Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Press conference with Magdalena Andersson

Ekot - torsdag 7 maj 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 15,09 %

Hmm precisely that the withdrawal deduction has not been scrapped completely under the crown bag and has been met with some criticism and she is reported thus the government prepare for a change the idea is then that it is flat rate of 700: - before tax that is paid the 1st sick day to be raised well then greet we have now magdalena andersson takes place but at the podium and we listen working days and companies it is about creating both long-term thinking and perseverance Through this crisis, hmm? When. Shows a new mode and the spread of infection has stabilized. Well, then there are completely different conditions and come up with different measures than we do today. This includes investment in green conversion that will be needed. However, we are not there yet. I was therefore going to repeat only quickly about the 4 steps that are in the government's economic strategy. It is a question of limiting the spread of infection. The sequence for Swedish companies and Swedish jobs that you should have security in transition when you nevertheless become unemployed, but also continue to fight against social problems and then we will be able to present measures that connect to the first 3 parts of this strategy. If we are going to start with security and conversion for those who become unemployed. Are you able to tell us that we will further enhance the ride? The cash hmm for those who become unemployed during this crisis we could already on March 30 th tell us that we strengthen unemployment insurance during 20/20 it was about increased ceiling and raised ceiling but also increased basic amount abolished waiting days also that it should be easier to be able to come with iA checkout and what we did then was of course increase the income-related compensation during the 1st hundred compensation days To 1200 sek, which would then apply during hmm this year. But that means then that after the first 100 days, the compensation would go down to 760 sek a day. And it is also after these first 100 days so many of the collectively agreed hmm supplementation insurance expires so it would for some employees then mean quite a sharp reduction in income so therefore we can also tell you that we are making a further reinforcement. By the ceiling IA checkout so it is now raised even after the first 100 days. Hmm, so you just have from 760 crowns to 1000 crowns. This means that you then get more out in the first hmm. After even after the first 100 days. If you are 25 years or older you get 80 percent of your salary up to a ceiling until day 200 and then you get 70 percent of your salary up to the ceiling between day 201 and 300 hmm this is valid from 20 9 June and the year out for those who have fulfilled this new membership condition that we then easier to enter looking at an individual example hmm so it means for a person who is 25 years or older who has a salary of SEK 27,500 to the fund is increased by 3392:- a month between day hundred one and 200 and by 1625: - between day 201 and 300 so that it is a hefty reinforcement then for someone who is on that salary there are also significantly more who will get a cash up to the ceiling with this proposal today is about 40 percent of employees who get 80 percent of their on intelligence Will go from 40 percent to 70 percent who get out 80 percent of their a cash during these days so that it is a substantial improvement hmm the same when it applies then from day 201-300 where you will then get out 70 percent of their income today is about half that gets it 50 percent but now it will rise up to about 80 percent also there are far more people who will get out 70 percent of their income is a real improvement It means that the bus driver, for example, who has become afs, not yes with the job and during this crisis will have to get much better security and have more opportunity to get through this crisis without having to, for example, sell the townhouse or villa. And then I hand over the word to emil källström. Thank you Finance Minister, yes, we can today tell you it is nyamko sabuni and anders jonsson another fora and yesterday too. Hmm? Announced that the state's responsibility for sick pay costs is extended from the first 2 months that the previously given announcement was in force, we double. It is now valid for another two months until the end of July. Hmm? I would also like to take this opportunity to say a few appreciative words about the work of the social insurance office here, which has, as everyone realizes, it has been hectic work at the agency to make this work so that employers are quickly compensated for

