Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Public Health Agency tells about corona situation

Ekot - torsdag 7 maj 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 99,51 %

Common yes it is true the echo broadcasts live with an update on the corona situation in Sweden it is the public health agency that together with the National Board of Health and Welfare and the Authority for Social Protection and Preparedness that will give a picture of the consequences of coronavirus way spread on the site today there are also Swedish municipalities and regions yes that are in the studio called jakob richardson and we send IP one until just before half past three and the idea is that we will have time to get a comment of it we hear today Both on our reporter, petra halt and we then continue with the press conference in the app sr play and on Swedish radio. S e, I'll hand over to anders. O anders tegnell state epidemiologist first calls some of the usual to describe the background before we go into today's main theme that is older issues hmm the global situation is of course quite stable right now talked about it earlier that in large parts of Europe so we need to get increasingly calm situation while you develop unfortunately in the 2nd direction in 2 :a parts of the world india brazil over countries that still have quite sharp increases Hmm, in the case of Sweden. So we have continued this curve that seems to have been up and swung but still is at a fairly high level which means that the health care how many places in the country is very pressed considering that it is very long care times you take a long time before stuff like that swings in the health care even if it looks a little better in the curves that want to show here today hmm we are almost up in 25000 infected so far hmm as I mentioned yesterday so we have started to separate out Hmm judgment cases that find among health care professionals who here in the 1st hand are sampled to know if they can be at work or not at all if they are infectious not or not because they need care and as you see so it is an increasing percentage of the falls find that comes from there hmm which is this is a good sign of that we are getting better at protecting both health care and elderly care care in a better way by catching those who could possibly dodge people who stay there Hmm so it is a good sign but I am a bit more difficult to judge in terms of the development hmm in care becomes then almost a clearer sign of what is going on there, we can see that we now have a gradual decline since hmm several weeks back hmm the same thing here it is does not mean that the pressure has decreased so much something so it is notable because you have very long care times and especially in intensive care but we see that It goes down, especially in Stockholm but also in other parts of the country. And it's very good for a very pressured business that really needs to have a spirit break in total almost a little over 600 people who have been cared for in iva so far. But the majority of them are written today. Hmm, the number of deaths? As it usually looks now so we get in a number of new every day that spreads on the last week a little over why we have put it here and the average so far back in 10 days to get a stability and no parallel displacement of it so that this curve we think is quite stable we a newer on average hmm if you look seven days back for this 10 day point on a bad 70 people a day But it starts to stabilize this too, hmm and this curves show that we have quite a lot of cutting yet. So long managed to keep us below this limit of what health care go with, even if it's tough for them. Ate we probably with high probability so far this is the flat curve and it is important that we continue to hold all so that it does not go away and we get some small tail at the end that does it is very difficult not least for health care activities and then again to remind you of the importance of staying at home if you feel sick then called basic it be that those who are 70 years older for anyone at any opportunity to reduce their contacts physical social contacts with the surroundings hmm and that we think of the basic stuff that good hand hygiene makes a difference Trying to keep distance to people we met in different contexts and travel as little as possible. Then we can move on to hmm what we are going to discuss most here today or talk mostly about here today and that is the issue that we have talked a lot about all the time really the importance of protecting him or older hmm especially people over 70 but those who are even older than that need of course more protection hmm you can see

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Set)

DateTime (TimeRange)

Location

Location (GPE)

Organization

Other

Quantity (Currency)

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,03 %

