Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Tegnell: 2,769 confirmed deaths in Sweden

Ekot - måndag 4 maj 2020

In Sweden, there is a declining trend in the number of new admissions to intensive care. But the situation remains heavy for health care, says state epidemiologist Anders Tegnell in The Echo's live broadcast.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

This is the echo that broadcasts live when the public health agency now gives an update on is the spread of coronavirus seen in Sweden. My name is Jakob Richardson and I will be with your IP one until just before 3:30. Then we will get a comment and analysis about what we hear here from the authorities on the spot and there is, among other things. The Public Health Agency, which is head of the Department of Microbiology right now in the background, do you have the conditions for this press conference? Eight. We hear more about the participants that make us hand over to the press conference. There will be time for questions for the entire group when the presentation is complete. There will also be time for individual interviews afterwards. I hand over to Anders Tegnell starting as usual with the global situation that continues in much the same way. Hmm continued reconciliation in Europe which is now down to about a third of all cases in the world. Have quite a few cases, although there are quite a few countries reporting a reconciliation of their depression, we are now up to almost 20 3000 cases. Very the last few days. But it's the way it is. As for the caregivers, the situation is a little more clear. I kind of had a slowing trend for quite some time now. Hmm, who wants maybe also gradually anyway. Cared for in this disc of line on the day as usual so is this lag that is about a week before we get in all cases. Hmm, again it's quite a small number of cases today. Hmm, but even now I see that we wait some day and see if somewhere. Hmm, then we will of course now talk a lot about nursing home laser has taken me a couple of pictures if this is now looking down in the crime the bluish percentage of cases throughout Sweden when it comes to nursing homes. Compared to the total number of cases so that when we look at the whole of Sweden, it is quite a large percentage. It's not a huge percentage. It gets much bigger when you look at only the Stockholm area, we have looked at how many cases have nursing homes in the whole country? Hmm, the small part are those that come from Stockholm and the yellowish hmm. Per will talk more about it. We have succeeded so far in keeping it under the health care capacity and it is important to continue to stay here so that we can continue to have good health care as hmm. Besides, can of course hmm hmm hmm. And keep thinking about them being common. Farm to stay at home if you are sick? Even at the slightest symptom? It becomes more and more obvious that you can have very many different types of symptoms right at the beginning of it can be very mild so feel free to stay home one day just in case, protect them or over 70 years. No visits as you know, hmm. Background malin, do you? Hmm? Since we have after all seen the unwanted wide spread in nursing homes and not least then in the stockholm area so far, we at the Public Health Agency are working to look further at what different aspects of care for the elderly. What's going on? Collaborated with region stockholm and region sörmland with a survey that has gone out to the nursing homes so it should now per follin from Stockholm and Maria. But from Sörmland present the results from their respective regions. And I always come back. Oh, please. Hmm, this picture shows cases so on the seine have special accommodations for the elderly that have been found from week 12 onwards. We had the 1st case in Stockholm on 20 7 January and then the infection tracking focused mainly on people who have been abroad. In nursing homes and March 17th in the 1st case in week 12. Then we noticed a gradual increase where the number of cases per day and in week 15 just before the Easter weekend so we had noticed this so much that we contacted authorities we are contacting the organization in Stockholm and we had to do something to get one. The picture as I said, then we have seen a gradual decline. These are tools that we chose to develop. It was a so-called online survey that contained 37 questions. Hmm, it was directed towards the business to medically responsible nurse and operations managers. Hmm. During the Easter weekend from the 10th long side to the Wednesday the week after it was addressed. We do not know exactly mention the speech because we did not have a good list exactly of who was responsible at the respective properties and hmm, but we had different contacts. We sent out. Hmm. The results

