Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

80 new covid-19 deaths in Sweden

Ekot - måndag 27 april 2020

A total of 2,274 people have died in the covid-19 suites in Sweden, according to the Swedish Public Health Agency's latest statistics. That's an increase of 80 people in the last 24 hours. Hear the authorities' press conference in The Echo's live broadcast.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Yes, it is the public health agency's daily updates that we will hear. The situation in Sweden in focus just as usual also 2nd authorities with john through kind of collected so. The authority and svante berger, strategic advisor at msb, after the presentations so will there time for questions to the whole group. We also have a gang that is connected via link that will ask questions. I hand over to Anders Wallensten, thank you very much then we start as usual with the world situation and we can now see that we are approaching 3000000 cases in the world, of which about 200000 have died about a third, one come a million fall from Europe and just over half a hundred 18000. Let me know if we look at new cases. Sweden per day you will see that the last days are incomplete and so it usually is after the weekends. So unfortunately I don't have much secure data to publish today, but hmm. According to this figure, there are 18926 cases, including 200 in the last 24 hours. Harvey, even there is certainly a backlog and therefore it is extremely uncertain. But 1353 people have been cared for so far and then if we look at the number of deaths per day, we have once incomplete figures. But hmm at least 270 four. So we'll see in the next few days how this after corrected. It's usually like this, unfortunately. Saw that we do not have so much data that can be drawn so much conclusions from today so I want to go directly to this picture where we ate clean plans. Hmm, talking about our strategy that we want to level out this curve as much as possible so that the health care can handle the situation. That's our goal. And we do this together by staying at home, even if you're just feeling a little sick. There may be very, very small symptoms that may still be signs of a particular disease. When you're 70 years older, you stay at home and avoid close social contacts, and we all can do that. And abstain when it's travel. That's all I wanted to say today. Thanks. Thanks anders. Hmm? Initially from the National Board of Health and Welfare echoes or is it just me? Hmm? So today we report a thousand 70 three available accessible intensive care units in the country with respiratory. From the National Board of Health and Welfare's situation picture and together with regions and SKR to distribute patients between regions and try to get the resources to hmm simply, hmm. That situation can be resolved shortly. Hmm. We continue to handle hmm requests for support from both municipalities through county administrative boards and regions daily. Hmm and, on the other hand, we have not changed our principle that it is 48 hours forecast if we start from it. You do under this vignette. Sweden's official statistics that we share with 27 2nd statistical authorities. Certificate to the National Board of Health and Welfare and it comes from the responsible doctor in the health care who describes that the underlying cause of death and other relevant information for the death we classify it. Hmm, it's the certificate with coders according to medio's regulations and we put it in our registry called with the Cause of Death Register. Report something until now and that's because the health care system has this time to submit the cause of death certificate. We have coded 17 hundred cause of death certificates, 17 hundred deceased NS at which to come to us. We see that these data provide opportunities for a more detailed complete picture of mortality. IK 19 run it with 2nd records and 2nd data on patients and people who have died. The statistics that the Public Health Agency has so far or presented at this conference have, among other things, very well correspond ed on an overall level with the statistics that are now based on the cause of death certificates overall plan I who is affected, what ages, hmm? 10 percent more then people a day that has emerged so far. Square in the tasks of the Public Health Agency. Hmm, I just wanted to give some brief examples of what we will be publishing now from today posted now. This is a graph of the number of cases that all deaths in Sweden over period. Black line here. It is then this year's death speech that appears and this we see a clear then cow. The effect begins in mid-March. So we will continue to follow that and it will continue to

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Set)

Location

Organization

Other

Person

Phone_Number

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Quantity (Percentage)

Transcription

Sentiment: 51,11 %

Ja, det är folkhälsomyndighetens dagliga uppdateringar som vi kommer höra. Läget i sverige i fokus precis som vanligt också 2:a myndigheter med john genom slags samlad så. Myndigheten och svante berger, strategisk rådgivare på msb, efter presentationerna så kommer finnas tid för frågor till hela gruppen. Vi har också ett gäng som är uppkopplade via länk som kommer ställa frågor. Jag lämna över till anders wallensten, tack så mycket då så börjar vi som vanligt med världsläget och vi kan nu se att vi närmar oss 3000000 fall i världen, varav ungefär 200000 har avlidit ungefär en tredjedel, en komma en miljoner faller ifrån europa och drygt hälften hundra 18000. Hör av dig om vi tittar på nya fall. Sverige per dag så ser ni att sista dagarna är ofullständiga och så brukar det vara efter helgerna. Så tyvärr har jag inte så mycket säkra data att publicera i dag, men hmm. Enligt den här siffran och så är det 18926 fall, varav 200 senaste dygnet. Harvey, även där säkerligen en eftersläpning och därför så är det ytterst osäkert. Men 1353 personer har vårdats hittills och sedan om vi tittar på antal avlidna per dag så har vi en gång ofullständiga siffror. Men hmm åtminstone 270 fyra. Så vi får väl se närmaste dagarna hur det här efter korrigeras. Det brukar ju vara så här tyvärr. Såg ju att vi inte har så mycket data som går att dra så mycket slutsatser av i dag så vill jag direkt gå till den här bilden där vi åt ren planer. Hmm, pratar om vår strategi att vi vill plana ut den här kurvan så mycket som möjligt så att sjukvården kan hantera situationen. Det är vårt mål. Och det här gör vi tillsammans genom att stanna hemma, även om man är bara kännas lite sjuk. Det kan vara väldigt, väldigt små symtom som ändå kan vara tecken på en viss sjukdom. När man 70 år äldre så stannar man hemma och undviker nära sociala kontakter och det är vi alla kan göra. Och avstår när det är resor. Det var allt jag ville säga idag. Tack. Tack anders. Hmm? Inledningsvis från socialstyrelsen ekar eller är det bara jag? Hmm? Så rapporterar vi idag tusen 70 tre disponibla lättillgängliga intensivvårdsplatser i landet med respirator. Från socialstyrelsens lägesbild och tillsammans med regioner och SKR med att fördela patienter mellan regioner och försöka få resurserna att hmm helt enkelt, hmm. Passat den situationen kan lösas inom kort. Hmm. Vi hanterar fortsatt hmm begäran om stöd från både kommuner via länsstyrelser och regioner dagligen. Hmm och däremot har vi inte ändrat vår princip om att det är 48 timmars prognos om vi utgår ifrån det. Musik som man kan bläddra fram kanske tack så där lite grann om kommande publiceringar och det är faktablad som vi publicerar idag om olika sätt att mäta dödstalen tillsammans med folkhälsomyndigheten får många frågor kring det. Statistiken om hälsa vård och omsorg och dödsorsaken i sverige och vi har publicerat dessa statistik i årligen sedan 1961 och det gör du under den här vinjetten. Sveriges officiella statistik som vi delar med 27 2:a statistikansvariga myndigheter. Intyg till socialstyrelsen och det kommer från ansvarig läkare i vården som beskriver att den underliggande dödsorsaken och annan relevant information för dödsfallet vi klassificerar den. Hmm, det är intyget med kodare enligt medios regelverk och vi lägger in det i vårt register som kallas med dödsorsaksregistret. Rapportera någonting förrän nu och det beror på att vården har den här tiden på sig att skicka in dödsorsaksintyg ets. Vi har kodat 17 hundra dödsorsaksintyg, 17 hundra avlidna IK vid som inkommer till oss. Vi ser att de här uppgifterna ger ju möjligheter då till en mer detaljerad komplett bild av dödligheten. IK 19 köra det med 2:a register och 2:a uppgifter om patienter och personer som har avlidit. Den statistik som folkhälsomyndigheten hittills eller redovisat på den här konferensen har bland annat stämmer väldigt väl överens på ett övergripande plan med den statistik som nu baserad på dödsorsak intygen övergripande plan jag vilka som drabbas, vilka åldrar, hmm? 10 procent fler då personer en dag som har framkommit hittills. Torg i folkhälsomyndighetens uppgifter. Hmm, jag ville bara ge några korta exempel på det som vi kommer att publicera nu från och med idag läggs ut nu. Det här är en graf över antalet fall som alla dödsfall i sverige över period. Svarta strecket här. Det är ju då årets dödsfall tal som visas och det här ser vi ett tydligt då ko. Effekten som börjar i mitten på mars. Så det kommer vi att fortsätta följa och det kommer finnas information på vår hemsida. Det här är lite övergripande. Vad vi ser 90 procent av dem som avlidit, 70 år, 1 procent. Ungefär en halv procent vardera av dödsfallen och de flesta personer har varit som vi har i vår databas har en eller flera kända riskfaktorer med sig. Den här typen av statistik. Det är bara en graf som visar siffror på det här kommer nu att läggas ut på vår webbplats. Exempel vi kan plocka fram den här grafen är att hmm, 90 procent av dem som avlider över 70 år, men också ett nästan 50 procent över 85 år. Så det är drabbade. De äldre är väldigt, väldigt hårt förstås, men jag har inte tid att gå in på den här nu. Men vi får titta på det där efter den här frågan. Men svårigheten med internationella jämförelser. Ganska stora svårigheter, som ni vet, det kommer upp mycket i media tiden. Här är ju en avgörande sak. Var det varit? Pandemin befinner vi oss och ju kortare tid. Man har haft en pandemi desto osäkrare siffror kommer man ju ha. Hmm, nu vet jag hur en akut pendimi så har vi lite olika mätmetoder i länderna och på längre sikt kommer under dagen. Men det är ju också 2:a faktorer som hmm olikheter i befolkningen vad gäller antal äldre levnadsvanor, riskfaktorer, socioekonomiska grupper, utsatthet och annat som påverkar våra resultat. Och det här kommer vi behöva jobba vidare med det på myndigheter i forskarvärlden och så vidare. Så det är arbeta vidare med. Uppdatera den här statistiken på vår webbplats. Vi kommer tillföra nya uppgifter successivt. Bland annat kommer vi då tillföra uppgifter och äldreomsorgen inom kort. Vi kommer göra fler analyser och fler faktablad. Hmm vart? Efter datum jag blev mer komplett och det viktiga är också att vi samarbetar myndigheterna tillsammans med regionerna och 2:a organisationer. Lär oss mer om det här, så det var jag jag tänkte säga då, tack på. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb. Där arbetar vi för att hela samhället ska klara av att hantera pandemin och dess konsekvenser och att det ska finnas uthållighet i den här arbetet. En utmaning för alla just nu. Det är ju uthålligheten och då blir det också viktigt att löpande följa hur människor uppfattar situationen. Var de är särskilt oroliga för och i vilken utsträckning vi förändrar vårt beteende. Uthålligt under den här pandemin samarbeta med kantar sifo som löpande följer de här sortens frågor sedan den 20 1 mars. Kan tas i faspanel, och jag tänkte visa några resultat som med odaterade fram till igår. Mer information finns på s webbplats. Först en bild som visar var människor är mest oroliga för som ni ser så är det ekonomin som flest lyfter och så har det varit under hela undersökningsperioden som startade för en månad sedan. Eller ganska hög grad med de här påståendena som ger de två översta graferna även oron för välfärdssystemen får höga siffror runt 70 procent och på 4:e plats cirka 60 procent. Så kommer oron för att sjukvården inte ska ha tillräcklig kapacitet om man tittar på utvecklingen under hela mätperioden, alltså från den 20 1 mars och framåt så ser oron ut att minska något. Vårdens kapacitet att göra? I den här undersökningen som får människor också själva bedöma hur den har förändrat sitt beteende och här ser ni de fem saker som flest anger att de har förändrat, tvätta händerna mer oftare och att undvika att skaka hand. Det är de två beteendeförändringar som toppar med siffror som ligger en bit över respektive en bit under 80 procent. På 4:e plats så kommer ett nytt svarsalternativ som bara har funnits med några dagar så där underlaget betydligt tunnare bara några hundra svarande på det. Hmm, och det är att man håller större avstånd till 2:a butiker på restauranger i kollektivtrafiken och så vidare. Drygt sex av 10 svarar att de har förändrat sitt beteende. Avmattning nu när händelserna pågått ett tag och alla vill ut i vårsolen och jag vet att vi pratar om det här ifrån i flera tillfällen och faktum är att det finns inte någonting i de här siffrorna som tyder på att det finns en avmattning. De förändringar vi ser. De handlar helt och hållet om att man anger att man gör mer successivt för att agera. Den 20 6 april i jämförelse med några dagar bakåt i tiden och med hela mätperioden. Det är alltså successivt fler som anger att de har förändrat sitt beteende genom att i mindre utsträckning bjuda hem folk till sig genom att minska antalet resor och genom att i mindre utsträckning delta i fritidsaktiviteter och träning genom att åka mindre kollektivtrafik. Upprepa ännu en gång. Fortsätt följa myndigheternas råd. Fortsätt vara källkritisk. Fortsätt hjälpa till och vara en del av lösningen. Tack. Hej, johan nilsson. Tt, en fråga angående socialstyrelsens hmm dödsorsak statistik, 10 procent är ganska många fler dödsfall än på folkhälsomyndigheten tidigare redovisat. Hur fungerar bakas de siffrorna in i fortlöpande är de som folkhälsomyndigheten redovisar. Och varför tror ni att de är högre än de som har redovisats tidigare? Vill jag säga att vi har ju som sagt var kodat och klassificerat sjuttonhundratalet. Dess har sin tur och det är över 2200 dödsfall är ungefär så att det är ju inte hela vägen fram. Hmm, men det den stora skillnaden är att vi även har mer. Dokumenterat att det är en k vid 19 patient, fastän man inte har laboratorietest att personen. Men de siffrorna är, de kommer dominera statistik. Hmm nu, så att säga eller justeras därför folkhälsomyndigheten och du kommer i så fall alltid ligga före. Om ni frågar mig när siffror är då baserat på dem som har fått laboratorier, diagnos så att de kommer ligga lite lägre än de där man även där doktorn har gjort bedömningen också utan ett test att det var det den här personen avled av så det kommer vara viss skillnad säkert så länge. Det kommer alltid finnas viss skillnad mellan register, ett sätt man kan sedan titta på och se vad som mer, hmm, kanske den totala bördan av som antalet dödsfall. Det och titta på överdödligheten som man gör med influensa och sånt där man fångar. I rapportera och var konsekvent med vad vi att vi kan följa dem. Siffrorna och då är det antal rapporterade fall som vi följer. SEK anders wallensten fråga om restriktionerna i sverige, hmm. Fem restauranger har ju fått stänga i stockholm och hmm. Sju restauranger har fått allvarliga anmärkningar i malmö och samtidigt tar vi om sjuksköterskor och ambulanspersonal. Hmm? Hur ser ni på hmm på hur restriktionerna efterföljs och och räcker dem så att det finns kontroller som gör att hmm vi kommer tillrätta med de problem det finns några. Det är jättebra och sen kan man ju säga det. Kan man säga, hmm. Siffror som vi får in då att jag man ser dom här. Hmm. Händelserna som med stängningar och liknande som kan tyda på en allvarlig situation som man ser man det här att många fler. Det är viktigt att jobba med problemen, det tycker jag är bra bevis på att det inte är tillräckligt. Problem att få restaurangen av åtgärder så att de kan fortsätta med sin verksamhet. Får de svenska dagbladet, men sa ju att ni får det toppen av smittspridningen var nådd den 8 april. Att flesta med samma då betyder det ju att man har hållit sig under vård taket och så. Man räknar att söka sjukvård är ungefär en 10 dagar. Hmm? Förlåt, var det snarare fråga i stockholm och hållet under taket för vad de klarar av vården har gett ansträngt. Det är inget snack om det, men däremot så kan man ju säga att det har funnits iva platser tillgänglig hela tiden. Enligt socialstyrelsen som rapporterats under lång tid. Ja, det blir svårt att dra de slutsatserna vad gäller vården utan de kurvor som vi presenterar en sak och hur vården är belastade. En annan sak och sen handlar det om att personal också att kunna jobba uthålligt och hmm återhämtning och vila. Och så finns det. Kommer det att det är strax över 60 procent. Jag tror att man måste ställa alla de här frågorna. De här svaren måste man ställa i relation till hur många för hur många är det här än en fråga över huvud taget? Jag har också en fråga, hur många, hur många har slutat pussas till exempel och det är betydligt färre som har gjort det. Tror att det kan finnas sådana faktorer bakom de här siffrorna också. Det intressanta är nog jämförelse över tid inom ramen för respektive påstående. Jag tänker att den vill dialog som vi får ha med folkhälsomyndigheten. Bredvid tajta restriktion, lyckligare eller kan vi lättare är de frågorna som vi måste ställa oss och om tillräckligt många sköter de här recensionerna så att det inte blir så mycket smittspridning är ju det jag var ute efter. Vi vill att alla ska göra det, men ytterligare konsekvenser blir aktuella när vi ser att det här får. Just nu ligger vi på en ganska jämn nivå. Därför så, hmm, är det den nivå med på det ligger till och så att det är ju alltid problem med självskattningar. Vi vet ju inte om människor skattar sig själva för optimistiskt eller positivt. Så det är den källkritiken i förhållande till materialet gäller ju också. Och du har gjort nu kontroller i flera veckor och fem restauranger har fått stänga och ytterligare har fått har fått tillsägelse men men ska man dra slutsatsen att det mesta ändå är okej i livet, att de har hunnit runt och kontrollera restauranger och förbättringsarbete? Nästan om jag är med i rapporten är fart och nu så har man tur. Det är väl jättebra in i förvånade att inte fler restauranger som har fått stängas. Hmm, vi har ju inte den typen av detaljkunskap om hur det ser ut på enskilda restauranger i sverige så att vi kan inte riktigt säga det, men utan det där lite vi till de bedömningar som görs för dom som är ute och inspekterar lilla aktuellt finns med på länk. Christoffer heter jag jobbar på lilla aktuellt och min fråga är att folkhälsomyndigheten och gäller rekommendationerna kring fysisk distans för runt om på stan sitter affischer från vårdguiden som uppmanar oss att hålla två meters avstånd på flera restauranger sitter affischer som uppmanar till en och en halv meters avstånd och på folk med folkhälsomyndighetens hemsida så stor att man ska ha en armlängds avstånd. Och den 2:a frågan är varför inte bättre samsyn ska du med till exempel vårdguiden i den här kommunikationen? Det kan man absolut tycka att vi kanske borde vara lite mer samspelta. Det är ju också så att vi inte har riktigt den här exakta siffran därför att det är så många olika omständigheter, de det. Hur stor smittrisken är också så att det blir lite luddigt, men att jag tror de flesta förstår att hålla avstånd innebär att man ska hålla sig en bit ifrån. Sen kan det variera lite om man får plats på en buss eller inte och eller om man är ute och liknande. Men i grunden minst en halv längd. För vissa målgrupper vår målgrupp, särskilt som krävs, är ofta tydlighet i budskapet. Så vad skulle du tycka att vi ska ha uppmanat tittarna till då? Jag tänker också att det är förståelse, liksom man ska kunna undvika att någon hostar på i princip och inte och då ska man hålla en liten eftersom man kan det. Svenska myndigheters präster efter här måndagen om korona pandemin pågår fortfarande robin oljelund kjellberg här på ekot var kom fram i dag och vi skulle sammanfatta ja idag så var det ju anders wallensten, biträdande statsepidemiolog, som berättade om de senaste siffrorna. Och då är det inrapporterade dödsfall under det senaste dygnet. I sverige är det. Många som är rapporterade hittills. Exakt det man sa också att det var osäkra siffror, men det är ändå de siffrorna man går ut med i dag från myndigheternas håll. Sedan var det lite prata också om hur det ser ut i världen. 3000000 sjukdomsfall i världen tvåhundratusen avlidna sammanlagt en kort tid och socialstyrelsen presenterar ny statistik kring dödsorsaken. Orsaker har hittat 10 procent. Fler fallen var folkhälsomyndigheten har gjort i sin statistik och också hittat att 90 procent av dem som dör i går vid 19 i över 70 år, 50 procent i över 85 år. Och många har också en eller 2:a. Flera riskfaktorer med sig och över hälften av dödsfallen är i stockholmsområdet. Fortfarande centrum för smittspridning har han berättat från folkhälsomyndigheten. Språket vore tablå tid i den här kanalen i slut nu. Från ekot sida vill du fortsätta höra hur pressträffen fortsätter för dörren så gör du i så fall det på sveriges radio. Se eller i appen sveriges radio play.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location

Person