Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Hear the Swedish Public Health Agency about corona mode

Ekot - onsdag 22 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

For today's joint press conference. And we are glad that you are with us for Wednesday's live reporting IP one the latest on icona pandemic from the Swedish authorities you will get if you with us in the future. We'll hear about 20 minutes from this press conference. It is the authorities that usually participate that are also today, but also the Authority the Swedish Growth Agency is in place today. We'll see what comes from there. During the broadcast we will also receive a progress report from two of the country's currently worst affected region in Sörmland and Östergötland. And what is going on right now is that we are presenting what will happen at this press conference. On the spot in Stockholm and it is state epidemiologist Anders Tegnell who will have the floor first here. Hmm, I also want this part a little faster than usual. The world situation continues in the same way now. More than 2.2 billion cases in total worldwide. Hmm. Nearly 200,000 deceased. About 1000000 cases in Europe a stalling trend in quite a few countries in the world right now. Hmm Sweden which now went 16000 cases in total. Hmm. Of them, almost 12 000 hmm have been on iCU during this period. Ta comes a little bit about how many are lying right now and looks like. A lot of cases here in the last 24 hours. Hmm, but we can see that it does not come from Stockholm but stockholm still has a very flat curve so continue in the same way, while hmm mean that lies inside that he is located very really and it is very good news. Travel to Stockholm so it will be at least no more, but now you can eventually maybe come some kind of balance with out and enrolled in health care. Hmm. However, we see large numbers of cases. Any 2nd regions? Hmm, we'll check it out tomorrow with regions right away, but hmm information we've got. Hmm. Accommodation on a person, threatening with staff. Hmm, it is also younger people who fall ill now than before, which would also indicate that it is the staff group that is starting to be seen. People who aren't really sick. Hmm, we can say to uppsala is the same hmm and hmm. Hmm? Staff too. Hmm? As said form ivar cases are at a constant hmm level with possibly some decline lately, but not so sure. Hmm but in any case, there are no dramatic changes there. Hmm, deceased per day. They are still probably some kind of after-drinking after the Easter holidays and Easter holidays and stuff like that because as you can see, there are quite a few cases that have been put in on days quite far back. The regions whether this was cow at death or not and thus caught up with another part so that's why the curve looks a bit odd today, hmm? In conclusion, we can say that we continue to follow the blue curve, that we are a bit below capacity. The limit for health care, hmm in Stockholm but also in the rest of Sweden as it is difficult. Hmm. But for us to stay there, it's really important. Gladly was out and about, but not going to places with a lot of people. Think about this with in and stick with each other so that we continue to stay on this curve. That's it for today. Go afternoon, hmm? Today's progress report from the National Board of Health and Welfare, hmm. No region reports a critical impact on its emergency medical preparedness and the fact is that a third of the country's regions reported the emergency medical preparedness is unaffected. This is extremely positive for those of us who are working on the emergency medical preparedness, hmm. It also allows us to continue to monitor the third of the country's regions, which are actually still reporting a significant to serious impact on emergency medical preparedness, and to make far more point-on efforts there to follow up and support them properly. Hmm when it comes to protective equipment, we have reports of serious critical impact on the supply from. Continued impact, but there the needs are not as time-critical as these 48 hours that we have been talking about for a long time and it is the gap that when the work of the National Board of Health and Welfare aims to fill. Hmm, in the case of articles that there is still a resource shortage on. I mentioned a number of articles in the past as hand alcohol where there is not a lack of resources in the same way. Hmm. 2nd gratifying news is that we have almost 80 percent now of the country's municipalities, which have reported their situation pictures via the National Board of Health and Welfare's reporting tools and quality assurance. Of these are ongoing. We have additional situational images that have come via 2nd forum. We are