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Transcription

Sentiment: 51,08 %

Hmm just det att karensavdraget inte har slopats helt under krona kassen och har mötts av en del kritik och hon är uppges alltså regeringen förbereda för en förändring tanken är då att det är schablonbelopp på 700:- före skatt som betalas ut den 1:a sjukdagen ska höjas jo då hälsar vi har nu tar då magdalena andersson plats utan vid podiet och vi lyssnar arbetsdagar och företag det handlar om att skapa både långsiktighet och uthållighet Genom den här krisen, hmm? När. Visar något nytt läge och smittspridningen har stabiliserats. Ja, då finns det ju helt andra förutsättningar och komma med andra åtgärder än vad vi gör idag. Då handlar det bland annat om investeringar i grön omställning som kommer att behövas. Där är vi dock inte än. Jag tänkte därför upprepa bara snabbt om 4 stegen som finns i regeringens ekonomiska strategi. Det handlar om smittspridningen ska begränsas. Sekvensen för svenska företag och svenska jobb att man ska ha trygghet i omställning när man trots detta blir arbetslös, men också fortsatt kamp mot samhällsproblemen och då kommer vi kunna presentera åtgärder som kopplar an till de 3 första delarna av den här strategin. Om vi ska börja med trygghet och omställning för den som blir arbetslös. Är du kunna berätta att vi kommer att ytterligare förstärka åka? Kassan hmm för den som blir arbetslös under den här krisen vi kunde ju redan den 30:e Mars berätta att vi förstärker arbetslöshetsförsäkringen under 20/20 den handlade om höjt tak och i höjt tak men också höjt grundbelopp slopade karensdagar också att det ska vara lättare att kunna komma med IA kassan och det vi gjorde då var ju höja den inkomstrelaterade ersättningen under de 1:a hundra ersättningsdagar Till 1200 kronor, vilket då skulle gälla under hmm det här året. Men det innebär ju då att efter de första 100 dagarna så skulle ersättningen gå ner till 760 kronor om dagen. Och det är också efter de här första 100 dagarna så många av de kollektivavtalade hmm komplettering försäkringarna går ut så det skulle för en del löntagare då betyda ganska kraftig minskning av inkomsten så därför kan vi också berätta om att vi gör en ytterligare förstärkning. Av taket IA kassan så det höjs nu även efter de första 100 dagarna. Hmm, så du har just från 760 kronor till 1000 kronor. Det innebär att man då får ut mer under de första hmm. Efter även efter de första 100 dagarna. Är man 25 år eller äldre du får ut 80 procent av lönen upp till ett taket fram till dag 200 och sen får man 70 procent av lönen upp till taket mellan dag 201 och 300 hmm det här gäller från den 20 9 Juni och året ut för dom som har uppfyllt det här nya medlemsvillkor som vi då lättare att komma in tittar man på ett individ exempel hmm så innebär det för en person som är 25 år eller äldre som har en lön på 27500 Kronor att a kassan höjs med 3392:- i månaden mellandag hundra ett och 200 och med 1625:- mellan dag 201 och 300 så att det är en rejäl förstärkning då för någon som ligger på den lönen det är också betydligt fler som kommer få ut en a kassa upp till taket med det här förslaget idag är ungefär 40 procent av löntagarna som får 80 procent av sin på underrättelser Kommer gå från 40 procent till 70 procent som får ut 80 procent av sin a kassa under dom här dagarna så att det är en väsentlig förbättring hmm likadant när det gäller då från dag 201-300 där man då ska få ut 70 procent av sin inkomst idag är det ungefär hälften som får det 50 procent men nu kommer det stiga upp till ungefär 80 procent även det är betydligt fler som kommer att få ut 70 procent av sin inkomst är en rejäl förbättring Det betyder att den bussförare till exempel som har blivit afs, inte ja med jobbet och under den här krisen kommer få att betydligt bättre få en betydligt bättre trygghet och har större möjlighet att ta sig igenom den här krisen utan att behöva till exempel sälja radhuset eller villan. Och då lämnar jag över ordet till emil källström. Tack finansministern, ja, vi kan idag berätta det är nyamko sabuni och anders jonsson ett annat fora och igår också. Hmm? Meddelade nämligen att statens ansvar för sjuklönekostnader na förlängs från första 2 månader som det tidigare givna beskedet gällde så