Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

More convid-19 patients allowed to leave hospital in Stockholm

Ekot - måndag 4 maj 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Had soon follow here a broadcast from the echo. Had soon follow here a broadcast from the echo. Never soon follows here a broadcast from the echo. Had soon follow here a broadcast from the echo. We have in the echo that the sand suits region stockholm will now hold an update on the coronal situation in the region. Region Stockholm is one of the hardest hit healthcare regions right now in place so there is björn eriksson, health care director. Then I will present the 1st digits, hmm on those who have been printed out and into the health care. What they look like and. Then there is yes, suss and johan bratt available for questions from the chief medical officer. I've previously compared this k at 19 epidemic to a storm. They go so I got a question, hmm, where in this storm we are right now and right now it's not really that easy to say more than that it's full storm and full strength of wind speeds right now. If you ask all our amazing employees in the care who right now take it in and try to fight against this wind and do many and long shifts to take care of all those who now need care. All of you who have gone uphill in the stockholm region in a river. That is why we need to push the curve of the major health care needs out that we have right now and we have to do that as soon as possible. So far we have expanded the care faster than this health care need has increased and we have had available hospital capacity and available intensive care places and we have not had to use älvsjö hospital yet. And although we are now actually beginning to see the signs that the wind is starting to ease a little gram. That's really the way it is on the margin. Now I turn to all of you Stockholmers. The fact that we can now see a glimmer of light does not mean that it is not time to keep a distance. It's way too early and far too risky now. If you are the least bit sick with cough and sniffle fever or if you have flu. Similar symptoms do not associate with more than those living in the same household. Continue with the good habit of washing your hands as soon as you get home or out anywhere. Anyone who has the opportunity to telework should do so and public transport it is for those who have the social tasks. The ones who have to go to work. In order for them to be able to provide care for the garbage can follow-up to work so that the children in kindergarten and school should have a support and be able to take their activities. Now that I'm going to try to forecast medical needs out in the future, it's incredibly difficult. The need depends to a large extent on whether we, if we are all in society, behave in the way that we should do and believe that we can manage this, we must all follow the recommendations because we have to get this curve down. For health care employees can not continue to fight in a fierce headwind, day in and day out forever and it makes them to make sure that everyone who needs care can go at 19 and all 2nd acute and necessary diseases will get it by seeing the number of deaths that you see on this curve so you see that it is increasing. Continued. You also see that hmm, we are up on very high numbers. That's 14 hundred and twenty-eight. It says at that point at the far end. These are figures that we want to see level out completely, but then it is required that stockholmers do not accept to crowd in restaurants and bars. That we do not invite each other home to nice dinners with good friends who normally so nice. That I skip the barbecue evenings with friends who now feel so attractive and most important that we do not go and visit our relatives or friends who are over 70 years and I understand and I know how attractive it is. But it's way too early and far too risky right now. Everyone's actions believe nothing but what one night what you and fog nearest do. It makes a big difference then to the total need for patients with carbon at 19 who hmm need hospital treatment so we can probably see the start of a decline of the curve. We have for a few days been below hmm thousand extra patients with carbon at the 19 mark as you can see there. This curve that we have to push down as soon as possible, the sooner we get the curve down, the faster we can return to a normal life again. But right now it's about our actions in society, to those who make the difference and we let go of the discipline. Soker the curve up again and the load on the care increases again. Now it's time we cared about each other, are there, we're holding on to this. We've performed. And holes

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Duration)

DateTime (Time)

DateTime (TimeRange)

