Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Extra broadcast from The Echo

Ekot - måndag 4 maj 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

This is the echo that broadcasts live when the public health agency now gives an update on the spread of coronavirus up to Sweden. My name is Jakob Richardson and I will be with your IP one until just before 3:30. Then we'll get a comment and analysis about it. The Public Health Agency, which is head of the Department of Microbiology right now in the background, do you have the conditions for this press conference? Eight. We hear more about the participants that we have so that we hand over to the press conference. There will be time for questions for the entire group when the presentation is complete. There will also be time for individual interviews afterwards. I'll hand over to Anders Tegnell. As usual, we start with the global situation, which continues in much the same way. Hmm continued reconciliation in Europe which is now down to about a third of all cases in the world. Has given many cases, although there are quite a few countries reporting a reconciliation of their epidemic in Sweden, we are now up to almost 20 3000 cases. Hmm. We have very small numbers the last few days, but that's what I know it is. As far as ivar is concerned, the situation is a little more clear. I kind of had a slowing trend for quite some time now. Hmm, who wants maybe also gradually anyway. A little bit is starting to be noticed. Hmm hmm. Cared for in this disc of rope on day as usual so is this lag that is about a week before we get in all cases. Hmm, again it's quite a small number of cases today. Hmm, but even now I see that we wait some day and see somewhere. Hmm, then we will of course now talk a lot about nursing home laser has taken me a couple of pictures if this is new scene in the crime the bluish percentage of cases throughout Sweden when it comes to nursing homes. Compared to the total number of cases so that when we look at the whole of Sweden, it is quite a large percentage. Isn't a huge percentage. It gets much bigger when you look at the Stockholm area, we look at how many cases have nursing homes throughout the country. The small part are those that come from Stockholm and the yellowish, hmm. Per will talk more about it. I have succeeded so far in keeping it under the health care capacity and it is important to continue to stay here so that we can continue on good health care that hmm hmm hmm. And keep thinking they're common. Farm to stay at home if you are sick? Even at the slightest symptom? It becomes more and more obvious that you can have very many different types of symptoms right at the beginning of the week was very mild so feel free to stay home one day just in case. Be sure to protect them or over 70 years. No visits as you know. Hmm. Background malin, do you? Hmm? Since we have after all seen the unwanted wide spread in nursing homes and not least then in the stockholm area so far, we at the Public Health Agency are working to look further at what different aspects of care for the elderly. What's going on? Collaborated with region stockholm and region sörmland with a survey that has gone out to the nursing homes. Hmm, so it should now per folline from Stockholm and maria it. What's the name of thank you? Hmm, this picture shows cases so on the special residents have special accommodations for the elderly that have been found from week 12 onwards. We had the 1st case in Stockholm on 20 7 January and then the infection tracking focused mainly on people who have been abroad. In nursing homes and march 17th, we're the 1st case in week 12. Then we noticed a gradual increase where the number of cases per day and in week 15 just before the Easter weekend so we had noticed this so much that we contacted the Public Health Agency. We are in contact with the organization in Stockholm and we had to do something. The picture as I said, then we have seen a gradual decline. These are tools that we chose to develop. It was a so-called online survey that contained 37 questions. Hmm, it was directed at the business to the medically responsible nurse and their operations managers. Looked out during the Easter weekend from the 10th long side to Wednesday. The week after. Hmm, it was aimed at do not know exactly mention the speech because we had no good list of who was he, I answered the respective accommodations and hmm, but we had different contacts from hmm. The results that will be outsourced today at this moment are added d