Audio

Transcription

Sentiment: 51,08 %

Det här är ekot som sänder direkt när folkhälsomyndigheten nu ger sig en uppdatering kring är spridningen av coronavirus sett i sverige. Jag heter jakob richardson och kommer vara med er IP ett fram till strax innan halv tre. Då ska vi få en kommentar och analys kring det vi får höra här från myndigheterna på plats och finns det bland annat. Folkhälsomyndigheten som är chef för avdelningen för mikrobiologi just nu i bakgrunden så har ni förutsättningarna för den här presskonferensen? Åtta. Vi får höra mer om deltagarna som gör så att vi lämnar över till presskonferensen. De kommer finnas tid för frågor till hela gruppen när presentationen är klara. Det kommer också finnas tid för enskilda intervjuer efteråt. Jag lämna över till anders tegnell börjar som vanligt med den globala situationen som fortsätter på ungefär samma sätt. Hmm fortsatt avstämning i europa som är nu nere på ungefär en tredjedel av alla fall i världen. Har rätt många fall, även om det är ganska många länder som rapporterar en avstämning av sin depression så är vi nu uppe i nästan 20 3000 fall. Väldigt de senaste dagarna. Men det är som det är. När det gäller ivar vårdare är situationen lite mer tydligt. Jag liksom haft en avtagande trender ganska lång tid nu. Hmm, som vill kanske också successivt i alla fall. Lite grann börjar märkas i sjukvården trots det så är det. Vårdas i this skiva av lina på dag som vanligt så är den här eftersläpningen som är ungefär en vecka innan vi får in alla fall. Hmm, återigen är det ganska små antal fall idag. Hmm, men även nu ser jag att vi avvakta någon dag och se om någonstans. Hmm, sen kommer vi ju nu att prata mycket om äldreboende laser har tagit mig ett par bilder om det här är nu ser nere i brottet det blåaktigt andelen fall i hela sverige när det gäller äldreboende. Jämfört med det totala antalet fall så att när vi tittar på hela sverige så är det en ganska stor andel. Det är inte jätte stor andel. Den blir betydligt större när man tittar på bara stockholmsområdet har vi tittat på hur många fall har äldreboende i hela landet? Hmm, den lilla delen är de som kommer från stockholm och den gulaktiga hmm. Per kommer att prata mer om det. Hmm. Men tillbaks till den klassiska budskapen att gälla, hålla ned när kowa. Vi har ju lyckats så här långt med att hålla den under sjukvårdens kapacitet och det gäller att fortsätta att ligga kvar här så att vi kan fortsätta ha en bra sjukvård som hmm. Dessutom så kan ju hmm hmm hmm. Och fortsätta tänka på dem är gemensamma. Gården att stanna hemma om man är sjuk? Även vid minsta symptom? Det blir mer och mer uppenbart att man kan ha väldigt många olika typer av symptom alldeles i början av det kan vara väldigt lindriga så stannar gärna hemma en dag för säkerhets skull, skydda dem eller över 70 år. Inga besök som ni vet, hmm. Bakgrunden malin, vill du? Hmm? Eftersom vi trots allt har sett den oönskat stor spridning på äldreboendena och inte minst då i hittills i stockholms området så har vi på folkhälsomyndigheten arbetar med att titta vidare på vilka olika aspekter av äldreomsorgen. Vad är det som har hänt? Samarbetat med region stockholm och region sörmland med en enkät som har gått ut på äldreboendena så den ska nu per follin från stockholm och maria. Men från sörmland presentera resultaten från sina respektive regioner. Och så återkommer jag alltid. Varpå tack. Hmm, den här bilden visar fall så på särbo har särskilda boenden för äldre som har konstaterats från vecka 12 och framåt. Vi hade i stockholm det 1:a fallet 20 7 januari och då inriktades smittspårningen framför allt på personer som har varit utomlands. På äldreboenden och den 17:e mars så i 1:a fallet i vecka 12. Sedan så märkte vi en successiv ökning där antalet fall per dag och i vecka 15 strax före påskhelgen så hade vi uppmärksammat det här så mycket att vi tog kontakt med myndigheter vi har kontakt med organisationen i stockholm och vi var tvungna att göra något för att få en. Bilden som sagt, sen har vi sett en successiv nedgång. Det är verktyg som vi valde att ta fram. Det var en så kallad webbenkät som innehöll 37 frågor. Hmm, den riktades mot verksamheten till medicinskt ansvarig sköterska och verksamhetschefer. Hmm. Under påskhelgen från