Location

Other

Person

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,05 %

Hade strax följer här en sändning från ekot. Hade strax följer här en sändning från ekot. Aldrig strax följer här en sändning från ekot. Hade strax följer här en sändning från ekot. Vi har i ekot som sanden dräkterna region stockholm nu ska hålla en uppdatering kring korona läget i regionen. Region stockholm är ju en av de hårdast drabbade sjukvårdsregionerna just nu på plats så finns björn eriksson, hälso och sjukvårdsdirektören. Därefter så kommer jag att presentera de 1:a siffrorna, hmm på dem som har skrivits ut och in i sjukvården. Hur dom ser ut och. Därefter som finns ja, suss och johan bratt tillgängliga för frågor från chefsläkare. Jag har tidigare jämfört den här k vid 19 epidemin med en storm. De går så fick jag en fråga, hmm, var någonstans i den här stormen befinner vi oss just nu och just nu är det inte riktigt så lätt att säga mer än att det är full storm och full styrka på vindhastigheterna just nu. Om man frågar alla våra fantastiska medarbetare i vården som just nu tar det i och försöker kämpa mot den här vinden och gör många och långa arbetspass för att ta hand om alla dem som nu behöver vård. Ni alla som har gått i motvind i region stockholm i en å. Son hälso och sjukvårdsdirektören bemannade som vi behöver. Därför måste vi pressa ner kurvan av de stora sjukvårdsbehov ut som vi har just nu och det måste vi göra så fort det bara går. Än så länge har vi byggt ut vården snabbare än vad det här sjukvårds behovet har ökat och vi har haft ledig sjukhus kapacitet och lediga intensivvårdsplatser och vi har inte behövt använda älvsjö sjukhus ännu. Och även om vi nu faktiskt börjar se tecknen på att vinden börjar lätta lätta lite gram. Så är det verkligen på marginalen. Nu vänder jag mig till er alla stockholmare. Att vi nu kan se en ljusglimt betyder inte att det inte är läge att hålla avstånd. Det är alldeles för tidigt och alldeles för riskfyllt nu. Om du är det minsta sjuk med hosta och snuva feber eller om du har influensa. Liknande symptom umgås inte med fler än de som bor i samma hushåll. Fortsätt med den goda vanan att tvätta händerna så fort du kommer hem eller fram någonstans. Alla som har möjlighet att distansarbeta bör göra det och kollektivtrafiken den är till för dem som har de samhällsbärande uppgifterna. De som måste åka till jobbet. För att de ska kunna ge vård för att soptunna uppföljningen ska kunna fungera för att barnen på dagis och i skola ska ha ett stöd och kunna ta sin verksamhet. När jag nu ska försöka prognostisera sjukvårdsbehov ut framöver så är det otroligt svårt. Behovet beror ju i hög grad på om vi, om vi alla i samhället, beter oss på det sätt som vi bör göra och tror mig klara av det här måste vi alla följa rekommendationerna för vi måste få ner den här kurvan. För vårdens medarbetare kan inte fortsätta att streta i hård motvind, dag ut och dag in hur länge som helst och det gör dem för att se till att alla som behöver vård får gå vid 19 och alla 2:a akuta och nödvändiga sjukdomar ska få det genom att se antalet avlidna som ni ser på den här kurvan så ser ni att det ökar. Fortsatt. Ni ser också att hmm, vi är uppe på mycket höga siffror. Det är 14 hundratjugoåtta. Det står på den punkten längst ut. Det här är ju siffror som vi vill se att plana ut fullständigt, men då krävs det att stockholmarna inte accepterar att trängas på krogar och barer. Att vi inte bjuder hem varandra på trevliga middagar med goda vänner som normalt sett så trevligt. Att jag hoppar över grillkvällarna med vännerna som nu känns så lockande och det allra viktigaste att vi inte åker och besöker våra anhöriga eller vänner som är över 70 år och jag förstår och jag vet hur lockande det är. Men det är alldeles för tidigt och alldeles för riskfyllt just nu. Allas våra handlingar tror inte annat än vad en natt vad du och dimma närmaste gör. Det gör stor skillnad då till det totala behovet av patienter med kol vid 19 som hmm behöver sjukhusvård så kan vi nog se starten på en nedgång utav kurvan. Vi har under några dagar legat under hmm tusen extra patienter med kol vid 19 strecket som ni ser där. Den här kurvan som vi måste pressa ner så fort det bara går, ju fortare vi får ner kurvan desto snabbare kan vi återgå till ett vanligt liv igen. Men just nu handlar det om våra handlingar