Audio

Transcription

Sentiment: 51,08 %

Det här är ekot som sänder direkt när folkhälsomyndigheten nu ger sig en uppdatering kring är spridningen av coronavirus upp till sverige. Jag heter jakob richardson och kommer vara med er IP ett fram till strax innan halv tre. Då ska vi få en kommentar och analys kring det. Hmm bland annat. Folkhälsomyndigheten som är chef för avdelningen för mikrobiologi just nu i bakgrunden så har ni förutsättningarna för den här presskonferensen? Åtta. Vi får höra mer om deltagarna som vi har så att vi lämnar över till presskonferensen. De kommer finnas tid för frågor till hela gruppen när presentationen är klara. Det kommer också finnas tid för enskilda intervjuer efteråt. Jag lämnar över till anders tegnell. Vi börjar som vanligt med den globala situationen som fortsätter på ungefär samma sätt. Hmm fortsatt avstämning i europa som är nu nere på ungefär en tredjedel av alla fall i världen. Har gett många fall, även om det är ganska många länder som rapporterar en avstämning av sin epidemi i sverige så är vi nu uppe i nästan 20 3000 fall. Hmm. Vi har väldigt små antal de senaste dagarna, men det är vad jag vet att det är så. När det gäller ivar vårdade är situationen lite mer tydligt. Jag liksom haft en avtagande trender ganska lång tid nu. Hmm, som vill kanske också successivt i alla fall. Lite grann börjar märkas. Hmm hmm. Vårdas i this skiva av lina på dag som vanligt så är den här eftersläpningen som är ungefär en vecka innan vi får in alla fall. Hmm, återigen är det ganska små antal fall idag. Hmm, men även nu ser jag att vi avvakta någon dag och se någonstans. Hmm, sen kommer vi ju nu att prata mycket om äldreboende laser har tagit mig ett par bilder om det här är ny scen i brottet det blåaktigt andelen fall i hela sverige när det gäller äldreboende. Jämfört med det totala antalet fall så att när vi tittar på hela sverige så är det en ganska stor andel. Är inte jätte stor andel. Den blir betydligt större när man tittar på stockholmsområdet har vi tittar på hur många fall har äldreboende i hela landet. Den lilla delen är de som kommer från stockholm och den gulaktiga, hmm. Per kommer att prata mer om det. Hmm. Men hmm, tillbaks till den klassiska budskapen att gälla, hålla ner när kowa. Jag har ju lyckats så här långt med att hålla den under sjukvårdens kapacitet och det gäller att fortsätta att ligga kvar här så att vi kan fortsätta om bra sjukvård som hmm hmm hmm. Och fortsätta tänka på dom är gemensamma. Gården att stanna hemma om man är sjuk? Även vid minsta symptom? Det blir mer och mer uppenbart att man kan ha väldigt många olika typer av symptom alldeles i början av veckan var väldigt lindriga så stannar gärna hemma en dag för säkerhets skull. Tänk på att skydda dem eller över 70 år. Inga besök som ni vet. Hmm. Bakgrunden malin, vill du? Hmm? Eftersom vi trots allt har sett den oönskat stor spridning på äldreboendena och inte minst då i hittills i stockholms området så har vi på folkhälsomyndigheten arbetar med att titta vidare på vilka olika aspekter av äldreomsorgen. Vad är det som har hänt? Samarbetat med region stockholm och region sörmland med en enkät som har gått ut på äldreboendena. Hmm, så den ska nu per follin från stockholm och maria det. Men från sörmland presentera resultaten från sina respektive regioner som återkommer alltid. Vad heter tack? Hmm, den här bilden visar fall så på särbor har särskilda boenden för äldre som har konstaterats från vecka 12 och framåt. Vi hade i stockholm det 1:a fallet 20 7 januari och då inriktades smittspårningen framför allt på personer som har varit utomlands. På äldreboenden och den 17:e mars så vi 1:a fallet i vecka 12. Sedan så märkte vi en successiv ökning där antalet fall per dag och i vecka 15 strax före påskhelgen så hade vi uppmärksammat det här så mycket att vi tog kontakt med