Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Hear the Swedish Public Health Agency about corona mode

Ekot - tisdag 28 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

And we will broadcast directly from the daily press conference than the Swedish authorities that provide an update on corona. The pandemic 28 minutes to come will hear the IP one and then it continues in our app sveriges radio play even if it is still ongoing. They start at this now in places and anders tegnell. The National Board of Health and Welfare and the Swedish Civil Contingencies Agency. We take listen to how they start on the spot there now and then we will get back in a moment in this position as a medical expert at the National Board of Health and Welfare. Johanna sandwall, who is emergency preparedness manager at the National Board of Health and Welfare anders tegnell who is a state epidemiologist at the Public Health Agency and svante roads who is special advisor at msb. Digital. We need to keep a little short today because there are several participants who are going away afterwards. Hmm, but there will be the opportunity to do individual interviews and are indoors today. Anders tegnell and johanna sandahl may have to depart as early as quarter to three. I would like to remind you that it is important that we keep our distances and not so there will be enough congestion and with that I leave it to Anders Tegnell. Welcome here. We start with the classic pictures look at the world in the first hand that has now passed over 3000000 cases. About this disease. T that Europe constantly has a little less increase than many 2nd parts of the world, so there are quite a few parts of the world that see an increase in the number of cases unfortunately. New cases in Sweden we have this curve that of course sank quite well after the weekends has gone up a bit to the same level as before. But as you can see, the average remains at about the same level. In this there is also an increasing proportion of staff and people from the nursing home. If very hard pressure on the intensive care in Sweden, hmm stockholm that does not see here, but from another computer so we can see that the proportion of the newly admitted iva from Stockholm should decrease slightly until the 2nd parts of the country begin to replenish the intensive care units. Hmm, for example, 14 hundred people who have been so far. I've got it right there. Hmm, we are looking at some regions, stockholm because Stockholm is still in the region with the largest share of all cases in Sweden. And it is we can see that it is even clearer has, hmm. But also in Stockholm so there are more and more people who hmm. They have a very jerky curve but that has had quite a lot of upturn lately from very low levels. Hmm, but where there is quite a difference from day to day and this seven days that is very well a more accurate picture of what the development looks like in jämtland härjedalen. The same can be said of norrbotten as I have not experienced the same, hmm. Hmm. Blekinge, even more extreme many shortcomings had quite a lot of cases last week, but I do not want me had quite a few people so it shows clearly how different this disease beats regionally on different parts of Sweden deceased. We've talked a lot about it. Of course, it is terrible with all these people dying of this disease. Hmm, and we certainly should not reduce them to pure numbers. But it is also important to understand the development looks like here. Here it looks like hmm hmm 2nd data as possible. Search the numbers here. Hmm, now we run today or tomorrow and check all who have been reported against the criminal record to take another check that no cases have been missed so then it may well be that there will be more cases that fill up here, but usually rarely be more than a week back so far. Managed it together in Sweden by really following the recommendations and advice and rules that exist as much as possible and have always been a bit below this. The number of hospital places that we have