Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

With corona mode update

Ekot - onsdag 22 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

For today's joint press conference. And we are glad that you are with us for Wednesday's live reporting IP one the latest on icona pandemic from the Swedish authorities you will get if you with us in the future. We'll hear about 20 minutes from this press conference. It is the authorities that usually participate that are also today, but also the Authority the Swedish Growth Agency is in place. During the broadcast, we will also receive a progress report from two of the country's currently worst affected regions. Sörmland and östergötland. And what is going on right now is that we are presenting what is going to happen in this press. On the spot in Stockholm and it is state epidemiologist Anders Tegnell who will have the floor first here. Hmm, I also want this part a little faster than usual. The world situation continue in the same way. Snow up in a two with 2000000 cases in total in the world. Hmm. Almost 200000 deceased and about 1000000 cases in Europe. A stalling trend in quite a few countries in the world right now. Hmm Sweden as now then went completely. Hmm. Of them have almost 12 hmm during this period. Take here a little bit about how many are located right now and the capacity looks like. Hmm, you see there are quite a few cases here in the last 24 hours. Hmm, but we can see that they do not come from Stockholm but stockholm still has a very flat curve so continues in the same way between that is visible even more clearly when you see this mean that lies inside that. The course is very straight mouse since the beginning of April really and it's very good news, even if it is pressed in Stockholm so it will at least no more but now you can eventually maybe come some kind of balance and enrolled in health care. Hmm. However, we see large numbers of cases in some 2nd regions. Hmm, we will check it tomorrow with the regions directly, but based on the information we have received in advance that it has begun. Took a lot of staff in 2nd parts of the country. Succ that you now get bought. Many are probably at least partly dependent on the person that you bring staff. Hmm, it is also younger people who fall ill now than before, which would also speak to the staff group. And even in Jönköping we have a similar trend. All these regions have communicated that they started taking hmm staff as well. Hmm? That said, the case was at a constant hmm level with possibly some decline lately, but not so sure. Hmm, but at least there are no dramatic changes there. Hmm, deceased per day. There's still probably some sort of after-drinking after, hmm. Days quite as long back as you have so it has not been lately otherwise. Hmm. It's also because we've done what we've said we have. Hmm run this. Anyone who has been reported as coal patients against them found. Hmm? In conclusion, we can say that we continue to follow the blue curve, that we are a bit below capacity. The limit for health care, hmm in Stockholm also in the rest of Sweden as you saw. Hmm, but in order for us to stay there so it is. That's it for today, hmm. From the National Board of Health and Welfare? Hmm. No region, reports a critical impact on its disaster medical preparedness. The region reported the emergency medical preparedness is unaffected. This is extremely positive for those of us who are working on the emergency medical preparedness and a great and enormous job as hmm, it depends on out in the regions. It also allows us to continue to monitor the third of the country's regions that are actually still reporting a significant to serious impact on it. Where they are the right way. Hmm when it comes to protective equipment, we have hmm reports of serious to critical impact on supply from just under 40 percent of the country's regions. Other regions are also still affected, but where needs are not as time-critical. Niklas, if there is still a lack of resources. I have mentioned before in a number of articles as hand-held where there is not a lack of resources in the same way. Hmm. 2nd gratifying news is that we have almost 80 percent now of the country's municipalities, which have reported their situation pictures via the National Board of Health and Welfare's reporting tools and quality assurance. Of these are ongoing. We have additional situational images that have come via 2nd forum. We try to make sure they also come up with it.

Audio

Transcription

Sentiment: 51,13 %

Till dagens myndighetsgemensamma presskonferens. Och vi är glada att du är med oss för onsdagens direktrapportering IP ett det senaste kring icona pandemin från de svenska myndigheterna kommer du få om du med oss framöver. Vi kommer höra ungefär 20 minuter från den här pressträffen. Det är de myndigheter som brukar vara med som också är idag, men också myndigheten tillväxtverket är på plats. Under sändningen kommer vi få en lägesrapport också från två av landets just nu värst drabbade regioner. Sörmland och östergötland. Och det som pågår just nu är att man presenterar vad som kommer ske på den här pressen. På plats i stockholm och det är statsepidemiolog anders tegnell som kommer få ordet först här. Hmm, så vill jag också den här delen lite snabbare än vanligt. Världsläget fortsätta på samma sätt. Snö upp i en två med 2000000 fall totalt i världen. Hmm. Nästan 200000 avlidna och ungefär 1000000 fall i europa. En avstannande tendens i ganska många länder i världen just nu. Hmm sverige som nu då gick totalt. Hmm. Av dem har nästan 12 hmm under den här perioden. Ta kommer här lite grann om hur många som ligger just nu och kapaciteten ser ut. Hmm, ni ser att det är ganska många fall här senaste dygnet. Hmm, men vi kan se att dom kommer inte från stockholm utan stockholm har fortfarande en väldigt flack kurva så fortsätter på samma vis mellan som syns ännu tydligare när du ser det här medelvärdet som ligger inne att. Kursen ligger väldigt rak musen ända sedan början på april egentligen och det är ju väldigt goda nyheter, även om det är pressat i stockholm så blir det i alla fall inte mer utan nu kan man så småningom kanske kommer någon slags balans och inskrivna i sjukvården. Hmm. Däremot så ser vi stora han stor antal fall i några 2:a regioner. Hmm, vi kommer att kolla det i morgon med regionerna direkt, men utifrån den information vi har fått i förväg att man har börjat. Tagit mycket personal i 2:a delar av landet. Succ att man nu får köpas. Många är förmodligen åtminstone delvis beroende på person att man tar med personal. Hmm, det är också yngre personer som insjuknar nu än tidigare, vilket också skulle tala för att personalgruppen. Och även i jönköping har vi en liknande tendens. Alla dessa regioner som har kommunicerat att de börjat ta hmm personal också. Hmm? Som sagt var ivar fallen ligger på en konstant hmm nivå med möjligen en viss nedgång på sistone, men inte så säkert. Hmm, men i alla fall så är det inga dramatiska förändringar där. Hmm, avlidna per dag. Det är fortfarande förmodligen någon slags eftersupning efter, hmm. Dagar ganska långt tillbaka som du har så har det inte varit på sistone annars. Hmm. Det beror också på att vi har gjort som vi har sagt att vi har. Hmm kört den här. Alla som har anmälts som kolpatienter mot de hittat. Hmm? Sammanfattningsvis kan vi säga att vi fortsätter följa den blå kurvan, att vi ligger en bit under kapacitet. Gränsen för sjukvården, hmm i stockholm också i resten av sverige som ni såg. Hmm, men för att vi ska ligga kvar där så är det. Gärna varit att vara på sig, men inte gå på ställen med mycket personer tänker jag på det här med in och hålla avstånd till varandra så att vi fortsätter att ligga kvar på den här skolan. Det var allt för idag, hmm. Från socialstyrelsen? Hmm. Ingen region, rapporterar en kritisk påverkan på sin katastrofmedicinska beredskap. Regionen rapporterat den katastrofmedicinska beredskapen är opåverkad. Det här är ju ytterst positivt för oss som arbetar med just den katastrofmedicinska beredskapen och ett stort och enormt arbete som hmm, det beror på ute i regionerna. Det gör också att vi kan fortsätta bevaka den tredjedel av landets regioner som faktiskt fortfarande rapporterar en betydande till allvarlig påverkan på den. Där de på rätt sätt. Hmm när det kommer till skyddsutrustning så har vi hmm rapporter på allvarlig till kritisk påverkan på tillgången från knappt 40 procent av landets regioner. Även övriga regioner är fortsatt påverkade, men där behoven inte lika tidskritiska. Niklas, om det fortfarande är en resursbrist på. Jag har nämnt tidigare i ett antal artiklar som handsprit där det inte finns en resursbrist på samma sätt. Hmm. 2:a glädjande nyheter är att vi har nästan 80 procent nu av landets kommuner, som som har rapporterat in sina lägesbilder via socialstyrelsens rapporteringsverktyg och kvalitetssäkring. Av dessa pågår. Vi har ytterligare lägesbilder som har kommit via 2:a forum. Vi försöker säkerställa att de också kommer med det. Hmm. Som ligger till grund för att vi ska kunna matcha inkommande behov med rätt stöd och rätt åtgärder, oaktat om de kommer från kommuner eller regioner. Exempel på det här är att samtliga dagen stöd begäran från tre länsstyrelser som samordnar sina kommuner och regioner det. Kläder som jag rapporterade om även igår och som det fortfarande inte finns några större leveranser på, men vi hoppas att det här är på ingång snart. Samordningen då av intensivvårdsplatser som hmm. Jag tänkte avsluta med det så så antalet disponibla intensivvårdsplatser. Den fortsätter att öka. Intensivvården är idag 536 patienter. Hmm, det vill säga tre fler än igår, så den här trenden som vi har sett, hmm med att kunna upprätthålla en drygt 20 procent är icke belagd kapacitet, intensivvård, kapacitet i landet. Olika ut i landet och vi har ett antal mindre regioner där 70-90 procent av inneliggande på iva är drabbade. Hmm ligger där på grund av k vid 19 så att bara för att vi i nationellt perspektiv ligger rakt så så får vi inte glömma bort att det finns en hmm. Samordna sig så att vi kan använda hela landets resurser på ett bra sätt. Jag vill också trycka på hmm assoluto inte finns någon anledning att tro att vi inte behöver fortsätta följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och fint vårvädret där eller hur mycket, hmm? Hålla i och hålla ut samt har ork att säkerställa ett bra omhändertagande av alla de människor som fortsatt behöver vård som inte är relaterad till koh vid 19 och över tid omhänderta de undanträngningseffekter som uppstår kontinuerligt som måste samhället i stort följer myndigheternas rekommendationer och faktiskt fortsatt användas. Tack MSB myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar ju för att hela samhället ska klara att hantera den här pandemin och dess konsekvenser och att det ska finnas uthållighet i arbetet och beredskap för att förvärrat läge. I måndags så berättar vi om en undersökning som kantar sifo gör på ett uppdrag där vi frågar om människors beteende. Gör att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem. Nästan nio av 10 är oroliga för det. Det är ju exempel på att den här situationen, den här krisen, drabbar samhället på flera olika sätt och att den också måste angripas från olika riktningar med olika verktyg och IS bearbeta. Det är väldigt tydligt. Konsekvenser det kan handla om eventuella brister på skyddsutrustning i 2:a delar av samhället är inom sjukvård och omsorg kan handla om personal bortfall i samhällsviktig verksamhet. Det kan handla om risken för störningar i varuflödet och leveranser för att nämna några exempel. Och mitt i det här finns naturligtvis också de ekonomiska konsekvenserna för individer och företag är en viktig dimension. Och tillväxtverket är ju med här på scenen för att bland annat prata om det här arbetet och vilket stöd man ger i det sammanhanget kan ju också nämna att det på express webbplats eller den där platsen, men de ansvarar för myndighetsgemensam prisinformation. SE. Jag lämnade över till tim. Tack så mycket en puck tillväxtverket tillväxtverket jobbet för konkurrenskraftiga företag i hela landet. Vi jobbar med att främja företag vi arbetar med förenklingar för företag och vi jobbar med regional tillväxt. Vi bistår regionen med sitt regionala tillväxtarbetet. Konsekvenserna av KV 19 har slagit hårt mot företag i hela landet och i många branscher. Vi ses väl ökning av konkurser och hmm varsel hmm och många företag omsätter pov att ansöka efter korttidsarbete, vilket jag återkommer till hårdast. Drabbat är de branscher som har direkt påverkas av krav på socialisering. Frank tur och nöjesbranschen. Men vi ser klart och tydligt att den ekonomiska effekten sprider sig till alla branscher och vidare i näringslivet. Vi på tillväxtverket har ett stort pågående arbete vad gäller vid 19 i åk. Den ekonomiska krisen till följd av den. Hmm, vi har stöd till korttidsarbete. Vi har samlat och gjort lättillgänglig information och rådgivning till företag inom hela samhällets stöd till företag på verkstaden. SE. Om du vill veta hur de ska hantera krisen. Vi jobbar också aktivt både regionala aktörer och branschorganisationer att ge rådgivning och stöd till företag som befinner sig i ekonomisk kris. Och de kan hantera det på bästa möjliga sätt. Vi stöder regionerna tillväxtarbete och visste också varse samordnas. Hmm. Han kunskap om hur vi kan ta är näringsliv stärkt ur krisen både kortsiktigt väl den kortsiktiga åtgärder som behövs nu, men också tänker långsiktigt på hur vi kan stärka näringslivet när ekonomin vänder och företagen tar sig ur krisen. Korttids arbetet är ett uppdrag som vi fick den 16:e mars hantera ett stödform. Hmm som bygger på att. Hmm? Som vi fick den 16:e mars hmm, och riksdagen antog beslut om lagen den 2 april och ansökningen öppnar och lagen börjar gälla i alla den 7 april och den 1:a utbetalning kunde vi göra redan samma vecka till. Företagen har haft stort fokus på att bygga ett väl fungerande system. Ta del av det här. Hmm, och det är med fokus att hmm undvika varsel hmm, och de konsekvenser det har för företagen och framför allt individerna och samhället för att ta hand om de som kanske tappar jobba långsiktigt, men också för att stärka möjligheterna för företagen att ta sig ur, behålla sin kompetens i företaget. Stödet bygger på att anställda ska kunna gå ner i arbetstid på 20/40 eller 60 procent. Hmm, det ska avtalas genom kollektivavtal eller att 70 procent av ett företag som saknar kollektivavtal ska kunna gå med på att man gör det här och då delar staten och arbetsgivaren på den större delen av den kostnaden för det. Arbetstagare under den 20/20 avstår från mindre del av planen. Hmm? Genom en kraftig omprioritering på myndigheten och med inlånad personal från 2:a myndigheter och därför jag tackar skatteverket, bolagsverket, naturvårdsverket, hmm och energimyndigheten för din vårdpersonal så har vi kunnat prioritera om att bygga system på de tre veckor för att hantera ett stort mängd ärenden. Och där ser vi att vi fått in hmm. I morse var det 41000 ansökningar från företag och vi har kunnat bevilja på drygt två veckor sex nästan 7000 ansökningar och kunna hmm betala ut företag 10 komma 8000000000:- och 208208 tusen 500. Ut ur krisen som ni ser är stödet är väldigt eftertraktat. Hmm vad som händer nu är att företagen får en utbetalning. De som får beviljat stöd från utbetalning i fyra månader upp till fyra månaders förskott och sedan efter tre månader så gör vi en avstämning vi se om företagens arbetstid har varit som de har gjort. Slutlig avräkning? Regeringen har nyligen, hmm har nyligen aviserat att hmm under tre månader, maj, juni, juli så kommer är större att en ny utredning stödnivå på 80 procent införas. Det jobbar vi intensivt med att införa på tillväxtverket. Jag tror jag stannar. Tack frågor. Hanna juliusson ekot, jag har en fråga till folkhälsomyndigheten och det gäller egentligen den här modelleringen av spridning i stockholm som presenterades i går och nu har dragits tillbaka på grund av allvarliga fel. Hmm. Hmm. En uppdaterad version i morgon. Men först är det kort utan blir för tekniskt så är ju sån här. Modell är lite svår variant och sedan inte visade sig att man har lagt in en felaktig varje år i början som är uppdaterats det. Hur var den? Var jag, men som var skillnaden mellan upptäckt och upptäckta fall. Därför blev det en så gigantisk hög, vilket vi förstås borde ha sett många av oss som läst den här. Det är väldigt glad att någon såg de att vi hann stoppa den innan den fick förstås, men det är inte en jättestor och ändra det. Påverka förtroendet för något sätt? Nej, jag hoppas verkligen det eftersom, hmm, god hjälp utifrån det har upptäckt väldigt snabbt och vi har hittat felet väldigt snabbt och kan korrigera det. Egentligen är för att de ändå ligger kvar. Tv fyra, hmm? Ja, riktigt vad de heter jag jag är inne på lite samma sak. Hmm, vad är det som ni menar står fast i den rapporten i publicerade i går där? Där är det fortfarande så att det det kommer att slå på någon dag. Stockholms läns befolkning skulle vara smittad en bit in i maj är den går också. Halterna ligger också under. Var ligger felet? Felet var den här kompis att kompensationen som modellen fixa det genom att säga att hmm. Det var fel och det håller vi nu på detta. Ja, rapportera lärare johan integritet e hmm. Jag har en fråga till anders tegnell som från början kommer från min mamma. Hmm lite udda men. Jag har handlat mat om ett antal veckor. Hmm? Eftersom de äldre har isolerat sig själva på uppmaning av folkhälsomyndigheten har fungerat jättebra och handla, tycker min mamma om saker inte alls lika. Däremot saknar hon sina barnbarn. Så hon undrar helt enkelt när från kramar sina barnbarn igen. Och jag kan tycka givet att det är folkhälsomyndigheten som har uppmanat de äldre att avsäga sig sociala kontakter. Så jag tycker att det är också folkhälsomyndigheten som är de svaret skyldigt. Hur länge ska de behöva utan sina barnbarn? Ja, det är ju som du förstår, en jättesvår fråga. För även om vi kommer dit och vi har en ganska smal och ganska låg spridning i stockholm som årets, det är i stockholm vi prata om det är landet hmm, en liten annan bana så behöver inte det med nödvändighet betyda att hmm. Ja, men hur som så är det så att de äldre kommer inte vara immuna och det är just det vi sitter och pratar om nu för att få många länder du pratar om är när min exit sätt vi. När kan man släppa på saker? Hmm. Jag tror att vi kommer att ta ganska lång tid innan vi känner att vi kan släppa på det. Säkert, hmm? Antal månader framåt om vi har otur. Det här utvecklas liksom så att det blir kvar med en hyfsad spridning hela tiden i botten av någon anledning så kanske man hmm måste fundera på. Jag kommer vaccin eller 2:a saker som kan skydda de äldre. Vi löser mycket 2:a problem när vi får en stor del av befolkningen som immun, men sjukvård i var och sånt. Men skyddet för de äldre äldre? Hmm. Det kommer att behöva finnas kvar på något sätt och exakt hur det kommer att behövas ut. Det är lite svårt att säga. Men det kan ju också vara en möjlig lösning som man kan se så småning om du hör det här så lyssnar du förmodligen på piet precis nu eller i appen sveriges radio play. Kanske svenska myndigheter presskonferens pågår om korona, pandemin petra hot finns med oss också parallellt här som är kåt rapporter som följer här. Ja, om vi ska börja och titta lite på siffrorna då så hmm uttryckte statsepidemiolog anders tegnell. Det som att det var ganska många nya fall sen igår. Det var nu runt 16000 bekräftat smittade i landet och den ökning med 682 sen igår. Men det är han påpekar att det det. Grafer från bland annat västra götaland och uppsala, jönköping där man såg att det är sköt liksom att kurvan gick lite uppåt i höjden och då, hmm, skulle de försöka titta lite närmare på det här och kanske presentera närmare detaljer i morgon. Men de trodde att det kunde bero på att man har börjat personal och det är det. De kan ju tyda på att det kanske var personal, en grupp som som börjar synas och som då kanske inte är lika gamla och som kanske inte heller blir lika sjuka. Han sa också någonting om att det är pressat i stockholm, men det börjar ändå på något vis röra sig mot det bättre i stockholm när det gäller belastningen på sjukvården så. Belastningen ser ut att gå ner lite på intensivvården så handlar det ju om att den inte fortsätter att öka så skulle jag snarare vilja säga att det kurvan antalet fall håller sig någorlunda konstant och patienterna ligger ju också inne på i under en ganska lång tid så att jag tror att det fortfarande. Vi kan höra lite från sörmland och från eskilstuna. Robin gustavsson finns mot halloween reporter på p fyra sörmland. Hur är läget är just nu rapporterar om hmm? Ja, men så är det en som är, hmm, om inte hårdast drabbad så bland de hårdast drabbade i hela landet. Hundratusen invånare, hmm, cirka 45 per hundratusen invånare. Dödsfall alltså. Hmm. Samtidigt då så rapporterar man nu har gjort de senaste två veckorna från sjukhusen att att man har nått någon sorts platå. Hmm, alltså att man får in ungefär lika många korona smittade patienter på sjukhus. Stabilt läge just nu kan man säga, du? Jag vet också att läkarfacket riktar väl hård kritik mot region sörmland. En viss debatt om det här låter det handlar det om. Men det handlar ju om om det här krisläge s avtalet som har aktiverats i stockholm där man helt enkelt det innebär att. Sörmland, hmm. Och det vill läkarföreningen att man gör. Hmm, det har region sörmland ännu inte valt att göra. Det man däremot har gjort är att man har sökt hmm hjälp från läkare från 2:a län för att ta in och kunna underlätta och läkarföreningen menar då att söka hjälp. Nämen vi väntar med detta. Det finns fortfarande mer vi kan göra innan innan hmm. Vi aktiverade här krisläget avtalet och det är faktiskt ta in personal från 2:a län. Ett sådant sätt att att underlätta min man aktiverar här du. Jag släpper dig för robin när ni rapporterar just nu, så. Jag tänker utifrån att man som journalist blir väldigt hmm hmm, vad ska man säga? Hmm, man tappar den 1:a när vi fick våra 1:a dödsfall så tänker man att nu är det något stort på gång. Sedan dess har vi rapporterat om hmm upp till 10 dödsfall på ett dygn och då hade det gått så långt in att man knappt reagerar längre. Fall på ett dygn det är fortfarande jätte många som dör, men men på något sätt så är känns det ändå som en trygghet, även om det låter hmm, krasst och och cyniskt. Vi hoppas att det går åt ett bättre håll. Robin gustavsson är en av landets mest drabbade regionen just nu. Ja, eller ska göra i alla fall det är och jag vet inte om det hela regionen. Jag tror att det är framförallt i norrköpings kommun. Hmm, näst största staden östergötland där kommunen har fått för sig att man ska skriva brev till samtliga invånare över 70 år. Och det är i runda slängar minst 20000 brev som ska skickas ut och helt enkelt det. Följer riktlinjerna. Det är så, hmm, var försiktig. Går inte ut om det inte måste det helt enkelt så att man tycker sig ha sett att det är många äldre som fortfarande om vi ska ge konkreta gå och handla mat. Okej, så det handlar om att på något vis påminna människor om det här, men om man inte kan få hjälp så att säga med att handla maten och så är det vad ska man göra? Ja, alltså, det kan man ju då möjligen säga att det förtäljer inte brevet som norrköpings kommun har gjort det, att man också har ett samarbete med svenska kyrkan där man har nån sorts mat handling. Eller göra 2:a ärenden som man behöver göra på en dag kan få hjälp. Hmm, så att det finns hjälp att få så att säga. Men du, vi har det från sörmland här och det är läget som robert gustafsson berättar om. Kan inte du ge en bild av situationen om du skulle måla lite bredare? Östergötland är ju tillsammans, hmm det. Hallå. Vi har under en längre tid nu haft, hmm många inlagda på sjukhus och många inlagd på intensivvårdsavdelningen och idag så kom alldeles nyss vi besked från region östergötland. Dagliga siffrorna som kommer då, rapporterar de 10 nya dödsfall. Det är den högsta enskilda siffran vi haft i östergötland. Den som vill jämföra på det sättet, men det som man också säger från från regionen är lite liknande. Det beskedet, som kommer från stockholm, att trycket på sjukvården alltså hur många som behöver sjukhusvård ligger relativt still och man ser tendenser till att smittspridning takten är planade ut eller minska till. Men det kommer inte in. Jag vet att petra ha ett lyssna till dig och så får jag bolla det här. Vi pratade om just nu till dig. Petra, vi har ju båda här då. Västergötland och från sörmland som nu är hårt drabbade. Två regioner som ändå är relativt nära stockholm hus. I analysen utav det där stockholm har ju varit hårdast drabbat hittills tror man att det finns någon koppling just med geografin, eller hur ska man tolka det där? Ja, det är lätt att tro och tänka att det beror på närheten till stockholm, att det finns en stor pendling emellan. Både östergötland och sörmland och gentemot stockholm och att det på så vis har blivit den här spridningen. Sen har det ju också visat sig att de regioner där det har blivit både. Så tror jag i alla fall att du har sett ut även i sörmland i stockholm vet vi att det är så. Jag vet inte. Däremot riktigt hur det ser ut i östergötland. Men men det är ju en sådan faktor. Däremot så har ju pratat om det här med sportlov stockholm. Samma förklaring i så fall, peter har det gått reporter som pratar IP ett samtidigt som den här dagliga pressträffen pågår från folkhälsomyndighetens sida. Och just nu är det anders tegnell som är statsepidemiolog som pratar. Vi kan höra vad han säger. Statistiska centralbyrån har ju bara titta på några veckor, hmm där? Hmm. Ser vi en ganska stabil nivå just nu? Tack hmm, det är många på listan är dagens etcetera. Hej, som lindroth från dagens ett sätt där så här låter det just nu på pressträffen. Vill du fortsätta höra gå in på sveriges radio. SE eller lyssna i vår app sveriges radio play. Där fortsätter han att frågestunden är det som pågår.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location

Person