i samhället, till dem som gör skillnaden och släpper vi på disciplinen. Soker kurvan upp igen och belastningen på vården ökar igen. Nu är det dags att vi bryr oss om varandra, ställer upp, håller i det här. Vi har presterat. Och håller ut ett tag till nästa bild visar att även för intensivvården så ser vi nu tendenser till att kurvan planar ut och kanske minskar något och det kan se att vi har varit en bra bit kring 230 och att vi nu är lite under tvåhundra intensivvårdsplatser för corvin 19, som är belagda och då ska ni veta att vi är normala fall har 90. Platser och att det förutom de här som ligger inom eko vid 19 intensivvårdas hmm. Många patienter som inte infekterad utan behöver intensivvård av 2:a orsaker forssman thullberg så får du prata om kollektivtrafiken och läget i den ganska kortfattat och ger en snabb beskrivning av det. Det här är en bild av hur många som passerar spärrarna i pendeltågen och tunnelbanan varje dag. Den visar hela året normalkurvan från förra året är den blå och den röda kurvan i såjord och den visar är att stockholmarna har i hög grad om att uppmaningen att inte åka. Om man absolut inte måste i dag. Gå i kollektivtrafiken där ungefär 35-40 procent resor jämfört med vanliga dagar. Vi har våra data i tunnelbanan. Det händer därför den bilden, men vi se samma bilder på buss och på lokalbanor och det är väldigt, väldigt bra och ett stort tack för att ni har tagit den här uppmaningen på allvar den sista månaden. Ökad kapacitet för att upprätthålla kollektivtrafiken på den nivå som du måste ha för att vi ska klara det här. Vi har rekryterat utbildat flera hundra bussförare. Vi har hittat speciella lösningar för att klara underhållsbehov och vi jobbar hårt för att säkra sommaren så att även kollektivtrafikens personal ska orka. Vi gör vad vi kan för att möta trängseln, minskar trängseln. Vi behöver stockholmarnas hjälp och vi får stockholmarnas hjälp. Bara konstatera att klara det här och hjälpa sjukvården på det sätt som björn ber oss om att göra så måste vi fortsätta att hjälpa sig åt. Stockholm måste fortsätta dagar åka kollektivt när vi verkligen måste vi verkligen måste ta oss till jobbet. Eller hämta våra barn. Det är bara så vi kan lösa det. Vi får se vad vi kan för att säkerställa att kollektivtrafiken går och inte är så sårbar. Men vårt enkla budskap är det här en speciell situation. Den kommer att gälla under lång tid framöver. Så håll i och håll ut och tack för hjälpen. Det här är ju precis det vi har pratat om den här disciplinen som krävs för att vi inte ska. Få mer av smitta, flera sjuka, flera som behöver sjukhusvård och fler som avlider av k vid 19 i stockholm. Nu tänkte jag visa för er hmm. Nya uppgifter som vi presenterar för 1:a gången idag hmm där vi kan se på veckodata och antalet konstaterade smitta antal inskrivna vid sjukhus. Antalet utskrivna från sjukhuset och antalet avlidna här veckan. Och om du ser på den här bilden så kan ni se den blå som visar. Hmm, smittade per vecka den röda linjen är intressant för det är antalet inskrivna vid våra akutsjukhus per vecka och det kan vi se att det är någon minskning sista veckan. Sen så ser ni den grå linjen. Det är antalet utskrivna från våra akutsjukhus. Med diagnosen kom vid 19 per vecka och då ser ni att den kurvan ökar och vi ser att den här kurvan med avlidna per vecka, om man tittar på hur många som avlider varje vecka så kan vi se att den funkar så den har avtagit de senaste två veckorna. Närbild som visar att besöken blir våra akutmottagningar minskar. Det här är på närakuterna och det här är barn som söker närakuter det gäller över hela linjen. Det gäller vid våra sjukhus och akutmottagningar också att vi har en nedgång och vi har tolkat det som att allt fler isolerar sig och därmed kanske inte utsätts för olyckshändelser i samma utsträckning som tidigare. De kan inte vara hela förklaringen och det är för en rad sjukdomstillstånd mycket viktigt att man söker vård i tid och med att man söker vård om man behöver den så att om du har en akut sjukdom och känner dig allvarligt sjuk så ring efter två som vanligt. I övrigt om du känner att du behöver kontakt med hälso och sjukvården. Kontakta 11/77 vårdguiden och få hjälp utav erfarna. Sjuksköterskor och lotsas in i systemet. Man ska inte tveka om att söka sjukvård och man är sjuk. Vi vill inte se att personer som normalt sett