Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Löfven calls a press conference

Ekot - tisdag 28 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Here's a broadcast. From the echo. In a moment, here's a broadcast from the echo. Here's a broadcast from the echo. Kind of follows here a broadcast from the echo. Never soon follows here a broadcast from the echo. Never soon follows here a broadcast from the echo. Had shortly follow here a broadcast from the echo follows here a broadcast from the echo. Here's a broadcast from the echo. Here's a broadcast from the echo. Here's a broadcast from the echo. In a minute, here's a broadcast? In a moment, here's a broadcast from the echo. Following here. Transmission from the entire broadcast from the echo. Here's a broadcast. Following here. Transmission from the echo. Never soon follows here a broadcast from. Had soon follow here a broadcast from the echo. Here's a transmission from you. Here's a broadcast from the echo. Currently. Meeting with the PRIME Minister we listen runs she has been talking about for a long time now? It's still a very real threat to people's life and health jobs for that matter. The situation remains serious. We are very far from an end to this crisis. Hmm. The note in parliament after Thursday's meeting of heads of state and government in the EU. At the meeting that agreed that the Commission should now identify the needs and then come back with a proposal for a so-called reconstruction fund and hmm hmm. Earlier today I met leaders of the other parties in the Riksdag and these recurring talks I very much appreciate. There are many constructive ideas and proposals that are being raised and they will continue. Party leaders will get a review of the situation. Hmm hmm. Functions of outdoor cafes, restaurants and bader the County Administrative Board has then in the South China Sea has the task of compiling these, hmm the municipalities work on this is already now so they emphasize is carelessness, hmm with congestion in restaurants and bathed. And it's not just in hmm. The fact that infectious disease doctors can close a restaurant that does not adhere to the rules has already occurred several restaurants and close. During the weekend out for that reason and we should also remember that you as a guest also have a responsibility to keep your distance. This is true throughout our country, but now our perseverance is being tested. Hmm. Says it is incomprehensible that you do not pause the congestion tax in Stockholm and in Gothenburg like this, we have said that you all suggestions that will them we are prepared to look at. We don't have such a proposal or hmm, we don't know about it. But we don't have anything like that. Suggestion is to hmm. Longer important that people avoid local traffic. It is important to avoid congestion in public transport. That's the important house mouse. A few weeks, it's a matter of months. Hmm. Does not exist, but we have to delete in order for us to limit the infection as much as possible making sure to flatten out this curve and just that to do so means that then it must be out on time and we see that we have, hmm, still people who quite a few who get sick as hmm. But we also see that it spreads around the country and therefore it is not possible to through that image and that is what becomes problematic even when it becomes different in different parts of the country and that is part of the concern here. But that is why it is so extremely important to state that it takes time. If we don't do it right now, better weather will come because then the health care system will not work. Are we ahead of or behind Finland? Yes, it should be the experts assess who is ahead and after that is what I think is important to the different ones. Year 1 decline so there may come a rise to a little late and that was What I understood. One of the financial forecasts was now that it opened up, for example, the helsinki area. If you will you very likely from increase again so that it is. It's a bit of hmm, not everyone should say but. It's easy to believe that you just shut down and isolate everything. Then viruses disappear out and it says hmm, it is not but then maybe it will come later instead so that it is very difficult to see in what exact phase you are in relation to each other. Hmm, what we have to be prepared for is 2300. The 1st, hmm, hmm etc. are of course tragic here. The people who have lost their lives, you have loved ones who have lost something that is very, very much for them, so all deaths are of course a tragedy. We have chosen a strategy based on ensuring that the health care system is not overburdened in the short time they cannot care for the sick. The staff is