available and we have done that in a combination of things where the most important is to stay at home and is sick. Hmm, contacts as possible feel free to have contact on. Different digital media but do not go out and meet a lot of different people. And then I think about the more general things around good hand hygiene. Keep your distance from each other and keep down on these big celebrations with hmm in different social contexts. Not least now considering the upcoming walpurgis and the 1 May weekend. All thanks anders, hmm starts with a description of our operational activities before I hand over to my colleague frida. Hmm. Today we have a thousand 85 are available. Intensive care units in the country, that is, 10 more than yesterday. That, hmm. Diva in the country, on the other hand, it remains the case that we have a very uneven

Audio

Transcription

Sentiment: 51,09 %

Och vi ska sända direkt från den dagliga pressträff än de svenska myndigheter som ger en uppdatering om corona. Pandemin 28 minuter framöver kommer att höra den IP ett och sen fortsätter den i vår app sveriges radio play också om den fortfarande pågår. De drar igång i detta nu på platser och anders tegnell. Socialstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi tar lyssna på hur de inleder på plats där nu och så återkommer vi om en stund i den här ställningen som är medicinskt sakkunnig på socialstyrelsen. Johanna sandwall, som är krisberedskap chef på socialstyrelsen anders tegnell som är statsepidemiolog på folkhälsomyndigheten och svante vägar som är särskilt rådgivare på msb. Digitalt. Vi behöver hålla oss lite kort idag eftersom det är flera deltagare som ska iväg efteråt. Hmm, men det kommer att finnas möjlighet att göra enskilda intervjuer och är inomhus i dag. Anders tegnell och johanna sandahl kan behöva avvika redan vid kvart i tre. Jag vill påminna om att det är viktigt att vi håller avstånden och inte så det blir nog trängsel och med det så överlämnar jag till anders tegnell. Välkomna hit. Vi börjar med de klassiska bilderna titta på världen i 1:a hand som har nu gått över 3000000 fall. Om den här sjukdomen. T att europa hela tiden för har lite mindre ökning än många 2:a delar av världen, så det är ganska många delar av världen som ser ökning av antalet fall tyvärr. Nya fall i sverige har vi den här kurvan som ju sjönk ganska ordentligt efter helgerna har gått upp lite grann mot samma nivå som tidigare. Men som ni ser kan se på medelvärdet som ligger kvar på ungefär samma nivå. I detta ligger också en ökande andel personal och personer från äldreboendet. Om väldigt hårt tryck på intensivvården i sverige, hmm stockholm som inte ser här, men från annan dator så kan vi se att andelen av de nyinlagda på iva från stockholm bör minska något åt det 2:a delar av landet börjar fyllas på med på intensivvårds enheterna. Hmm till exempel 14 hundra personer som har varit hittills. Jag har läget där. Hmm, vi tittar på några regioner, stockholm eftersom stockholm fortfarande i den regionen som har störst andel av alla fall i sverige. Och det är vi kan se att det är ännu tydligare har, hmm. Men även i stockholm så det blir mer och mer personer som hmm. De har en väldigt ryckig kurva men som haft ganska mycket uppgång på sistone från väldigt låga nivåer. Hmm, men där det är rätt stor skillnad från dag till dag och det här sju dagar som är väldigt är väl en mer riktig bild av hur utvecklingen ser ut i just jämtland härjedalen. Samma sak kan man ju säga om norrbotten som jag inte har upplevt samma, hmm. Hmm. Blekinge, ännu mer extremt många brister haft rätt mycket fall i förra veckan, men jag vill inte ha mig haft ganska lite folk så det visar ju tydligt hur olika den här sjukdomen slår regionalt på olika delar av sverige avlidna. Har vi ju pratat väldigt mycket om. Det är förstås hemskt med alla dessa personer som dör i den här sjukdomen. Hmm, och vi ska absolut inte förminska dem till rena siffror. Men det är också viktigt att förstå utvecklingen ser ut här. Här ser det ut som att hmm hmm 2:a data som möjligt. Eftersökning