fördubblar vi. Det gäller nu ytterligare 2 månader fram till den sista juli. Hmm? Jag vill också passa på och säga några uppskattande ord om försäkringskassans arbete här som har som alla inser så har det varit hektiskt arbete på myndigheten för att få det här att fungera för att arbetsgivarna snabbt ska ersättas från första kronan. Hmm? För den sjuklön sjuklön, hmm som myndigheten utbetalar och för att lösa detta på bästa sätt så har försäkringskassan nu börjat betala ut ersättningen månadsvis istället för årsvis. Alla inser hur detta underlättar för likviditet och underlättar för. Hmm för företagen i en inte sällan tuff situation så att det totala statliga sjuklöneansvaret som enligt tidigare besked gällde i två månader fram till den sista maj det är förlängs alltså till den sista juli som om inte det vore nog så kan vi också hmm idag ge besked om vad som händer med 1 Augusti och framåt för att givetvis hmm eller det finns skäl att misstänka att det även då kommer vara extraordinär sjuklönekostnader förknippade med korona mitten Därför kommer ett högkostnadsskydd att införas för sjuklönekostnader där staten då ersätter drivorna för de höga sjuklönekostnader na är som man har till följd av krona pandemin hmm det beskedet gäller fram till sista september den totala kostnaden för dessa två besked alltså dels förlängningen och dels är det justerade system som gäller från 1 Augusti hmm det innebär en statsfinansiell kostnad på 9000000000:- men är alltså rimliga mått och steg att ta i ett läge där Vi behöver hmm lindra arbetsgivarnas börda som ett sätt i vårt arbete för att säkra svenska jobb och företag och med det så lämnar jag ordet till mats persson som kommer säger lite vad som gäller för egenföretagarna tack för det är en bil ja det är väl berättar jag om sjuklöneansvaret för dom som har anställda men det är klart att också den som har sitt egna företag sin egen egna låda hmm behöver också stöd i den här krisen och vi kan berätta att också egenföretagare kommer Hmm, vi förlänga sjuklöneansvar att hmm och det kommer gälla fram till den 30 september. Kostnaden för det är tvåhundrafemtio miljoner kronor. Hmm, och det är ju ett viktigt besked för dom som har sin egen verksamhet, men som naturligtvis också kan drabbas av avkommorna och och smittspridningen. Utöver det på nästa bild? Så kan vi i dag också berätta att vi förlänger ersättningen för första sjukdagen och vi slopar sjukintyg efter det vill säga den slopade karensdag. Lagen som vi har haft som vi har idag den förlängs till den 30:e September vi berättar nu att vi också höjer ersättningen för hmm för karensdagen så att den höjs från 700:- till 804:- vilket taket i sjukförsäkringen i sjukpenning och skälet där vi gick fram med detta när vi är framme detta så gjorde vi det så snabbt vi bara kunde för att människor så snabbt som möjligt skulle kunna få stöd och då hmm Justerar vi efter att vi har sett att vi behöver höja upp nivån så att människor får en större ersättning än man fick när man fick tidigare högre sätter man fick tidigare även detta gäller för egenföretagare den 2:a delen handlar om handlar om slopad sjukintyg som gör en viktig del för att man för att det här ska fungera i praktiken och för att det här hmm ska hmm ska vara enkelt för både företag och för för för människor kostnaden för den nya kostnader för att vi förlänger Hmm sjukdagen, det vill säga slopade. Karensdagen är 3,2 miljarder hmm och kostnaden för när det gäller sjuk när det gäller när det gäller hmm, läkarintyget och dom. Reformerna är en omkring en miljard med det över till per bolund. Tack så mycket mats och de samlade kostnaderna som vi nu redovisar ligger på 15 miljarder kronor och det är utgifter som kommer att göra stor nytta. Både i att se till så att fler företag kan klara av den här svåra ekonomiska tiden och därmed också behålla sina anställda men det är också viktiga åtgärder för att människor i vårt land ska ha en ekonomisk trygghet oavsett om man blir sjuk ja coronavirus och då kan behålla en ersättning även den 1:a karensdagen men även hmm att för den som har hamnat i arbetslöshet att vi nu ser till så att man har en ekonomisk trygghet som varar över tid hmm det här är den 8:e träffen som vi har tillsammans i den här konstellationen hmm och det är inte den sista Kommer säkerligen att komma fler åtgärder hmm och det är viktigt att presentera nya åtgärder att hela tiden vara ajour med det som händer i samhället och svarar på de utmaningar som vi ser både i företag och hos medborgare i sverige men det är viktigt att