Audio

Transcription

Sentiment: 51,14 %

Till dagens myndighetsgemensamma presskonferens. Och vi är glada att du är med oss för onsdagens direktrapportering IP ett det senaste kring icona pandemin från de svenska myndigheterna kommer du få om du med oss framöver. Vi kommer höra ungefär 20 minuter från den här pressträffen. Det är de myndigheter som brukar vara med som också är i dag, men också myndigheten tillväxtverket är på plats idag. Vi får se vad som kommer därifrån. Under sändningen kommer vi få en lägesrapport också från två av landets just nu värst drabbade regionen i sörmland och östergötland. Och det som pågår just nu är att man presenterar vad som kommer ske på den här pressträffen. På plats i stockholm och det är statsepidemiolog anders tegnell som kommer få ordet först här. Hmm, så vill jag också den här delen lite snabbare än vanligt. Världsläget fortsätter på samma sätt nu. Drygt 2200000000 fall totalt i världen. Hmm. Nästan 200000 avlidna. Ungefär 1000000 fall i europa en avstannande tendens i ganska många länder i världen just nu. Hmm sverige som nu då gick 16000 fall totalt. Hmm. Av dem har nästan 12 hundra hmm legat på iva under den här perioden. Ta kommer lite grann om hur många som ligger just nu och ser ut. Många fall här senaste dygnet. Hmm, men vi kan se att det kommer inte från stockholm utan stockholm har fortfarande en väldigt flack kurva så fortsätter på samma vis, medan hmm medelvärdet som ligger inne att han ligger väldigt egentligen och det är väldigt goda nyheter. Resa till stockholm så blir det i alla fall inte mer utan nu kan man så småningom kanske kommer någon slags balans med ut och inskrivna i sjukvården. Hmm. Däremot så ser vi stora han stor antal fall. Några 2:a regioner? Hmm, vi kommer att kolla det i morgon med regioner direkt, men hmm information vi har fått. Hmm. Boende på en person, hotar med personal. Hmm, det visst är också yngre personer som insjuknar nu än tidigare, vilket också skulle tala för att det är personalgruppen som börjar synas. Personer som inte är jätte sjuka. Hmm, vi kan säga till uppsala är likadant hmm och hmm. Hmm? Personal också. Hmm? Somsagt form ivar fallen ligger på en konstant hmm nivå med möjligen en viss nedgång på sistone, men inte så säkert. Hmm men i alla fall så är det inga dramatiska förändringar där. Hmm, avlidna per dag. De är fortfarande förmodligen någon slags eftersupning efter påskhelgen och påskledighet och sånt för som ni ser så är det ganska många fall som har lagts in på dagar ganska långt tillbaks. Regionerna om det här var ko vid dödsfall eller inte och därmed fångat upp ytterligare en del så det är väl därför som kurvan ser lite udda ut idag, hmm? Sammanfattningsvis kan vi säga att vi fortsätter följa den blå kurvan, att vi ligger en bit under kapacitet. Gränsen för sjukvården, hmm i stockholm men också i resten av sverige som det är svårt. Hmm. Men för att vi ska ligga kvar där så är det jätteviktigt. Gärna var ute och röra på sig, men inte gå på ställen med mycket personer. Tänka på det här med in och hålla oss till varandra så att vi fortsätter att ligga kvar på den här kurvan. Det var allt för idag. Gå eftermiddagen, hmm? Dagens lägesrapport från socialstyrelsen, hmm. Ingen region rapporterar en kritisk påverkan på sin katastrofmedicinska beredskap och faktum är att en tredjedel av landets regioner rapporterat den katastrofmedicinska beredskapen är opåverkad. Det här är ju ytterst positivt för oss som arbetar med just den katastrofmedicinska beredskapen, hmm. Det gör också att vi kan fortsätta bevaka den tredjedel av landets regioner som faktiskt fortfarande rapporterar en betydande till allvarlig påverkan på den katastrofmedicinska beredskapen och göra betydligt mer punktinsatser där för att följa upp och stötta dem på rätt sätt. Hmm när det kommer till skyddsutrustning