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

Location

Organization

Other

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,07 %

Följer här en sändning. Från ekot. Strax följer här en sändning från ekot. Följer här en sändning från ekot. Slags följer här en sändning från ekot. Aldrig strax följer här en sändning från ekot. Aldrig strax följer här en sändning från ekot. Hade strax följer här en sändning från ekot följer här en sändning från ekot. Följer här en sändning från ekot. Följer här en sändning från ekot. Följer här en sändning från ekot. Strax följer här en sändning? Strax följer här en sändning från ekot. Följer här. Sändning från hela sändningen från ekot. Följer här en sändning. Följer här. Sändning från ekot. Aldrig strax följer här en sändning från. Hade strax följer här en sändning från ekot. Följer här en sändning från er. Följer här en sändning från ekot. Just nu. Träff med statsministern vi lyssnar springer hon har vi pratat om under lång tid nu? Det är fortfarande ett mycket verkligt hot mot människors liv och hälsa jobb för den delen. Läget är fortsatt allvarligt. Vi är mycket långt ifrån ett slut på den här krisen. Hmm. Noteringen i riksdagen efter torsdagens möte med stats och regeringschefer i eu. På det möte som kom överens om att kommissionen nu ska kartlägga vilka behov som finns och därefter återkomma med ett förslag till en så kallad återuppbyggnad fond och hmm hmm. Tidigare dag så träffar jag ledare för riksdagens övriga partier och de här återkommande samtalen uppskattar jag väldigt mycket. Det finns många konstruktiva ideer och förslag som lyfts och de kommer att fortsätta. Partiledarna får en genomgång av läget. Hmm hmm. Funktioner av uteserveringar, restauranger och bader länsstyrelsen har då i den sydkinesiska har i uppdrag att sammanställa de här, hmm kommunernas arbete med detta är redan nu så framhåller de är slarv, hmm med trängsel på restauranger och badade. Och det är inte bara i hmm. Att smittskyddsläkare kan stänga en restaurang som inte håller sig till reglerna så har redan skett flera restauranger och stänga. Under helgen ut av det skälet och vi ska också komma ihåg att du som gäst har också ett ansvar att se till att hålla avstånd. Det här gäller i hela vårt land utan nu prövas vår uthållighet. Hmm. Menar att det är obegripligt att man inte pausar trängselskatten i stockholm och i göteborg så här, vi har sagt att du alla förslag som kommer att dom är vi beredda att titta på. Vi har inget sådant förslag eller hmm, vi vet inte om det. Om det kommer senare. Men vi har inget sådant. Förslag är att hmm. Längre viktigt att människor undviker lokaltrafiken. Det är viktigt att man undviker trängsel i lokaltrafiken. Det är det viktiga husmusen. Några veckor utan det handlar om månader. Hmm. Finns inte, utan vi måste utgå för att vi ska begränsa smittan så mycket som möjligt ser till att platta ut den här kurvan och bara det att göra det innebär att då måste det vara ute i tid och vi ser att vi har, hmm, fortfarande människor som ganska många som blir sjuka som hmm. Fortfarande har mest per hundratusen invånare, stockholm östergötland sen. Men vi ser också att det sprider sig runt i landet och därför så går det inte att genom sån där bild och det är det som blir problematiskt också när det blir olika i olika delar av landet och det är en del av bekymret här. Men det är därför det är så oerhört viktigt att slå fast att det tar tid. Om inte vi gör det rätt nu så kommer bättre väder för då kommer sjukvården inte att fungera. Ligger vi före eller efter finland? Ja, det ska det ska experterna bedöma vem som ligger före och efter det är det som jag tycker är viktigt att de olika. År 1 nedgång så kan det komma en uppgång till lite sen och det var jag förstod. En av finans prognoser var det nu nu när man öppnade upp till exempel helsingforsområdet. Om du kommer man med stor sannolikhet från ökning igen så att det är. Det är lite av hmm, inte alla ska säga men. Det är lätt att tro att man bara stänger till och isolera allting. Då försvinner virus ut och det säger hmm, så är det inte utan då kanske det kommer senare istället så att det är väldigt svårt att se i vilken exakt vilken fas man är i förhållande till varandra. Hmm, det vi måste vara beredd att 2300. De 1:a, hmm, hmm osv är naturligtvis tragiska här. Det människor som har mist sitt liv, du har nära och kära som har mist något som blir väldigt, väldigt mycket för dem. Så alla dödsfall är naturligtvis en tragedi. Vi har valt en strategi som bygger på att vi ska se till att det inte sjukvården överbelastas på den korta tid de inte kan vårda de sjuka. Personalen är sjukvården ska jag säga har lyckats med än fördubbla antalet intensivvårdsplatser som vi har en marginal men hade inte det skett och hade vi dessutom fått