följa upp vilka effekter som vi kan se av tidigare åtgärder så jag tänkte innan mig åt det en stund det här är läget för flera av dom vidtar åtgärderna som handlar om att mildra konsekvenserna för svenska jobb och företag och att så många svenska jobb och företag som möjligt ska kunna klara av den här krisen Hmm vi har en sammanställning från fastighetsägarna som visar att systemet med hyres rabatter nu har kommit igång och nu är det över 3200 avtal som har slutits mellan lokal hyresgäster och hyresvärdar om till hyresrätter och det är bara som den 23:e April så det är knappt två veckor hmm det där kan vi se att de åtgärder som jag satt nu börjar att användas med hög fart skatten stånden som är ju en annan åtgärd som vi har presenterat den omfattar nu ungefär 22000 företag Och det kan ställas i relation till finanskrisen tjugohundranio då var det färre än 7000 företag som fick anstånd av dom företagen som har beviljats anstånd så är den allra största delen mikroföretag det vill säga företag med under 10 anställda hmm medelstora och stora företag står för en ganska liten andel av den totala den beviljade avstånden tittar man däremot på andelen företag inom varje storlek grupp som man kan se på högerskalan i bilden så kan man se att det blir större 2:a medelstora och små och stora företagen som har beviljats tillfälligt anstånd Jämfört med micro företagen och av samtliga medelstora företag som har haft möjlighet att få anstånd så har vart 10:e företag fått det. När det gäller den statliga företags akuten så har riksgäldskontoret än så länge ingått avtal med 65 olika institut och man har tilldelat ramar på hmm. Drygt 39 miljarder kronor. Men där krävs det ju fortsatt också arbete hos många av instituten innan utlåningen börjar ske i större skala inom de här ramarna som ni har avtalat om det. Men det lämnar jag till finansministern. Ja om vi tittar på kort tid permitteringen uppföljning där så har vi nya siffror här också beviljade stödet för korttidsparkering det handlar det om 400000 personer och det är också att det är en ökning av det utbetalade beloppet som nu uppgår till 20 miljarder kr konjunkturinstitutet har också beräknat vad det här har betytt på för arbetslösheten och deras bedömning är att korttids permitteringen gör att det är hundra 75000 färre personer som är arbetslösa än vad som hade varit fallet utan att ha haft den här sortens permitteringen det väldigt tydligt att det är ett stöd som Hmm. Som har minskat risken för vanliga löntagare att bli arbetslösa. Om vi tittar på de sammantagna åtgärderna så har vi idag ökade utgifter för sjuklöneansvaret. Hmm, uppåt 16 miljarder där. Hmm ja. Karensavdraget står på ett sjukintyg och smittbärarpenning som med det här förslaget vi har idag uppgår till 7 miljarder. Så har vi förändringar på eller sammantaget genomfört direkta kostnader, utgifter på 185 miljarder och därutöver har vi då hmm likviditet förstärkningar och garantier som kan gå upp gå till 560 miljarder men 185 miljarder i direkta utgifter med de förslag som vi har idag. Så då tänkte vi avsluta där så finns det möjlighet för frågor ja det här är en presskonferens som magdalena andersson precis avslutar och det blir frågestund där det är lika jobbigt och arbetslösa även när det inte är krona kris hur ser ni på att permanenta de här höjningarna av ersättningarna nu handlar det om att hantera en akut kris fasa att det här är någonting som vi har sagt att vi gör det här under den akuta krisen är också många som riskerar att vara arbetslös och du kan få makroekonomiska effekter hmm sen Får vi se hur vi ska hantera det med det vi har varit överens om är att det ska gälla fram till den sista december varför behövs en högläsning just nu och du annars var det du som har gjort under tiden man är inte 1:a gången som man under en kristid har höjt ersättningen för a kassan och det är klart att det är en speciell situation vi har just nu men det är också så att med en högre arbetslöshet är det större risk att man får makroekonomiska effekter med en för låg arbetslöshet med en för låg a kassa på ett sätt som man inte får när man har lägre arbetslöshet Samtliga åtgärder vi går fram med nu under den här krisen perioden det här 8:e paketet är ju tillfälliga sen har vi olika olika tidshorisont på den men det tar slut i september några slut i maj och några gäller hela året ut beroende på vilken typ av åtgärd där men dom är samtliga tillfälliga hmm det är det jag kommer att läsa hmm Ni har ju diskuterat även andra åtgärder, miljöpartiet till exempel. Jag har ju öppet