Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

The Minister for Social Affairs wants the regions to speed up testing

Ekot - fredag 8 maj 2020

Press conference with Social Affairs Minister Lena Hallengren on corona testing and the establishment of a coordinator to increase capacity and testing rates around the country.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

In the Minister of Social Affairs lena hallengren holds a press conference on coronal tests where the echo we send directly marcus nilsson in the studio and he now leaves to Social Affairs Minister Lena Hallengren who is head of microbiology at the Public Health Agency in late March April so gave the government public health agency the task of developing a national test strategy for expanded testing of cowi 19 in a first step to expand sampling. Ongoing infection in a second step to initiate testing for through infection. The original goal I think i know. It was to test 20 30000 a week, where we are now week 18, that is, last week more than 29000 people were tested, but as the laboratory capacity has grown, there have been reasons and also the possibility to expand the actual sampling. From day one, the government has been clear that this expanded testing is a large-scale testing. It should be done as needed. It should be equal, it should be orderly. It should be safe. The whole chain must operate from the ordination of caregivers to sampling, on to analysis and to a correct interpretation of the response. When we talk about the need for the public health agency, established a clear order of priority first. And still first come patients who are seriously ill, people at risk who are sick, such as the elderly and people living in housing or institutions. Next, health and social care personnel will then be staff in other socially important activities, such as police personnel in the emergency services and the definition of socially important activities has been developed by the Civil Protection and Preparedness Authority for these groups. Toner entrepreneurs, gainful employment. Then why are we doing this? Well, of course, in order to meet the needs of health care, but also to avoid unnecessary staff loss, both in public and private activities. The pandemic strikes not only against the health of individuals against the needs of socially important activities, but also against the entire national economy. With a large-scale testing for ongoing infection mitigate the effects of it. Opening up about how the spread and has at 19 looks like in terms of testing, the region has done a huge job in the emergency phase it has prioritized patients now, gradually laboratory capacity has been replenished both thanks to the region's own laboratories but also 2nd actors both public and private several regions have also begun to test staff both in regional health care and in municipal care some regions have progressed further than 2 'But I would like to stress that the regions need to speed up testing for those regions that cover the first 10 groups, so health and patient staff are now very important to start testing for staff in other socially important activities for those regions that have some way to go in terms of testing health and social care staff, so it is now very important to manage that part. The Public Health Agency considers that there is a national sufficient battery capacity. To get up in the target picture thus a hundred thousand a week in terms of the number of tests for ongoing infection with code 19 then it also needs to be done but it is so I thought to hand over the word tegmark wisell that will develop the reasoning about the importance of an increased testing please karin thank you very much the importance of testing on medical indication is of course that we need it Health care to be able to test patients on medical indication and it has had of course had the highest priority and it is now carried out very well and there is a large capacity for those around the country then it is the case that the Swedish strategy is based on that at the slightest little symptom that can be compatible with 19 so you should be at home and avoid it Although they might have been able to work if we had not had this pandemic situation, you would have gone to work and we also know also and we know more and more that the type of symptoms that you get at k at 19 can be very mild and there is not a symptom that is so typical that you can safely say from the symptom picture that you have left at 19 so it is very important to continue working with this strategy to be at home at the slightest symptoms but it also means that it has consequences of course hmm Staff who can go to work and that's why we then have developed this strategy on behalf of the government to make it clear that expanding testing is needed to strengthen staff in that then we have 19 and need to be at home