på siffrorna här. Hmm, nu kör vi i dag eller i morgon och kontrollera alla som har anmälts mot brottsregistret för att ta ytterligare en koll på att inga fall har missat så då kan det mycket väl bli så att det blir fler fall som fyller på här, men brukar ju sällan vara mer än en vecka tillbaks hittills. Klarat av det gemensamt i sverige genom att verkligen följa de rekommendationer och råd och regler som finns i så stor utsträckning som möjligt och har hela tiden legat en bit under det här. Antalet sjukhus platser som vi har tillgängliga och det har vi gjort i en kombination av saker där de viktigaste är ju att stanna hemma och är sjuk. Hmm, kontakter som möjligt gärna ha kontakt på. Olika digitala medier men inte gå ut och träffa en massa olika människor. Och sen tänker jag på den mer allmänna sakerna runt god handhygien. Håll avstånd till varandra och hålla nere på de här stora firandet med hmm i olika sociala sammanhang. Inte minst nu med tanke på den kommande valborg och 1 Maj helgen. Alla tack anders, hmm börjar med en beskrivning av vår operativa verksamhet innan jag lämnar över till min kollega frida. Hmm. I dag har vi tusen 85 är tillgängliga. Intensivvårdsplatser i landet, det vill säga 10 fler än igår. Det, hmm. Diva i landet däremot är det fortsatt så att vi har en väldigt ojämn belastning av vad den här tillgängligheten finns. Det varierar från noll till 60 procent kring den icke belagda i va kapaciteten, det vill säga att det finns de som inte har några lediga vårdplatser och de som har 60 procent. Sveriges kommuner och regioner och socialstyrelsen deltar i arbetet och det är en region som leder arbetet. De befintliga och förstärkte att transport organisationerna som vi har byggt upp är inte min senast med försvarsmaktens helikopter. Resurser är förberedd och operativa och både hmm redo att nyttjas och nyttjas dagligen för transporter av patienter så att vi kan använda den nationella kapaciteten på bästa sätt förbrukningsmaterialet så har vi en. Styrelsen, som då rapporterar kommunernas behov. Det återspeglas också i de begäran om stöd som vi får på nationell nivå. Det här dygnet har vi hanterat 16 begäran om stöd och vi kan möta en hel del tala om behov som inkommer till oss där vi ska komplettera regioner och kommuners befintliga arbete. Slut från mig och över till frida som ska berätta om ett nytt kunskapsstöd som myndigheten ger ut och det publicerades redan i fredags och gäller arbetssätt när det gäller personer med demens i äldreboende och som har ko vid. Men från början är väldigt många i sverige. 10 är att det här är en folksjukdom och det vanligare och vanligare ju äldre man är så att vi 90 års ålder så har varannan person det här. Det gör ju också förstås att väldigt många på våra äldreboenden har en demenssjukdom. Det är alltså ganska många personer det handlar om. Man brukar ju dela in det, men sig en måttlig tidigt är mild och måttlig och svår fas och det ofta kanske sen måste ligga eller svår fas i behov av att flytta. Eller hålla avstånd? Hmm, är nånting som man behöver stöd i. Man kan också vid demenssjukdom utveckla någonting som brukar kallas för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 10. Man har en stark oro som man behöver röra på sig och det här gör förstås att det blir en väldigt komplex situation för den personal som arbetar. Äldreboenden de här situationer uppstår. Personalen har skyddsutrustning på sig. Många saker II omvärldens förutsättningar som förändras. Dessutom har vi en situation där det är svårare att kanske hålla kontakt med sina anhöriga, även om det finns många goda initiativ att kommunicera. Ett kunskapsstöd för arbetssätt har gäller just personer med demenssjukdom i äldreboende med kolli id får med anledning av mycket handlar om att berätta om vilka förebyggande åtgärder man kan göra och grunden för allt. Från verksamheterna försökt hålla dokumentet kort och begripligt och handfast för verksamheten och det kan handla om tips på att till exempel personalen visar går en bit ifrån visar när man sätter på sig skyddsutrustning