Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

With corona mode update

Ekot - tisdag 28 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Eco-editorial? And we will broadcast directly from the daily press conference than the Swedish authorities who give an update on the corona pandemic 28 minutes to come will hear the IP one and then continue it in our app. Swedish radio play, even if it is still ongoing. It kicks off in this now in place. The National Board of Health and Welfare and the Swedish Civil Contingencies Agency. We take listen to how they start on the spot there now and then we will get back in a moment in this position as a medical expert at the National Board of Health and Welfare. Johanna sandwall, who is emergency preparedness manager at the National Board of Health and Welfare anders tegnell who is a state epidemiologist at the Public Health Agency and svante roads who are special advisors on s. Those who are more digital. We need to keep a little short today because there are several participants who are going away afterwards. Hmm, but there will be the opportunity to do individual interviews and we indoors today. Anders tegnell and johanna sandahl may have to resign already at quarter to three so there will be short interviews. I would like to remind you that it is important that we keep our distances and not so there will be any congestion and with that I hand over to. Anders tegnell is coming here. We start with the classic pictures look at the world in the first hand that has now passed over 3000000 cases of this disease. T that Europe is constantly having a little less increase than many 2nd parts of the world, so there are quite a few parts of the world that are seeing an increase in the number of cases unfortunately. New cases in Sweden we have this curve that of course sank quite well after the weekends have passed and the politicians against the same level as before. But as you can see, the average remains at about the same level. In this there are also staff and people. They're very hard. Press the intensive care in Sweden, hmm stockholm that does not see here, but for another computer so we can see that the proportion of the newly admitted iva from Stockholm should decrease slightly until the 2nd parts of the country begin to be replenished in the intensive care units. Hmm. For example, there have been nearly 14 hundred people who have been to iva so far. Tell me a little more about it. We are looking at some regions stockholm because Stockholm still has the largest share of all cases in Sweden. Where we can see that it's even clearer to have a bottle huh? But even in Stockholm, there were becoming more and more people like hmm staff group and other things that are not as sick as before. Different parts of the country. Look what we've been talking about very different ly, hmm. They have seven days mean is well a more accurate picture of what the development looks like in just jämtland härjedalen so you can of course say about norrbotten as I have not experienced the same hmm, the rise at all really that has been on a rather flat and for a very long time and does not have very many cases blekinge even more extreme and hmm. Different this disease strikes regionally on different parts of Sweden deceased. We've talked a lot about it. Of course, it is terrible with all these people dying of this disease. Hmm what? We should certainly not reduce them to pure figures, but it is also important to understand developments. Looks like here. This is what it looks like. Hmm. Search for the numbers here. Hmm, now we run today or tomorrow and check all who have been reported against the criminal record to take further control that no cases have been missed, so then it may well be that there will be more cases that fill up here, but usually rarely be more than a week back. Managed it together in Sweden by really following the recommendations and advice and rules that exist as much as possible and have always been a bit below this. The number of hospital places that we have available hmm, and we have done that in a combination of things where the most important is to stay at home and is sick. Hmm. On different digital media but don't go out