en dramatisk ökning gör då hade vi ju. Då hade vi haft en sjuk och kollapsat och då hade vi haft det mycket mycket värre situation. Så den huvudstrategin att plana ut den här kurvan där. Men jag är rätt hmm. Sverige borde haft hårda arbete som många 2:a ja, men tittar du har ju en hel del 2:a länder som har alltså det finns inget digitalt magasin. Exakt mönster, men du har ju också länder som har haft betydligt hårdare diskussionen sverige, hmm. I grund strategin så måste man alltid vara beredd att anpassa åtgärder här och nu och olika i olika tider så att säga. Men att att platta ut kurvan är det, hmm. Huvudstrategi med att begränsa smittspridningen så mycket det går. Hmm, skyddar utsatta grupper. Hmm hmm, konsekvenser, ekonomi och jobb försöka skapa så mycket. Såg att vi också har försökt följa det i faser från en normal fas värre läge kan vi fått värsta läge hur det ser ut och efter någon gång är längre bort i tiden. Hur sedan en enorm avisering ut komma fram till rätt stöd till företag, hmm. Lag och finansministern sa i förra veckan slutet på förra veckan så att vi vi ser att vi kommer att behöva göra med för företagen också, så det arbetet pågår med halva sin personal i sverige visar inte det att den här typen av stöd skulle kunna göra nytta och det är att vi arbetar på det. Toriska insatser, kom ihåg att under finanskrisen för drygt 10 år sedan. Hmm, då var det tillskott till kommunerna på på 7000000000 skattebortfallet vara 30 3000000000. Nu har vi bara i år av tillskott på 20000000000. Hmm, det är ett historiskt tillskott till kommunerna, hmm till till företagen har hmm. Man får faktiskt tillbaks katteri till sitt eget skattekonto så det är gigantiska. Insatsen har gjort men likafullt. Vi behöver göra mer och därför arbetar vi på en på en fortsättning. I förra veckan såg han andersson att det är diskutera. Det är dels är det vi måste veta också att vi för det 1:a det gör här nu att vi också har råd med att när vi ska starta igång. Hmm. Och det är klart att i det här i det här läget så ser vi att att skulden är statsskulden om än vi hade en i början låg statsskuld så ökar statsskuld och det kan gå rätt så fort och då måste vi veta också om det blir en 2:a våg på hmm. Den här krisen på den här, hmm. Så att det gäller att väga hotelse till att de insatser som redan är gjorda också inte att de inte överlappar nu där de nya insatser behöver till. Vi kan inte ha en situation där överkompensera företag exempelvis och då måste vi titta på de olika delar som jag har gjort i kombination med hmm kan komma framöver att det det enkelt, hmm. Jag har jobbat mig min fråga, så det är det ju vi har sagt hela tiden. Vi behöver göra mer och det här är ett av de företag som har kommit upp. Vi har aldrig uteslutit någonting så att det det det ingår i arbetet enkelt. En frågestund med statsministern har pågått de senaste minuterna här. Vi ska se om vi har erik ridderstolpe med oss. Vår reporter på plats där eric. Det verkar inte som att erik törnros riktigt, men jag prövar en gång till ifall du hör oss genom lurarna. Bara erik erik ridderstolpe. Hallå erik, nu då? Ja, hallå, hej, jag är beredd att svara. Vad är det med allt ni vill ha det? Vad jag har dig berätta. Vad kom fram på presskonferensen? Jo, stefan löfven har i dag haft möte med de 2:a partiledarna och resonerat om läget. Hmm. Där var bland annat upp frågan om trängselavgifterna skulle kunna passa. Dessutom så har stefan löfven i morse haft möte med kommunerna och med länsstyrelserna om situationen på krogar och restauranger. De övriga sverige i hela sverige och det slarvas på restauranger och krogar med avståndet mellan gäster så att hmm. Sade stefan löfven här. En återrapportering ifrån i toppmötet som var på länk i förra veckan i torsdags. Det var själva anledningen till att han var här i riksdagen och efter att han hade åkt rapporterat för eu nämnden. Erik det handlade om allt möjligt här såklart, men jag hörde att du ställer lite frågor kring direkt stöd till företag. Var något som kom fram där? Ja, det gjorde det ju. Det är ju alltså visserligen så sa han att det fortfarande diskutera så att man måste väga. Det möte om just den här frågan som de sverigedemokraterna har legat på för att få upp den här frågan och moderaterna vet jag har lagt ett förslag också. Och det är ju så att vi i riksdagen så finns en majoritet för att man ska ha ett direkt stöd till företag och det är alltså det gäller att betala hyra räntor leasingavtal, hmm. Kina borde c och l de som jobbar ihop med regeringspartierna de sig i bägge att de har fört fram det här i förhandlingar och att de vill genomföra det för att inte företag ska gå i konkurs så att säga då vi hörs av imorgon då se hur det blir, då är det åter på plats.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location

Person