Audio

Transcription

Sentiment: 51,15 %

I socialminister lena hallengren håller pressträff om korona tester där ekot vi sänder direkt marcus nilsson i studion och han lämnar nu till socialminister lena hallengren som är avdelningschef för mikrobiologi vid folkhälsomyndigheten i månadsskiftet mars april så gav regeringen folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell test strategi för utökad testning av cowi 19 i ett första steg för att utöka provtagning. Pågående infektion i ett andra steg för att inleda testning för genomgående infektion. Det ursprungliga målet tror jag känner. Det var att testa 20 30000 i veckan, där är vi nu vecka 18, alltså förra veckan testades drygt 29000 personer, men i takt med att laboratoriet kapaciteten har vuxit fram så har det funnits skäl och också möjlighet att utöka själva provtagningen. Från dag ett har regeringen varit tydlig med att den här utökade testningen en storskalig testning. Den ska ske efter behov. Den ska vara jämlik, den ska vara ordnad. Den ska vara säker. Hela kedjan måste fungera från ordination av vårdgivare till provtagning, vidare till analys och till en korrekt tolkning av svaret. När vi talar om behovet av folkhälsomyndigheten, slagit fast en klar prioritetsordning först. Och fortfarande först kommer patienter som är svårt sjuka, personer i riskgrupper som är sjuka, till exempel äldre och personer som bor på boende eller institutioner. Därnäst kommer personal i hälso sjukvården och omsorgen därnäst personal i annan samhällsviktig verksamhet, till exempel polis personal i räddningstjänsten och definitionen av samhällsviktig verksamhet har tagits fram av myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter dessa grupper. Toner företagare, förvärvsarbetare. Varför gör vi då det här? Jo, självklart för att behoven i vården och omsorgen ska klaras, men också för att undvika onödigt personal bortfall, både i offentlig och privat verksamhet. Korna pandemin slår inte bara mot enskildas hälsa mot behoven i samhällsviktig verksamhet utan också mot hela samhällsekonomin. Med en storskalig testning för pågående infektion mildra effekterna av det. Öppning om hur spridningen och har vid 19 ser ut när det gäller testning så har region har gjort ett jättejobb i den akuta fasen man har prioriterat patienterna nu har ju successivt laboratory kapaciteten fyllts på både tack vare regionens egna laboratorier men också 2:a aktörer såväl offentliga som privata flera regioner har också börjat testa personal både i den regionala vården och i den kommunala omsorgen några regioner har kommit längre än 2:a Men jag vill understryka att regionerna måste öka takten i testningen för dom regioner som täcker de första 10 grupperna, så personal i vård och omsorg och patient är det dags att dra igång testning för personal i annan samhällsviktig verksamhet för dom regioner som har en bit kvar vad gäller testning av personal i vård och omsorg så är det nu mycket viktigt att klara av den biten. Folkhälsomyndigheten bedömer att det är nationellt finns tillräckliga batterikapacitet. För att komma upp i målbilden alltså hundratusen i veckan vad gäller antalet tester för pågående infektion med kod 19 då behöver det också göras men det är så tänkte jag lämna över ordet tegmark wisell som ska utveckla resonemanget om vikten av en ökad testning varsågod karin tack så mycket ja vikten av att testa på medicinsk indikation är ju självklart att vi behöver det Sjukvården för att kunna testa patienter på medicinsk indikation och det har ju haft den högsta prioritet och det utförs ju nu väldigt väl och det finns en omfattande kapacitet för de runt om i landet sen är det ju så att den svenska strategin bygger ju på att man vid minsta lilla symptom som kan vara förenlig med 19 så ska man vara hemma och undviker det Trots att dom kanske skulle varit arbetsföra om vi inte hade haft den här pandemi situationen så hade man gått till arbetet och vi vet också och vi vet