Gemensamma ja det stämmer ekot sänder direkt med en uppdatering kring korona läget i sverige det är folkhälsomyndigheten som tillsammans med socialstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ska ge en bild av konsekvenserna av coronavirus sätt spridning på plats i dag finns också sveriges kommuner och regioner ja som finns i studion heter jakob richardson och vi sänder IP ett fram till strax innan halv tre och tanken är att vi ska hinna få en kommentar av det vi får höra idag Både på vår reporter, petra halt och vi fortsätter sedan med pressträffen i appen sr play och på sverigesradio. S e, jag lämnar över till anders. O anders tegnell statsepidemiolog inledare först några dom vanliga för att beskriva bakgrunden innan vi går in på dagens huvudtema som är äldre frågorna hmm den globala situationen är ju ganska stabil just nu pratat om det tidigare att i stora delar av europa så behöver vi få allt lugnare situation medan du utvecklas tyvärr åt 2:a håll i 2:a delar av världen indien brasilien över länder som fortfarande har ganska kraftiga ökningar Hmm, när det gäller sverige. Så har vi fortsatt den här kurvan som verkar ha varit upp och svängt men fortfarande ligger på en ganska hög nivå vilket gör att sjukvården hur många ställen i landet är väldigt pressat med tanke på att det är väldigt långa vårdtider du ta lång tid innan sånt där svänger i sjukvården även om det ser lite bättre ut i kurvorna som vill visa här idag hmm vi är nästan uppe i 25000 smittade så här långt hmm som jag nämnde igår så har vi börjat skilja ut Hmm dom fall som hittar bland vård och omsorgspersonal som här i 1:a hand provtas för att veta om dom kan vara på arbetet eller inte alls om de är smittsamma inte eller inte inte för att dom behöver vård och som ni ser så är det en allt större andel av dom faller hittar som kommer därifrån hmm vilket är jättebra det här är ju ett bra tecken på att vi blir allt bättre på att skydda både sjukvården och äldre vård omsorg på ett bättre sätt genom att fånga dom som möjligen skulle kunna smita personer som vistas där Hmm så det är ett gott tecken men jag är lite mer svår bedömt när det gäller utvecklingen hmm i vården blir ju då nästan ett tydligare tecken på vad som är på gång där kan vi se att vi nu har en successiv nedgång sedan hmm flera veckor tillbaks hmm samma sak här det är betyder det inte att trycket har minskat så mycket nåt så det är noterbart eftersom man har väldigt långa vårdtider och framförallt inom intensivvården men vi ser att Det går nedåt, framför allt i stockholm men också i andra delar av landet. Och det är ju väldigt bra för en väldigt pressad verksamhet som verkligen behöver ha en ande paus totalt nästan lite drygt 600 personer som har vårdats på iva hittills. Men huvuddelen av dom är ju skrivna idag. Hmm, antalet avlidna? Som det brukar se ut nu så får vi in ett antal nya varje dag som sprider sig på den sista veckan lite drygt därför har vi lagt det här och medelvärdet så långt tillbaks om 10 dagar för att få en stabilitet och inga parallell förskjutning av den så att den här kurvan tycker vi är ganska stabil vi en nyare på i medeltal hmm om man tittar sju dagar tillbaka för den här 10 dagars punkten på en dåligt 70 personer om dagen Men den börjar stabiliseras även det här, hmm och det här kurvorna visar ju att vi har rätt stor styckning ännu. Så länge lyckats med att hålla oss under den här gränsen för vad sjukvården åka med, även om det är tufft för dom. Åt vi nog med hög sannolikhet än så länge har det här är det flacka kurvan och det gäller väl att vi fortsätter att hålla i allihop så att den inte sticker iväg och vi får nån liten svans på slutet som gör det är väldigt jobbigt inte minst för hälso och sjukvård omsorgsverksamhet och då återigen för att påminna om vikten av att stanna hemma om man känner sig sjuk sen heter grundläggande det gälla att dom som är 70 år äldre för alla som helst möjligheter att minska sina kontakter fysiska sociala kontakter med omgivningen hmm och att vi tänker på de basala grejerna som att en god handhygien gör skillnad Att försöka hålla avstånd till personer vi träffade i olika sammanhang och resa så lite som möjligt. Då kan vi gå vidare till hmm det vi ska diskutera mest här idag eller prata mest om här idag och det är den frågan som vi har pratat väldigt mycket om hela tiden egentligen vikten av att skydda honom eller äldre hmm framför allt personer över 70 men dom som är ännu äldre än så behöver ju ändå mer skydd hmm ni kan se här att du har ju antalet fall har ju i huvudsak följt det totala antalet fall hmm men ligger ändå nere på en något minskande nivå Hmm det blir tydligare när man tittar på fall i äldreboende i stockholm jämfört med övriga regioner det är så visar det ju att det är framförallt stockholm så här långt som är drabbat av det här är en viktig sak men det är ju tänka på att de lärdomar vi nu var i stockholm behöver man tar ut ta med sig ut i övriga delar av landet så att man där kan förhindra att man hamnar i samma situation men också att stockholm under den tiden vi har verkligen tittat och jobbat med det här har faktiskt haft en ganska tydlig minskning av antalet får vilket ju känns positivt och kan möjligen vara tecken på det som Malin kommer att prata om det är viktigt att ha effekt. Hmm? Tack till mig med en namnskylt här också. Sådär. Precis det fortsätter komma in frågor. Det här är en fortsatt väldigt ett väldigt aktuellt ämne såklart och vi har jobbat vidare med för att se om det finns några eventuellt ytterligare åtgärder som kan vidtas för att skydda den här gruppen som är allra mest sårbara i samhället. Hmm, många i den här gruppen behöver ju stöd och omsorg i sitt dagliga liv och det innebär förstås att det kan bli väldigt svårt att följa de allmänna rekommendationerna om att hålla avstånd. Hmm, och då blir det extra viktigt med övriga åtgärder att de följs väldigt noga. Ja, var här i måndags och pratade om det här. Hmm, och det tål att upprepas det allra viktigaste för att förhindra spridning av smitta inom äldreomsorgen. Det är förstås att personal kan vara hemma även vid väldigt lindriga symtom och det är arbetsgivarens ansvar förstås att se till att dom förutsättningarna finns för att det har funkat. Man har en struktur för det. Hmm basala hygienrutiner ska kunna följas återigen. Där har arbetsgivaren en väldigt viktig roll i att se till att det både finns kunskap om hur och när. Där görs hmm också förstås material som skyddshandskar eller hans desinfektionsmedel till exempel hmm när det gäller basala hygienrutiner så är det ju också viktigt att komma ihåg att det här är ju lagstiftat det här är ju inget fritt val utan det här är någonting man alltid ska göra inom vård och omsorg socialstyrelsen har en föreskrift om basal hygien inom vård och omsorg och det är den som gäller och vi vet att det här är det viktigaste För att förebygga smittspridning, hmm. Dessutom är det viktigt att se över personalgruppen så att man organiserar på ett sätt att den person som får omsorg möter så få olika personer som möjligt och har man smitta till exempel på ett boende att det inte samma personal hmm jobbar med både smittade och friska eller o smittade kanske jag ska säga det här fallet, hmm dessut. Som hmm kan poängtera lite extra personalen ska jag också hålla avstånd till varandra så att man inte förrän smittspridning bland kollegorna i arbetsgruppen? Hmm? Sen har vi den frågan som har varit högaktuell länge. Hmm, om huruvida hmm munskydd eller vi ser skulle kunna fungera för att skydda mot smitta från personal till de personer som får omsorg. Där är en ganska svår fråga, hmm? Vi har tittat på kunskapsläget och det saknas vetenskapliga studier på det här området. Det är väldigt, väldigt skralt helt enkelt. Med ens hmm hmm. Men återigen är man då väldigt nära, väldigt nära ansiktet på dom här personerna. Och hmm. Även allt annat fungerar så att säga, så har vi tittat på om det skulle vara en möjlighet att lägga till om man ser att man man kan vinna någonting på det då och då så är det ju så här att det här är väldigt exceptionell situation. Hmm? Och man kan vidta då tillfälliga åtgärder som gäller enbart för den här smittan och inte generellt för luftvägs mitt år för då vet vi att dom här andra bas grejerna fungerar. Så att vi har undersökt det här läget och till det kommer att det finns ju också för hår att om man lägger till moment dom, inte till exempel följsamhet till basala hygienrutiner fungerar så väl så finns det också en risk för ökad smittspridning. Hmm, dels för att man liksom komplicerar läget lägger till nånting som man inte är van att använda. Man kan använda det fel. Om man. Tar extra mycket ansiktet till exempel. Det finns en risk för ökad smittspridning. Dessutom så finns det farhågor om hmm känslan med falsk trygghet att man kanske till och med börjar slarva med dom här andra väldigt basala delarna. Hmm, men under vår kunskap genomgång, hmm. Och trots det magra vetenskapliga underlaget så ser vi att om det finns väldigt bra strukturer på plats om basala hygien rutiner fungerar och man har arbetsmomenten när man inte kan hålla det här avståndet att han kommer väldigt nära ansiktet på den som blir hmm får omsorg eller få vård så kan man överväga att lägga till munskydd eller visir. Hmm, som en extra som ett tillägg som en extra åtgärd och det här hmm är förstås inget generellt som vi rekommenderar rakt av utan det här är ju en avvägning som man måste göra. Lokalt och utifrån dom förutsättningar man har och hmm lokalt och regionalt så finns det väldigt mycket kunskap bland smittskydds enheterna i varje region och vårdhygien. Enheterna att dom sitter på den här expertisen och kan hjälpa till hmm och handleda och guida i det här. Jag tror jag stannar där. Hmm? Då ska jag ta vid från socialstyrelsen. Malin grap, enhetschef för antibiotika vårdhygien på folkhälsan det härligt när det gäller äldreomsorg och kommunal hälso och sjukvård. Men vi vill också framhålla att det på många ställen fungerar bra. Hmm, om vi tittar på stockholmsenkäten så ser vi ju att hälften av boendena där inte har någon smitta och många boenden har ett fåtal smittade. Men sen finns det också boenden där det är problem och det måste vi naturligtvis fokusera extra på dom ställena där där det är problem och våra kontakter ute i landet. Vi har ju regelbundna avstämningar med, men med de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna till exempel. Då har vi ju också att det på många ställen inte finns smittade och att det finns fåtal smittade så att man behöver ha hela den bilden. Säg att allt är inte nattsvart även om vi naturligtvis ser väldigt allvarligt på den den situationen som är och det är förfärligt med dom som är smittade och hmm och förstås ännu värre för dom som har har avlidit av sjukdomen och vi behöver fortsätta och följa smittspridningen vi behöver förstå ännu mer om hur det utvecklas varför man får dom här större problemen på på en del håll hmm hmm och många av de som vi ser i statistiken Hmm, som avlidna nu dom smittades ju för ett antal veckor sedan och det har gjorts väldigt mycket i kommunerna sedan dess. Och på dom, inte minst på de ställen tror vi där den som har blivit drabbade, men också dom som inte har varit drabbade. Har du också haft mer tid på på sig att förbereda sig? Men naturligtvis kan mycket bli ännu bättre. Hmm, det vi har varit på för under flera år är ju de strukturella förändringarna som behöver göras när det gäller den kommunala hälso och sjukvården och det är ju ett mer långsiktigt arbete. Att stärka hälso och sjukvården i kommunerna och att också stärka samverkan med regionernas hälso och sjukvård. Hmm, det behövs, hmm? Vi. Tas åtgärder men det finns ju också sånt som vi behöver jobba med här och nu och det gäller ju som vi har varit inne på här tidigare förstås hygienrutiner och där ser vi ju att det är en kombination därav ledarskap och träning och utrustning som måste finnas på plats för att man ska lyckas där hmm vi har ju också mycket kring bemannings frågorna som en utmaning i kommunerna och särskilt med tanke på att det är skört när det gäller hälso och sjukvårdskompetens så att vi på ställen där man har haft hög Sjukfrånvaro och särskilt bland dom, sjuksköterskor och hälso och sjukvård. Kompetensen så har det varit en utmaning att hantera det på boendena och i verksamheterna och där är det förstås viktigt att planera för om vi får får får en ny våg eller får får att smittan flyttar sig till andra delar av landet. Hmm. Och från socialstyrelsens sida så jobbar vi mycket med kunskapsstöd och det gör vi ju ihop med sveriges kommuner och regioner. Till organisationen som emma representerar, men också med enskilda kommuner och regioner och den kunskap styrnings organisation som finns uppbyggd. Hmm och vi har ju tagit fram flera kunskapsstöd om arbetssätt för att hindra smittspridning och det handlar ju mycket om att ge ge tips där om hur man kan undvika onödiga kontakter hur man kan jobba mer med med digitala verktyg och hur man kan separera personal och patienter för att skydda dem som inte är smittade från smitta så att det finns mer såna kunskapsstöd från oss och vi jobbar vidare i vad utifrån de behov som finns Ute i verksamheterna hmm och sen har vi jobbat väldigt mycket med utbildningsmaterial, bland annat introduktionsutbildningen hmm som vänder sig till dom som inte har färska erfarenheter av att jobba i hälso sjukvård och omsorg. Och det är också ett sätt för att att vi ska bidra till att underlätta personalförsörjningen förstås, men det finns mer som vi ska jobba med också och jag tror att det handlar väldigt mycket om nu att omsätta. Kunskapen till praktisk handling, inte minst när det handlar om basala hygienrutiner na. Det finns ofta kunskap, men sedan är det utmaning i verksamheten att faktiskt omsätta det. Att att få en god följsamhet. Och det är ju förstås jätteviktigt som vi har varit inne på tidigare. Ja, det var alltså i ren nilsson carlsson från folkhälsorådet på socialstyrelsen. Jag ska kunna bestämmas bak. Nu applicerar från sveriges kommuner och regioner för äldreomsorg ta vid där myndigheterna lämnar sina rekommendationer och kunskapsstöd. Hmm nu när folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer med den senaste kunskapen om coronavirus ut. Hmm. Den här frågan om utrustning och hur den ska användas för att skydda brukarna, den har ju som sagt diskuterats väldigt mycket och varit mycket i media. Vi tycker därför att det är positivt att det nu kommer en rekommendation från folkhälsomyndigheten så att socialchefer medicinskt ansvariga sjuksköterskor chefer inom äldreomsorgen har någonting att luta sig mot när dom tillsammans då med smittskyddsläkarna lokalt och den regionala vårdhygien kompetensen när man ska försöka tänka ut hur man på bästa möjliga sätt ska minska smittspridningen och då är det viktigt att det finns den här typen av tydliga rekommendationer som är så tydligt det kunskapsläget Hmm vi ser ju nu att i värmlands län så har man gått före det fattade man under veckan beslut om att man ska använda visir i allt patientnära arbete inom äldreomsorgen och inte minst därför så är det viktigt att du då kommer en tydlighet på nationell nivå så att kommunerna vet vad dom har att luta sig mot sen tänkte jag också berätta lite om hur man arbetar i den här extremt pressade situationen som nu befinner sig i kommunerna jag vill börja med att understryka att kommunerna tar verkligen det här allra största allvar och man gör det Hmm vi måste ju börja med det här som nu har understrukits du har folkhälsomyndigheten och av socialstyrelsen att det är dom basala hygienrutiner som är grunden det här måste fungera i alla verksamheter och man måste ha den kunskap man behöver och man måste ha den utrustning man behöver för att kunna sköta det här både för att kunna skydda sig själv och för att kunna skydda de brukar man möter och här gör nu kommunerna väldigt stora insatser och säkerställer det här området Var inne på här att man har tagit fram utbildningar. För 4 veckor sedan var det väl den här utbildningen som socialstyrelsen då uppdrog åt K i att ta fram den digitala utbildningen om basala hygien rutiner? Den rullades ut och på dom här 4 veckorna så har 120000 personer gått. Den här utbildningen är ett enormt lyft för den här kunskapen och jätteviktigt för att man ska klara det här. Socialstyrelsen pratade i tisdags informationspaket som skickas ut till. Jag tror att det är ungefär 8000 enheter omvårdnads enheter runt om i sverige för att stärka kunskapen om basal hygien. Det är också någonting som vi som organisation, sveriges kommuner och regioner, men också fackförbundet kommunal har varit med och diskuterat med myndigheten för att få till stånd. I sveriges 290 kommuner jobbar man intensivt för att minska smittspridningen på sig och försöka hindra vidare smittspridning och dom rapporter. Vi får från socialchefer och från medicinskt ansvariga sjuksköterskor är att en av dom här sakerna som beskrivs som viktiga, det vill säga samverkan med regionerna, fungerar bättre nu än någonsin tidigare. Man får väldigt bra stöd av smittskyddet om man lyckas också jobbar väldigt bra tillsammans mellan kommunerna och regionens primärvård det. Faktiskt behåller den här förbättringen som vi har uppnått ett annat viktigt område är just det här att kunna skilja för att på dom som är smittade från dom som är o smittad om vi ska kalla det så hmm och där ser vi att man är flera kommuner nu har fått tillstånd så kallad kort vård man har startat kort tids temporära korttidsplatser där patienter som kommer hem från sjukhuset men fortfarande bedöms som smittade kan vårdas innan man kommer tillbaka in på sitt normala Man också riggat mobila team som kan komma hem till personer som har KV 19 den som vårdas i hemmet och säkerställer att man då bara vårdar patienter som har vid 19 och inte då går mellan dom som har gått vid 19 och dom som inte har det här är också något vi ser har byggt en ökad trygghet i personalen för dom som gör det här regelbundet blir också säkrare på vad det är man ska göra för någonting så det bygger både en minskad smittspridning det Vill säga testning av personal är en extremt viktig insats det kommer upp här tidigare och det är någonting som är viktigt för att man ska ha koll på personalen som chef vet att man inte har smittad personal och där ser vi nu att hmm i region skåne börjar man i dag med bred testning för att säkerställa att man vet det här och det är också extremt viktigt att man har rutiner för att säkerställa att man inte går till jobbet med minsta symptom Väl medvetna om och region i kommunerna men också väl medvetna om att det finns brister det finns brister i hur man följer dom basala hygienrutiner na det finns brister i tillgång på den utrustning man behöver hmm och det är självklart att det är en stor utmaning när det men det är så det finns mycket mer att göra och krisen är på inget sätt över som ni hör så är det många kommuner som har på sina äldreboenden det Titan och framförallt så är det många som nu lyckas få smittan att minska med dem strukturerade och åtgärder man gör och just det här som man har varit inne på här det viktiga lärandet vi säkerställer att man har plattformar där man möts socialcheferna möts den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har möts och de som är chefer inom äldreomsorgen kan mötas och utbyta erfarenheter så att man lär av de länder kommunerna har Tidigt och det är något av det vi tror det absolut viktigaste just nu så att sammanfattningsvis så gör det gör det väldigt stort arbete ute i kommunerna och det är viktigt att man nu också genom den här rekommendationen får ytterligare ett verktyg för att verkligen kunna bekämpa smittspridning inom äldreomsorgen Ja du emma spak, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg vid sveriges kommuner och regioner, gör så här att vi kopplar upp vår reporter petra hopp nu varje år som följer de här presskonferenserna har gjort så de senaste veckorna att du skyddar dom äldre har ju varit ett huvudtema idag petra, eller hur? Ja det stämmer och här säger ju folkhälsomyndigheten att hmm ja man går ut men någon form av rekommendationen gäller hur man ska skydda hmm dom som ger vård till äldre man kan överväga att använda ansiktsskydd eller visir men det här är ingen generell rekommendation hur ska man tolka den nej men det här är ju någonting som har det varit väldigt omdiskuterat hur ja men hur ska vård och omsorgspersonal skydda sig och det har sett olika ut i olika kommuner och ingen har riktig Hmm. Fått klara besked om vad det är som gäller och det har ju såklart skapat en stor osäkerhet. Och idag har då så presenterar folkhälsomyndigheten rekommendationer till vård och omsorgspersonal. Eller hur ska man göra för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen? Och det? Igen det här att personal ska stanna hemma om man är sjuk det är basala hygien regler som ska följas i 1:a hand och man måste också organisera vården på så sätt att det kanske inte är samma personal som jobbar med smittade och icke smittade personer till exempel och även personalen ska vara noga med att hålla avstånd mot hmm till varandra för att inte riskera att sprida smittan i personalgruppen sen kommer ju den här svåra frågan då som du tog upp här med munskydd och vi säger och man landar då i den här rekommendationen att om Man då uppfyller alla de här basala hygienrutiner na rutinerna i 1:a hand så kan man överväga att lägga till munskydd och visir vid väldigt patientnära arbete men då ska det användas som ett tillägg och det här är då inget generellt som folkhälsomyndigheten rekommenderar utan det blir ändå upp till varje kommun eller varje boende att ta det här beslutet som jag förstår det som följer vårdfrågor tänker du att det här fungerar II verksamheter i praktiken är det tydligt nog Man landar lite i ungefär samma känsla av att sakna ett tydligt besked som tidigare när det är återigen då. Hmm, blir upp till verksamheten att avgöra om om personer. Skidor vi ser jag tror att många hade efterlyst kanske ett ja eller nej på den frågan eller i vilka situationer man skulle använda hmm munskydd och vi ser till exempel att det fortfarande nu blir hmm ja en osäkerhet och det här har ju såklart också en osäkerhet och rädsla i personalgruppen på hur de klipper ledningen till dig men jag är vi vi hoppas att det fungerar men en kvar där under tiden så kan jag ju berätta att antalet avlidna i sverige nu Bekräftat avlidna har passerat 3000 3040 personer och det är en ökning med 99 personer hmm det senaste dygnet. Petra, vi hörde ju anders tegnell här inledningsvis att allt fler som testas positivt i sverige kommer från sjukvården där tester görs i större skala och det här är ett gott tecken. Så uttryckte anders signell det här, hur ska man tolka det där? Ja det ska man ju tolka som att den här att att antalet fall kanske inte minskar så mycket då som som man kanske tänker i och med att vi pratar om att vi har passerat den värsta toppen här men då handlar det om att många av de här nya fallen är då personalgruppen som man inte har testat tidigare och den här personalgruppen testas ju inte för att dom är så särskilt svårt sjuka utan här handlar det ju i stället om att testa personal för att dom ska kunna veta om de kan gå till jobbet eller bara ha Tack så länge ekots reporter petra ihop. Hmm, du har hört en sändning från ekot där det handlar om korona läget i sverige just nu. Vi fortsätter den här sändningen i appen sr play och på sverigesradio. S e producent har varit anton karlsson och tekniken har skötts av jerry henne än och i studion finns jag som heter jakob richardson. Och vi rullar vidare i appen sr play och på sverigesradio. SE och fortsätter att lyssna på den presskonferens som fortfarande går inte så bra som man skulle önska att det var men det sker en successiv förbättring men det kommer ju mätning i mars var det väldigt som inte var så positivt eller när det kom en det kom en mätning av precis som säger att nu ska vi se så jag säger rätt här att 60 procent men det är man mäter då det måste jag också säga den som kom Dom äter man bara i sjukvårdande insatser, ganska smal mätning och svårt att dra jättemycket slutsatser för helheten, men den visar den visar på att det finns en stor behov av stor förbättring. Jag har svensson aftonbladet. Ni säger att man kan överväga att lägga till lunch. Det låter lite otydligt tycker jag. Kan inte vara tydligare. Ska man använda det ska man inte använda. Ja men det är faktiskt väldigt viktigt därför att det här är inte att generella åtgärder inte det här som är lösningen vi ser eller munskydd är just detta tillägg och att försöka gå genvägen genom att lägga ett sig att alla ska ha munskydd eller visir det är inte rättvist mot dom som faktiskt jobbar på att försöka förbättra basala hygienrutiner och dom åtgärder som vi vet är de absolut viktigaste för att bekämpa smittspridning det ingen risk att arbetsgivare struntar bara i det här att eftersom det varit så tydliga Det är ju en avvägning som måste göras lokalt vika vi är ju inte där ute och det är ju till det som kommuner regionalt stöd från smittskydd och vårdhygien kommer att kunna bistå med dagens nyheter hmm också en fråga om munskydd då som det har varit ett väldigt stort intresse om på på vilken nivå ska man först ska man fatta beslut om det ska användas är det på respektive hmm vårdinrättning eller boende eller på i kommunen eller hur Här finns det ju ingen inget beslut om eftersom det här handlar om smittskyddsåtgärder det här är ju inte då utifrån er rekommendation nu en åtgärd som handlar om om att personalen inte ska bli smittad utan i det här fallet så pratar man om en rekommendation som handlar om att man i personalen inte ska smitta brukarna och då blir det ju mer än en diskussion en medicinsk diskussion och som ni säger man behöver koppla in det lokala smittskydd och vårdhygien kompetens och göra ett övervägande av det här ihop med då alla dom 2:a åtgärder som man behöver göra för att säkerställa att man inte smittar Brukarna? Är det här rådet tillräckligt tydligt för att man ska förstå hur det ska tillämpas. Jag tror att som med alla såna här råd som inte dom har inte hundra procent men så är det med mycket mycket rådgivning som är medicinsk att den är inte hundraprocentigt ja eller nej utan det måste göras en över en avvägning och tillsammans med de 2:a åtgärderna och jag tror just det som är viktigt att ni har understrukit här som man har sagt här det är ju att man behöver göra det här ihop med den kompetens som finns lokalt och titta på vad dom 2:a förutsättningarna är allting annat på plats som behövs för att man ska skydda mot smitta Och då kan man göra det här som ett tillägg och till det tror vi just att det är viktigt att man har gjort ett klarläggande runt vad finns det för kunskap runt det här också understrukit att man behöver ha med sig smittskydd och vårdhygien kompetens in i beslutet sveriges television ja karin airaksinen sveriges television och jag har en fråga angående dom här riktlinjerna och den här utbildningen som vi tar fram nu hmm jag tänkte att innan vi hade en smittspridning i sverige så såg vi i italien att det var många avlidna och det berodde på att smittan kom in på äldreboenden Jag har för mig att folkhälsomyndigheten och sa att det var liksom väldigt viktigt att skydda äldreboenden och nu kommer riktlinjer och nu kommer en utbildning trots att vi visste att det fanns brister i basala hygienrutiner hur ser ni på det vad varför kommer det först nu men vill svara ja men det är inte en riktig bild utan hmm i mars så fick vi uppdrag och börja ta fram information till personal och ta fram utbildningar så att det har lanserats fort Löpande sedan början på mars olika stöd till kommunala verksamheter så att och sen så bygger vi på det hela hela tiden med nya stöd utifrån hur situationen utvecklas och de behov som vi som vi möter ute i verksamheterna innan smittan kom in i sverige tänkte vi att det var en bra situation då. Hmm? Du då skulle jag säga att då jobbade vi ju mer dom långsiktiga frågorna och hmm kring att stärka den kommunala hälso och sjukvården hmm på det mer strukturella planet naturligtvis så vi har haft ögonen utifrån patientsäkerhet perspektivet att man behöver förbättra dom basala hygienrutiner det har vi pratat och kommunicerat under under lång tid så att sen så blev det ju mer akut när smittan väl kom till sverige och att det Det blev en samhäll smittad och då hamnade det ju ett lite annorlunda läge hmm tv fyra vi måste gå vid hmm jag vet inte om det är socialstyrelsen eller folkhälsomyndigheten som ska svara på det här men hmm den här bilden som kommer av att det är ett utbrett problem inom äldreboenden hmm samtidigt som det är många äldreboenden som sköter det bra säger ni också och det minskar på många håll är det så att problem men snarare i koncentrerad koncentrerade till ett färre antal boenden där man Har misslyckats i större skala, så att säga. Jag tycker att det är svårt att säga det i dagsläget om det beror på att man har tur att man inte har fått in smitta eller om det beror på att man har varit skicklig jag tror att det kan vara en kombination ibland jag tror vi behöver lära oss mer om sjukdomen men jag tycker det är viktigt att man har den här bilden att det ser väldigt ojämnt ut att det finns boende när man inte har smittat men sen finns det också dom där man har stora problem men är det ett strukturellt problem kan jag kan man fråga sig eller är det mer ett lokalt problem Det finns ju sådana hypoteser som man kan behöva titta mera på om det är så att man på boenden där man har mer hälso och sjukvårdskompetens till exempel har klarat sig bättre det är ju en sådan hypotes som man skulle kunna titta på hmm och det kan också ha att göra med att när budskapet tydligt var att man skulle stanna hemma vid minsta symptom så drabbades många verksamheter av väldigt stor personal frånvaro och det var naturligtvis en utmaning om det då var nyckelpersoner i verksamheten som inte kom till jobbet Och kunde instruera övriga medarbetare och så vidare så att det kan finnas lite olika aspekter som har gjort att det har utvecklats olika på olika verksamheter. Sen finns det ju naturligtvis också särskilda utmaningar inom demensboenden och där har vi ju tagit fram särskilda stöd utifrån hur man bedriver en en bra och verksamheter inom den. Ja till folkhälsomyndigheten. Om jag såg rätt så var det noll på den uppskattade statistiken om avlidna då en noll personer under 19 år igår var det ett betyder att man har fastslagit och att kor inte vara rädd för saker. Det här är yngre barn är som de nämnde igår. Hmm nej det är jag hmm det kommer inte att hålla landa förrän vi ser dödsorsaksintyg det är inte riktigt det är en bok fall definition när man hamnar med dom här är ju att man har ett positivt prov tagit sen måste ju det till en medicinsk bedömning om det här sjukdomen var den som orsakade döden om det fanns 2:a orsaker som var starkare och det är inte det är inte vi som hanterar frågan egentligen utan det är hantera ju sjukvården i 1:a hand och sen kommer det ju dödsorsaksregister på socialstyrelsen Så att vår statistik är inte menade att läsa på enstaka fall och det är därför vi inte heller kommentera enstaka fall, utan den är ju en bild av helheten. Folksporten jag kan komma tillbaka nej den kommer att ligga kvar för den uppfyller dom kriterierna visst är det för att den ska räknas i vår statistik och vi är medvetna om mig till vår statistik finns ett antal personer som har haft den här smittan och dött med smittande inte av den hmm men det är vi tycker det är viktigare att gå åt det hållet är något hmm att vi verkar få dagens ett sätt där finns med på länk hej cam linderoth på dagen sätter det här en fråga till folkhälsomyndigheten det talas ju mycket om att skyddsutrustning som munskydd eller viss vi kan Invaggas i falsk trygghet och att det här leder till att man slarvar med andra är viktiga rutiner. Finns det några studier eller annat kunskaps under lång som visar att det faktiskt jesu? Nej, det gör det inte. Hmm? Man kan också spekulera i om det här skulle kunna ge en trygghet så att man faktiskt känner att man kan fokusera på det som är viktigt. Basala hygienrutiner och så vidare så att det är en farhåga som har kommit upp för jag har ju stämt av och haft väldigt mycket dialog med experter på det här området, både inom och utom vår myndighet så att det är någonting som har kommit upp, att man har diskuterat den risken som man är orolig för. Okej, sen har vi psg eller i mj. Jag vet inte om det engelska eller svenska. Ja, hör ni mig, ja. Mysiga fram pg uplay migrationsverket har inte fattat något beslut om att stoppa återvändandearbetet. Ni behöver inte kommentera enskilda ärenden, men hur ser folkhälsomyndigheten för utvisningsbeslut för personer över 70, alltså riskgrupp som ombeds att lämna landet omedelbart under corona pandemin? Nej, vi har ingen åsikt i den frågan som sagt var, det är ju nånting för migrationsverket att besluta under vilka omständigheter som personer kan behöva lämna landet. Men hur kan en påvisning påverka den nämnda riskgruppen? Det är den bedömningen görs av migrationsverket om en utvisning kan påverka negativt på visit så det är liksom ingenting. Vi är inblandade i. Tack har vi någon till fråga här inne? Ja, just det där. Karin adelsköld p 4 stockholm det är till msb kul grej där med instagram att ni ska ha artister som hyllar nästa vecka men ni har 3776 följare bara av 150 kom nu för 5 minuter sedan. Hur tänker ni att vi ska nå ut? Då hoppas vi att vi uppmärksammas i bland annat p 4 så att det blir lite fler än dom där 150 som tillkommer. Jag hade en till fråga, ursäkta det. Nej, det är ingen fara, det räcker. Ja, jag passar på att ta en snabbtur till msb är ett medskick från en annan reaktion på SVT hmm och vi har uppgifter om att gen testerna näs pinnarna som kollar om du är sjuk i kol vid 19 just nu saknas varför? Jag har inget svar på den. Det kanske kan passa till socialstyrelsen, hmm? Jag tror inte att det är slut. Hmm? Vi har på folkhälsomyndighetens uppdrag beställt extra. Jag vet att både regionerna göra så att det hmm, det tror jag inte är sant. Bra då tror vi inte har någon fler fråga då gör vi oss redo för individuella intervjuer utomhus ja fråga ståndarna på presskonferensen uppdatering en kring krona läget i sverige i slut nu bland annat har folkhälsomyndigheten har gett en rekommendation när det gäller skydd inom vården och budskapet var att man kan överväga att lägga till munskydd eller visir som en extra åtgärd för att hindra smittspridning men det är då en avvägning som man ska göra lokalt och ut Utifrån dom förutsättningar som finns just där? Ja mer, om detta lär vi kunna återkomma kring i våra kommande sändningar och på sverigesradio.se den här sändningen producerades av anton karlsson, tekniker. Det var ger henne den och jag heter jakob richardson.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location (GPE)