and meet a lot of different people. And then I think about the more general things around good hand hygiene, keeping their distance from each other and keeping down on these big celebrations. Hmm. In various social contexts, not least now with a view to the upcoming elections. Hmm, starts with a description of our operational activities before I hand over to my colleague frida. Hmm. Today we have a thousand 85 available intensive care units in the country, that is, 10 more than yesterday. Hmm? On the icu-country world? However, it remains the case that we have a very uneven load of what this availability is. It varies from zero to 60 percent around the uncoated in va kapa

Audio

Transcription

Sentiment: 51,09 %

Ekoredaktionen? Och vi ska sända direkt från den dagliga pressträff än de svenska myndigheter som ger en uppdatering om korona pandemin 28 minuter framöver kommer att höra den IP ett och sen fortsätter den i vår app. Sveriges radio play, också om den fortfarande pågår. Det drar igång i detta nu på plats. Socialstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi tar lyssna på hur de inleder på plats där nu och så återkommer vi om en stund i den här ställningen som är medicinskt sakkunnig på socialstyrelsen. Johanna sandwall, som är krisberedskap chef på socialstyrelsen anders tegnell som är statsepidemiolog på folkhälsomyndigheten och svante vägar som är särskilt rådgivare på s. De som är mer digitalt. Vi behöver hålla oss lite kort idag eftersom det är flera deltagare som ska iväg efteråt. Hmm, men det kommer att finnas möjlighet att göra enskilda intervjuer och vi inomhus i dag. Anders tegnell och johanna sandahl kan behöva avgick redan vid kvart i tre så det blir korta intervjuer. Jag vill påminna om att det är viktigt att vi håller avstånden och inte så det blir nån trängsel och med det så överlämnar jag till. Anders tegnell kommer hit. Vi börjar med de klassiska bilderna titta på världen i 1:a hand som har nu gått över 3000000 fall av den här sjukdomen. T att europa hela tiden har lite mindre ökning än många 2:a delar av världen, så det är ganska många delar av världen som ser ökning av antalet fall tyvärr. Nya fall i sverige har vi den här kurvan som ju sjönk ganska ordentligt efter helgerna har gått och politikerna mot samma nivå som tidigare. Men som ni ser kan se på medelvärdet som ligger kvar på ungefär samma nivå. I detta ligger också personal och personer. De är väldigt hårt. Tryck på intensivvården i sverige, hmm stockholm som inte ser här, men för en annan dator så kan vi se att andelen av de nyinlagda på iva från stockholm bör minska något åt det 2:a delar av landet börjar fyllas på med på intensivvårds enheterna. Hmm. Till exempel har varit nästan 14 hundra personer som har varit hittills på iva. Berätta lite mer om det. Hmm? Vi tittar på några regioner stockholm eftersom stockholm fortfarande den regionen som har störst andel av alla fall i sverige. Där vi kan se att det ännu tydligare att ha en flaska va? Men även i stockholm så var det blir mer och mer personer som hmm personalgrupp och annat som inte är lika sjuka som tidigare. Olika delar av landet. Se det som vi har pratat om väldigt olika ut, hmm. De har sju dagars medelvärdet är väl en mer riktig bild av hur utvecklingen ser ut i just jämtland härjedalen så kan man ju säga om norrbotten som jag inte har upplevt samma hmm, uppgång alls egentligen som har legat på en ganska flack och under väldigt lång tid och inte har jätte många fall blekinge ännu mer extrem och hmm. Olika den här sjukdomen slår regionalt på olika delar av sverige avlidna. Har vi ju pratat väldigt mycket om. Det är förstås hemskt med alla dessa personer som dör i den här sjukdomen. Hmm vad? Vi ska absolut inte förminska dem till rena siffror, men det är också viktigt att förstå utvecklingen. Ser ut här. Här ser det ut. Hmm. Eftersökning på siffrorna här. Hmm, nu kör vi i dag eller i morgon och kontrollera alla som har anmälts mot brottsregistret för att ta ytterligare koll på att inga fall har missat, så då kan det mycket väl bli så att det blir fler fall som fyller på här, men brukar ju sällan vara mer än en vecka tillbaks. Klarat av det gemensamt i sverige genom att verkligen följa dem rekommendationer och