mer och mer om att typen av symtom som man får vid k vid 19 kan vara väldigt milda och det finns inte ett symptom som är så typiskt att man säkert kan säga utifrån symptombilden att man har kvar vid 19 så är det ju väldigt viktigt att fortsatt arbeta med den här strategin att vara hemma vid minsta lilla symptom men det gör ju också att det får konsekvenser så klart hmm Personal som kan gå till arbetet och det är därför vi då har tagit fram den här strategin på uppdrag av regeringen att tydliggöra att utöka testning behövs för att stärka personal i att man då har vi 19 och behöver vara hemma eller inte ha vid 19 och kan gå till arbetet trots att man då kanske har något milt symptom. Huvudvärk lite rinnsnuva som är lätt att blanda ihop, till exempel med allergi, särskilt nu under våren så den här otydliga bilden. Exakt vilken symtom är ju på hur det skulle vara arbetsför. Och det kan också locka att gå till arbetet trots att man borde vara hemma och det är därför det är så viktigt att komma in med lättillgänglig testning för personal som behövs på arbetet så att dom får en bekräftelse på om dom kan gå till arbetet eller behöver vara hemma och därför har vi tagit fram den här strategin med tydlig prioriteringsordning så att vi ska prioritera testningen i 1:a hand där vi ser att den är som viktigast och utöver då att självklart fortsätter till att det finns en robust kapacitet på medicinsk indikation inom hälso och sjukvården Patienter så prioriterar vi i första hand personal inom sjukvård och omsorg och i tredje hand personal inom övrig samhällsviktig verksamhet och sen då som kategori 4. Övriga relevanta delar av samhället och det här kräver ju såklart en omfattande test kapacitet för att kunna erbjuda lättillgänglig testning för alla de här kategorierna och som också har berört tidigare och som fortfarande är aktuellt är ju rätt. Med konsekvens med undanträngningseffekt på den högst prioriterade testning verksamheten alltså på medicinsk indikation därför har vi sedan vi fick det här uppdraget arbetat med att etablera alternativ analys kedjor som då inte nyttjar samma reagenser som man gör på hälso på sjuk inom sjukvården för att testa på medicinsk indikation utan 2:a laboratorier som kommer in och har ställt om sin verksamhet men också 2:a sätt att provta för i den här kedjan som bygger det på Och att den inte konsumerar hälso och sjukvårdspersonal eller skyddsutrustning för vi har kvar en global bristvara på många av dom reagenser som krävs men också skyddsutrustning och vi ska ju också se till att det här görs så effektivt som möjligt men det behöver vara säkert så att vi vet att det har en validitet i testerna så att det måste ske på ett ordnat sätt och vi måste veta att vi kan dra säkra slutsatser från den testning som genomförs att det måste vara ordnat men nu finns etablerat alternativ analyskapacitet på laboratorierna Vi har också arbetat med att säkerställa att det finns också möjlighet att provta sig på alternativa sätt och arbetat ut sätt att utföra egen provtagningen. Så nu gäller det då att tillsammans med regioner och kommuner se till att det här etableras på ett bra sätt och stödja dom regioner som behöver stöd från den nationella nivån utan att det får undanträngningseffekter på på övrig provtagning. Så därför så hmm vill jag understryka vikten av att ha lättillgänglig provtagning så att man kan gå till arbetet och känna sig trygg att man inte sprider smitta på något sätt, men också få en bekräftelse att ja, du behöver vara hemma. Du har kvar vid 19. Tack så mycket carin, hmm? Jag ger nu är en illustration av antalet tester per region baserat på folkmängd. Och jag vill betona att det är en illustration olika regioner har olika mycket smittspridning olika förutsättningar men illustrationen kan ändå kännas som en riktning för den här målbilden på 100000 och innan vi börjar summera allihopa där nu så vill jag säga att när man avrundar det här lite grann så kan det diffa något men det här är en inriktning för om alla regioner gör den så inte bara klara målbilden vi har ju en gemensam bedömning att det här är behovet jag också betonat den här siffran det per invånare oavsätt Skulle vara som provtagare eller analyserar testet som kommer till markiser här sa så finns det möjligt att använda egen provtagning det finns möjlighet till provtagning stationer drive in provtagning och det finns olika laboratorier som kan ta emot och analysera testet regeringen