den här sektorn i ett läge då många hmm finner anledning att fundera på vad ska jag göra på arbetsmarknaden och de kommande åren hmm äldreomsorgen står där som en möjlighet och nu erbjuder vi en mycket hmm gynnsam väg in där man kombinerar arbete och utbildning Hmm och i och med det så tror jag har sagt ungefär allt jag hade att säga så då lämnar jag ordet till mats persson tack för det emil ja välfärden och äldreomsorgen har ju enormt stora utmaningar just nu och en viktig del för att människor ska känna trygghet i den här tiden men också när vi genom krona krisen är att äldreomsorgen fungerar och att välfärden finns där vi tror att den är viktig del av det handlar om att se till att fler får möjlighet att utbilda sig till yrken inom äldreomsorgen och det är därför vi går fram med det här Äldreomsorg syftet idag är en viktig del i det handlar ju också om att se till att det finns utbildningsplatser för dom som växlar om i livet eller som nu vill vidareutbilda sig till yrken i vården så att parallellt med att vi idag meddela att vi står för en del av lönekostnaden så säger vi också att vi bygger ut yrkesvux så att det finns utbildningsplatser att ta del av det kommer ske redan till hösten så det kommer finnas plats redan till hösten med målet att mot slutet av 20/20 så ska motsvarande tiotusen Platser på halvtid finner att finnas på plats det här kommer vara otroligt viktigt för äldreomsorgen det kan vara otroligt viktigt för de äldre som tar del av den omstridde och den tryggheten sägs om äldreomsorgen jr oss och svenska hmm en viktig ingrediens detta kommer också vara att vi ser till att det är möjligt för dem som har rötter i 2:a länder att gå den här typen av utbildningar och att också kunna komplettera detta med Hmm alltså, men integrationsåtgärder för dom som som inte kan så bra svenska så att på det sättet ser vi till att dom är så långt ifrån arbetsmarknaden får ett sätt att att komma in på arbetsmarknaden genom den här utbildningsmöjligheter. Bästa bil så visar vi mer konkret hur vi avsätter pengar till folkhögskolorna som också är en viktig del i detta att se till att fler får möjlighet att utbilda sig till yrken inom vården över huvud huvudinriktningen på dom här nya platserna på inom folkhögskolan kommer vara till vård och omsorg och det här är utbildningen som löper ett par år framåt i tiden så kommer löpa fram till och med 22 jag skulle vilja säga att just undersköterskor och vårdbiträden är ju väldigt viktiga yrken I vården eftersom det handlar om att se till att vi kan ge en bättre vård för våra äldre och det är väldigt viktig del för att se till att vi som skattebetalare känner att välfärden verkligen leverera det vi gör är det med dig idag det är att vi tydligt säger att vi från statens sida bekostar staten på platser och studiemedel för den som väljer att studera på folkhögskolan och det kommer ut Utbildning vård omsorg med det här mordet i det här bordet. Tack så mycket mats, hmm? Jag ytterligare ett viktigt besked som vi kommer med i dag. Det är att vården ska ha de resurser man behöver för att kunna agera kraftfullt och bekämpa pandemin och ge vård till dem som behöver sjukvård i det här svåra läget. Redan i mitten på mars så gav vi ett viktigt besked. Det var att vi från start till 12 kommer att ta alla extraordinära kostnader som kommuner och regioner har för att hantera k vid 19 och kollar på det. Det ska helt enkelt inte vara pengar som är begränsningen för att man. Kunna ge all den vård och den omsorg som behövs det har missuppfattat som att dom 3000000000 som vi har sett i vårbudgeten skulle vara ett tak för de här kostnaderna det är fel hmm vi har hela tiden varit väldigt tydliga med att det har slagit kommer att fyllas på allteftersom behoven utökas inledningsvis gjorde vi bedömningen att det skulle handla om 1000000000 hmm där har vi sen efter nya prognoser fyll på till 3000000000 och idag kan vi ge ytterligare ett besked om att vi nu utökar ytterligare 2000000000 och då till totalt 5000000000:- Hmm vi är också beredda överrens om att göra ändringar i förordningen som styr särskilt stöd till hälso och sjukvården med anledning av korona och det gör vi genom att tidsgränserna som man kan söka stöd för kostnader skjuts från redan från februari så att redan kostnader som uppstår i februari kan man nu få täckning för det gäller för dom kommuner och regioner som till exempel startade upp ett arbete när regeringen klassade korona som en samhällsfarlig sjukdom hmm men ingen som också funnits om att socialstyrelsen ska prioritera utifrån behov kommer nu strykas Och vi tidigarelägger också ansökningsdatumet från hmm den 13:e November som har hjälpt till nu den 13:e Augusti och det här är ju nånting som också sveriges kommuner och regioner har efterfrågat besked om igår och därför känns det väldigt bra att vi nu kan ge dom precis det beskedet som dom efterfrågade dom kostnader som man kan få tänk dig till exempel extrapersonal övertid hmm handlar om skyddsutrustning också intensivvårds utrustning och ett väldigt konkret exempel är ju dom fältsjukhus som har satts upp runt om i landet i samarbete med försvarsmakten Så för att sammanfatta vi håller vad vi har lovat pengar är inget hinder för att vården ska kunna göra allt dom kan med anledning och med all den utrustning som behöver det hmm vi kan ta nästa hmm dessutom så har ju våra myndigheter en väldigt hård belastning och särskilt två myndigheter hmm har arbetat väldigt intensivt med pandemin det är folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen det har till och med redan i den 1:a extremt budgeten och nu gör vi ytterligare ett tillskott till den här myndigheternas några viktiga arbete Ja, det handlar till exempel om att täcka kostnader för bemanning och lagerhållning av material i det här läget för socialstyrelsen, som nu har fått en helt annan och mycket mera aktiv roll i det operativa arbetet med fördel av material. Och det är till för vi nu 97 miljoner kronor ytterligare till myndigheten. Hmm, visar det sig att de här medierna inte räcker under hösten så kan vi också dessutom höja socialstyrelsens anslagskredit och vi kan återkomma med ytterligare medel i samband med höständringsbudgeten folkhälsomyndigheten bedriver också ett enormt viktigt arbete just nu och där tillför vid 20.08 miljoner kronor extra. Det handlar om ett antal olika åtgärder till exempel att utöka bemanningen att utveckla diagnostik också studier för konsekvenserna för folkhälsan dem gjorde till finansministern tack så mycket ja om vi tittar på de samlade åtgärderna som vi har presenterat idag så uppgår dom till två komma 7000000000:- för innevarande år och för 2000000000 nästa år det innebär alltså att vi inte bara stärker äldreomsorgen i år utan det här är ju också en strategisk åtgärd som på sikt kommer att kunna stärka den svenska äldreomsorgen Vad gäller påfyllning av extraordinära kostnader för vård och omsorg så vill jag understryka att regeringen nu för andra gången gör precis det som vi har sagt att vi ska göra nämna att det är det så att de här resurserna behöver fyllas på ja då gör vi det och det som ligger på det här kontot är ju alltså inte ett tak utan regeringens bästa prognos för vad det här kommer att kosta. Och bedömer att det kostar mer, då fyller vi på. Om vi tittar på regeringens hittills vidtagna åtgärder så är vi uppe i utgifter för i år för ungefär hundra 90 miljarder kr och det är vi har fullt på idag är ju inom jobb och omställning där vi har fyllt på med äldre omsorgs lyftet dom extra ordinära kostnader för kommunsektorn i dagsläget nu beräknat till 5000000000 kostnader och sen ligger den här listan också det som kunde presenteras i går med ett särskilt stöd till kollektivtrafiken så sammantaget hundra 90000000000 ungefär det vi har gjort idag är ju en långsiktigt Tegel satsning hmm det handlar om att här och nu underlättar för äldreomsorg men det handlar ju också om att långsiktigt stärka äldreomsorgen att den ska vi både tryggare och bättre självklart för dom som arbetar i äldreomsorgen men framför allt för våra äldre och sköra som behöver den former av stödet men därutöver att vi gör det som vi har sagt hela tiden behövs ytterligare resurser till sjukvården och omsorgen för att hantera korona krisen då kommer vi att fylla på Så finns det möjlighet för frågor. Hmm ja dom så vill som tänker sig om att dom vill satsa på en sån här utbildning då när kan den 1:a som säger utbildningen börjar hmm talas det om 4:e kvartalet här i papprena är det är det då händer det handlar såklart om hur snabbt dom kan hmm hur snabbt den kan anställas eller om man då använder befintlig personal och hur snabbt vi kan bygga ut utbildningen men det kommer vara under 2:a halvåret i år det är viktigt poängtera att vi har ju redan tidigare också fyllt på med utbildningsplatser under en ganska lång tid så att Hmm har funnits större möjligheter att utbilda sig redan nu nu gör vi ett dessutom ett ytterligare extra tillskott varför är det just 10000 det inte behovet större än så ja det var den hmm det ligger i linje med det som s kr och kommunal bedömde var möjligt så att det är det som vi har utgått ifrån vad man tror att man kan hmm bedöma kan organisera men så viktigt understryker det som per säger också vi hade ju ett stort kunskapslyft under förra mandatperioden har byggt ut utbildningsplatserna enormt mycket uppemot hundra tusen och en viktig del av det är just yrkesvux platser inom vård och omsorg så att vi har byggt ut Utbildning möjligheterna man ju också säga att exakt vilket antal det blir det bygger ju lite på vilka upplägg hmm huvudmännen hmm nyttjar sig av det här den här beräkningen bygger på att man kör halvtid jobbar halvtid plugga halvtid hmm om man ändrar i den mixen igen det är ändra riktning så påverkar det totala antalet men där följer vi givetvis söktrycket och så vidare för att är det så att det här blir en succ er i form då kanske det finns anledning att ta ytterligare steg men det vore att föregå Saker som inte har hänt ännu. Jag tänkte fråga just om det är ju både privata och kommunala hmm. Utbildare är dom båda dom partner med på att betala dom får betala hälften av den här utbildningen va ett och sa nej staten står för hela kostnaden av utbildningsplatsen hon står också för kostnaden den tiden som man utbildas däremot står arbetsgivaren för kostnaden för den tiden man arbetar på då var det säger jag då hmm jag vill bara komplettera det var fast det var pappa kände sa att det var fasta tjänster här är alltså en förändring det är väldigt mycket tillfälliga vikariat och så vidare hmm kommer dom här 10000 att förvandla alltså från Från vikariat till fasta tjänster. Syftet är ju att när dom är utbildade att dom ska kunna få fasta tjänster så det är ju syftet med det huvudpoängen. Här är ju att staten ta huvuddelen av kostnaderna så att den enskilde på ett enkelt sätt ska kunna utbilda sig och att den kostar det inte ska vältras över på kommunerna utan att staten ta den delen. Ja nog har höjt taket för vad det kommer att innebära med extraordinära kostnader vid två tillfällen hmm är det som talar för att det inte kommer behöva höja det ännu mera och varför tar inte höjd redan nu i så fall därför att riksdagen riksdagen vill ju ha den information vi lämnar till riksdagen ska ju vara den bästa bedömningen vi gör nu det är ju så gör vi alltid liksom när vi kommer med förslag till riksdagen så gör vi vår bästa bedömning över vad det kan kosta vi sätter ju liksom inte vad det skulle kunna kosta Utan det är ju så som vi redovisar informationen till riksdagen men det är också viktigt att säga att nu är vi också förordningen för att du tar bort en del av de missförstånd som har funnits vi har redan varit tydlig från början med att vi kommer att täcka alla kostnader som kommer extraordinär på grund av skolorna nu tar vi just och nya restaurangen i förordningen så att det ska bli ännu tydligare och skjuter till mer pengar så att kommer behoven att öka ja då kommer vi också beredd att skjuta till mer pengar beskedet har ju alltid varit att inom det här inom soc ett extra ordinära kostnader som har bäring på Just den här aspekten av kronkrisen tar staten allt hmm först, men först var prognosen att allt var en miljard, samma prognosen, att det alltid är 3 miljarder. Nu är prognosen att allt är 5 miljarder, men den gemensamma nämnaren här är ju så att säga allt, inte dagens siffra. Vad är skillnaden då i den här tråden? Ingen rent konkret när ni stryker, vad innebär det? Det innebär ju att vi dels möjliggör för kostnader som uppkom redan under februari så att dom också kan täckas. Det innebär ju också att vi nu stryker en mening som har skapat en del missförstånd som handlar just om att hmm. Utan att det står