för att den som har de önskar förstå vem det var. Musik att man verkligen tänker. Alltså, det är ungefär övergripande. De som kunskapsstödet inriktar sig på, hmm från msb, myndigheten för samhällsskydd och beredskap har vi i dag inga nyheter som direkt rör vår medverkan i hanteringen av pandemin. Men en angränsande sak. Hmm kan jag nämna eftersom vi får en del frågor över en månad så s utbildning av personal till den kommunala räddningstjänsten. Men från och med nu på måndag den 4 Maj så kommer vi att återuppta utbildning på plats på våra skolor i revinge och på sander. Hmm revinge i skåne och sand i västernorrland och på 2:a platser där vi bedriver utbildning och skälet är att det finns praktiska utbildningsmoment som alla kan förstå som helt enkelt inte kan bedrivas på distans och naturligtvis att det behövs fler utbildade brandmän och brandbefäl i sverige. Hon har gjort tillsammans med skolverket när det gäller den här typen av praktiska moment inom utbildningar och vi vidtar särskilda åtgärder för att minska risken för smitta. Det var allt egentligen övrigt, svarar jag gärna på frågor om vårt arbete eller om samhällets krisberedskap i de delar som inte ligger direkt under folkhälsomyndighetens eller socialstyrelsens ansvarsområden. Du nämnde att kapaciteten på intensivvården varierar från noll till mer vart någonstans är den noll. Och vad händer med de patienterna som inte får plats? Det varierar från dag till dag. Var tillgängligheten finns jag mellan noll och 60 procent är där vi har kapacitet. Regioner. Hmm? Vilka regioner går det att säga nej, vi går inte ut med den datorn utan vi säger bara att det skiljer sig att den här transporter samordningen sker via black. Den typen utav läget. Filmen någonting som i offentlig och sekretesslagen. Medan vissa siffror och viss data som vi tycker är relevant men som inte riskerar att försvåra vårt arbete. Hej eko ta del josephi att. Ja, hmm, fråga till anders tegnell nu fick i uppdrag att göra fler tester. När kommer ni se resultaten? Jag har. Vi börjar se resultat som redan eftersom det är mer personal inom hälso och sjukvården och äldrevården som provtas sedan nu. Det kan vi se på våra siffror att yngre personer som man hittar med sjukdomen. Händer lite med i veckan. Aldrig så fort som vi skulle vela. Tyvärr. Hmm. Det är många delar i en komplicerad kedja runt mottagning, men hmm tillgängligheten hela tiden. Jag tycker josefson från tv fyra nyheterna. Jag tänkte följa på att det är ungefär samma upp samma tema. Men i månadsskiftet som gjorde ni i stockholm? Tusen personer som medverkat i en studie som han har lätt när de resultaten offentliga 1:a har jag koll på de håller på att jobba med dåliga på att jobba. Just nu är sammanställningen kommer in nästa vecka. Hmm, det kan vara. Hmm. Mia holmgren dagens nyheter det har börjat poppa upp privata vårdbolag som erbjuder antikroppstest är för en ganska saftig peng. Vad säger ni om de här testerna i de godkända av er eller kan ni rekommendera? Det är inte vi som godkänna testerna. Det är läkemedelsverket för de är medicinsk teknisk utrustning och ska godkännas enligt den lagstiftning. Hmm, det är hon och tittar på dom här kontinuerligt. Hmm, undrar så småningom det finns i dag ingen av de här aktörerna som har tester som vi tycker att vi kan rekommendera. Vad är det som ytterligare krävs för att ni ska rekommendera ett test för er? Men ni behöver ha kunskap om därmed de flesta av de här testerna faller på vad man kan kalla en validering. Alltså? Var ligger den här gränsen för när hmm har haft sjukdomen eller inte? Hmm, det är ganska bra. Får man positivt som har verkligen haft sjukdomen, men de är rätt dåliga på att hitta alla smärtsjukdom utav. De missar väldigt många, de allra flesta tester vi har idag och dessutom så vet vi alldeles för lite om för att säga på individnivå vad det betyder för den här individen. Få sjukdomen igen, hmm. Klä en form av infektion och under 19 hmm. Har ni sett samma sak? Inte jag fick just det med något kawasaki liknande syndrom som är nåt nån typ av inflammatoriska. Vi