har totalt avsatt 1 miljard kr för ökat testande vi har också sagt att region och kommuner ska få ersättning för extraordinära kostnader på grund av k vid 19 det beskedet ligger fast pengar ska inte vara en Men jag vet också att det kan finnas frågor när de aktörer som behöver testa sin personal och dom som kan bidra i provtagning och analys och bland annat av det skälet så kan ge ett nytt besked regeringen har tagit initiativ till att i samråd med folkhälsomyndigheten under en period placera harriet wallberg som test coordinator på folkhälsomyndigheten i den rollen så kommer harriet wallberg att samordna dialogen med regionerna för storskalig testning har wahlberg professor i fysiologi har varit huvudsekreterare ämnesrådet medicin Rådet om det varit rektor för karolinska institutet och har nyligen sett över statens medicinsk etiska råd. Jag är mycket glad att harriet wallberg har tagit sig an den här uppgiften att öka testningen. Storskaligt kommer i grunden att handla om samverkan om man tittar nya vägar framåt och jag är övertygad om att harriet wallberg kan göra en stor insats där i samarbete med olika aktörer, regioner, statliga myndigheter med flera det. Hmm, ja, vi är alla här i en allvarlig situation och jag är väldigt glad över det här förtroendet. Men samtidigt också ödmjuk inför det komplexa och de svårigheter som finns. Jag har nyligen fått den här frågan om jag ville bli test coordinator och som ni alla förstår eftersom jag står här så tackade jag ja till detta. Jag vill gärna bidra till att vi som land ska klara av det här så bra som möjligt. Hmm. Så vad jag har fått nu? Det är ett operativt uppdrag som jag omgående kommer att ta tag i. Hmm, det första jag kommer att göra det är att kontakta samtliga regioner och föra en dialog. Det är i regioner och kommuner som det nu måste börja testas. Allt fler människor. Hmm? Och vi vet, vi har hört att det finns lastkapacitet och det finns reagenser för detta, så det ska inte vara ett hinder. Hmm? Min plan är naturligtvis också att koordinera allt det här med folkhälsomyndigheten och de aktiviteter som myndigheten bedriver. Och jag avser också att ha nära kontakt med andra myndigheter som är berörda. Hmm, och till sist så ska jag naturligtvis sätta mig in i allting som rör testning och hmm. Det som finns att lära om detta? Hmm, mycket mer kan jag säga idag eftersom jag väldigt nyligen. The återkomma när jag har kommit igång med arbetet. Vi ser fram emot det och jag vill återupprepa det är jag sa tidigare. Mycket har gjort. Testningen har ökat men takten måste nu öka då vi redo för frågor. Ja, men du säger jag, takten måste öka, men har ni gjort någon analys av vad det beror på att regionerna inte kommer igång med det här arbetet? Jag tror inte att man kan göra en analys för samtliga regioner. Det kan bero på olika saker, men det är uppenbart att takten måste öka och även om ansträngningar görs så behöver det går snabbare. Nu har ju folkhälsomyndigheten tillsammans med flera olika aktörer ser till att vi har en lastkapacitet på hundratusen i veckan. Den är ju inte så mycket värd om det inte också utförs hundratusen tester i veckan och det måste ske i regioner men också själva infrastrukturen. Arbetat måste också utföras av regionerna och det är precis det som är harriet wallbergs uppdrag på folkhälsomyndigheten nu att att med operativt verkligen se över och söka utröna och också avvärja varje problem som skulle kunna finnas i respektive region jag kan ju lägga till där lena att det är ju precis det som jag ska ha dialog med regionerna när jag kontaktar dem vad är flaskhalsen vad är det så Jaha det här redan om om två veckor komma igång med hundra tusen eller nej det tycker jag absolut inte att det är däremot så och det är inte så att ingenting har hänt men det går för långsamt och jag hade ju gärna sett att samtliga regioner hade växlat upp och byggt ut sin test kapacitet och se till att man testade både pigga upp ett och två och tre hmm redan nu men men ansträngningar görs jag vet och nu gäller det att vi att vi bidrar i de fall där det faktiskt finns problem som man inte kan överbrygga själv i regionen Jag tror folkhälsomyndigheten du talade om alternativa hmm tester som man såg inte då ska skötas ut av myndigheten vad vad är det för någonting vi ser det ut hmm så att det är ju hela kedjan från det att man ska ha en ordination till den individen som ska testas till att den då ska komma till en prestation