folkhälsomyndigheten. Vi har kontakt med organisationen i stockholm och vi var tvungna att göra något. Bilden som sagt, sen har vi har sett en successiv nedgång. Det är verktyg som vi valde att ta fram. Det var en så kallad webbenkät som innehöll 37 frågor. Hmm, den riktades mot verksamheten till medicinskt ansvarig sköterska och deras verksamhetschefer. Såg ut under påskhelgen från den 10:e långsidan till onsdagen. Veckan efter. Hmm, den riktade sig till vet inte exakt nämna talet därför att vi hade ingen bra lista över vilka som var han, svarade jag på respektive boenden och hmm, men vi hade olika kontakter från hmm. De resultaten som i dag kommer att läggas ut nu i denna stund så läggs de publika på hmm hemsidan. Stockholms läns landsting och förlåt hmm enkäten delades även med region sörmland. De har redovisat sina hmm. Tonen utan positiva fall med k ri, 19 och försökte där se om vi kunde se några skillnader. Det visade sig att det var väldigt små skillnader mellan boendena och i de fall man uppmätt en skillnad så var det svårt att ta något orsakssamband. Den här bilden visar hur pass hmm. Personer som vistas i den här boendeformen att de många har en kognitiv dysfunktion och kan ha svårt att ta sig till hmm information, hmm. Och som sagt, det här är då bilden som vi fick från verksamheten. En annan fråga som också ställdes till var man hade haft personal med symtom och där såg vi en liten skillnad, hmm, 18 procent sa att han hade det på boenden med ko vid 19 och färre och då på morgonen utan korg 19 och exakta orsaken till detta? Vi kan inte säkerställa att det rörde sig om orsaken till hmm. Sjukna på ett pass och därigenom kanske tvungen att stanna kvar. Det fanns flera anledningar till det, men det var ändå en viss skillnad. Men att det förklarar spridningen har svårt att dra slutsatser om det här är en kort sammanfattning av åtgärder som gjordes väldigt mycket har gjorts och väldigt, väldigt snabbt. De här boendena för att ställa om sina. Skedde redan under påskhelgen med filmer, cyklister, hmm och bland annat så skickar det även ut skyddsmaterial redan under påskhelgen. Hmm, man har försökt begränsa rörligheten på boendena såtillvida att hmm personal inte skulle gå runt mellan olika avdelningar. Faller nästan en vecka innan så hade väldigt många boenden infört. Hmm ska se besöks restriktioner gentemot anhöriga. Måltider togs upp som ett exempel, man kunde vidta åtgärder, aktiviteter i grupp, digitala lösningar för att begränsa kontakter och hmm. Personer som har behovet av vård och det är dygnet runt verksamhet ställer behov vad gäller kontinuitet. Det kan vara svårt att isolera en person på ett boende av olika anledningar och det här är i princip sjukvård som bedrivs i brukarnas hem, vilket också ställer speciella krav. Maria, nu är det din tur? Ja, skiftar bilder mot mig åt dig när du säger till jag var fin tack, jag skulle vilja se bilderna och så blir det ännu lättare om vilka verksamhet och så vidare. Ja, jag tror jag skulle få se mig själv med att ta det härifrån. Hmm, och kärnverksamheter utan fall och 14 verksamheter med fall sen är det också sex verksamheter som inte har svarat om de har faller, inte av dem som har haft fall så är de allra flesta 76 procent som har haft det på en enhet. Nästa bil, tack. Det är sånt här var inne på många åtgärder som man behöver fundera på. Hmm, i den här komplexa situationen. Men för att minska risken för smitta så behöver man ju också fundera på det här. Kanske redan innan man har fall en av de områden är just nu ser ut för sörmland för den delen. Om vi tittar på de boende. Åtgärd kring och till situationen det kan vara att man håller större avstånd vid borden. Man äter mindre grupper, men det är mer noggrann med handhygienen innan man äter och så vidare. För de boenden som inte har haft fall så är det 66 procent som har vidtagit åtgärder kring måltidssituationen tänker jag att det är viktigt att tänka preventivt och arbeta för att ha bra rutiner redan innan det finns fall på boendet och följer de allmänna rekommendationer kring att hålla avstånd och handhygien och så vidare. Nästa bild? En annan situation är ju de gruppaktiviteter som finns på äldreboenden. Det kan exempelvis vara