Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Public Health Agency on corona situation in the country

Ekot - måndag 27 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Yes, it is the public health agency's daily update that we will hear. The situation in Sweden in focus just as usual also 2nd authorities with and ion through kind of collected info that begins right now about the corona pandemic welcome to this broadcast begins now and continues. The authority and svante berger, strategic advisor at msb, after the presentations so will there time for questions to the whole group. We also have a gang that is connected via link that will ask questions. I hand over to anders wallensten, thank you very much. Then we start as usual with the world situation and we can now see that we are approaching 3000000 cases in the world, of which about two hundred thousand have died. About a third, a comma, one million are falling from Europe and just over half a hundred and 18,000 have died there. If we look at new cases here in Sweden. Per day, you see that the last days are incomplete and so it tends to be after the weekends, so unfortunately I do not have so much safe data to publish today, but hmm. According to this figure also, 18926 are cases, of which 286 report the last day. And if we look at new ones anyway, it has also there. It is certainly a backlog, and that is why it is extremely uncertain. But 1353 people have been cared for so far and then if we look at the number of deaths per day, we have once again incomplete figures. But hmm at least 2274 deceased so far. Since the next few days how this after corrected? It's usually like this, unfortunately. Saw that we do not have so much data that can draw so much conclusions from today so I want to go directly to this picture where we ate clean and talk about our strategy, that we want to level out this curve as much as possible so that the health care can handle the situation. That's our goal along with protecting them, and we do this together by staying at home, even if you're just feeling a little sick. There may be very, very small symptoms that may still be signs of koh in case of illness. When you are 70 years older you stay at home and avoid close social contacts and what we can all do is put your hands often. And refrain from unnecessary travel. That's all I wanted to say today. Thanks. Thanks anders. Hmm? Initially, from the National Board of Health and Welfare, it's just me. Hmm. So we report today thousand 70, three available accessible intensive care units in the country with respirator. From the National Board of Health and Welfare's situation picture and together with regions and SKR to distribute patients between regions and try to get the resources to hmm hmm spread out on the reading simply, hmm. Passat that situation can be resolved soon. Hmm. We continue to handle hmm requests for support from both municipalities through county administrative boards and regions daily. Hmm and, on the other hand, we have not changed our principle that it is 48 hours forecast if we assume that we have it. Latest statistics on health, health and care and the cause of death in Sweden and we have published these statistics annually since 1961. And you do that under this vignette. Sweden's official statistics that we share with 27 2nd statistical authorities. Certificate of cause of death to the National Board of Health and Welfare and it comes from the responsible doctor in the health care who describes the underlying cause of death and other relevant information for the death. We classify it. Hmm, it's the certificate with encoders according to medio's regulations and we put it in a our registry called with the cause of death delay lag four weeks. Report something until now and that's because the health care system has this time to submit the cause of death certificate. We have coded 17 hundred and 17 hundred deceased IK at which to come to us. We see that these data provide opportunities for a more detailed complete picture of mortality. IK 19 run it with 2nd register and 2nd data on patients and. People who have died of IK in the statistics that the Public Health Agency has so far reported at this conference have, among other things, very well matched on an overall level with the statistics that are based on sweet overall plan. When I who is hit, hmm. You'll find about 10 percent more people then. A day that has emerged so far. Square in the tasks of the Public Health Agency. Yes