där att man ska hmm prioritera utifrån behov och där är ju våran tydliga budskap är ju att helt enkelt de kostnader som kommer ska täckas och dessutom så ändrar vi nu också ansökningsförfarandet så att man kan ansöka redan från i augusti och inte från november du har tidigare sagt och det är ju ett önskemål från sveriges kommuner regioner som gör det ja där där tycker jag att dom har haft relevanta synpunkter vi lade i november för vi tänkte att kommuner regioner har väldigt mycket att göra just nu och att man inte ska behöva tänka på det här nu Men dom ville hellre för att känna sig säkra på för pengarna och tidigare ansökningsdatum det är ju verkligen nånting som vi har nåt emot utan november var just för underlätta för dom men om dom tycker det är lättare ha det nu jättebra hmm och den här det 2:a som man kommer tycker jag också är väldigt relevant synpunkt nämligen att ta alla kostnader redan från när vi klassade går vid 19 som en samhällsfarlig sjukdom för det innebär att dom kommun och region som är väldigt tidiga ute med att förbereda sig för det här dom ska ju liksom inte bli straffad utan dom ska naturligtvis också kunna få kostnad för sina extraordinära kostnader Det var det det går att synpunkten s kr dels undrar jag hur stor del av problemet löser det så att säga 10000 hur många är det som har den här typen av anställningar som är deltid och löser anknytning och sen så himla andersson ni gick väl till val på rätt till heltid och 20 hundra 14 och så kommer det här nu hur ser du på tajmingen att det tar så lång tid jag rätt till heltid har det skett otroligt stora förbättringar under senaste åren faktiskt så att där har ju du har ju faktiskt gjort skillnad Där ju också skl som heter då och kommunal gjorde ju en hmm gjorde en överenskommelse så att det ser bättre ut även om naturligtvis inte är perfekt däremot är det fortfarande många som inte har fasta anställningar och alltför många som fortfarande inte har heltidsanställning kommer det här täcka behovet nej det kommer naturligtvis inte att göra därför att det är väldigt många som är outbildade som jobbar inom den här verksamheten hmm utan det här är ju en del i liksom en pusselbit i ett större arbete som har genomförts inom äldreomsorgen och kommer att behöva fortsätta Genomföras det är bland annat för att vi ser stort behov av utbildning i den här sektorn som vi gjorde det stora kunskapslyftet under förra mandatperioden det är just vård och omsorg styrker var en viktig del av det men vi ser ju framöver i takt med att fyrtiotalisterna nu kommer upp i 80 årsåldern så är det här ett område där det kommer behöva anställas väldigt och utspelas väldigt många personer så här kommer ju behöva göras ytterligare åtgärder från staten men självklart också från arbetsgivarnas sida men det är klart tiotusen platser ju väldigt mycket om man tittar på om man tittar på utbildningssektorn i sverige och så är ju tiotusen platser väldigt mycket att det är väldigt många människor som du får möjlighet att Utbilda sig till till bristyrken och att förbättra sin kompetens och det gynnar oss alla. Då kommer enskilda. Vi har lyssnat till en presskonferens där regeringen och samarbetspartierna presenterade nya budgetåtgärder och satsningar på äldreomsorgen och vården med anledning av korona viruset. Det man presenterade kallar man för ett så kallat äldreomsorg lyft för att förbättra personal omkörningen, personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen. Det handlar bland annat om att anställda inom äldreomsorgen ska kunna erbjudas betald utbildning på arbetstid för att då kunna få tillsvidareanställningar och enligt den. Prognosen som presenterades så handlar det om ungefär 10000 fler undersköterskor och vårdbiträden som kan kompetensutvecklas. Vi har hört finansminister magdalena andersson. Emil källström, ekonomiskpolitisk talesperson i centerpartiet, mats persson, ekonomiskpolitisk talesperson i liberalerna och finansmarknadsminister per bolund procent för den här sändningarna också. Petrelius, jag heter per nyberg tekniker sandra pettersson och det här är ekot som sänder direkt. Du kan förstås också läsa mer om denna nyhet på vår hemsida. Sr. S e.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Organization