råd och regler som finns i så stor utsträckning som möjligt och har hela tiden legat en bit under det här. Antalet sjukhus platser som vi har tillgänglig hmm, och det har vi gjort i en kombination av saker där de viktigaste är ju att stanna hemma och är sjuk. Hmm. På olika digitala medier men inte gå ut och träffa en massa olika människor. Och sen tänker jag på de mer allmänna sakerna runt god handhygien, hålla avstånd till varandra och hålla nere på de här stora firandet. Hmm. I olika sociala sammanhang, inte minst nu med tanke på den kommande val. Tack anders. Hmm, börjar med en beskrivning av vår operativa verksamhet innan jag lämnar över till min kollega frida. Hmm. I dag har vi tusen 85 är tillgängliga intensivvårdsplatser i landet, det vill säga 10 fler än i går. Hmm? På iva i landet? Däremot är det fortsatt så att vi har en väldigt ojämn belastning av vad den här tillgängligheten finns. Det varierar från noll till 60 procent kring den icke belagda i va kapaciteten, det vill säga att det finns de som inte har några lediga vårdplatser och de som har 60 procent. Kommuner och regioner och socialstyrelsen deltar i arbetet och det är en region som leder arbetet. De befintliga och förstärkta transport organisationerna som vi har byggt upp är inte min senaste med försvarsmaktens helikopter. Resurser är förberedd och operativa och både hmm redo att nyttjas och nyttjas dagligen för transporter av patienter så att vi kan använda den nationella kapaciteten på bästa sätt. Styrelsen, som då rapporterar kommunernas behov. Det återspeglas också i de begäran om stöd som vi får på nationell nivå. Det här dygnet har vi hanterat 16 begäran om stöd och vi kan möta en hel del utav dem behov som inkommer till oss där vi ska komplettera regioner och kommuners befintliga arbete. Men en del arbete. Slut från mig och över till frida som ska berätta om ett nytt kunskapsstöd som myndigheten ger ut precis och det publicerades redan i fredags och gäller arbetssätt när det gäller personer med demens i äldreboende och som har ko vid. Men från början. 10 år. Att det här är en folksjukdom och det vanligare och vanligare ju äldre man är så att vi 90 års ålder så har varannan person det här. Det gör ju också förstås att väldigt många på våra äldreboenden har en demenssjukdom. Det finns två. Det är alltså ganska många personer det handlar om. Man brukar ju dela in det, men sig en måttlig tid är mild och måttlig och svår fas och det ofta kanske sen måttlig eller svår fas i behov av att flytta. Eller hålla avstånd är nånting som man behöver stöd i. Man kan också vid demenssjukdom utveckla någonting som brukar kallas för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 10. Man har en stark oro som man behöver röra på sig och det här gör förstås att det blir en väldigt komplex situation för den personal som arbetar. Äldreboenden de här situationerna uppstår och b st kan både utlösas av eller triggas av till exempel. Personalen har skyddsutrustning på sig. Många saker II omvärldens förutsättningar som förändras. Dessutom har vi en situation där det är svårare att kanske hålla kontakt med sina anhöriga. Många goda initiativ att kommunicera till exempel via surfplattor. Ett kunskapsstöd för arbetssätt har gäller just personer med demenssjukdom i äldreboende med kolli id får med anledning av mycket handlar om att berätta om vilka förebyggande åtgärder man kan göra och grunden för allt. Från verksamheterna försökt hålla dokumentet kort och begripligt och handfast för verksamheten och det kan handla om tips på att till exempel personalen visar går en bit ifrån visar när man sätter på sig skyddsutrustning för att förstå det. Såg det ungefär övergripande. De som kunskapsstödet inriktar sig på standarder, hmm från msb, myndigheten för samhällsskydd och beredskap har vi i dag inga nyheter som direkt rör vår medverkan i hanteringen av pandemin. Men en angränsande sak. Hmm, kan jag nämna eftersom vi får en del frågor en månad så s utbildning av personal till den kommunala räddningstjänsten. Men från och med nu på måndag den 4 Maj så kommer vi att återuppta utbildning på plats på våra skolor i revinge och på sander. Hmm revinge i skåne och sand i västernorrland och på 2:a platser där vi bedriver utbildning och skälet är att det finns praktiska utbildningsmoment som alla kan förstå. Enkelt inte kan bedrivas på distans och naturligtvis att det behövs fler utbildade. De har gjort tillsammans med skolverket när det gäller den här typen av praktiska moment genom utbildningar och vi vidtar särskilda åtgärder för att minska risken för smitta. Det var allt egentligen övrigt, svarar jag gärna på frågor om vårt arbete eller om samhällets krisberedskap i de delar som inte ligger direkt under myndighetens eller socialstyrelsen. Du nämnde att kapaciteten på intensivvården varierar från noll till mer vart någonstans är den noll. Och vad händer med de patienterna som inte får plats? Det varierar från dag till dag. Var tillgängligheten för jag sa mellan noll och 60 procent är där vi har kapacitet. Det var regioner. Hmm? Vilka regioner går det att säga nej, vi går inte ut med den datorn utan vi säger bara att det skiljer sig att den här transporter samordningen sker via black. Den typen av läget för nånting som. Medan vissa siffror och viss data som vi tycker är relevant men som inte riskerar att försvåra vårt arbete. Hej ekot adali josephi att ja, hmm, fråga till anders tegnell. Nu fick i uppdrag att göra fler tester. När kommer ni se resultaten? Jag har vi börjat ge resultat som redan eftersom det är mer personal inom hälso och sjukvården och äldrevården som provtas sedan nu. Det kan vi se på siffrorna att yngre personer med sjukdomen. Händer lite med viveka. Aldrig så fort som vi skulle vela. Tyvärr. Hmm. Det är många delar i en komplicerad sedan ett tag, men successivt öka tillgängligheten hela tiden. Jag tycker josefson från tv fyra nyheterna. Jag tänkte följa på att det är ungefär samma upp samma teman i månadsskiftet som gjorde ni i stockholm? Tusen personer som medverkat i en studie som han har lätt när dom resultaten offentliga har jag koll på de håller på att jobba med att jobba. Just nu är sammanställningen kommer in nästa vecka. Hmm, det kan vara. Mia holmgren dagens nyheter det har börjat poppa upp privata vårdbolag som erbjuder antikroppstest är ganska saftig peng. Vad säger ni om de här testerna i de godkända av er eller kan ni rekommendera? Det är inte vi som godkänna testerna. Det är läkemedelsverket för de är medicinsk teknisk utrustning och ska godkännas enligt den lagstiftning. Hmm, det är hon och tittar på de här kontinuerligt. Hmm. Så småningom. Det finns i dag ingen aktör som vi kan rekommendera. Vad är det som ytterligare krävs för att ni ska rekommendera att testa det mer? Ni behöver ha kunskap om de flesta av de här testerna faller på om man kan kalla en validering. Alltså, var ligger den här gränsen för när hmm har haft sjukdomen eller inte? Hmm, det är ganska bra. Får man positivt som har verkligen haft sjukdomen, men de är rätt dåliga på att hitta alla smärtsjukdom utav. De missar väldigt många av de allra flesta tester vi har gjort och dessutom så vet vi alldeles för lite om för att säga på individnivå vad det betyder för den här individen. Få sjukdomen igen, hmm. Kläder i form av infektion på grund av kvitton. Hmm. Har ni sett samma sak? Inte jag fick just nu med något kawasaki liknande syndrom som är nåt nån typ av inflammatoriska. Hmm det. Vi kommer att gå ut då tillsammans med socialstyrelsen och försöka se om det finns några sådana rapporter i sverige. Hej. Anna sjögren, reporter på aftonbladet och min fråga till anders tegnell, hmm igår ställdes frågan av lilla aktuellt, men jag testar igen. Hmm. Vi får olika information om vilket avstånd det som vi ska hålla till varandra egentligen, hmm. Jag har fått ett avstånd till att det blir tydligare för att det var ju också väldigt mycket på i vilket var man befinner sig nånstans. Det viktig att komma ihåg att smittan och kommer ju att två personer är väldigt nära varandra och framförallt ansikte mot ansikte med varandra och till det så man ska vara väldigt försiktig. Hmm det. En halvmeter över 75 cm och sånt ifrån varandra utan den här situationen när du är mitt emot nån annan och umgås att säga det då? Den stora risken finns. Vi har också några frågor som kommer på länk, hmm, vi kan börja med dagens arena. Hej, det här var från dagens arena och min fråga är till anders tegnell och folkhälsomyndigheten och jag hakar i det som redan frågats från DS reporter är att som erbjuder företag antikroppstest de skriver, reciterar påvisar antikroppar mot två och därigenom i munskydd slut på citat. Och att dom menar på att det här ger arbetsgivaren ett beslutsunderlag för att avgöra vilka medarbetare som sannolikt kan återgå till arbetet med munskydd mot corona viruset. Vad? Hur ser ni på det underlag för göra den typen, av ta den typen av beslut? Tyvärr, hmm. Vi är många som jobbar på det kommer ett antingen har det publicerats kommer bli sen är det. Ja, och då var det en fråga från dagens ett sätra. Hej, som linderoth på dagens sätt. Det här, jag vet inte riktigt vem som vill varna frågan. Bara 26 procent av dem som har fått iva vård idag är kvinnor. Och det har ju tidigare rapporterats att män drabbas hårdare av det här viruset. Men kollar man på de avlidna så är den skillnaden inte riktigt lika tydlig. Kvinnor utgör ändå 43 procent av dem som avlidit och en väldigt stor skillnad mellan antalet kvinnor som har fått liv. Antalet kvinnor som har avlidit. Man måste skilja på de som avlider. Om du avlider efter intensivvård eller intensivvård eller på sjukhus så att det är den 1:a. Så jag tror att det är svårt att jämföra dem. Men hmm, det. Absoluta tal och när det gäller det här. Många av de äldre och bland kvinnor än bland äldre så är den väldigt stor vikt kvinnor man kan titta på många olika sätt man ser det. Men också mer hjärt kärlsjukdom som det finns ett antal olika delförklaringar som är ingen ingen sortering som pågår vid understryka. Hmm sen en annan grej. Hmm, det är väldigt många som hör av sig och vill att vi ska fråga om därmed äldreboendena. Jag undrar hur ser möjligheterna till för de som smittats på äldreboenden och arbetar man idag? Minskar fortsatt smittspridning i den här miljön, kort och gott. Hur ser strategin ut helt enkelt? Jag kan börja så, hmm. Intensivvård får man ju efter behov som vi många gånger påpekat. Det spelar ingen roll om det är hemma eller sjukvården det. Hmm, det. Hmm. Sen jobbar vi, hmm har gjort från början egentligen med utbildningar? Hmm, olika vägledningar, kunskapsstöd för hur personalen ska se till att hmm identifiera och stoppa smittspridning så klart. Vi har gjort det pågår, analyser och diskutera. Jag har diskuterats. Vi har utbildningar även där. Det finns processen för att få fram skyddsutrustning. Det handlar också om hur du använder dig att använda dem på rätt tillfälle. Så många, hmm. Saker görs och sen så får vi väl hela tiden bara att försöka lära utav de de erfarenheter som vi får, precis som vi presenterar i dag ett. Istockholm. Större delen av de smittade hittills som tar plats så att jag tror att när vi får det tillsammans med mycket annat så kan vi gemensamt komma ut med en hel del råd om hur man ska kunna minska risken att vi har en fråga till på länk från ekot sven karlsson. Ja hej, sven karlsson är på din fråga till anders tegnell ni eller? Vi har passat den här nationella enkäten eller fråga verktyget då du kommer hem igår efter att folket som inte fick in synpunkter från regioner och länsstyrelser. Jag undrar var de anmärkte på och vad är det ni ser för risker med sånt här? Nej, men deras oro, som vi tyckte var befogad och det var därför vi som vi nu har liksom fundera på fram och tillbaka och diskutera. Det är svenska myndigheter. Uppdatering om KMAN. Preliminära siffrorna. Hmm. Det ser ut som att antalet ivan lagda i stockholm minskar lite om man jämför med resten av landet och västra götaland ökar lite grann där den här pressträffen pågår fortfarande. Även 2:a pressträffar från regeringen kommer ske senare under eftermiddagen. Vi får se vad de ger en från statsministern och en från utbildningsministern. Vi återkommer om det går i våra sveriges radio, sveriges radio. Jä så kommer vi sluta sända för den här presskonferensen med fortsätter som sagt på 2:a håll i kanalen så kommer ordet alldeles strax gå till per berg som knyter ihop programmen i den kanalen. Vi tackar för oss från ekot sida för nu och påminner om att ladda ner appen, sveriges radio play och aktivera push notiser om du vill kunna lyssna på våra sändningar där.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location

Organization

Person