har inga rapporter om hmm det. Vi kommer att gå ut då tillsammans med socialstyrelsen och försöka se om det finns några sådana rapporter i sverige. Hej. Anna sjögren, reporter på aftonbladet och min fråga till anders tegnell, hmm igår ställdes frågan av lilla aktuellt, men jag testar igen. Hmm. Vi får olika information om vilket avstånd det som vi ska hålla till varandra egentligen, hmm. Jag har fått ett avstånd. Inte alltid blir tydligare för att det blir ju också väldigt mycket på i vilket var man befinner sig nånstans. Det viktiga är att komma ihåg att smittan och kommuner två personer är väldigt nära varann och framförallt ansikte mot ansikte med varandra och till det så man ska vara väldigt försiktig med hmm det. En halvmeter eller 75 cm och sånt ifrån varandra, utan det är den här situationen när du är mitt emot nån annan och umgås att säga det då? Den stora risken finns. Vi har också några frågor som kommer på länk, hmm, vi kan börja med dagens arena. Hej eller hem från dagens arena och min fråga är till anders tegnell och folkhälsomyndigheten och jag hakar i det som redan frågats från DS reporter är att som erbjuder företag antikroppstest och som de skriver reciterar påvisar antikroppar mot 22 och därigenom i munskydd. Och att dom menar på att det här ger arbetsgivaren ett beslutsunderlag för att avgöra vilka medarbetare som sannolikt kan återgå till arbetet med munskydd mot corona viruset. Vad? Hur ser ni på det underlag för göra den typen, av ta den typen av beslut? Tyvärr. Hmm. Vi och många har jobbat på det kommer ett antingen har det publicerats kommer det ut på remiss. Vi har som är på väg ut bakgrund, det finns i dag. Ja, och då var det en fråga från dagens ett setra. Hej, som linderoth på dagen sätter här. Jag vet inte riktigt vem som är tagna. Frågan är bara 26 procent av dem som har fått iva vård idag är kvinnor. Och det har ju tidigare rapporterats att män drabbas hårdare av det här viruset. Men kollar man på de avlidna så är den skillnaden inte riktigt lika tydlig. Kvinnor utgörande 43 procent av dem som avlidit och en väldigt stor skillnad mellan antalet kvinnor som har fått liv. Antalet kvinnor som avlidit. Man måste skilja på de som avlider. Om du avlider efter intensivvård eller intensivvård eller på sjukhus så att det är den 1:a så att jag tror att det är svårt att jämföra dem. Men hmm, det. Absoluta tal och när det gäller det här. Många av de äldre och bland kvinnor än bland äldre så är den väldigt stor vikt. Kvinnor på många olika sätt. Det är liknande. Män är också mer hjärt kärlsjukdom som det finns ett antal olika delförklaringar som är ingen ingen sortering som pågår. Vilja understryka hmm, sen en annan grej. Hmm, det är väldigt många som hör av sig och vill att vi ska fråga om därmed äldreboendena. Jag undrar hur ser möjligheterna till för dem som smittats på äldreboenden och arbetar man idag konkret med att. Minska fortsatt smittspridning i den här miljön är kort och gott. Hur ser strategin ut helt enkelt? Jag kan börja så hmm. Intensivvård får man ju efter behov som vi många gånger påpekat. Det spelar ingen roll om du är hemma eller i sjukvården eller på ett äldreboende handlar om du klarar av vården och kan tillgodogöra den kapacitet de. Kunskapsstöd för hur personalen ska se till att hmm identifiera och stoppa smittspridning så klart. Vi har gjort och det pågår analyser kring. Vi har diskuterat det någon någonting vi kan lära och förbättra eftersom vi har fått in på. Rätt tillfälle så många, hmm. Saker görs och sen så får vi väl hela tiden bara att försöka lära utav dem de erfarenheter som vi får, precis som vi presenterar idag ett ett ytterligare nytt kunskapsstöd som ska ju såklart implementeras och användas i en stor genomgång av det. Bra råd till äldreboende för hur man ska kunna minska riskerna genom åren. Vi har en fråga till på länk från ekot sven karlsson. Ja hej, sven karlsson är på din fråga till anders tegnell. Är ni eller mp har passat den här nationella enkäter eller fråga verktyget? Då kommer fredrik år efter att folket som inte fick in synpunkter