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Set)

Location

Organization

Other

Phone_Number

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Quantity (Percentage)

Transcription

Sentiment: 51,13 %

Ja, det är folkhälsomyndighetens dagliga uppdatering som vi kommer höra. Läget i sverige i fokus precis som vanligt också 2:a myndigheter med och jon genom slags samlad info som börjar just nu om korona pandemin välkommen till den här sändningen börjar nu och fortsätter. Myndigheten och svante berger, strategisk rådgivare på msb, efter presentationerna så kommer finnas tid för frågor till hela gruppen. Vi har också ett gäng som är uppkopplade via länk som kommer ställa frågor. Jag lämna över till anders wallensten, tack så mycket. Då sa börjar vi som vanligt med världsläget och vi kan nu se att vi närmar oss 3000000 fall i världen, varav ungefär tvåhundratusen har avlidit. Ungefär en tredjedel, en komma, en miljoner är faller ifrån europa och drygt hälften hundra 18000 har avlidit där. Om vi tittar på nya fall här i sverige. Per dag, så ser ni att sista dagarna är ofullständiga och så brukar det vara efter helgerna, så tyvärr har jag inte så mycket säkra data att publicera i dag, men hmm. Enligt den här siffran också är 18926 fall, varav 286 anmäla senaste dygnet. Och tittar vi på nya i alla fall så har det även där. Säkerligen en eftersläpning och därför så är det ytterst osäkert. Men 1353 personer har vårdats hittills och sedan om vi tittar på antal avlidna per dag så har vi än en gång ofullständiga siffror. Men hmm åtminstone 2274 avlidna hittills. Sedan närmaste dagarna hur det här efter korrigeras? Det brukar ju vara så här tyvärr. Såg ju att vi inte har så mycket data som går att dra så mycket slutsatser av i dag så vill jag direkt gå till den här bilden där vi åt rent och pratar om vår strategi, att vi vill plana ut den här kurvan så mycket som möjligt så att sjukvården kan hantera situationen. Det är vårt mål tillsammans med att skydda dem. Och det här gör vi tillsammans genom att stanna hemma, även om man är bara kännas lite sjuk. Det kan vara väldigt, väldigt små symtom som ändå kan vara tecken på koh vid sjukdom. När man 70 år äldre så stannar man hemma och undviker nära sociala kontakter och det är vi alla kan göra är att sätta händerna ofta. Och avstå onödiga resor. Det var allt jag ville säga idag. Tack. Tack anders. Hmm? Inledningsvis från socialstyrelsen ekar är det bara jag. Hmm. Så rapporterar vi idag tusen 70, tre disponibla lättillgängliga intensivvårdsplatser i landet med respirator. Från socialstyrelsens lägesbild och tillsammans med regioner och SKR med att fördela patienter mellan regioner och försöka få resurserna att hmm hmm sprida ut på läsningen helt enkelt, hmm. Utrustning så är det. Passat den situationen kan lösas inom kort. Hmm. Vi hanterar fortsatt hmm begäran om stöd från både kommuner via länsstyrelser och regioner dagligen. Hmm och däremot har vi inte ändrat vår princip om att det är 48 timmars prognos om vi utgår ifrån att vi har det. Statistik, som man kan bläddra fram, kanske tack så där lite grann om kommande publiceringar och det är faktablad som vi publicerar idag om olika sätt att mäta dödstalen tillsammans med folkhälsomyndigheten. Vi får många frågor kring det här med eftersom statistiken är väl det. Senaste statistiken om hälsa, vård och omsorg och dödsorsaken i sverige och vi har publicerat dessa statistik i årligen sedan 1961. Och det gör du under den här vinjetten. Sveriges officiella statistik som vi delar med 27 2:a statistikansvariga myndigheter. Intyg dödsorsaksintyg till socialstyrelsen och det kommer från ansvarig läkare i vården som beskriver den underliggande dödsorsaken och annan relevant information för dödsfallet. Vi klassificerar den. Hmm, det är intyget med kodare enligt medios regelverk och vi lägger in det i ett vårt register som kallas med dödsorsaksregistret fördröjningen eftersläpning fyra veckor. Rapportera någonting förrän nu och det beror på att vården har den här tiden på sig att skicka in dödsorsaksintyg ets. Vi har kodat 17 hundra 17 hundra avlidna IK vid som inkommer till oss. Vi ser att de här uppgifterna ger ju möjligheter då till en mer detaljerad komplett bild av dödligheten. IK 19 köra det med 2:a register och 2:a uppgifter om patienter och. Personer som har avlidit IK vid den statistik som folkhälsomyndigheten hittills har redovisat på den här konferensen har bland annat stämmer väldigt väl överens på ett övergripande plan med den statistik som är baserad på sötsak övergripande plan. När jag vilka som drabbas, hmm. Ni hittar ungefär 10 procent fler då personer. En dag som har framkommit hittills. Torg i folkhälsomyndighetens uppgifter. Jag ville bara ge några korta exempel på det som vi kommer att publicera nu från och med idag läggs ut nu. Det här är en graf över antalet fall som alla dödsfall i sverige över fem års period. Tidigare det svarta sträcket här, det är ju då årets dödsfall tal som visas och det här är ser vi ju tydligt då cod effekten som börjar i mitten på mars. Där kommer vi att fortsätta följa och det kommer finnas information på vår hemsida. Det här är lite övergripande. Vad vi ser 90 procent av dem som avlidit, 80 år, 1 procent under 50 år i stockholm. Ungefär en halv procent vardera av dödsfallen och de flesta personer hit som vi har i vår databas har en eller flera kända riskfaktorer med sig. Den här typen av statistik. Det är bara en graf som visar siffror på det här kommer nu att läggas ut på vår webbplats. Om vi kan plocka fram den här grafen är att hmm, 90 procent av dem som avlider i över 70 år, men också ett nästan 50 procent över 85 år. Så det är drabbade. De äldre är väldigt, väldigt hårt förstås, men jag har inte tid att gå in på den här nu utan vi får titta på det där efter den här. Den här frågan. Men svårigheten med internationella jämförelser av mina, det är ganska stora. Svårigheter som du vet det kommer upp mycket media tiden här är ju en avgörande sak. Var det varit admin befinner vi oss och ju kortare tid. Man har haft en pandemi desto osäkrare siffror kommer man ju ha som du vet det är en akut pendimi så har vi lite olika mätmetoder i länderna och vi tror ju då att på längre sikt kommer under dagen blir jämförbara och man kommer också kunna använda 2:a metoder som. 2:a är de faktorer som hmm olikheter i befolkningen vad gäller antal äldre levnadsvanor, riskfaktorer, socioekonomiska grupper, utsatthet och annat som påverkar våra resultat. Och det här kommer vi behöva jobba vidare med är både på myndigheter i forskarvärlden och så vidare. Så det är olika saker som vi vill lyfta som vi arbetar vidare med. Avslutningsvis. Kritiken på vår webbplats. Vi kommer tillföra nya uppgifter successivt. Bland annat kommer vi då tillföra uppgifter och äldreomsorgen inom kort. Vi kommer göra fler analyser och fler faktablad. Hmm vart efter datum jag blev mer komplett och det viktiga är också att vi samarbetar myndigheterna tillsammans sammans med f kr och regionerna och 2:a organisationer kunde ta fram flera underlag som kan användas. Jag tänkte säga idag, tack tack på myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb. Där arbetar vi för att hela samhället ska klara av att hantera pandemin och dess konsekvenser och att det ska finnas uthållighet i den här arbetet och också beredskap för att det kan förvärras läget. Meaning för alla just nu. Det är ju uthålligheten och då blir det också viktigt att löpande följa hur människor uppfattar situationen. Var de är särskilt oroliga för och i vilken utsträckning vi förändrar vårt beteende uthålligt under den här pandemin samarbeta med kantar sifo som löpande följer de här sortens frågor sedan den 20 1 mars. Hos panel, och jag tänkte visa några resultat som med odaterade fram till igår. Mer information finns på, s webbplats. Först en bild som visar var människor är mest oroliga för som ni ser så är det ekonomin som flest lyfter och så har det varit under hela undersökningsperioden som startade för en månad sen. Man är orolig för att arbetslösheten ska öka och för att företag ska få allvarliga problem. Jag hög grad med de här påståendena som ger de två översta graferna även oron för välfärdssystemen får höga siffror runt 70 procent och på 4:e plats cirka 60 procent så kommer oron för att sjukvården inte ska ha tillräcklig kapacitet om man tittar på utvecklingen under hela mätperioden, alltså från den 20 1 mars och framåt så ser oron ut att minska något. Det är vårdens kapacitet att göra. I den här undersökningen som får människor också själva bedöma hur den har förändrat sitt beteende och här ser ni de fem saker som flest anger att de har förändrat, tvätta händerna mer oftare och att undvika att skaka hand. Det är de två beteendeförändringar som toppar med siffror som ligger en bit över respektive en bit under 80 procent. På 4:e plats så kommer ett nytt svarsalternativ som bara funnits med några dagar så där underlaget betydligt tunnare bara några hundra svarande på det och det är att man håller större avstånd till 2:a butiker på restauranger i kollektivtrafiken och så vidare. Drygt sex av 10 svarar att de har förändrat sitt beteende. Avmattning nu när händelserna pågått ett tag och alla vill ut i vårsolen och jag vet att vi pratar om det här ifrån i flera tillfällen och faktum är att det finns inte någonting i de här siffrorna som tyder på att det finns en avmattning. De förändringar vi ser. De handlar helt och hållet om att man anger att man gör mer successivt för att agera. 20 6 april i jämförelse med några dagar bakåt i tiden och med hela mätperioden. Det är alltså successivt fler som anger att de har förändrat sitt beteende genom att i mindre utsträckning bjuda hem folk till sig genom att minska antalet resor och genom att i mindre utsträckning delta i fritidsaktiviteter och träning genom att åka mindre kollektivtrafik bedömningar. Repa ännu en gång. Fortsätt följa myndigheternas råd. Fortsätt vara källkritisk. Fortsätt hjälpa till och vara en del av lösningen, hmm. Fler dödsfall än av folkhälsomyndigheten tidigare redovisat. Hur fungerar bakas de siffrorna in i fortlöpande är de som folkhälsomyndigheten redovisar. Och varför tror ni att de är högre än de som har redovisats tidigare? Jag säga att vi har ju som sagt var kodat och klassificerat sjuttonhundratalet, resurser sin tur och det är över 2200 dödsfall är ungefär så att det är ju inte hela vägen fram. Hmm, men det den stora skillnaden är att vi även har mer fall som ansvarig läkare också har dokumenterat. Det är en god id. Okej, men de siffrorna är de kommer de in i er statistik? Hmm nu så är jag där justeras därför folkhälsomyndigheten och du kommer i så fall alltid ligga före. Om ni frågar mig nu? Våra siffror är då baserat på dem som har fått laboratorier, diagnos så att de kommer ligga lite lägre än de där man även där doktorn har gjort bedömningen också utan ett test att det var det den här personen avled av. Så det kommer vara viss skillnad säkert så länge som man inte testar mindre skillnad kommer den. Skillnad mellan register ett sätt man kan sedan titta på och se vad som mer hmm, kanske den totala bördan av som antalet dödsfall. Det och titta på överdödligheten som man gör med influensa. Sånt där man fångar just fall som inte ens kanske har fått diagnosen av läkare utan man ser att det har varit en överdödlighet jämfört med 2:a ord så att vi vi kommer olika säkra data i olika delar av den här utvecklingen. Men det säkraste för oss just nu. Jag vill att vi kan följa dem med siffrorna och då är det antal rapporterade fall som vi följer. SEK anders wallensten en fråga om restriktionerna i sverige, hmm. Fem restauranger har ju fått stänga i stockholm och hmm. Sju restauranger har fått allvarliga anmärkningar i malmö och samtidigt tar vi om sjuksköterskor och ambulanspersonal. Hmm? Hur ser ni på hmm på hur restriktionerna efterföljs och och räcker dem så att det finns kontroller som gör att hmm vi kommer tillrätta med de problem det finns några. Det är jättebra och sen kan man ju säga det med det. Kan man säga, hmm. Siffror som vi får in då att jag man ser dom här. Hmm. Händelserna som med stängningar och liknande som kan tyda på en allvarlig situation som man ser man det här att många fler. Det finns också. Det är viktigt att vi jobbar med problemen. Det tycker jag är bra bevis på att det inte är tillräckligt att det fungerar. Problem att få restaurangen av åtgärder så att de kan fortsätta med sin verksamhet. Får den svenska dagbladet, men sa ju att ni får det toppen. En smidig spridningen var nådd den 8 april. Att flesta med samma då betyder det att man hållit sig under vård taket och så. Man räknar att många söker sjukvård och ungefär efter typ en 10 dagar på veckor. Hmm? Förlåt, var det snarare fråga. I stockholm har hållit under, liksom för att klara av vården har gett ansträngt det inget snack om det, men däremot så kan man ju säga att det har funnits iva platser tillgänglig hela tiden. Enligt socialstyrelsen som rapporterat det här under lång tid. Det blir svårt att dra de slutsatserna vad gäller vården utan de kurvor som vi presenterar en sak och hur vården är belastade. En annan sak och sen handlar det om att personal också att kunna jobba uthålligt och hmm återhämtning och vila. Och så finns det. Nöjda med det att det är strax över 60 procent. Jag tror att man måste ställa alla de här frågorna. De här svaren måste man ställa i relation till hur många för hur många är det här än en fråga över huvud taget? Jag har också en fråga, hur många har slutat pussas till exempel och det är betydligt färre som har gjort det. Är inte det som befinner sig i en. Till vardags och det påverkar naturligtvis siffrorna vad man har för utgångsläge och man får göra den jämförelsen. Jag tror att det kan finnas sådana faktorer bakom de här siffrorna också. Det intressanta är nog jämförelse över tid inom ramen för respektive påstående. Jag tänker att den vill vi ha med folkhälsomyndigheten. De här sakerna hela tiden såklart är det här ser vi ett problem med något mer. Vi behöver göra, behöver tighta restriktioner ytterligare eller kan vi lättare? Är de frågorna som vi måste ställa oss och om tillräckligt många sköter de här recensionerna så det inte blir så mycket smittspridning. Men man kanske inte heller just kan förvänta sig att alla kan klara det. Alla situationer man har olika förutsättningar också. Just nu ligger vi ju på en ganska jämn nivå därför hmm, är den nivå med på det ligger till och så att det är ju alltid problem med självskattningar. Vi vet ju inte om människor skattar sig själva för optimistiskt eller positivt. Så det är den källkritiken i förhållande till materialet gäller ju också. Kille till restaurangerna har väldigt mycket fortare om att det är trångt på krogen och du har gjort nu kontroller i flera veckor och fem restauranger har fått stänga och ytterligare har fått har fått tillsägelse ska man dra slutsatsen att det mesta ändå är okej runt och kontrollera restauranger som fått godkänt? Hmm. Men men att det är stängningar och det kanske är förbättringsarbete det. Det visste vi nästan om jag är med i rapporten är fart och nu så tar du med dig. Det är väl jättebra in i förvånad att det inte är fler restauranger som har fått stängas? Hmm, vi har ju inte den typen av detaljkunskap om hur det ser ut på en restaurang i sverige så att vi kan det. Lilla aktuellt finns med på länk. Ja, hallå. Christoffer heter jag jobbar på lilla aktuellt och min fråga är att folkhälsomyndigheten och gäller rekommendationerna kring fysisk distans för runt om på stan sitter fisher från vårdguiden som uppmanar oss att hålla två meters avstånd på flera restauranger sitter affischer som uppmanar till en och en halv meters avstånd och på folk med folkhälsomyndighetens hemsida så stor att man ska ha en armlängds avstånd. O que den 2:a frågan är varför den inte bättre sand synkade med till exempel vårdguiden i den här kommunikationen? Det kan man absolut tycka att vi kanske borde vara lite mer samspelta. Det är ju också så att vi inte har riktigt den här exakta siffran. Det är så många olika omständigheter. DD. Hur stor smittrisken är också så att det blir lite luddigt, men att jag tror de flesta förstår att hålla avstånd innebär att man ska hålla sig en bit ifrån. Sen kan det variera lite om man får plats på en buss eller inte och eller om man är ute och liknande. Men i grunden minst en halv längd. För vissa målgrupper vår målgrupp, särskilt som krävs, är ofta tydlighet i budskapet. Så vad skulle du tycka att vi ska ha uppmanat tittarna till då? Jag tänker också att det är förståelse, liksom man ska kunna undvika att någon hostar på henne i princip och inte och då ska man hålla en bit ifrån eftersom man kan det. Svenska myndigheters präster efter den här måndagen om korona pandemin pågår fortfarande. Robin oljelund kjellberg här på ekot var kom fram i dag och vi skulle sammanfatta ja idag så var det ju anders wallensten, biträdande statsepidemiolog, som berättade om de senaste siffrorna. Och då är det nåt inrapporterade dödsfall under det senaste dygnet i sverige. Det är sammanlagt upp i då 2274 avlidna. Hittills brukar man prata om den här eftersläpningen är. Så många som är rapporterad hittills exakt det man sa också att det var osäkra siffror, men det är ändå de siffrorna man går ut med i dag från myndigheternas håll. Sen var det lite prata också om hur det ser ut i världen. 3000000 sjukdomsfall i världen tvåhundratusen avlidna med sammanlagt en kort dig också. Socialstyrelsen presenterar ny statistik också kring dödsorsaken var exakt de för en eget register över dödsorsaker och har hittat 10 procent. Fler fallen var folkhälsomyndigheten har gjort i sin statistik och också hittat att 90 procent av dem som dör i går vid 19 i över 70 år, 50 procent i över 85 år. Och många har också en del 2:a. Flera riskfaktorer med sig och över hälften av dödsfallen är i stockholmsområdet. Stockholm är fortfarande centrum för smittspridning, har han berättat från folkhälsomyndigheten. Språket vore tablå tid i den här kanalen i slut nu. Från ekot sida vill du fortsätta höra hur pressträffen fortsätter för dörren så gör du i så fall det på sveriges radio. SE eller i appen sveriges radio play växla över dit om du vill. Eller så lyssnar du. Fortsätter vi tackar för oss. Hur många som var av den inkluderar väl sjukvården? Den gör allt fler tester. Peak blir det inte chef på att använda den totala siffran. Hmm? I den siffran förändras över tid så blir det skevt. Och i och med att vi nu börjar provta många fler personalen. Det finns bättre kapacitet så blir de. Därför kommer vi jobbar just nu, hmm. På gång i olika sporter för att kunna ha en jämn statistik som är baserad på samma underlag. Det är helt korrekt så den här rapporten fick den bygger alltså inte på antalet patienter eller medborgare som sökt vård, utan på totalen. Det är några veckor tillbaka och då var inte lika omfattande. Jag tror inte det det. Om jag får mest besviken eftersom var längre tillbaka i tiden så tror jag inte det var inte lika stort. Tack fyra nätterna. Hmm, jag har två olika frågor. Den 1:a frågan är varför testas inte alla som har dött för att se om vi kan vara säkra på? Uppmuntrar till testning så att det är inte så mycket mer kan jag, utan det är ju sådan att den praktiska testas i tid innan hon avlider och så och hmm, det fungerar att man har den ambitionen och testa så mycket. Men det är hmm, vi vill ju självklart gärna ha hmm det från början var det med det? Bättre, bättre och mer och mer testning. Den 2:a frågan är då din motsvarighet till storbritannien för bussen i er sig på eran strategi igen och säger att sverige är stockholm? Snart närmar sig new york i antal. Hmm hmm hmm? Å så, men vi tror på den här strategin och vi jobbar utifrån den och vi kan ju inte se att hmm, det har skett någon dramatisk utveckling utifrån vad de hade för utsatta i förra i deras modell till exempel så att det är svårt att jämföra modeller med verkligheten och hmm, så länge nu har vi nått någon form av. Kurvan där nere? Hmm, är göteborgs posten? Hmm, jag undrar lite vad du tänker när du hör vi göra på det. Bland annat om hmm, väldigt fulla spårvagnar, trånga uteserveringar och så vidare. Göteborg man rör sig ganska normalt och ledigt som en vanlig. Vad tänker du kring det? Eller så är det olyckligt. Vi vill ju att folk ska ha hålla den här rekommendationerna för att vi vet att smittspridningen kan ta fart igen och i det är inget som är över någonstans utan ju bättre. Vi på det här tillsammans desto mindre smittspridning blir det ju så. Hmm? Har du någon annan liknande uppmaning eller hur tycker du att de borde agera? Men det gäller i hela landet. Det är inte bara i stockholm man ska agera på ett visst sätt utan vi har ju nationella rekommendationer just därför att den här, hmm. Anna sjögren och bodde på aftonbladet har en fråga till johanna sandwall på socialstyrelsen. Hmm. Ni säger att ni har 1073 disponera intensivvårdsplatser med respirator och det är ju fantastiskt att man lyckats öka kapaciteten. Vården i sverige påverkas hmm och följer ni upp det och i så fall hur? Jag har framför allt kommer vi följa upp när vi kommer hem. Det var förra veckan så kommer vi med ett kunskapsstöd också kring vilken vård är det som kan vänta så att vi också får en så jämlik hmm beslutsfattande kring dig i alla regioner så är det. I ena läget och inte i 2:a lägen som det finns en massa olika bedömningar i de, men någonstans blir det vi kallar undanträngningseffekt, saker som väntar som behöver tas om hand om det är rutinbesök eller återbesök eller hmm. Vet ni någonting redan nu om, hmm, vilka patientgrupper det som framför allt drabbas när jag såg tanken är ju att man inte ska drabbas utan att de prioriteringarna ska kunna ske. Det är därför vi pratar om vad som kan vänta. Vård som kan anstå så att har du ett vårdbehov så ska det bli tillgodosett. Jag har också en fråga till dig. Jag heter karin airaksinen, kommer från ect nyheter och det har lite med det här att göra också. Hmm. Det är bland annat vad som kan vänta, hmm eller anses kunna vänta för flera sjukhus begränsar möjligheterna att på grund av svår förlossningsrädsla. Hmm. 1:a kan du ju finnas olika prioriteringar, men så länge man inte fattar ett generellt beslut man tar den det enskilda fallet och så har jag förstått att det är det här så ska det liksom hanteras enskilt inte. Att daniel ingå i expressen frågar till anders wallensten. Förra veckan så införde regeringen eller de agerade för att minska skadligt spelande på nätcasinon bland annat och vi har fått rapporter från systembolaget att det har varit en ökad försäljning av alkohol. Jag kan ge några tydliga besked än så, men det är klart att vi följer den utvecklingen och så sen skulle ha, hmm, jag har pratat med läkare som sa att man i dag väljer bort patienter i vård som har en 20 procent chans att överleva. Jag kan inte svara på, det är medicinska beslut. Vad betyder? Ja, jag kan inte svara på det där med 20 procent är rimligt eller inte det? Det måste bli en en medicinsk prioritering i det enskilda fallet. Inte ett generellt beslut. Hej, hälsningar ifrån varberga i spanien som ni säkert vet så sitter tiotusentals svenskar i en väldigt strikt karantän i spanien sedan 44 dagar tillbaks nu och många av våra läsare vill att ställa frågor till er. Jag har sammanfattat det till två huvudteman som du har tid, så ställer jag den 1:a hand och det gäller hemresan. Den del svenskar som vill ta sig hem och beundrar dem och jag om ni har några protokoll just nu för återvändande utlandssvenskar vad är det? Vad gäller hästar som vid ankomst har rekommendationer om karantän etcetera. Nej, inte vad jag känner till och med att vi har. Hmm i sverige så är inte det relevant på det sättet längre utan hmm, ja, man ska ju vara frisk när man reser och flyger och så, men hmm, det där med så blir det en viss form av. Okej, den 2:a frågan den har göra med huruvida ni har regelbunden kontakt med de spanska hälsomyndigheterna är många utav svenskarna är jag intresserad? Vi befinner oss i andalusien i södra spanien som har ungefär åtta och en halv miljoner invånare, är ganska snarlik sverige och pandemin startade i stort sett samma dag i analysen som i sverige. Men i dagsläget har vi hälften så många dödsfall som vi har i sverige. Kan ni kommentera det som har varit inne på så finns det många olika faktorer man måste väga in om man jämför. Fall och det är lite tidigt att göra det, tror jag gör den bedömningen mellan sverige och spanien så jag kan inte kommentera. Det är klart att en väldigt strikt lotta, han har ju också 2:a effekter så att det är ju man balanserar i olika saker. Hmm, så att det är för tidigt att jämföra vad slutresultatet blir. Det inte blir så mycket smittspridning och det. Jämförelserna takt? Då är vi klara så finns det någon tillfråga här inne? Annars så tackar vi för idag den dagliga att jag träffade med en uppdatering från svenska myndigheter om korona pandemin. Den avslutas nu. N?

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location

Person