eller få provtagnings material hemskickat till sig hmm själva provtagningen ska ske sen ska analysen göras på ett laboratorium sen ska man få ut svar allt det här måste ske ordnat och det måste ju ske Kvalitetssäkert både vad det gäller patientuppgifter och vad det gäller prestanda i själva provtagningen och analys utförandet och därför har vi utarbetat kedjor som inte ska belasta den ordinarie hälso och sjukvården så att det är samma typ av laboratorieanalys alltså på visning med pcr av nukleinsyra men för att inte konkurrera om samma provtagnings material så har vi identifierat 2:a typer av finnar helt enkelt för att provta sig och 2:a provtagnings lokaler som ska ha en tillräckligt hög kvalitet för att det verkligen ska ge nånting och testa Och likaså att använda andra typer av reagens sedan det andra laboratorier så att man inte konkurrerar ut det som vi vill ha säkert och robust och tryggt för patienter som söker på medicinsk indikation. Hur långt har ni kommit när det gäller test för antikroppar? Hmm. För antikroppar så är vi i ett läge där. Det börjar komma bra metoder och dom använder ju idag på för att mäta förekomsten i grupper och i samhället en del metoder ser väldigt lovande ut att ha hög både känslighet och träffsäkerhet sen är det ju så att vi fortfarande inte vet hur vi ska tolka ett besked på individnivå fullt ut så att det finns en känslighet också i att skulle man då testa sig med riktigt bra metoder så måste det ändå vara en nära dialog med sin läkare eller den som man utför testet med vad innebär det här Till mig så vi tycker ju fortfarande att man ska vänta med att utföra den här typen av antikroppstest för att ge besked för den enskilda individen hur ska mitt förhållningssätt till regler och rekommendationer förändras av det här det kan finnas undantagsfall där det kan vara relevant men bred testning på att på individnivå ge besked om hur du ska agera känns fortfarande för tidigt men test kvaliteten ökar för varje vecka nya förbättrade metoder etableras och vi lär oss mer om dom Ja svt då undrar jag men hur ska det här genomföras i praktiken om privatpersoner känner sig att dom har symtom eller så ska de söka upp vård är det meningen ett företagen ska styra det här så här ser det ut men det kan jag svara på det här för att det är ju viktigt och det här visar att det ska göras ordnat och säkert så så är ju syftet att fortsätta kontakta 11/77 därför att dom behöver vara dom som ser till att att man har kontroll på vem som testas för det är också viktigt när man får sitt resultat personer som visar sig ha cover det är den kan hantera det Handlar hela tiden om att vända sig till till 11/77 men att som arbetsgivare vet att man har personal i vård och omsorg som man då kan hänvisa till det om inte personen själv vet det så kan jag behöva också hänvisa och säga att du du kan naturligtvis kontakta och vi ber dig kontakta 11/77 för provtagning och hur troligt är det att man kommer upp till hundra tusen i veckan för att inom ett par veckor med tanke på det omfattande arbete som måste genomföras men jag tror att varje region behöver göra ett stort arbete många är på gång och det arbete behöver skalas upp och sen får väl frågorna ställas till varje region sen när tiden går på något Så att och det är ju det arbete som har gett wallberg nu får att jobba operativt och på vilket sätt som som harriet wallberg kommer att återkomma till publikt det får vi väl se men det är klart nånting som vi som vi följer mycket noga och nu vidtar vi liksom ytterligare åtgärder för att få upp den här test inte bara kapacitet det är själva testningen så att man nyttjar kapaciteten som finns Hmm, tack för det. Ja, vi tackar också socialminister lena hallengren som vi hörde där då också tillsammans med karin tegmark wisell, avdelningschef på folkhälsomyndigheten, men också harriet wallberg, ny test coordinator, var att vi fick höra från presskonferensen. Nu kopplar vi upp oss mot petra hallå petra. Hallå, hallå, reporter på ekot. Du följer många presskonferenser i dessa korona tider, så även den här hmm. Socialminister lena hallengren dom sätter nu press på regionerna dags att öka test testerna vad är det då? Hur ska regionerna öka takten? Menar socialministern. Ja, det här är ju en fråga som också har diskuterats ganska mycket på sistone. Att målbilden har ju varit att inom ett par veckor här nu i mitten av maj nå 100000 tester i veckan och förra veckan var det 29000 