skulle ha. Ska se. Då tappade vi kontakten med just nu i alla fall med den pågående presskonferens som region stockholm en just nu håller. Vi hörde hälso och sjukvårdsdirektörer. Björn eriksson ska se om vi kan etablera ny kontakt. Vi har i alla fall med oss vår reporter där som vi hoppas kunna få enskilda intervjuer med. Men just nu så tappade han så kontakten med den pågående presskonferensen som hålls. När region stockholm nu ger en uppdatering när med studion som finns caroline custos reporter här på ekot, caroline, hur skulle du sammanfatta budskapet här från hälso och sjukvårdsdirektören? Men det han säger är han beskriver det här som en storm och vi är fortfarande mitt in i den. Men att det kanske har mattats av något och sen var jag ganska mycket budskapet. Påminnelse till oss alla om att det inte har kontakt igen, göra ett försök och se om vi kan få med ljudet igen. Fler män än kvinnor som blir beskrivna. Det beror på att det är fler män än kvinnor som har kommit in och tittar vi på nästa bild ser väldigt olika ut i olika åldersgrupper. Den här bilden visar. Ökande ålder och för varje åldersgrupp så är det hundra procent. Den gröna linjen visar hur stor andel som är utskrivna. Den blå linjen visar hur stor andel som är inskrivna och då ser ni att med ökande ålder är antalet inskrivna. Andelen inskrivna ökande. Det antyder eller talar om ganska kraftfullt för oss att det här är en allvarligare sjukdom när du blir äldre. Hmm. Och ni kan också se att alla yrkeskategorier, alla ålderskategorier drabbas. Ingen går säker hmm, hur den här sjukdomen slår till vem som kan drabbas och så. Det kan vara svårt att förutsäga så att smittspridning ska undvikas och bland alla människor oavsett ålder. Nästa bild visar inskrivna i slutenvård respektive avlidna och här ser ni hur många inskrivna det är som antal med de blå staplarna och då ser ni att ifrån 60-69 f bannat uppåt så är det en knix. Det är en ordentlig ökning utav antalet inskrivna som är 70 eller äldre och. Vad värre är, så ser ni att den röda linjen, det är hur stor andel av dem som har lagts in i våra akutsjukhus som har avlidit på grund av sjukdomen och om de ser på procent siffrorna till höger så är det en mycket stor andel talar om att vi har att göra med en svår mycket allvarlig sjukdom som för varje dag vill jag känna den. Vanligt tar vi på det kan vi ta nästa bild, ja då är det så att hmm. Sammanfattningsvis börjar vi ser att det är sjuk vårdbehovet planar ut hmm, men det är inget frikort för något sätt att återgå till normala beteenden, inte nu. Inte på några veckor sikt utan vi kan behöva vänta i månader innan det här kan normaliseras och därför är det så viktigt att vi alla tillsammans håller i och håller ut och det handlar om liv och hälsa både för dig själv och alla i din omgivning. När vi tittar på det här med medel vår tid så kan vi då säga att de som kommer till sjukhus för kolli id 19. De är där i cirka sju dagar. Det är en siffra som kan komma att öka. Det gör den i takt med att allt fler behöver vård under längre tid och det är också så att bland de här så är det några som har behövt syrgas ett eller två dygn och det är dem som behöver hjälp med respiratorvård och ligger på intensivvården. Det är jätteviktigt att vi nu ser att våra sjukvårds medarbetare arbetar för högtryck och har gjort det sedan flera veckor. Det är allas skyldighet att hjälpa sjukvården och våra medarbetare att klara av det här stora sjukvårds behovet. Det är allas vår omsorg om varandra som ska leda till att vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ytterligare några veckor månader för att se till att inte fler blir allvarligt sjuka eller dör i går vid 19. Tack så mycket. Resa göra usa till stockholmarna med en liten frågestund där alltså inleds. Men vi har inte riktigt frågorna som vi gör så här att jag vände mig till min kollega caroline custos. Vi hann ju som börja sammanfatta läget som nu ges från sjukvården i region stockholm. Hmm, stormen inte över. Vi har kanske vant oss vid hälso och sjukvårdsdirektör. Metaforer kring stormar här, men lite mer konkret. Vad kan man säga när det gäller just hmm ja, antalet hmm som drabbas II region stockholm just nu. Så det är bara att det är många så klart det. Den åldern som är inskrivna. Hmm, men sen så är ju stort budskapet, håll i och håll ut. Vi hör om och om igen precis ett