den 10:e långsidan till onsdagen veckan efter den riktade sig till. Vi vet inte exakt nämna talet därför att vi hade ingen bra lista exakt över vilka som var ansvariga på respektive boenden och hmm, men vi hade olika kontakter. Vi skickade ut ifrån. Hmm. De resultaten som i dag kommer att läggas ut nu i denna stund så läggs de publika på hmm hemsidan. Stockholms läns landsting och förlåt hmm enkäten delades det även med region sörmland och dom kommer att redovisa sina hmm. Boenden utan positiva fall med koi 19 och försökte där och se om vi kunde se några skillnader. Det visade sig att det var väldigt små skillnader mellan boendena och i de fall man uppmätt en skillnad så var det svårt att ta något orsakssamband. Den här bilden visar hur pass hmm. Personer som vistas i den här boendeformen att de många har en kognitiv dysfunktion och kan ha svårt att ta sig till hmm information, hmm. Och som sagt, det här är då bilden som vi fick från verksamheten. En annan fråga som också ställdes till var man hade haft personal med symtom och där såg vi en liten skillnad, hmm, 18 procent sa att han hade det på boenden med ko vid 19 och färre och på jorden utan korg 19 och exakta orsaken till detta? Vi kan inte säkerställa att det rörde sig om orsaken till hmm. Sjukna på ett pass och därigenom kanske tvungen att stanna kvar. Det fanns flera anledningar till det, men det var ändå en viss skillnad. Men att det förklarar spridningen har svårt att dra slutsatser om det här är en kort sammanfattning av åtgärder som gjordes väldigt mycket har gjorts och väldigt, väldigt snabbt. De här boendena får ställa om sina rutiner och där visade ett antal åtgärder. Skedde redan under påskhelgen med filmer, cyklister, hmm och bland annat så skickar det även ut skyddsmaterial redan under påskhelgen. Hmm, man har försökt begränsa rörligheten på boendena såtillvida att hmm personal inte skulle gå runt mellan olika avdelningar. En avdelning. Faller nästan en vecka innan så hade väldigt många boenden infört. Hmm ska se besöks restriktioner gentemot anhöriga, måltider. Det togs upp som ett exempel man kunde vidta åtgärder, aktiviteter i grupp, digitala lösningar för att begränsa kontakter och hmm, mycket högre utsträckning. Personer som har behovet av vård och det är dygnet runt verksamhet ställer behov vad gäller kontinuitet. Det kan vara svårt att isolera en person på ett boende av olika anledningar. Och hmm, det här är i princip sjukvård som bedrivs i brukarnas hem, vilket också ställer speciella krav. Kommer att fortsätta i olika former och vi kommer att göra en analys. Maria, nu är det din tur? Ja, skiftar bilder åt mig åt dig när du säger till jag var fin tack, jag skulle vilja se bilderna också så blir det ännu lättare 1:a bilden. Vilka verksamheter och så vidare. Ja, jag tror jag skulle få se mig själv med att ta det härifrån. Jag har svarat. Enheter utan fall och 14 verksamheter med fall. Sen är det också sex verksamheter som inte har svarat om de har faller inte av dem som har haft fall så är de allra flesta 76 procent som har haft det på en enhet. Nästa bil, tack. Och det är ju sånt här var inne på många åtgärder som man behöver fundera på. Hmm, i den här komplexa situationen. Men för att minska risken för smitta så behöver man ju också fundera på det här. Kanske redan innan man har fall en av de områden är just måltider och hur ser ut för sörmland för den delen? Om vi tittar på de boende som har svarat på enkäten? Till det kan vara att man håller större avstånd i boden. Man äter mindre grupper, man är mer noggrann med handhygienen innan man äter och så vidare. För de boenden som inte har haft fall så är det 66 procent som har vidtagit åtgärder kring måltidssituationen. Och här tänker jag att det är viktigt att tänka preventivt och att arbeta för att ha bra rutiner redan innan det finns fall på boendet och följa de allmänna rekommendationerna kring att hålla avstånd och handhygien och så vidare. Nästa bild? En annan situation är ju de gruppaktiviteter som finns på äldreboenden. Det kan exempelvis vara tidningsläsning, olika typer av gymnastik och motion bing och fika promenader och så vidare. Om vi tittar på hmm. Den vänstra boende. Aktiviteter och även här tänker jag att man är i aktiv och drar ner på aktiviteter när man får ett fall och det är ju givetvis ett naturligt sätt att reagera. Bland de boende som hade kvalgrupp aktiviteter så är det flera som anger att de har gjort begränsningar i aktiviteterna, till exempel mindre grupper med 2-3 personer som träffas. Att man håller ordentligt avstånd eller att man har aktiviteter och utomhus. Och det här är ju en svår tid som vi befinner oss i nu i särskilt för människor som bor på äldreboende, för vi ska komma ihåg att det här är inte ett sjukhus. Svara på utan det är ju de äldres permanent boende, miljö och för välmåendet. Så är det också viktigt till viss del med sociala aktiviteter. Så här får man väga risken mot smitta. Vill diskutera. Tack. Tack så mycket malin och sluta kan ju säga direkt när det gäller den här. Enkäten är den enkät som har gått ut till verksamhetsansvariga på de här boendena. Det vi håller på med nu. Och med sjuksköterskor på plats som jobbar i teamet på äldreboendet. Så där tror vi också att vi kommer få veta mer, för den kan jag ju alltid vara en enkät som vi kommer återkomma till vad vi hittar i den här lite djupare undersökningen. Men oavsett vad vi hittar där så vet vi. De är väldigt mycket kunskap kring hur man förebygger dropp och kontaktsmitta i vården och därför vill jag poängtera de här tre ganska enkla men ändå väldigt viktiga punkterna och per och maria vart inne på det här. Redan också att det är oerhört viktigt att personalen inte är på plats. Tiden för att komma tillbaka och att personalen faktiskt också verkligen känner att det är okej att stanna hemma, att det finns tillräckligt med personer på plats, att man inte går dit av lojalitet med sina kollegor utan nu är illojalitet med brukarna. Omsorgstagarna i det här fallet är det viktigaste. Det här är arbetsgivarens roll som är jätteviktig. Medarbetarna i mindre grupper dessutom är det så att man faktiskt har positiva fall. Att man då har brukar det som heter kort vård, att personal inte vårdar både sjuka och friska. Om företagare hmm och utöver det så är de oerhört viktigt att det finns förutsättningar för att följa basala hygienrutiner, för det är grunden för att förebygga smitta mellan patienter på ett boende. Precis som i vården och då är det ju förutsättningar både förstås i form av kunskap. Sedan kommer vi återkommer lite grann till vad vi hittar mer om. Det hittar nånting annat som vi också skulle kunna föreslå hmm. Vi har också gått ut hmm och fått efterfrågat. Har fått in en stor mängd goda exempel. Har jobbat med det här. Där det 1:a handlar just om hur man samarbetar i gruppen också just tittar på hur personalen också ska känna sig trygg. Det är klart att det finns mycket oro i det här också regelbundna avstämningar att man hittat strukturer för det här och påminna om rutiner och så vidare. Det är jätteviktigt att ha tillgång till. I specifika situationer och det är det. Vi har också sett på ett par håll att man har förändrat anställningsformerna just för att säkra en bättre kontinuitet och en större trygghet och minska personalomsättningen. Det som vi har att prata om idag. Hmm. Sensor som jag sa, så håller vi på med djupintervjuer. Vi kommer också att återkomma. Hmm, för att prata om. Vi ska ta fram en vägledning för ni vet att det finns redan en strategi för utökad provtagning och det kommer vi försöka gå lite på djupet och hur man kan använda den utökade provtagningen. De går vidare till nästa ämne. Karin malin nämnde så finns det en strategi för utökad kapacitet för provtagning och analys för förekomst att påvisa kom vid 19 och vi gjorde en uppdatering av den här strategin i torsdags som finns publicerad på vår webbplats. En del som tillkom i den uppdaterade versionen. Användningen av serologiska metoder för att påvisa att man har antikroppar, att man har genomgått en infektion. Det är ju ett hmm kunskapsläge som hela tiden växer för varje dag vad det gäller. Vad kan vi dra för hmm slutsatser från att man har genomgått en infektion? Hur påverkar det immuniteten? Och i förlängningen kan det påverka vår hantering av de individer, grupper och på nationell nivå. Hmm, utöver det för att förstå hur smittspridningen ut i landet och i olika grupper för att ändå samla ihop den kunskap som finns vad det gäller zoologisk analyser, alltså påvisning av antikroppar. Ni vet ju alla att den här infektionen bara har funnits i ungefär fyra månader, så det finns ju naturliga skäl till att vi inte vet hur länge antikropparna finns kvar. Men den här expertgruppen då? Det var, hmm professor gunilla carlsson, hedersam och professor johan albert och specialistläkare på karolinska institutet. Och det är som jag påtalade att kunskapsläget är under utveckling, men det är angeläget att tidigt sammanställa den kunskap som finns. Den här typen av tester har börjat användas och då är det viktigt att vi har en gemensam tolkning av resultaten av dem och det som vi ser det. Coronavirus där vi ser att det finns med stor sannolikhet kan man dra slutsatser baserat på dessa och att då ett påvisat immunsvar bedöms i ett helt eller partiellt skydd mot en klinisk sjukdom vid åter infektion. Att det är sannolikt att det förhåller sig på det sättet. Och att det finns många individuella skillnader och i nuläget så är det fortfarande tidigt i kunskapsläget så att det finns inget underlag i dagsläget för att dra slutsatser på individnivå att man kan på något sätt se sig själv som fullständigt immun och utsätta sig för situationer. På sikt hoppas vi verkligen att man får konsulat mellan nivåerna av antikroppar och nivåerna av skydd. Men riktigt där är vi inte ännu. Men ändå är det viktigt att sammanställa de vet det här kunskapsunderlaget publiceras idag på vår webbplats idag på eftermiddagen. E stanna kvar ni på scenen. Här kommer frågor senare, så vi försöker få plats allihopa. Då kan det komma från hela gruppen. Det här i ett gott som sänder direkt när folkhälsomyndigheten och flera 2:a myndigheter ger oss en uppdatering om coronavirus sett i sverige. Presskonferens som vi har blivit vana vid. Hmm. Vad är det det du tar med dig? Främst härifrån? Ja, kanske det här allra senaste man har pratat om nu. Karin tegmark wisell från folkhälsomyndigheten som berättade om ett uppdrag som man har gjort och gett några experter för att de ska titta efter hur det egentligen fungerar. Det här med min? Och bedömt i nuläget utifrån den ganska bristfällig kunskap som naturligtvis finns, eftersom det här är ett virus som bara funnits under fyra månader. Men med det sagt så har man ändå kunnat säga att om man har. Är du då immune är det så är det svaret kring det som är kanske får om. Man har ju sagt att det är troligt att man är immun, hmm? Eftersom man blir immun mot 2:a coronavirus som man genomgår. Därför har man trott att det här nya viruset. Genom, hmm poängterar man också vad är skillnaden där då att man inte med på individnivå så kan du inte nej, då kan du inte drar den här slutsatsen. Hmm därför att, hmm, man måste ha en större grupp för att kunna visa det här och individen är ju olika känslor för olika saker. Man har en medfödd benägenhet att bli mer eller mindre. Den är immuniteten. Egentligen finns och då har man sett att gradvis försämras. Den under 1:a året. Hmm, men även där behövs det mera studier för att veta vad som egentligen gäller. Ett annat tema har ju varit äldreboende. Vi vet ju att smittan har tagit sig in där och där har den också spridit sig och vi har många dödsfall det. Ton på just äldreboenden vad sa man där i den här enkäten? Ja, precis. Det var ju smittskyddsläkare då från stockholm och från sörmland som berättade om sina resultat av den här enkäten. En enkät som för övrigt inte ännu är avslutad. Det ska göra djupintervjuer med verksamhetschef för att med sjuksköterskor men. Eller hålla avstånd både i de boenden som har haft smittade och de som inte har haft smittade. Det var ungefär samma ganska låga procent som har lyckats hålla avstånd mellan de boende. Det är ett resultat. Hmm, hur ska man tolka det då? Att, hmm. Smitta, så är det ju ännu svårare att till exempel isolera en person. Hmm, kanske en person med kognitiv svikt än en demenssjukdom. Och det är också svårt att utöva sjukvård i vanlig mening. Hmm, därför att det här handlar om människors permanenta boende, säger ekots medicinreporter anna larsson fortsätter här sändningen i våra SON. Som har producerats av karin hellsten, tekniker, marie persson. Om vi fortsätter alltså i appen kring den presskonferens vi hör eller som fortsätter faktiskt vi gör så att vi återvänder till presskonferensen och då är det s bes svante verkar. Vi har flest av de svarande anger att de har förändrat. Tvätta händerna mer oftare undvik att skaka hand. Är de två beteendeförändringar som toppar med siffror runt 80 procent, men uthålligheten dag, hur håller människor i de här förrän beteende förändringarna? Enligt svaren? I den här undersökningen så gör man det. De håller större avstånd till 2:a butiker på restauranger och i kollektivtrafiken och det är fler som säger att de undviker att skaka hand och som undviker offentliga platser med många människor och som undviker att pussas eller kramas på ett område kan man se en rörelse i motsatt riktning och det är andelen som säger att de handlar mindre i fysiska butiker. Det är faktiskt. Observera också att det här ju är vad människor själva svarar om sitt beteende. Det finns förstås en risk att man bedömer sig själv lite väl positivt här och därför är de oerhört viktigt att nu hålla i detta. Fortsätta följa myndigheternas råd, fortsätta vara källkritiska, fortsätta hjälpa till och vara en del av lösningen. Härom i fråga josephi ekot i morse hade vi inslag om timanställda hmm på vår i äldreomsorgen hmm och hmm. I mars månad i år var ungefär 40 procent av alla inom den kommunala äldreomsorgen i stockholm. Den kommer från timanställda som inte kan rutiner som inte är utbildade. Hmm hur? Vad är reaktion? Jag tycker att det är viktigt att det kommer nog, inte bara från ett håll hmm och timanställda har ju också såklart rätt att få den utbildning som de kräver. Dinna vanligt och det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla i personalen, oavsett vilken anställningsform man har, har rätt utbildning och kunskap för att utföra det arbete man ska göra. Hmm. Kunna dra några konkreta slutsatser efter den här enkäten om har ni kunnat finna på internet? Speciellt problemområde eller så måste vi titta vidare på hmm det jag ändå tycker kan vara viktigt att poängtera det här som jag visa då som är så viktigt att genomföra det inte följs är i dag. Årliga mätningar och har gjort det i 10 år av följsamheten till basala hygienrutiner, hmm. Och där ser man ju att det finns ju inte en full följsamhet. The t be av fullsatt här idag. Vi får tänka på att inte ta för långa frågor till socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten och kommuner. Direkt efteråt även trumman. Får vi bjuda på maria klockan kl 15 är det en lokal pressträff i eskilstuna. Sörmland. Det tycker jag inte att vi kan uttala oss om. Det. Vi har hela bakgrunden och det finns så mycket där personlig integritet och annat som gör att man inte alltid det. Internt, hmm, hmm hmm, hmm. Jag sidor har vi spenderat. Hmm hmm hmm hmm. Hmm? En fråga från gp expressen under helgen det till anders tegnell under helgen samlades över tusen personer för en bilträff i lidköping och då var bland annat utanför ett äldreboende. Och hmm. Hmm? Rekommendationer när det gäller den här typen av stora folksamlingar och det är inte tänkt att han ska ta plats nu så att det det är inte bra. Hmm. Kriterier om det hade hänt nå, hmm, det mindre till mig via higher hmm number av dess en både andersson. Vi har via kollektiv är det dags, hmm, det för till dig så är det måste där var jag också. Hmm hmm hmm hmm. Kan det mycket snart är i ansiktet ett hmm hmm hmm. Staffan lindberg i aftonbladet en fråga till folkhälsomyndigheten björn eriksson på region stockholm gick jag ut och vädjade att man inte skulle bjuda hem vänner och att väldigt tuffa regler för hur vi får umgås är det som gäller. Står ni bakom där? Hmm? Det här med att minska sina sociala kontakter så mycket som möjligt på olika sätt och det är ju vara upp till var och en utifrån det här nu om verkar som vi har lagt på plats hur man väljer att tolka. Det har jag inte lyssnat precis vad jag har sagt. Jag har ingen åsikt om det är väldigt viktigt att vi nu att vi håller i våra sociala kontakter så mycket som möjligt. Hmm. Lägga så mycket ansvar på individen som möjligt och det är klart att det är den här personen som du ändå träffar varje dag så är det en aspekt i det här personer som du bjuder in från hela eller delar av landet är. Jag tycker att man måste komma tillbaka till det man måste försöka hålla ner sina nyheter. Finns med på länk. P tre ser jag där på bilden i alla fall hörde mig. Du hade en fråga. Verkar inte funka ljudet, dagens etcetera. Hej, som linderoth på dagens sätta här. Jag har en fråga till folkhälsomyndigheten och det gäller det här, hmm kring smittsamhet och symtom är inte minst i relation till det som diskuterats om äldreboendena i dag. Den tyska urologen christian brosten sade en intervju med the guardian förra veckan att nästan hälften av smittotillfället sker innan smittbärare själva utvecklat symtom och i dag äter på dig. Anders tegnell som att man ändå kan vara smittsam med väldigt små symtom och som jag uppfattade det här lite annorlunda budskap. Man har fått höra tidigare så jag undrar hur sen egentligen med smittsamhet och har? Harr kunskapsläget förändrats. Jag kunskapsläget nere när sjukdomen förändrades stadigt för att vi lär oss mer och mer, hmm, framförallt så lär vi oss att de 1:a symtomen kan vara väldigt vaga och det är därför som vi hela tiden har gått ut med budskapet. Känner du dig? Det är inte speciellt bra på morgonen så stannar hemma och hmm. Väg jag bussen sjön stevia, say jag tänkt mig vid människor som visar honom. Jag fick ingen glass. Hej, anna förtydligat i blekinge inledning kan vi ta med oss uppåt i stockholm. Jag ser fram dina kilo och jag. Vi hade kollektiv som paus från stockholm. Det är country från hmm hmm hmm osv. Så är det. Stenbergs grupps är ren från samma ärende sista penninglan men också investigation has been performed för att det var klart vilken presentation including alkohol från mig hospital i stockholm. Hmm it should att i mitt i stan. Aggregatet form har vi lockat sveriges starkaste has been performed en morgon var det international stad. Där får vi procent ihop polen och villkor på den. Kul hmm p. Tre nyheter, fungera mikrofon nu. Hör du mig nu? Jag var bra. Gjord ökningen verkar vara en riskfaktor för att bli allvarligt sjuk igår 19. Men samtidigt finns det en fransk studie som tyder på att nikotin kan hindra viruset från festa på cellerna. Hur ser folkhälsomyndigheten på den studien? När det gäller nikotin centura effekter inte så det 1:a vi som utan det är läkemedelsverkets för det blir ju läkemedelsfråga. Hmm hmm, ska man inte göra hmm, kanske inte så mycket i hmm hmm de här. Göteborgsposten en fråga till folkhälsomyndigheten tror, hmm. Nu pratar vi om vad vi lär oss mer om immuniteten och kanske smittsamheten också. Men vilka 2:a viktiga kunskapsluckor har ni avseende det här viset jämfört med 2:a? Hmm, men jag tror att det viktigaste är egentligen. Hmm, så att vi på lång sikt kan du hitta bättre metoder, framför allt för att skydda dem, de äldre och utsatta i olika skydds olika riskgrupper. För det kommer tror jag blir det den långsiktiga stora problemet vi kommer att ha ett skydd vid olika grupper och då är det viktigt att förstå. Hej, hmm. Johannes ledel AB. Hmm, ja, det är folket som det är nu så ser vi att 2:a delar av europa börjat öppna upp mer och hamnar i något slags. Light svenskt läget när man lyfter inte allting liksom. Hmm, vad? Jag undrar? Hmm. Dels hur ser man på den svenska strategin framåt? Hur länge kommer att ligga och hade det funnits en nytta när man tittar tillbaks med att ha med börja har gjort 2:a länder och sedan? Ja hmm. 1:a delen är en av de, så fungerar den svenska strategin är ju faktiskt en hållbar kan hålla på länge så vi behöver inte ändra hmm. Jag tror en av de stora nackdelarna som de 2:a länderna har nu. Det är svårt att ändra hmm hmm. Jag säga att det här med att gå ut hårt i ha väldigt stora konsekvenser för väldigt många olika sätt. Tv fyra accenture fyra hmm. KTH presenterade i dag sin studie där man ha ett hmm, hur många som haft smittan bland stockholm eller 10 procent, vad säger du om siffrorna ligger i linje med de hmm pratade om tidigare? Och att det var under vecka 15 så att det handlar om några veckor tillbaka i tiden så att det är inte helt orimligt att det ligger på 10 procent. Sedan handlar det mycket om metoden också som framgår i kunskapsunderlaget att det finns väldigt olika metoder och de har olika känslighet. Den metoden som använder har ju rapporterat det. Modelleringar för att att det ligger ändå i rätt storleksordning jämfört med dem modelleringar vi har. Men som sagt var vi återkommer också med den här nationella analysen där vi samlar in blodprover varje vecka och följer över tiden. Då får vi ett bättre statistiskt underlag förändringar. Transporter från och med den 11 Maj. Det är väldigt många som har det i frankrike. Ser ni här också? Hmm, hur det gick till? Det ska det bli. Det är så småningom tror det är för att skydda någon från att bli sjuk också. Den typen av enkla matcher. Den är obefintlig. Hmm. Någonstans i världen däremot så kan det möjligen ge ett visst skydd, säger en del studier som är svåra att tolka för. Det har inte handlat om kommunikation utan att det är hmm hmm från att om du är sjuk, att du möjligen kan minska risken för smitta din omgivning. Hmm? I sverige känner dig sjuk. Skulle stanna hemma. Dessutom måste du veta precis hur du ska hantera det så att du inte får. Vi ju se på dina händer som finns mycket komplikationer med munskydd stanken och vinsterna är vad vi vet än så länge ganska marginella förmodligen. Vi får se hur det här fungerar i olika sammanhang och vad man möjligen kan rekommendera dig att man inte längre. Tack alla för att ni komminister anders tegnell statsepidemiolog på folkhälsomyndigheten. Vi har alltså folkhälsomyndighetens presskonferens där man har gett oss en uppdatering kring spridningen av kronan. Hon har i dag presenterat resultatet av ett själv test som gjorts bland stockholmare under påskhelgen. 10 procent av dem som har lämnat in svaret har, hmm. Vi påvisat att man faktiskt har haft 19 med oss för att titta närmare på detta har vi ulrika björksten på vetenskapsradion. Jag tror inte man ska dra så jätte stora växlar på den exakta siffran. Dom har kommit fram till 10 procent. Man kan säga att det är ett i grunden bra test precis som vi har där från folkhälsomyndigheten. 450 svar som har varit användbara hmm och ett bortfall liksom redan från början i svaren som har kommit in och då är det väldigt svårt att veta hur representativt det är och sedan det 2:a är att det är just ett hemtest när man skickar in en liten remsa med torkad blod. Om det gör när man tittar på färskt blod som en annan variant av det här KTH test set. Det finns en hel del osäkerheter, men just den här gången att följa när de gör om det. Lägre än de siffror som har varit uppe tidigare när det gäller just spridningen i stockholm kan man. Hur kan man förstå det? Ja, nej, men som sagt, det är svårt att prata om den här siffran när den vilar på så osäker grund. Hmm och hmm. I test som gjordes personal på danderyds sjukhus. Det var också hmm hmm. Även om den gjordes på sjukvårdspersonal som jag då kanske inte representativ för hela regionen heller, så den har ju sina egna problem. Men men jag tror man som ska vara försiktig att prata för mycket om den här siffran, 10 procent. Vi hörde ju här. Karin tegmark wisell, chef för avdelningen för mikrobiologi vid folkhälsomyndigheten, prata om det arbete som myndigheten just nu när det gäller hmm. Folkhälsomyndighetens sida. Jag är sjuk är ju en stor test över hela sverige där som man genomför där och där resultaten ska komma över antingen i slutet av den här veckan eller nästa kan vi nog se att om resultaten kommer. Om det är någon skillnad om immuniteten ökar. Hmm, det är nog egentligen intressantare än att låsa sig vid en exakt siffra en viss vecka med de felkällor som finns och då får vi vänta några veckor eller vi får vänta flera veckor. För du menar att en tidsperiod, hmm. Det är ju ändå en 1:a bild. Man kan säga att den kompletterar den undersökning som gjordes på stockholmare för många veckor som nu då man såg att 2 procent var smittad vid det tillfället. Och man kan säga att de här studierna. Få stockholm, eller hur ska man se det? Ja, men det är det nog, för det är ju väldigt tydligt. Den region som är hårdast drabbat och då man kan väl säga så här också att just följa utvecklingen. Utvecklingen där tack så mycket ulrika björksten från vetenskapsradion har hört folkhälsomyndighetens presskonferens där man jättene uppdatering kring korona läget i sverige med mig i studion har jag bland annat gjort medicinreporter anna larsson. Jag ställer frågan till dig tidigare, hmm? Främst att folkhälsomyndigheten nu efter alla rapporter om smitta inom äldreboenden så har man då skickat ut en enkät till två områden, stockholm och sörmland. Hmm och slutsatserna från den här enkäten som har gått åt personal och verksamhetschefer är att man bör följa de basala hygienrutiner. Icke smittade och personalen ska framför allt inte jobba när de har symptom och det var då, hmm. Folkhälsomyndighetens slutsats här var att det här vet vi att detta inte följs. Hmm. Redan innan korona epidemin bröt ut. Det du säger låter som självklarheter som någonting som faktiskt borde hmm, framförallt ha en sveriges kommuner landsting gjort upprepade studier av det. Hinner inte följs på äldreboenden. Jäs, jag vände mig tack så mycket. Anna larsson, jag vänder mig till caroline custos rapporter här på ekot och så och vi lyfter blicken lite. Vill lämna sverige och får en uppdatering på lite 2:a håll. Lappar för att få lämna hemmet, så att nu får de träffa en vän med betoning på en. Hmm, de får jogga och motionera hur långt som helst innan så har det varit 2:a regler där. Hmm, många arbetsplatser öppnar upp i dag och allt det här sker i dag i italien där 60000000 personer. Få de kommer ha sina klisterlappar i kollektivtrafiken för att folk inte ska smitta varandra. Spanien är ju också ett samhälle som har drabbats hårt. Där går man lite liknande väg just nu. Ja, hmm, det var hmm. Europa korrespondent margareta svensson berättade att hmm. Jag tider, men det är så får man än så länge inte träffa vänner så att men de börjar öppna upp mer och mer. Tack så mycket. Caroline custos, reporter på ekot och tax också, säger att anna larsson, som har varit med oss här i ekots medicinreporter och ulrika björksten från vetenskapsradion. Själv heter jag jacob richardson.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location

Person