från regioner och länsstyrelser. Jag undrar var de anmärkt på och vad är det ni ser för risker med sånt? Nej, men deras oro, som vi tyckte var befogad och det var därför vi som vi nu har liksom fundera på fram och tillbaka och diskutera, hmm, det är svenska myndigheter. Uppdatering om KMAN. Preliminära siffrorna. Hmm. Det ser ut som att antalet iva inlagda i stockholm minskar lite om man jämför med resten av landet och västra götaland ökar lite grann där den här pressträffen pågår fortfarande. Även 2:a pressträffar från regeringen kommer ske senare under eftermiddagen. Vi får se vad de ger en från statsministern och en från utbildningsministern. Vi återkommer om det vi fortsätter sända det som pågår i vår app, sveriges radio play och på sveriges radio. SE. Piet, så kommer vi sluta sända från presskonferensen med fortsätter som sagt på 2:a håll i kanalen så kommer ordet alldeles strax gå till per berg som knyter ihop programmen i den här kanalen. Vi tackar för oss från ekot sida för nu och påminner om att ladda ner appen, sveriges radio play och aktivera push notiser om du vill kunna lyssna på våra sändningar där. Ständigt nya id er och tankar på hur vi kan bli bättre på diverse olika saker så att då en del rullar vidare och blir bra. En del bromsar vi för att de inte visar sig ge riktigt. Jag hoppas att den skulle. Ja vi. Ja, det var resa josefsson är igen den här gången så ställer jag frågor och fotbollskanalen eftersom vi försöker att det hmm begränsa smittspridningen och ta hit folk i onödan så är det naturligtvis inte. Spelar de fotboll som vi tycker är det stora problemet, utan det stora problemet är att det samlas väldigt mycket folk och det är väldigt svårt att hålla isär om att få saker och det är också med det som bakgrund som vi faktiskt sagt att vi tycker att det är okej att hmm hmm, det är väldigt viktigt. Där de också pratade om det finns, det är fifa har pratat om därmed. Det är väl någonting också med att man att fotbollsspelare helt enkelt spottar på planen när de gör det och att det är då en smittorisk. Hmm har pratat om att man kanske inte kan ha fotbollsmatcher om man inför förbud. Egentligen åsikter låter som om två veckor komplicerades åtgärder som egentligen inte inte peter på det grundläggande problemet. Att det är väldigt många människor som samlas på samma ställe och då finns risken för smittspridning. Jobbar fråga till frida nobel jag tänkte på den här, det här kunskapsstödet som nu har, hmm, är det med anledning av att man har sett att det har, för det var ju många som blir smittade personen, att man har sett att det har varit det. Hanterar det, hmm. Regelverket medger inga tvång och begränsningsåtgärder och det ska inte heller tillämpas och det är också någonting som det finns sedan många år. 1 arbete kring när det gäller demenssjukdom. Fick vi statistik från socialstyrelsen som visade att 70 nio komma sex av dem som har avlidit IK vid 19 hade högt blodtryck. Det har vi fått enormt många mil om med frågor och går det att säga någonting mer om högt blodtryck som riskfaktor? Folk frågar? Precis som vi har inget mer fakta kring mediciner eller annan bakgrund. Däremot så kan man väl konstatera att med hög ålder kommer också högt blodtryck om man ska förenkla och det är väl det som är den. Hmm det. Finns det ingenting som talar för att blodtrycksmedicinen vi använder skulle öka risken? Hmm. Hög håller i sex år sedan är ju högt blodtryck är en signal för diverse olika bakomliggande orsaker också. Mormor dinnie när det är fler analyser visar att det är jättemycket fler, men det är fler. Hmm. Den gruppen ha som blodtrycksmedicin så att det är en egen. Men vad är egentligen pekar på att det är svårt att veta för att hmm? Annan typ av sjukdom som man har i botten som som gör det skillnad. Ja, då tackar vi fred. Vi behöver avbryta nu eftersom vi har väldigt dåligt i det, avslutas pressträffen i stockholm från svenska myndigheter. När det handlar om korona pandemin. Vi hörs i morgon igen. If.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location

Organization

Person