tidningsläsning, olika typer av gymnastik och motion bing och fika promenader och så vidare. Om vi tittar på hmm. Den vänstra boende. Gruppaktiviteter och även här tänker jag att man är i aktiv och drar ner på aktiviteter när man får ett fall och det är ju givetvis ett naturligt sätt att reagera. Bland de boende som hade kvar gruppaktiviteter så är det flera som anger att de har gjort begränsningar i aktiviteterna, till exempel mindre grupper med 2-3 personer som träffas, att man håller ordentligt avstånd eller att man har aktiviteter och utomhus. Och det här är ju en svår tid som vi befinner oss i. Nu är särskilt för människor som bor på äldreboende för vi ska komma ihåg att det här är inte ett sjukhus väl på utan det är de äldres permanenta boendemiljö och för välmåendet så är det också viktigt till viss del med sociala aktiviteter. Så här får man väga. Vill diskutera. Tack. Tack så mycket malin, avsluta. Hmm kan ju säga direkt när det gäller den här. Enkäten enkäten har gått ut till verksamhetsansvariga på de här boendena. Det vi håller på med nu. Och med sjuksköterskor på plats som jobbar i teamet på äldreboendet. Så där tror vi också att vi kommer få veta mer för att du alltid vara en enkät som vi kommer återkomma till. Vad vi hittar i den här lite djupare undersökningen. Men oavsett så vet vi. Ser väldigt mycket kunskap kring hur man förebygger brott på kontaktsmitta i vården och därför vill jag poängtera de här tre ganska enkla men ändå väldigt viktiga punkterna och per och maria vart inne på det här. Redan också att det är oerhört viktigt att personalen inte är på plats. Tiden för att komma tillbaka och att personalen faktiskt också verkligen känner att det är okej att stanna hemma, att det finns tillräckligt med personer på plats, att man fick gå dit av lojalitet med sina kollegor utan nu är illojalitet med brukarna. Omsorgstagarna i det här fallet är det viktigaste. Det här är arbetsgivarens roll som är jätteviktig. Den 2:a delen är ju hur man organiserar arbetet. Medarbetarna i mindre grupper dessutom är det så att man faktiskt har positiva fall. Att man då har brukar det som heter kort vård, att personal inte vårdar både sjuka och friska. Om företagare hmm och utöver det så är de oerhört viktigt att det finns förutsättningar för att följa basala hygienrutiner, för det är grunden för att förebygga smitta mellan patienter på ett boende. Precis som i vården och då är det ju förutsättningar både förstås i form av kunskap. Sedan kommer vi återkommer lite grann till vad vi hittar mer om du hittar något annat som vi också skulle kunna föreslå hmm. Vi har också gått ut hmm och fått efterfrågat. Har fått in en stor mängd goda exempel. Har jobbat med det här. Där det 1:a handlar just om hur man samarbetar i gruppen också just tittar på hur personalen också ska känna sig trygg. Det är klart att det finns mycket oro i det här också, så regelbundna avstämningar att man hittat strukturer för det här och påminna om rutiner och så vidare. Det är jätteviktigt att ha tillgång till. I specifika situationer och det är det. Vi har också sett på ett par håll att man har förändrat anställningsformerna just för att säkra en bättre kontinuitet och en större trygghet och minska personalomsättningen. Det är det som vi har att prata om idag. Hmm? Sensor som jag sa, så håller vi på med djupintervjuer. Vi kommer också att återkomma. Hmm, för att prata om. Vi ska ta fram en vägledning för ni vet att det finns redan en strategi för utökad provtagning och det kommer vi försöka gå lite på djupet och hur man kan använda den utökade provtagningen. De går vidare till nästa ämne. Karin malin nämnde så finns det en strategi för utökad kapacitet för provtagning och analys för förekomst att påvisa k vid 19 och gjorde en uppdatering av den här strategin i torsdags som finns publicerad på vår webbplats. En del som tillkom i den uppdaterade versionen. Användningen av serologiska metoder för att påvisa att man har antikroppar, att man har genomgått en infektion. Det är ju ett kunskapsläge som hela tiden växer för varje dag vad det gäller. Vad kan vi dra för hmm slutsatser från att man har genomgått en infektion? Hur påverkar det? Och i förlängningen kan det påverka vår hantering av de individer, grupper och på nationell nivå. Hmm, utöver det för att förstå hur smittspridningen ut i landet och i olika grupper för att ändå samla ihop den kunskap som finns vad det gäller zoologisk analyser, alltså påvisning av antikroppar. Ni vet ju alla att den här infektionen bara har funnits i ungefär fyra månader, så det finns ju naturliga skäl till att vi inte vet hur länge antikropparna finns kvar. Men den här expertgruppen då? Det var, hmm professor gunilla carlsson, hedersam och professor jan albert och specialistläkare. Och det är som jag påtalade att kunskapsläget är under utveckling, men det är angeläget att tidigt sammanställa den kunskap som finns. Den här typen av tester har börjat användas och då är det viktigt att vi har en gemensam tolkning av resultaten av dem och det som vi ser det. 2:a coronavirus där vi ser att det finns med stor sannolikhet kan man dra slutsatser baserat på dessa och att då ett påvisat immunsvar bedöms i ett helt eller partiellt skydd mot en klinisk sjukdom. Året och att det finns många individuella skillnader och i nuläget så är det fortfarande tidigt i kunskapsläget så att det finns inget underlag i dagsläget för att dra slutsatser på individnivå att man kan på något sätt se sig själv som fullständigt. Läget, öka om på sikt hoppas vi verkligen att man får korat mellan nivåerna av antikroppar och nivåerna av skydd. Men riktigt där är vi inte ännu. Men ändå är det viktigt att sammanställa det vi vet det här kunskapsunderlaget publiceras idag på vår webbplats idag på eftermiddagen. MSB stannar gärna kvar ni på scenen. Här kommer frågor senare så vi försöker få plats allihopa. Då kan det kommer att få hela gruppen det här i ett gott som sanden direkt när folkhälsomyndigheten och flera 2:a myndigheter ger oss en uppdatering om coronavirus sett i sverige. Hmm. Vad är det det du tar med dig? Främst härifrån? Jag kanske det här allra senaste man har pratat om nu. Karin tegmark wisell från folkhälsomyndigheten som berättade om ett uppdrag som man har gjort och gett några experter för att de ska titta efter hur det egentligen fungerar. Om bedömt i nuläget utifrån den ganska bristfällig kunskap som naturligtvis finns, eftersom det här är ett virus som bara funnits under fyra månader. Men med det sagt så har man ändå kunnat säga att. Är du då immune är det så är det svaret kring det som väl kanske får om. Man har ju sagt att det är troligt att man är immun, hmm? Eftersom man blir immun mot 2:a coronavirus som man genomgår det nya viruset. Genom, hmm poängterar man också vad är skillnaden där då att man inte med på individnivå så kan du inte nej, då kan du inte drar den här slutsatsen. Hmm därför att, hmm, man måste ha en större grupp för att kunna visa det här och individen är ju olika känslor för olika saker. Man har en medfödd benägenhet att bli. Den är immuniteten. Egentligen finns och då har man sett att gradvis försämras. Den under 1:a året. Hmm, men även där behövs det mera studier för att veta vad som egentligen gäller. Ett annat hemma har ju varit äldreboende. Vi vet ju att smittan har tagit sig in där och där har den också spridit sig och vi har många dödsfall. Hmm det. Ton på just äldreboenden vad sa man där i den här enkäten? Ja, precis. Det var ju smittskyddsläkare då från stockholm och från sörmland som berättade om sina resultat av den här enkäten. En enkät som för övrigt inte ännu är avslutad. Det ska göra djupintervjuer med verksamhetschefer och med sjuksköterskor. Eller hålla avstånd både i de boenden som har haft smittade och de som inte har haft smittade. Det var ungefär samma ganska låga procent som har lyckats hålla avstånd mellan de boende. Det är ett resultat. Hmm, hur ska man tolka det då? Att, hmm. Detta så är jag en svårare att till exempel isolera en person. Hmm, kanske en person med kognitiv svikt än en demenssjukdom. Hmm. Och det är också svårt att utöva sjukvård i vanlig mening. Hmm, därför att det handlar om människors permanenta boende, säger ekots medicinreporter anna larsson. Fortsätter här sändningen? Anställning som har producerats av karin hellsten, tekniker, marie persson.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location

Organization

Person