så har vi rapporter på allvarlig kritisk påverkan på tillgången från. Fortsatt påverkade men där är behoven inte lika tidskritiska som de här 48 timmarna som vi har pratat om under längre tid och det är gapet som då socialstyrelsens arbete syftar till att fylla. Hmm, när det gäller artiklar som det fortfarande är en resursbrist på. Jag nämt tidigare ett antal artiklar som handsprit där det inte finns en resursbrist på samma sätt. Hmm. 2:a glädjande nyheter är att vi har nästan 80 procent nu av landets kommuner, som som har rapporterat in sina lägesbilder via socialstyrelsens rapporteringsverktyg och kvalitetssäkring. Av dessa pågår. Vi har ytterligare lägesbilder som har kommit via 2:a forum. Vi försöker säkerställa att de också kommer in i det här läget. Hmm? Som ligger till grund för att vi ska kunna matcha inkommande behov med rätt stöd och rätt åtgärder och oaktat om de kommer från kommuner eller regioner. Exempel på det här är att samtliga dagen stöder begäran från tre länsstyrelser som samordnar sina kommuner och regioner det. Kläder som jag rapporterade om även igår och som det fortfarande inte finns några större leveranser på, men vi hoppas att det här är på ingång snart. Samordningen då av intensivvårdsplatser som hmm. Jag tänkte avsluta med det hmm så så antalet disponibla intensivvårdsplatser. Den fortsätter att öka. De som vårdas på intensivvården är idag 536 patienter. Hmm, det vill säga tre fler än igår. Så den här trenden som vi har sett, hmm med att kunna upprätthålla en drygt 20 procent icke belagd kapacitet. Intensivvård, kapacitet i landet. Oerhört olika ut i landet och vi har ett antal mindre regioner där 70-90 procent av inneliggande på iva är drabbade. Hmm ligger där på grund av k vid 19 så att bara för att vi i nationellt perspektiv ligger rakt så så får vi inte glömma bort att det finns hmm. Igång för att hmm samordna sig så att vi kan använda hela landets resurser på ett bra sätt. Jag vill också trycka på hmm asså lut inte finns någon anledning att tro att vi inte behöver fortsätta följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hmm. Vården ska orka med att hålla i och hålla ut samt ha ork att säkerställa ett bra omhändertagande av alla de människor som fortsatt behöver vård som inte är relaterat till koh vid 19 och över tid omhänderta de undanträngningseffekter som uppstår kontinuerligt som måste samhället i stort följer myndigheternas rekommendationer och faktiskt. Tack NSB myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar för att hela samhället ska klara att hantera den här terminen och dess konsekvenser och att det ska finnas uthållighet i arbetet och beredskap för att förvärrat läge. I måndags så berättar vi om en undersökning som kantar sifo, hmm. Är att arbetslösheten ska öka och att många företag ska få allvarliga ekonomiska problem. Nästan nio av 10 är oroliga för det. Det är ju exempel på att den här situationen, den här krisen, drabbar samhället på flera olika sätt och att den också måste angripas från olika riktningar med olika verktyg. Och det är väldigt tydligt. Till en samordnad hantering av 2:a samhällskonsekvenser. Det kan handla om eventuella brister på skyddsutrustning i 2:a delar av samhället är inom sjukvård och omsorg kan handla om personal bortfall i samhällsviktig verksamhet. Det kan handla om risken för störningar i varuflödet och leveranser för att nämna några exempel. Och det finns naturligtvis också de ekonomiska konsekvenserna för individer och företag det är. Pågår en intensiv samverkan mellan de ansvariga myndigheterna och tillväxtverket är ju med här på scenen för att bland annat prata om det arbetet och vilket stöd man ger. Hmm i det sammanhanget kan ju också nämna att det på express webbplats eller den webbplatsen vi ansvarar för myndighetsgemensam prisinformation. SE. Tillväxtverket ansvarar för webbplatsen oss vidare så jag lämnade över till tim. Tack så mycket en puck tillväxtverket tillväxtverket jobbet för konkurrenskraftiga företag i hela landet. Vi jobbar med att främja företag vi arbetar med förenkling för företag och vi jobbar med regional tillväxt. Vi bistår regionen med sitt regionala tillväxtarbetet. Konsekvenserna av KV 19 har slagit hårt mot företag i hela landet och i många branscher. Hmm, vi ses väl ökning av konkurser och hmm varsel hmm och många företag har sett behov av att ansöka efter korttidsarbete, vilket jag återkommer till. Hårdast drabbat är de branscher som har, hmm direkt påverkas av kraven på social distansering och förbudet på stora folksamlingar som hotell och konferens. Hmm, när restaurangkultur och nöjesbranschen. Men vi ser klart och tydligt att den ekonomiska effekten sprider sig till alla branscher och vidare i näringslivet. Vi på tillväxtverket har ett stort pågående arbete vad gäller vid 19 i åk. Den ekonomiska krisen till följd av den. Hmm, vi har stöd till korttidsarbete. Vi har samlat och gjort lättillgänglig information och rådgivning till företag inom hela samhällets stöd till företag på verkstaden. SE. Sr ett myndighetsgemensamt hmm. Hantera krisen vi jobbar också aktivt både regionala aktörer och branschorganisationer att ge rådgivning och stöd till företag som befinner sig i ekonomisk kris. Och de kan hantera det på bästa möjliga sätt. Vi stöder regionerna, hmm tillväxtarbete och vi har ju också, hmm. Hmm. Han kunskap om hur vi kan ta är näringsliv stärkt ur krisen både kortsiktigt vad de kortsiktiga åtgärder som behövs nu, men också tänker långsiktigt på hur vi kan stärka näringslivet när ekonomin vänder och företagen tar sig ur krisen. Korttids arbetet är ett uppdrag som vi fick den 16:e mars hantera ett stödform. Hmm som bygger på att. Hmm? Som vi fick den 16:e mars hmm, och riksdagen antog beslut om lagen den 2 april och ansökningen öppnar och lagen börjar gälla i alla den 7 april och den 1:a utbetalning kunde vi göra redan samma vecka till företagen. Vi har haft stort fokus på att bygga ett hmm väl fungerande, snabb och enkelt. Ta del av det här. Hmm, och det är med fokus att hmm undvika varsel hmm, och de konsekvenser det har för företagen och framför allt individerna och samhället för att ta hand om de som kanske tappar jobbet i långsiktigt, men också för att stärka möjligheterna för företagen att ta sig ur krisen genom. Jag kunde behålla sin kompetens i företaget. Stödet bygger på att anställda ska kunna gå ner i arbetstid på 20/40 eller 60 procent. Hmm, det ska avtalas genom kollektivavtal eller att 70 procent av ett företag som saknar kollektivavtal ska kunna gå med på att man gör det här och då delar staten och arbetsgivaren på den större delen av den kostnaden för det under den tid man går ner i arbetstid. Upp till lettland på 40 4000 ska man säga, resten står företaget för arbetstagare under den 20/20 avstår från mindre del av lönen. Hmm? Genom en kraftig omprioritering på myndigheten och med inlånad personal från 2:a myndigheter och därför jag tackar skatteverket, bolagsverket, naturvårdsverket, hmm och energimyndigheten för din vårdpersonal så har vi kunnat prioritera om att bygga system på de tre veckor för att hantera ett stort mängd ärenden. Och där ser vi att vi fått in hmm. I morse var det 41000 ansökningar från företag och vi har kunnat bevilja på drygt två veckor 26 nästan 7000 ansökningar och kunna hmm betala ut företag 10 komma 8000000000:- och det här för 208208 tusen 500. Ut ur krisen? Som ni ser är stödet är väldigt eftertraktat. Hmm vad som händer nu är att företagen får en utbetalning. De som får beviljat stöd från utbetalning vid fyra månader upp till fyra månaders förskott och sedan efter tre månader så gör vi en avstämning. Det ser vi om företagens arbetstid har varit som du har gjort en sökning. Det möjligt. Regeringen har nyligen, hmm har nyligen aviserat att hmm under tre månader, maj, juni, juli så kommer är större på den nye tre anställda på 80 procent inför att det jobbar vi intensivt med att införa på tillväxtverket. Jag tror jag stannar. Tack frågor. Hanna juliusson ekot, jag har en fråga till folkhälsomyndigheten och det gäller egentligen den här modelleringen av spridning i stockholm som presenterades i går och nu har dragits tillbaka på grund av allvarliga fel. Hmm. Hmm? Vi håller på att jobba med den och kommer med en uppdaterad version i morgon. Men först är det kort utan att bli för tekniskt så är ju sån här. Modell är lite svår variant och sedan inte visade sig att man har lagt in en en felaktig. Samhället och de två halv procenten som och när den gjorde det så blir dem varje dag med väldigt hög var den var jag, men som var skillnaden mellan upptäckt och upptäckta fall. Därför blev