tester som gjordes eller togs i landet. Så det är ju en bit kvar till det och det är väl därför som lena hallengren nu går ut och understryker det. Öka takten i testningen och hur det ska gå till är väl hmm tyckte jag kanske inte riktigt klarar det här utan vi fick vi fick besked om att nu är det inte längre labb kapaciteten som är problemet utan det finns tillräckligt med lkab kapacitet utan nu handlar det om att de här proverna också måste tas och det ansvaret ligger på regionerna och den här test coordinator då här är wallberg det kommer väl bli hennes 1:a uppgift att försöka då inventera regionernas problematik vad är det som gör att dom inte Hmm tar fler hmm. Gör fler tester än vad de gör idag? Hmm. Har gett wahlberg du är inne på det blir ny test coordinator. Tidigare har hon varit rektor, bland annat på karolinska institutet. Hennes roll var hon kanske inte riktigt helt klar, men själv har jag precis tillträtt. Ja, det är hon sa det att hon är ödmjuk inför det här och förstår att det är ett komplext arbete och att hon egentligen inte kunde säga så mycket om vad, vad, vad hon kommer komma fram till, men att det får ju såklart börja med att att jobba nära regionerna och försöka då förstå de enskilda regionernas problematik och hon. Hmm sa väl helt enkelt att hon får återkomma när hon har kommit lite längre i sitt arbete var där vad det är som regionerna behöver hjälp med och vad det är som som brister hmm dom är ju fortfarande väldigt tydliga med att det här handlar ju inte om att man ska börja testa hej vilt utan det ska ju fortfarande vara den här prioriteringsordningen som följs alltså i 1:a hand ska det var personer som kommer till sjukvården då måste alltid kunna testas och personer i äldrevården Många regioner faktiskt har kommit en bra bit med det är ju att testa sjukvårdspersonal, sjuk sjukvårdspersonal eller personal som i alla fall har lindriga symtom för att se om dom kanske i själva verket skulle kunna gå och jobba även om man har då lindriga symtom. Men om det inte är korona och även personal inom äldreomsorgen har vissa regioner kommit igång att testa steg 3 då som är nästa steg. Det är ju att testa personer som jobbar i annan samhällsviktig verksamhet. Djur gjort en lista på vilka hmm vilken typ av arbete det skulle kunna handla om men där har jag inte hört att testningen har kommit igång i någon större skala för målet är ju ha varit från regeringens sida att man vill se upp emot hundratusen inget tak hundra tusen det kan vara hundra 20000 men att kapaciteten nu finns för runt hundra tusen tester men än så länge alltså förra veckan bara 29000 hur talades det vid den här presskonferensen kring den numerären 29000 anser man att det är för lågt helt enkelt eller hur resonerar man Ja jag uppfattar det som att man tycker det är alldeles för lågt och att det är många regioner som har hmm mycket att förbättra här och lena hallengren tryckte också på det här att det är inte pengar ska inte vara problemet utan regionerna är lovade kompensation för alla sina kostnader och att man har avsatt 1000000000 för ökat testande jag tror ju snarare att det är själva logistiken som kanske inte är den enklaste ut i regionen att du ska måste ändå bygga upp en kedja som vi också hörde karin tegmark wisell på folkets heter det Vad som fungerar i alla led från att den en person ordineras ett test till psa testet tas till sat provet skickas för analys och att provsvaret sen ska kommuniceras tillbaka så jag skulle tro att det kan vara en av flaskhalsarna att bygga upp dom här kedjorna på ett hållbart sätt hmm och det kommer också frågor här hörde vi från den samlade presskåren vid presskonferensen kring tester på individ basis och du pratade ju att hmm nyss om den prioriteringsordningen Säga där dom tester på just individ basis. Ja nu pratar du kanske om dom här antikroppstest är precis det kanske är viktigt att utgöra skillnaden också mellan olika tester vi pratade om det vi har pratat om hittills det handlar ju om såna här virus tester där som man tar när man så att säga är sjuk och kan se är de korona kr 19 jag har eller inte hmm det är ju för att påvisa en pågående infektion dom här antikroppstest är ju en annan sak det är ju ett test man kan ta på Får antikroppar i blodet mot coronavirus sätter, vilket då ett tydligt tecken på att man har haft infektionen. Då kan man ju, då är man ju oftast frisk men men det kan vi spå visa då att man faktiskt har varit sjuk