sagt att kollektivtrafiken behöver mera pengar. När när ska vi förvänta oss mer? Vi har ju naturligtvis kontinuerligt diskussioner om det behövs ytterligare åtgärder och är det så att vi kommer ha kommit fram till ytterligare åtgärder kommer vi kunna presentera dom, precis som vi i dag presenterat nya åtgärder det i närtid. Vi kommer att återkomma med dom åtgärder som vi har kommit överens om och presterar dom i takt med att vi kom överens om då. Ja, det finns ju krav från oppositionen på mer pengar till kommunerna och regionerna. Hur ser ni på dom kraven och är det nånting som ni förhandlar om? Vi har ju gjort de största tillskotten i historien till kommuner och regioner med de 20 miljarder som kom i vår ändringsbudgeten så det historiska belopp och om man också jämför med hur man hanterar tidigare kriser så är det med hmm. Jag menar extraordinärt fokus på kommuner och regioner som vi har hanterat det här, men vi är naturligtvis som vi har sagt allt. Beredd att lyssna på vad 2:a partier för fram för id er och ta dem i vaktande vi har ju också sagt när vi har gått fram med dom historiskt starka förstärkningar har vi också sagt att vi följer ju utvecklingen hmm dag för dag vecka för vecka när det gäller sjukvårds löfte till kommuner och regioner så finns det inget tak den summan kommer att öka i takt med att behoven ökar och när det gäller dom generella tillskotten och 2:a typer av tillskott hmm så så följer vi utvecklingen och de senaste beskeden har alltid baserat sig på de senaste prognoserna om dom förändrar sig så kan det mycket väl vara så att det politiska svaret och Förändras men det finns ingen konflikt i svensk politik allra minst nu om att hmm skjuta till pengar till kommunsektorn hmm där är vi väldigt överens II finansutskottet Flytta. Ja, det är alltså presskonferensen som avslutas nu med finansminister magdalena andersson och hmm finansmarknad. Minister per bolund och representanterna från centerpartiet och liberalerna ett antal åtgärder i spåren av krona krisen presenteras här nu eller snarare förändringar kring dessa med mig i studion har jag i ekots reporter emil östman, hmm, hur motiverar man nu att man till exempel då förändrar a kassan och stark eller höja taket IA kassan då, till exempel från dag 101? Ja det man är rädda för magdalena andersson, finansminister när hon pratar om, hmm att det kan få stora makroekonomiska effekter och det låter ju ganska luddigt för gemene man gissa, men det min analys av det hela, det är att man vill inte ha nån snöbollseffekt när väldigt många människor blir arbetslösa samtidigt att man vill fortsatt ha en konsumtion i samhället för att det inte är ytterligare personer ska bli arbetslösa. Ja, det kan ju handla om allt från restaurangägare, butiksägare. Hmm, alla möjliga att man vill fortfarande ha en ganska stor köpkraft hos befolkningen även under en period där väldigt många blir arbetslösa. Det är i alla fall min analys av av syftet med att höja taket IA kassan. Sen blir det också som ekot har kunnat berätta redan igår just så att man är när det gäller hmm. Ska vi se här jag bland annat och förlängde ersättning för första sjukdagen. Vad vad handlar detta om? Ja, det här var ju en förändring som kom tidigare i våras och ursprungligen skulle ha hjälpt till 31 maj och nu föreslår. Man har satt här. Hmm, förlängs 4 månader till den 30 september. Hmm. Den här ersättningen har jag också haft ett schablonavdrag på 700 kronor i månaden just för att. Slippa en massa administration, hmm. Med utbetalningar att folk måste skicka in lönespec har allt möjligt sånt här som man i vanliga fall behöver för att få sjukersättning. Och nu höjs den alltså från 700 kronor till 804 kronor hmm. Och kostnaden för det här ska beräknas för staten blir runt 3 miljarder kronor, lite drygt just för den delen av dom här förändringarna. Alltså precis hmm. Om vi tittar lite vidare på vad man har. Taktar när det gäller ja statens ansvar för sjuklönekostnader. Det här ansvaret, hmm förlängs hmm. Staten kommer alltså gå in längre och betala sjuklön precis hmm för att täcka företagens kostnader då hmm. Hittills har det gällt nu för april och maj, men nu kommer även juni och juli omfattas och det är dom öppnar vi även för att förlänga det här ytterligare om det behövs. Precis, säger ekots reporter i emil östman mer om detta närmast i dagens eko 04.45. Vi avsluta den här sändningen som har producerats av anton karlsson. Tekniken sköttes av göra i helgen och jag heter jakob richardson.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties