Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

With corona mode update

Ekot - onsdag 29 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Hmm? The Swedish radio's echo editorial team we thank for what we broadcast as usual this time every day on weekdays. The public health agency's daily press conference on the occasion of coronavirus a marcus nilsson called I welcome was with us now in the party until about half past three is two minutes before there and then also in the app swedish radio play. As long as we need. Anyone who just arrived pregnant women with risk factors is recommended to be extra careful. This is what the Public Health Agency writes on its website. And they will certainly develop the state epidemiologist Anders Tegnell is at the press conference is also he who will start talking other as well. The National Board of Health and Welfare is in place, in addition, the Swedish Civil Contingencies Agency and preparedness with information regarding coronavirus in Sweden. Individual what we have here in the background. Your presentation on how it will be at this press conference for the media that is there and watching it. But you will of course hear this on Swedish radio PS now until two minutes at half three and we also continue of course. The world situation continues to develop much as before. That we have now passed as I said were 3000000 cases, hmm of the 217000 hmm deceased. Hmm big, very large numbers are getting so big that it's a little hard to understand the magnitude of it was a long time ago the world and europe. Europe is stalling a little bit of 2nd countries said quite a few countries. If you're talking about a bit of a stalled epidemic, it's hard to judge what it really is. Hmm, we'll see the development in the long term in Sweden. Hmm, we have now passed over 20,000 cases that are diagnosed in Sweden so far. Hmm, we can see, about the same pattern I've seen them before. The weeks that we have had a few days with quite low numbers around the weekend and then we came up to a similar level again, which in practice means that the pressure on health care, health care also similar is still very high. It does not decrease, but you have constantly get in as many patients every day, which of course make the situation, hmm. When it comes to iva, there is possibly a certain trend for something to come in for patients there, but hmm 2nd side, it has been shown that very many of these patients have very long care periods. Hmm, it's not easy to see what you can see that it's getting to be one outside stockholm. And we can also see that on the 2nd digits, too? Tum epidemin begins to shift focus a little bit from Stockholm as a lying regions. And since I drove he up through Stockholm, Uppsala, kronoberg, up to it also to jämtland härjedalen to 2nd regions has also started to become a bit more cases. Hmm. Stockholm was to further show it? Hmm. Continued high pressure. Hmm. No major changes in any way tough situation in health care. As I said, hmm in these figures, however, is both in Stockholm and in 2nd places an increasing number of people who are sampled as staff and people living in nursing homes and stuff hmm. Hmm? Pretty much then that comes from hmm. We have also today where it takes me some important regions to show the development a bit in different places in the country. Halland has for a long period has quite a few cases all the time, but now in recent days started to get significantly more cases. Is it to see if there's anything? Some days no at all, hmm, but also there that you just see a little more cases. Hmm, these places have also sent signals that they started staff so that there can be such elements here. The numbers there are deceased per day. We continue to see this backlog that now seems to have stabilised. We can figure out that we'll get 90 percent of the cases if you do today, hmm. Now it seems to have stabilised at this level so that it is replenished in about nine days back. But from the new day back and then the numbers are pretty stable. Hmm, and they are on an even it be accurate and so. So there are almost 2000 deaths in total in Sweden as well. It is a very high number and figures that we have not seen any other disease for a long time. But hmm, with joint efforts in the community in many different ways, we have managed to keep above and under this dotted curve that hmm marks the capacity of care for us to be and we must remember that hmm. Far from over but this is a situation that we have to live with for a long time and certainly a virus that we have to find ways to live with for even longer in the future in different ways. Therefore, it is important that you remember that we can

Audio

Transcription

Sentiment: 51,08 %

Hmm? Sveriges radios ekoredaktion vi tackar för det vi sänder som vanligt den här tiden varje dag på vardagar. Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens med anledning utav coronavirus ett marcus nilsson heter jag välkomna var med oss nu i partiet fram till ungefär halv tre är två minuter innan där och sen också i appen sveriges radio play. Så länge vi behöver. Den som kom precis gravida kvinnor med riskfaktorer rekommenderas vara extra försiktiga. Det skriver folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Och de kommer säkerligen utveckla de statsepidemiolog anders tegnell finns på presskonferensen är också han som kommer inleda prata övrigt också. Socialstyrelsen finns på plats, dessutom myndigheten för samhällsskydd och beredskap med information gällande coronavirus i sverige. Enskilda det vi har här i bakgrunden. Din presentation för hur det kommer gå till på den här presskonferensen för medier som är där och bevakar den. Men ni kommer såklart att få höra den här i sveriges radio PS nu fram till två minuter i halv tre och vi fortsätter också så klart. Världsläget fortsätter utvecklas ungefär som tidigare. Att vi har nu passerat som sagt var 3000000 fall, hmm av de 217000 hmm avlidna. Hmm stora, väldigt stora tal börjar bli så stor att det är lite svårt att förstå omfattningen av det var länge sedan världen och europa. Europa stannar av lite grann 2:a länder sa ganska många länder. Pratar ni om lite av en avstannad avstannande epidemi är det svårt att bedöma vad det egentligen beror på. Hmm, vi får väl se utvecklingen på sikt i sverige. Hmm, så har vi nu gått över 20000 fall som är diagnosticerade i sverige så här långt. Hmm, vi kan se. Ungefär samma mönster som jag har sett dom tidigare. Veckorna att vi har fått några dag med ganska låga tal runt helgen och sen så kom vi upp på en liknande nivå igen, vilket i praktiken betyder att trycket på vård, sjukvård också liknande är fortsatt väldigt högt. Det minskar inte utan man har får hela tiden in lika många patienter varje dag, vilket förstås göra situationen, hmm. När det gäller iva så finns det möjligen en viss trend till att det kommer in något för patienter där, men hmm 2:a sidan så har det visat sig att väldigt många av de här patienterna har mycket långa vårdtider. Hmm, det är inte helt lätt att se vad man kan se att det börjar bli en utanför stockholm. Och det kan vi väl se även på 2:a siffra? Tum epidemin börjar skifta fokus lite grann från stockholm som en liggande regioner. Och sen jag körde han upp genom stockholm, uppsala, kronoberg, upp till den också till jämtland härjedalen till 2:a regioner har också börjat bli lite mer fall. Hmm. Stockholm var för att ytterligare visa det? Hmm. Fortsatt hårt högt tryck. Hmm. Inga stora förändringar åt något håll tuff situation i vården. Som sagt, hmm i de här siffrorna ligger dock både i stockholm och på 2:a ställen en ökande antal personer som är provtagna som personal och personer som bor på äldreboende och sånt hmm. Hmm? Ganska så andelen då som kommer från hmm. Vi har även idag vart det tar mig några viktiga regioner för att visa utvecklingen lite på olika ställen i landet. Halland har under en lång period har ganska få fall hela tiden, men nu under de senaste dagarna börjat få betydligt fler fall. Är det för att se om det är nåt? Vissa dagar inga alls, hmm, men också där att man bara se lite fler fall. Hmm, de här ställena så har man också skickat signaler om att man börjat personal så att det kan finnas sådana inslag här. Siffrorna där avlidna per dag. Vi fortsätter att se den här eftersläpningen som nu verkar ha stabiliserats. Vi kan räkna ut att vi får in 90 procent av fallen om ni idag, hmm. Nu verkar det ha stabiliserats på den här nivån så att det fylls på alltså ungefär nio dagar bakåt. Men från nya dag bakåt och sen så är siffrorna ganska stabila. Hmm, och de finns på ett jämnt det vara noggrann och så. Så det är nästan 2000 avlidna totalt i sverige också. Det är en väldigt hög siffra och siffror som vi inte har sett någon annan sjukdom under lång tid. Men hmm, med gemensamma insatser i samhället på många olika sätt så har vi ju lyckats hålla ovan och under den här streckade kurvan som hmm markerar vårdens kapacitet för att vi ska vara och vi måste komma ihåg att hmm. Långt ifrån över utan det här är en situation som vi måste leva med under en lång tid och helt säkert ett virus som vi måste hitta sätt att leva med under ännu längre tid framöver på olika sätt. Därför är det viktigt att du kommer ihåg att vi kan göra det. Sådant samhälle skulle att man faktiskt dra ner på sina sociala kontakter, fysiska kontakter så mycket som möjligt. Hmm, stannar hemma ute och går på sig, men då utan att träffa för många träffar människor och allmänt då fortsatt god handhygien, hålla oss om till varandra, undvika så här stora sociala sammanhang och hmm, kan vi fortsätta hålla på? Det finns goda skäl. Hoppas att vi kan fortsätta dig om den här kurvan och undvika två hälso sjukvård blir totalt överbelamrad. Det är vilket är nästan redan är här i stockholm. Hmm, skulle gå till mig, tack, annars går eftermiddag. Jag tänkte ta den dagliga lägesrapporter från socialstyrelsens operativa verksamhet och sen så kommer thomas att beskriva lite ytterligare arbete som pågår på socialstyrelsen. Väldigt glad att anders påpekade det. Platserna fortsätter öka i landet och det innebär ju att omställningsarbetet som har pågått under en längre tid som är enormt resurskrävande och belastar vårdens medarbetare oerhört mycket. Hmm. Den fortsätter även i dag. Vi presenterade 10 1085 platser i går dagens siffra 1096. Det var en liten die from höra rapporteringarna tidigare. Det här alltså med respirator och det varit drygt hmm. 10 platser som har presenterats tidigare som inte har varit med respirator. Men men både gårdagens siffra och dagens siffror. Den senaste veckan har varit med respirator. 57, som vi presenterade igår. Det betyder alltså det finns fortfarande hmm, drygt 30 procent icke belagda intensivvårds kapacitet i landet. Däremot som vi har berättat tidigare, berättat under lång tid, men om vi går sa 1:a gången som jag tror att visa den här diskrepansen i siffror. Hmm, rätt patient får rätt vård i rätt tid. Nationell förstärkning med fördelning av respiratorer och annan medicinsk teknisk utrustning fortsätter till fortfarande då landets regioner för att de ska kunna skapa ytterligare vård kapacitet. Men det finns ju 2:a sätt att nyttja landets. Såg de här försvarsmaktens helikopter, men det är inte bara dem som kan nyttjas för att flytta patienter utan det finns ju 2:a flygande resurser för detta. Däremot vill jag påpeka att det är alltså inte så stort antal patienter som har behövts flyttas mellan regioner ännu. Så det är hmm på olika sätt som man kan tillskapa den här våren. Jag har sagt också, betonar vikten av att den här nationella koordineringen sker. Hmm, för att säkerställa att patienten får tillgång till god vård och att den därför sköts av ansvariga med rätt kompetens från landets 21 regioner. Det är alltså inte socialstyrelsens sitter och koordinerar det här utan det är ju samtliga regioner som har utsett en ansvarig intensivvård. Ton och även efter nytt. Hon har bäst kompetens att säkerställa att patienter får hmm korrekt vård och rätt vård när det kommer till sjukvården och och behandling av hmm det om patienter så vill jag också lyfta. Jag tror vi har pratat så mycket om det. Tror jag, men det här är vår dagliga säkerställda rapportering som vi får från alla 21 regioner. Där har vi då att det är 1884 patienter som är inneliggande på 2:a avdelningar än hmm intensivvårdsavdelningar. Det är alltså så att hmm. Avslutningsvis så vill jag hmm några ord om skyddsmaterial. Vi fortsätter, hmm får in skyddsmaterial, hmm mer och mer. Hmm. Vi fortsätter fördelar skyddsmaterial till både regioner och kommuner senaste dygnet har ytterligare sju begär det. 15 länsstyrelser som fördelar då i sin tur till kommunerna. Så det är väldigt positivt att de här rutinerna och det här processen för fördelning till kommuner är igång och har varit i gång nu. Den senaste veckan och återigen rätt skyddsutrustning hamnar på. Får den använts för att, hmm, rätt så kraftigt utöka sin kapacitet till intensivvård och annan nödvändig vård nu. Och det är därför som vi fortfarande har en kapacitet att ge vård till alla som behöver. Jag vill upprepa några budskap vi haft tidigare att hmm, trots att kurvorna för själva sjukdomen kanske ser ut att avta så kommer sjukvården fortfarande att vara hårt ansträngd och att, hmm. Per brom siffror som vi ser presenteras här så det är fortfarande hårt belastat och heller inte jämt fördelat. Det är också viktigt att betona att akut och nödvändig vård finns och fungerar. Ingen är bortprioriterad och det finns vård som man behöver för att hålla sig frisk. Det viktigt att söka vård när man behöver. De besöker man bli kallad till. Jag tänkte också nämna lite grann om hmm. De regeringsuppdrag som vi levererade om att identifiera hmm, särskilda grupper som löper extra stor risk att drabbas av ett svårt förlopp av de insjuknade IKB 19. Det var ett uppdrag vi lämnade till regeringen som svar på en tydlig fråga vi fick. Men vi har ändå fått en del frågeställningar. MN tet och den 1:a. Frågan som lever än de att det handlar om barn. Det här dokumentet gäller inte barn utan det är avsett att användas i en avvägning om man ska kunna vara borta från arbetet eller inte. Och vi har inte tagit ställning till frågan om barn och riskgrupper. Där kan det finnas anledning att påpeka att barn har både en rätt och en skyldighet till skolgång och om en sådan strategi att hålla barnen hemma skulle fungera så skulle det nödvändiggör att man också skär av barns 2:a, sociala kontakter, fritidsaktiviteter och kamrater och så. Så att även barn till personer i riskgrupper ska vara i skolan och det finns förstås ingen anledning för 2:a heller att hålla sina barn hemma från skolan för att de inte ska bli smittad utan barn har både rätt till och skyldighet att vara i skolan. Vi har identifierat att det kommer att bli efter. Via jobbar med att ta fram stöd i relation till ökade rehabiliterings behovet och vi tänker oss att inom en kort period kunna publicera dels ett prognosverktyg till stöd för att regionerna själva ska kunna uppskatta sitt ökad rehabiliteringsbehov och så kunskapsstöd till rehabiliterande insatser under iva vård och sjukhusvård. Rehabilitering, vilket jag kommer att kräva kunskap från många olika professioner att man använder alla delar i vårdkedjan och kanske också delvis annan personal än normalt. Slut på myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb, så arbetar vi som ni vet, för att hela samhället ska klara att hantera pandemin och dess konsekvenser och att det ska finnas uthållighet i arbetet och beredskap. För att läget kan förvärras som vi har berättat det här tidigare så har vi också ett särskilt regeringsuppdrag som i grunden handlar om att bromsa smittspridningen och begränsa samhällskonsekvenser genom att säkerställa att det finns samordnad tydlig myndighetsinformation som når alla. Och det är uppdraget arbetade. Enkelt uttryckt så består uppdraget av tre delar för det 1:a en bred informationssatsning, annonser, filmer, radioreklam med mera. För det 2:a ett stort antal samarbeten för att nå ut till dem som inte är lika enkelt nås via de breda informationskanaler. Vi samarbetar med alltifrån pensionärsorganisationer till trossamfund och på bilden. Informationsinsats för det 3:e så handlar om aktiviteter som syftar till att myndigheternas information är samordnad där han kan handla om den gemensamma pressträffarna. Det handlar om krisinformation. SE som en samlad ingång till alla myndigheters information med mera. Och det är nu har utvärderat särskilt. Det är den breda informationssatsning det är. Vi har då låtit visa exempel på annonser för knappt 15 hundra personer och ställt ett antal frågor. Informationen som har samlats in har då viktats också så att de här 15 hundra personer i stort motsvarar den svenska befolkningen. Det vi inte har kunnat fånga hundra procent är de personer som inte talar svenska eller som inte kan använda sig av tekniska webbaserade. Över 80 procent av dem som har svarat anger att de har sett annonserna eller filmerna och i åldersgruppen över 70 år och bland personer som är mellan 15:24 år så är det faktiskt ännu fler. Knappt 90 procent av dem som har sett annonserna eller filmerna. Så man ser nästan alla att det är bra att myndigheterna informerar och över 80 procent tycker dessutom att det är bra information. Men det kanske inte är det intressanta utan det intressanta är om det får någon effekt eller inte och det är naturligtvis betydligt svårare att mäta, kan säga. Men när människor anger själva så är det över 80 procent av de som har sett annonsen eller filmerna som tycker att budskapet är tydliga och cirka 70 procent anger att de själva anger själva att de har blivit påverkade av informationen. Det var den sammanfattande bilden. Mer information finns på www spes webbplats MSB. SE. Jag vill också poängtera att det görs enormt många goda informationsinsatserna av väldigt många nu. Regionerna, kommunerna, enskilda organisationer och länsstyrelserna vet. Vi bidrar också på olika sätt i det här arbetet. Fortsätt hjälpa till och vara en del av lösningen. Och nu när det startade valborg vill jag också lägga till. Glöm inte brandrisken var försiktiga ute i skog och mark, tack. Då tackar vi för det och går över till frågor. De har john granlund i aftonbladet. Det har kommit en del rapporter om unga personer, alltså hmm, 20-30 årsåldern som inte tillhör riskgrupp men som ändå dött. Hmm om detta under resans gång. Men det är där ser man jag. Alla länder som har mycket fall och det kan man egentligen se med alla infektionssjukdomar, att det här händer då och då. Varför vet vi inte och det går inte att hitta någon gemensam faktor är de är dessutom så väldigt få så det går inte att göra. Hej pelle bäckman ect hmm. Frågor till anders det här pressmeddelandet som kom. Hmm nyligen om att de är gravida i riskgrupp ska vara extra försiktiga. Hmm, hur ser den försiktiga åtgärderna ut och är oroliga? Ska kvinnorna vad det innebär avsteg från hmm? Finns rutiner för de flesta ställen hur man hanterar en situation positiv. Det finns redan på plats. Hmm, ingen till att vi gjorde det här, att vi har fått rapporter om att det var ett antal kvinnor som låg på iva och som var hmm, vi har tittat på det och det finns möjligen en viss ökad risk för gravida. Hmm, att bli allvarligt sjuka av den är väldigt liten. Det är väldigt få fall. Vi pratade om, hmm. Det gör att vi känner oss. Hmm, kan finnas en liten ökad risk, men den är väldigt liten och att inga av de 2:a länderna se någonting alls har väldigt mycket mer än vad vi har. Så har du gravid och inte jättestor ska vi hmm ska alltid vara försiktig att jag försöker undvika att bli infekterad. Hmm. Hmm? Anders tegnell tegnell fick vi höra statsepidemiolog sist ut i frågeställningen där från folkhälsomyndighetens presskonferens det att ekot vi sänder den här presskonferensen varje dag här i sveriges radio p 14:00, hmm. Hallå, hallå, du följer de här pressträffarna på daglig basis och i dag fick vi höra alltså att gravida kvinnor med riskfaktorer rekommenderas att vara extra försiktiga. Det var också sista frågan här, men kan vi utveckla det lite? Ja, det som de egentligen säger är att alla gravida ska vara extra försiktiga. Det kan vara så att man möjligen ser en liten ökad risk för gravida som drabbas av går vid 19 och betonar det verkligen är en liten risk. Inga 2:a länder har sett den här ökade risken, men ändå så känner folkhälsomyndigheten att man vill gå ut med den här rekommendationen, hmm till gravida att vara extra försiktig och följa de här råden. Och sen så var det gäller då gravida med riskfaktorer som till exempel. Och vad är det då man sett på folkhälsomyndigheten då? Jag som jag uppfattar det så är det just att man har sett, hmm, några få gravida kvinnor som har hamnat på intensivvården. Och hmm, ja, jag tror att det är det som har gjort att man nu vill gå ut och i alla fall. Pasis när du lyssnar i dag. Vad tycker du är värt att lyfta fram i från den här presskonferensen? Ja, det är väl att hmm som anders tegnell uttryckte att vi börjar se en övervikt av intensivvårdande patienter utanför stockholm. Innan har ju stockholm varit hmm, har stuckit ut med. Närliggande regioner som hmm. Han pratar om ett band runt stockholm, är ifrån kronoberg uppåt upp östergötland uppsala ända till jämtland härjedalen. Att man där ser ett ökat antal fall och så lyfter också två regioner. Provta personal och då får man ju lätt den här hmm, ökningen av antalet fall när man ändrar. Hmm. Provtagnings kriterierna och inte längre bara prov tar sjuka och personer på äldreboenden. Till sist också pepprar måste fråga det de de siffrorna vi kommer som kommer till oss varje dag. Ja, om vi om vi börjar med siffrorna då så har vi ju nu över 20000 bekräftade fall i sverige 20302 och det var en ökning med 680 in sen igår och även här då så är det ju utökad provtagning bland personal på många håll i landet som säkert slår igenom och ökar siffrorna lite mer vad gäller dödas och är nu uppe i 2000. Län så kommer det de senaste nio dagarna kan du komma in fall? Hmm? Så att hmm, nio dagar tillbaka där är antalet dödssiffror antalet döda mer. Hmm, överensstämmande eller korrekta rapporter fortsätter att följa det här. Tack så länge får vi säga till dig. Och som sagt, vi fortsätter att sända vidare i appen sveriges radio play ratta in där själv så jag marcus nilsson. Tack för att ni har lyssnat.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location

Organization

Person