i kol vid 19 och där. Finns det ju såklart ett väldigt stort sug från allmänheten också. Att få veta. Har jag haft den här sjukdomen eller inte? Men folkhälsomyndigheten har ju hållit emot ganska mycket där och sagt att det finns inte tillräckligt tillförlitliga tester för att på individnivå kunna hmm ge ett tydligt svar på om du faktiskt har haft infektionen eller inte däremot så kan det fungera bra när man tittar på gruppnivå att man kan se att den här andelen av befolkningen eller den personalen på. På ett sjukhus har haft har antikroppar mot hmm corona viruset men hmm det handlar också lite om hur man ska tolka det här beskedet vilka nivåer av antikroppar och på vilket sätt hmm kan det förändra hur jag ska förhålla mig hmm betyder det att jag inte längre behöver skydda mig och dom svaren har vi ju fortfarande inte kring immunitet och så vidare hmm peter haber är ju det tack så länge petra du på det här på ekot vi får anledning att återkomma till dig bara om en halvtimme I sveriges radio p ett men också i appen sr play som du lyssnar till nu ny presskonferens då den dagliga från folkhälsomyndigheten där också myndigheten för samhällsskydd och beredskap och socialstyrelsen deltar då uppdatering kring coronavirus sett i sverige men har nu kunnat lyssna till socialminister lena hallengren som har hållit presskonferens angående testerna och hon sätter också press på regionerna när det gäller regioner där Regenterna nu har ju successivt laboratory kapaciteten fyllts på både tack vare regionens egna laboratorier men också andra aktörer, såväl offentliga som privata. Flera regioner har också börjat testa personal, både i den regionala vården och i den kommunala omsorgen. Några regioner har kommit längre än andra. Men jag vill understryka att regionerna måste öka takten i testningen för dom regioner som täcker de 1:a 10 grupperna så personal i vård och omsorg och patient är det dags att dra igång testning för personal i annan samhällsviktig verksamhet socialminister lena hallengren hörde vi det är från presskonferensen bara för en kort stund sedan där kan man också meddela att harriet wallberg blir ny test coordinator hennes roll kommer vara att koordinera så att se till så att verkligen testningen ökad koordination mellan allt så folkhälsomyndigheten Regionerna hon kommer också få anledning att återkomma till sin roll då den inte är helt satt ännu dom precis blivit tillsatt det här arbetet då karin tegmark, wisell avdelningschef på folkhälsomyndigheten. Hon fanns också på plats under den här presskonferensen. Hon berättade om nya sätt att testa sig på. Därför har vi sedan vi fick det här uppdraget, arbetat med att etablera alternativ analys kedjor som då inte nyttja samma reagenser som man gör på hälso på sjuk inom sjukvården för att testa på medicinsk indikation. Utan 2:a laboratorier som kommer in och har ställt om sin verksamhet men också 2:a sätt att provta för i den här kedjan så bygger du såklart på att man har en säker provtagning och att den inte konsumerar hälso och sjukvårdspersonal eller skyddsutrustning för vi har kvar en global bristvara på många av dom reagenser som krävs men också skyddsutrustning och vi ska också se till att det här görs så effektivt som möjligt men det behöver vara säkert så att vi vet att det har en validitet i testerna så att det måste ske på ett ordnat sätt och vi måste veta att vi kan dra säkra slutsatser från det Men nu finns etablerat alternativ analys kapaciteter på laboratorierna vi har också arbetat med att säkerställa att det finns också möjlighet att provta sig på alternativa sätt och arbetat ut sätt att utföra egen provtagningen karin tegmark wisell avdelningschef folkhälsomyndigheten hörde ni där jag skulle höra socialminister hålla presskonferens där man alltså meddelar att man vill få fart på testerna man tillsätter en test coordinator för att göra så hon sätter också press på region att det är dags att öka Hmm test kapaciteten det har vi kunnat höra nu den senaste den senaste halvtimmen är härifrån när ekot sänder direkt har vi ämnet och ger henne den har varit tekniker för den här sändningen susanna andr n har producerat vi också hört petra upp reporter det här på ekot själv säger marcus nilsson tack för att ni har lyssnat glöm inte uppge ett om lite mindre än en halvtimme och sen har vi den dagliga presskonferensen från folkhälsomyndigheten väl mött då

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties