Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Press conference with the Minister for Education

Ekot - tisdag 28 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

The Minister for Education and the Director-General of the Public Health Authority. Let's hear this broadcast right up from a press conference. Fredrik gets back is with us also domestic political commentator fredrik. What's going to happen? Here is the Minister of Education public health thinks that one will be able to reach. About graduation, graduation and about the celebration. It is not possible to make ordinary celebrations, it is even forbidden with crowds. Over 50 people so that it will then go instead and in a more slimmed down form, I think we will be told about. As far as I can tell. Yes, but just to take an example, I think that in Stockholm it is in some places so some schools and that it is possible to go to the class and get their grades and so. But you go once another class and I the celebration itself is not to be celebrated. Rock and said johan karlsson, who is the Director General of the Public Health Agency, who is about to hold this press conference. Fredrik furtenbach is with us to comment on what will happen after. For now, they are taking their place in this area. Reduce the spread of infection to ensure care and to protect those who are weak and fragile and should not become infected. It is not appropriate to relax restrictions or recommendations this week, it is Walpurgis and 1 May and there will be more celebrations to come and soon summer will be here. It is not the weather that determines whether or not the authorities' rules and recommendations should be followed. The recommendations and rules should be followed in our student cities, planning is now underway for how spontaneous celebrations should be handled after the traditional ones have been cancelled from both Uppsala and Lund, so is the message. I know that society then, not least the Swedish school, has a tough time behind it and a continued tough time ahead of them. I realize that this is not our usual spring term and it will not be a regular spring semester. It may well be that many students will have to make up for school work during the summer or during the autumn term. The government's ambition is for as many students as possible to learn what they need to graduate. The part of the school, among other things, to be able to get their grades and high school degree on time and this is of course about the students who go to high school. Because the high school conducts its teaching at a distance. Students who need support on the ground in school should be able to get it, but are you students in high school? The student celebration that so many have been looking forward to and longed for it will be different than it usually is. There will not be great run-outs to the jubilant folk sea of relatives and friends. It's not going to be big records. And student celebrations in Sweden have a long tradition. Student celebrations in Sweden are carried by students by their families and to some extent by the schools. But this year, student completion may not be as it usually is if the celebration altogether so it must be very different from 2nd year. And I have the greatest understanding that many students are disappointed. I have always had a close dialogue with the Swedish student unions and the Swedish student council svea, which of course represents our high school students. We know that it is very tough and we also see that there are many students who take responsibility. Contribute and thus I would like to give the floor to the Director General of the Public Health Agency Johan Carlson who will explain what applies to the spring's student celebrations. Thank you very much. I would like to start by saying that the situation in the epidemic remains serious and, in order for us to cope with this, it is important that everyone takes responsibility. If we follow the rules and recommendations that exist to contain the spread of infection, both here in Stockholm and all over the country, we can see that the high school students have a great deal of solidarity in order to limit the spread of infection. And in this way defended both health care and help to protect the most vulnerable in society. It can also be noted that there are too many upper secondary school studies. Students are an important milestone in life. And what do you think? We have received a great deal of evidence that we want to pay attention to and celebrate this and we naturally share the view we have therefore explored the possibility of anyway. Be able to carry out some kind of ceremony in the termination and assess that some minor salmonella

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Quantity (Temperature)

Transcription

Sentiment: 51,16 %

Den utbildningsministern och generaldirektören för folkhälsomyndigheten. Ska vi höra alldeles strax in i den här sändningen från en pressträff. Fredrik får tillbaka finns med oss också inrikespolitisk kommentator fredrik. Vad kommer hända? Här är utbildningsministern folkhälsomyndigheten tänker sig att man ska kunna nå. Om examen, avslutning och om firandet. Det går ju inte göra vanligt firande, det är ju till och med förbjudet med folksamlingar. Över 50 personer så att det då ska gå i stället och i en mera bantad form tror jag att vi kommer få besked om. Så vitt jag förstår. Ja, men bara för att ta ett exempel så tror jag att i stockholm så är det på vissa ställen så en del skolor och att det går att gå till klassen och få sitt sina betyg och så. Men man går än en och en klass och jag själva firandet går inte att fira. Rock och sa johan karlsson, som är folkhälsomyndighetens generaldirektör, som alldeles strax ska hålla i den här pressträffen. Fredrik furtenbach finns med oss att kommentera vad som kommer hända efter. För nu är det så att de tar plats på det här området. Minska spritt smittspridningen att säkra vården och att värna de som är svaga och sköra och inte ska bli smittade. Det är inte aktuellt att lätta på restriktioner eller rekommendationer den här veckan är det valborg och 1 Maj och det kommer fler högtider framöver och snart är sommaren här. Det är inte vädret som avgör om myndigheternas regler och rekommendationer ska följas eller inte. Rekommendationerna och reglerna ska följas i våran studentstäder pågår nu planering för hur spontana firanden ska hanteras efter det att de traditionella har ställts in från både uppsala och lund så är budskapet. Jag vet att samhället då, inte minst den svenska skolan, har en tuff tid bakom sig och en fortsatt tuff tid framför sig. Lärare, all skolpersonal och många elever gör ett fantastiskt arbete och gör stora anpassningar för att situationen kräver det. Och för det ska de ha ett stort tack. Jag inser att det här är inte vårt vanlig vårtermin och det kommer inte att vara en vanlig vår termin. Det kan mycket väl bli så att många elever kommer att behöva ta igen skolarbetet under sommaren eller under höstterminen. Regeringens ambition är att så många elever som möjligt ska lära sig det de behöver för att kunna ta sin examen. The moment i skolan bland annat just för att kunna få sina betyg och gymnasieexamen i tid och det här handlar det förstås om de elever som går i gymnasiet. Eftersom gymnasiet bedriver sin undervisning på distans. Elever som är i behov av stöd på plats i skolan ska kunna få det. Men ni som är elever i gymnasiet? Studentfirandet som så många har sett fram emot och längtat efter det kommer att bli annorlunda än det brukar. Det kommer inte att bli stora utspring till jublande folkhav av släktingar och vänner. Det kommer inte att vara stora skivor. Och studentfirandet i sverige har en lång tradition. Studentfirandet i sverige bärs av elever av deras familjer och till viss del av skolorna. Men i år kan studentavslutning inte blir som den brukar vara om firandet helt och hållet så måste det bli väldigt annorlunda jämfört med 2:a år. Och jag har den största förståelsen för att många elever är besvikna. Jag har hela tiden haft en nära dialog med sveriges elevkårer och sveriges elevråd svea som ju representerar våra gymnasieelever. Vi vet att det är väldigt tufft och vi ser också att det är många elever som tar ansvar. Bidrar med och därmed vill jag lämna ordet till folkhälsomyndighetens generaldirektör johan carlson som kommer att redogöra för vad som gäller inför vårens studentfiranden. Tack så mycket. Jag vill börja med att säga att läget i epidemin är fortsatt allvarligt och för att vi ska klara av det här så gäller det att alla tar ansvar. Följer de regler och rekommendationer som som finns för att hålla tillbaka smittspridningen gäller både här i stockholm och över hela landet kan vi konstatera att gymnasieeleverna har väldigt solidarisk ställt upp för att begränsa smittspridningen har. Och på det viset värnat både sjukvården och hjälp till att skydda de mest utsatta i samhället. Man kan också konstatera att avsluta gymnasiestudierna är för väldigt många. Elever är viktig milstolpe i livet. Ock? Vi har fått väldigt mycket bevis på att man vill uppmärksamma och fira detta och vi delar naturligtvis den uppfattningen vi har därför utrett möjligheten att ändå. Kunna genomföra någon slags cermoni i avslutningen och bedömer att vissa mindre salmonella inslag i samband med gymnasieexamen kan vara möjliga. Men jag vill sälja bara om de anordnas på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras. Redan sedan tidigare dessa rekommenderar myndigheten att gymnasieskolans undervisning alltså sker på distans. Det gäller fortfarande. Vi gör däremot ett mindre undantag från rekommendationen för avgångsklasserna i årskurs tre som kan genomföra betygsutdelning och vissa 2:a avgränsade klasser. Gruppvisa avslutningsceremoni i skolan för de elever som avslutat gymnasieskolan i år. Cermonier och utspring och betygsutdelning. Hmm, bör bara genomföras om skolan har vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen. Det kan till exempel vara åtgärder för att minska trängseln, förbättra möjligheterna att hålla god hand igen. Men alltså inga större gemensamma ceremonier, inga samlingar eller parade för skolan om en skola väljer att arrangera ett utspring. Ska det ske klassvis? Enklast i taget eller i en mindre grupper. Anhöriga kan tillåtas möta upp utomhus förutsatt att det inte bildas trängsel. Det beror alltså på vilket vilken typ av utomhusmiljön har tillgång till. Det är viktigt att man då kan på ett enkelt sätt hålla avstånd till varandra. Hmm. Vi konstaterar också att anhöriga, personer som tillhör en riskgrupp bör avstå från firandet och den som har minsta symptom får vi 19 hosta och snuva feber ska du inte delta i ceremonin utan hålla sig hemma och det rör givetvis både anhöriga, lärare och elever. Det är också olämpligt med större bjudningar i samband med studentfirandet, restauranger och 2:a verksamheter ska inte ordna större privata bjudningar i samband med studentfirande och större bjudningar ska heller inte förekomma i hemmet eller utomhus. Ligger helt i linje med dem allmänna råd och föreskrifter som folkhälsomyndigheten meddelat tidigare. Det är alltså inte aktuellt med några 2:a lättnader i rekommendationer om att gymnasieskolans undervisning bör bedrivas på distans och det här undantaget gäller bara avgångsklasserna, gymnasiet och inga 2:a klasser. Till sist har vi alla ett ansvar att skydda oss själva från smitta behöver särskilt skydd. Alla som är 70 äldre och det är större risk. Och då vill jag rikta mig till dig som är förälder. Du måste fortsatt ta ditt föräldraansvar och se till att barn och ungdomar inser allvaret inte ordnar och inte deltar i olika former av större fester och liknande till dig som tar studenten. I år vill jag säga. Jag förstår att du är besviken, avsluta din gymnasietid. Mormor och morfar med vid utspringet så kommer det inte att bli i år. Du vuxen nu på dig vilar samma stora och tunga ansvar som på 2:a vuxna i vårt samhälle. Du ska ta det ansvaret för dig själv och dina klasskamrater som kanske tillhör en riskgrupp för våra äldre för att vården ska mäkta med. Samhället ska tänka med stolthet på våra ungdomar som har gjort sin bästa i en tuff och svår situation. Tiden kommer när korona pandemin är över och då ska vi gemensamt se till att möjligheten jag så bra som möjligt för att dagens unga ska få ett bra jobb kunna läsa vidare och faktiskt också kunna fira sina framgångar. Sina vänner och för hela samhället i en svår tid. Hmm. Men varför skulle smittspridningen vara större bland gymnasieelever än i vanliga skolor? Hmm, varför kan man inte tillåta hmm? Eleverna och fira på studentflak till exempel inom samma klass? Hmm, det här regelverket är tänkt att man ska helt enkelt bara komma ut. Man ska gå till och åka hem. Slippa de stora samlingarna börjar man med studentflak så börjar man också människor som står vid sidan om stora grupper som tittar på oss vidare. Vi har tyckt att det är olämpligt här läget. Nystarten man kunde ha en större bjudning. Hur stor damm hmm. Om jag har sagt att man kan ha en större bjudning som jag uttryckte mig mycket oklart. Det kommer inte att bli tal om större bjudningar. Vi är vuxna människor har ju förstås ansvar för de ställer till med. Mitt sätt att agera, och jag arrangerar ju förstås i den mån jag har en bjudning så ser jag till att det är ett avstånd mellan människor att den sker hellre utomhus och en inomhus och att det inte deltar människor som tillhör riskgrupper, till exempel till exempel. Själv så skulle jag inte bjuda 30 personer hem till mig. Det skulle inte falla mig in. Däremot så skulle jag mycket väl kunna se till att ett fåtal personer kommer hem om vi kan vara utomhus och om vi kan arrangera det på ett sådant sätt så att vi har ett ordentligt avstånd oss emellan. Det är ett helt annorlunda år och vi kommer ha mycket annorlunda studentfirande i år. Man kan tänka så här, att de personer som jag. Inte träffar, annars är läget ska man inte heller bjuda in till bjudningar den närmaste familjekretsen de närmaste vännerna som ändå kanske träffa då och då passar också bra i sånt här sammanhang det inte går ut över det, vilket normalt när man har större bjudningar så att hmm. Oscar fors på aftonbladet här är. Å ena sidan sen att man ska inte anordna utspring, men man kan göra det. Det känns lite otydligt är. Man kan har förstått det rätt att man kan anordnat utspring om det är väldigt begränsat. Man håller avstånd, man följer råden och rekommendationerna. Eller vad är det som gäller? Det har jag. Men då är det för att vi ser att vi öppnar för möjligheten till utspring. Om man hanterar på det viset. Det ska inte stå en hel, hmm, jätte stor folkmassa där ute och jublade utan man släpper ut klasserna eller mindre grupper och hmm. Trängs med 2:a och sen är det slut. Det är vår uppfattning. Om han nu om skolan inte vill göra det. Det hänger på rektor och skolan. Men det finns öppningar så att säga. I regelverket för det. Så att beskedet är att man kan anordna utspring. Ja, uppenbarligen inte tillåtet. Vad händer om folk köper ändå? Jag transportstyrelsen är speciellt undantag från hmm. Vi har kontakt med transportstyrelsen och hmm, hmm. Inte tillåtet och då bryter man mot de regler som gäller för trafiken. Polisen ska stå i, hmm. Jag vet att fredrik furtenbach får inrikespolitiska kommentator, har lyssnat till utbildningsminister anna ekström här också. Folkhälsomyndighetens johan karlsson, generaldirektörer, fredrik vi har pratat om inför studenten här och riktlinjer och hur man ska agera. Vad tycker du? Kan ju säga att budskapet är att inget blir som vanligt. Inga stora ut springa, stora fester, inga baller, men folkhälsomyndigheten. Då har du klurat på hur kan man göra för att ändå göra det möjligt med någon form av avslutning? Någon form av firande och deras besked är då att det kan man göra i mindre grupper. Kanske är sen man kan ha något litet för bara de närmaste familjen och vännerna och inga flak kommer eller var tillåtna. Det kommer vara olagligt med flak därför att det finns normalt sett ett undantag för flak och det är undantaget. Kommer inte finnas nu så. Å nu kring det här som vi faktiskt inte visste sen innan eller var det ett slags upprepande av rekommendationer och riktlinjer som redan finns? Hmm, ja, nej, men jag tror att det har inte funnits klara besked varifrån när det gäller sånt här med utspringet till exempel så att det uppfattar jag det i alla fall så är det det. S minister och johan karlsson, generaldirektör för folkhälsomyndigheten. An?

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Person