budskap som vi känner igen både från region stockholm sen tidigare och oss också från till exempel folkhälsomyndigheten. Vi gör så här att vi välkomnar vetenskapsradions ulrika björksten. Tack ulrika. Du har också följt den här presskonferensen och gör de i eller följer just korona läget II sverige avrapporterar mycket just i vetenskapsradion. Vad är det du ta med dig från ditt perspektiv från den här presskonferensen? När, men det syns ju att vi är liksom ett väldigt känsligt stadium just nu. Det är verkligen sedan en vecka tillbaka, ungefär som man börjar se en antydan att hmm. Antalet inskrivna på iva och avlidna och inskrivna på sjukhus över huvud taget har börjat då lite, lite nedåt. Ungefär samma nivå i många veckor. Klen handlar om att att fortsätta hålla nere smittan för att de här kurvorna ska fortsätta lite långsamt nedåt så det tycker jag var tydligt budskap idag. Hmm formuleringar när det gäller just råden till i det här fallet. Stockholm en personer i ditt hushåll. Ja, det tycker jag är påtagligt också att man märker att situationen i stockholm är en annan än i resten av landet, att det är en en, en, en mycket tydligare förhållningsorder till stockholmarna om att verkligen minimera sina sociala kontakter, både de. Ska man förstå. Ja, men det är väl det handlar ju om att hmm. Förutsättningen för att man skulle kunna hålla ner dödligheten så pass mycket som man har gjort, det är ju att man faktiskt kan ge vård till de människor som behöver få sjukhusvård och i och med att sjukvården i stockholm är så pass ansträngd så kan du i det här läget räcka med en ganska liten ökning av smittspridning. Viktigt att du trycker på att vi måste hjälpas åt helt enkelt hålla nere presenterar du hade siffran för hur 19 slår mot olika personer i ja eller i olika när det gäller ålder och kön? Hmm? När det bekräftar ju bilden som man får över allt ifrån att det är framförallt de riktigt gamla som drabbas hårdast när det gäller dödsfall och längd på vår tid och så så att det är ju inget nytt där när det gäller själva sjukdomen. Men det är också en påminnelse att även människor i lägre ner i åldrarna och även barn visar ju då. Det bekräftar bilden och på påminner samtidigt om att det faktiskt är en sjukdom som i enstaka fall kan drabba även de som som inte är gamla. Har man presenterade också hmm ett medel värde gällande hur länge man vårdas i slutenvård. Sju dagar. Nånting som vi känner igen från landet i stort? Jag från landet är stort vet jag inte, men hmm, det känns inte som en en relativt kort vårdtid i förhållande till till många av de rapporter vi har fått internationellt så att det känns väl på det sättet som en ganska positiv. Man landar på där. Vi har ju i de här sammanhangen när vi pratar krona läget i sverige, just pratat om stockholm som den region som är först ut så att säga det här. Vi har sett smittan spridas kanske snabbast och först var man ligger på många sätt före många 2:a. Hmm, vad kan man ta med sig från 2:a sjukvårdsregioner nu när man har kunskaper och erfarenhet som möjligt? Men det är väl behovet av att skala upp vårdplatserna är rejält. Det är ju tack vare att man har skalat upp, inte minst intensivvården i stockholm så pass mycket som som man har klarat av det här att kunna ta emot alla som faktiskt behöver vård. Och det handlar ju inte bara om DK. Vi drabbade utan alla som behöver vård av 2:a skäl också så det måste ju vara absolut viktigaste budskapet. Vetenskapsradion. Tacksam icke med på pressträffen var ju oxå regionens hmm när det gäller ett tema på pressträffen ska jag säga vad jag också kollektivtrafik. Det är en fråga som ligger under region stockholm. Caroline custos, reporter på ekot, finns med i hmm idag i stockholm. Hur det ser ut samma tider 2:a år så det tyckte de var väldigt bra. Den klarar man av kapaciteten och kan hålla avstånd mellan passagerare, eller hur? Hur ska man tolka det? Ja, men hon tryckte också på att hmm ska försöka se till att glesa ut vissa avgångar. Ja, till jobb eller hämta barnen annars inte, säger caroline custos som har varit med oss här i studion med oss för att sammanfatta läget från presskonferensen från ulrika från region stockholm var också vetenskapsradions ulrika björksten. Den här sändningen har den har tekniken kött som viktor orb n? If. Hmm?

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Organization