det en gigantisk hög, vilket vi förstås borde ha sett många av oss om den här. Det är väldigt glad att någon såg du att vi, hmm. De hade ju ändå komma ut en orolig att det här kommer att påverka förtroendet för det nåt sätt? Nej, jag hoppas verkligen det. Eftersom hmm, god hjälp utifrån det har upptäckt väldigt snabbt och jag har hittat fel. Hmm. Tv fyra, hmm? Ja, riktigt vad de heter jag jag är inne på lite samma sak. Hmm, vad är det som ni menar står fast i den rapporten i publicerade igår där det där felet finns är det fortfarande så att det det kommer att slå på någon dag ungefär en tredjedel av. Stockholms läns befolkning skulle vara smittad en bit in i maj är den går också. Halterna ligger också under. Vad var ligger felet? Felet var den här kompensation kompensationen som modellen fixade till genom att säga att hmm. Det var fel och det håller vi nu på detta, ja rapporterar att johan inte är ttr hmm hmm. Jag har en fråga till anders tegnell som från början kommer från min mamma. Hmm lite udda men. Jag har handlat mat om ett antal veckor. Hmm? Eftersom de äldre de har isolerat sig själva på uppmaning av folkhälsomyndigheten har fungerat jättebra och handla tycker min mamma om saker inte alls lika. Däremot saknar hon sina barnbarn och jag kan tänka mig att det är fler som gör det. Så hon undrar helt enkelt när från kramar sina barnbarn igen. Och jag kan tycka givet att det är folkhälsomyndigheten som har uppmanat de äldre att avsäga sig sociala kontakter. Så jag tycker att det är också folkhälsomyndigheten som är de svaret skyldigt. Hur länge ska de behöva utan sina barnbarn? Ja, det är ju som du förstår, en jättesvår fråga. För även om vi kommer dit och vi har en ganska smal och ganska låg spridning i stockholms området, det är i stockholm vi prata om det är landet kommer förmodligen vara en liten annan bana så behöver det med nödvändighet betyda att hmm. Ja, men hur som så är det så att de äldre kommer inte vara immuna och det är just det vi sitter och pratar om nu för att vara många länder du pratar om är sitt sätt vi, när kan man släppa på saker? Hmm, jag tror att vi kommer att ta ganska lång tid innan vi känner att vi kan släppa på det skydd som många äldre äldre behöver ha. Säkert, hmm? Antal månader framåt om vi har otur. Det här utvecklas liksom så att det blir kvar med en hyfsad spridning hela tiden i botten av någon anledning så kanske man hmm måste fundera på. Jag kommer vaccin eller 2:a saker som kan skydda de äldre. Vi löser mycket 2:a problem när vi får en stor del av befolkningen som immun, men sjukvård i var och sånt. Men skyddet för de äldre äldre? Hmm. Det kommer att behöva finnas kvar på något sätt och exakt hur det kommer att behövas ut. Det är lite svårt att säga. Men det kan ju också vara en möjlig lösning som man kan se. Så om du hör det här så lyssnar du förmodligen på piet precis nu eller i appen sveriges radio play. Kanske svenska myndigheter presskonferens pågår om korona, pandemin, petra. Han finns med oss också parallellt här som är kåt rapporter som följer här. Ja, om vi ska börja titta lite på siffrorna då så hmm uttryckte statsepidemiolog anders tegnell. Det som att det var ganska många nya fall sen igår. Det var nu runt 16000 bekräftat smittade i landet och den ökning med 682 sen igår. Men det är han påpekar att det det. Grafer från bland annat västra götaland och uppsala, jönköping där man såg att det är sköt liksom att kurvan gick lite uppåt i höjden och då, hmm, skulle de försöka titta lite närmare på det här och kanske presentera närmare detaljer i morgon. Men de trodde att det kunde bero på att man har börjat personal och det är det. Jag kunde tyda på att det kanske var personal, en grupp som som börjar synas och som då kanske inte är lika gamla och som kanske inte heller blir lika sjuka. Han sa också någonting om att det är pressat i stockholm, men det börjar ändå på något vis röra sig mot det bättre i stockholm när det gäller belastningen på sjukvården så. Belastningen ser ut att gå ner lite på intensivvården så handlar det ju om att den inte fortsätter öka så skulle jag snarare vilja säga att det kurvan antalet fall håller sig någorlunda konstant och patienterna ligger ju också inne på i under en ganska lång tid så att jag tror att det fortfarande. Vi kan höra lite från sörmland och från eskilstuna. Robin gustavsson finns med oss. Halloween reporter på p fyra sörmland. Hur är läget ha i ditt län just nu? Var rapporterar om hmm? Ja, men så är det en som är, hmm, om inte hårdast bland de hårdast drabbade i hela landet. Per hundratusen invånare cirka 45 per hundratusen invånare. Dödsfall alltså. Hmm hmm. Samtidigt då så rapporterar man nu har gjort de senaste två veckorna från sjukhusen att att man har nått någon sorts platå hmm, alltså att man får in ungefär lika många koronan smittade patienter på sjukhus. Stabilt läge just nu kan man säga, du? Jag vet också att läkarfacket riktar väl hård kritik mot region sörmland. En viss debatt om det här låter det handlar det om. Men det handlar ju om om det här krisläge s avtalet som har aktiverats i stockholm där man helt enkelt det innebär att vårdpersonal. Sörmland och det vill läkarföreningen att man gör. Hmm, det har region sörmland ännu inte valt att göra. Det man däremot har gjort är att man har sökt hmm hjälp från läkare från 2:a län. Hmm för att ta in och kunna underlätta och läkarföreningen menar då att söka hjälp. Där, men vi väntar med detta. Det finns fortfarande mer vi kan göra innan innan hmm. Vi aktiverade här krisläget avtalet och det är faktiskt ta in personal från 2:a län. Ett sådant sätt att att underlätta mina. Man aktiverar här du. Jag släpper dig för robin när ni rapporterar just nu när du rapporterar. Jag tänker utifrån att man som journalist blir väldigt hmm hmm, vad ska man säga? Hmm. Man tappade i den 1:a när vi fick våra 1:a dödsfall så tänker man att nu är det något stort på gång. Sedan dess har vi rapporterat om hmm upp till 10 dödsfall på ett dygn och då hade det gått så långt in att man knappt reagerar längre. Fall på ett dygn det är fortfarande jätte många som dör, men men på något sätt så är känns det ändå som en trygghet, även om det låter hmm, krasst och och cyniskt. Vi hoppas att det går åt ett bättre håll. Robin gustavsson i sörmland, eskilstuna, en av landets mest drabbade regionen. Just nu är det också. Ja, eller ska göra i alla fall det är och jag vet inte om det hela regionen. Jag tror att det är framförallt i norrköpings kommun. Hmm, näst största staden östergötland där kommunen har fått för sig att man ska skriva brev till samtliga invånare över 70 år. Och det är i runda slängar minst 20000 brev som ska skickas ut och helt enkelt uppmana dem. Hon var så noga med att påpeka. Här följer riktlinjerna det så hmm var försiktig. Går inte ut om man inte måste och det helt enkelt så att man tycker sig ha sett att det är många äldre som fortfarande om vi ska ge konkreta gå och handla mat. Okej, så det handlar om att på något vis påminna människor om det här med dem, om man inte kan få hjälp så att säga med att handla maten och så vidare, vad ska man göra? Ja, alltså, det kan man ju då möjligen säga att det förtäljer inte brevet som norrköpings kommun har gjort det, att man också har ett samarbete med svenska kyrkan där man har nån sorts mat handlings eller ärende. Eller göra 2:a ärenden som man behöver göra på en dag kan få hjälp. Hmm, så att det finns hjälp att få så att säga. Men du, vi har det från sörmland här och det är läget som robert gustafsson berättar om. Kan inte du ge en bild av situationen om du skulle måla lite bredare? Östergötland är ju tillsammans, hmm stockholm. Hallå. Vi har under en längre tid nu haft, hmm många inlagda på sjukhus och många inlagda på intensivvårdsavdelning och idag så kom alldeles nyss vi besked från regionen utan de dagliga siffrorna som kommer. Då rapporterar de 10 nya dödsfall. Det är den högsta enskilda siffran vid havet i östergötland. 77 personer i östergötland som har. Den som vill jämföra på det sättet, men det som man också säger från från regionen är lite liknande. Beskedet, som kommer från stockholm. Att trycket på sjukvården alltså hur många som behöver sjukhusvård ligger relativt still och man ser tendenser till att smittspridning takten är planade ut eller minska till. Med det kommer in nya fall som det gjorde. Jag vet att petra ha ett lyssna till dig och så får jag bolla det här. Vi pratade om just nu till dig. Petra, vi har ju båda här då. Västergötland och från sörmland som nu är hårt drabbade. Två regioner som ändå är relativt nära stockholm hus. I analysen utav det där för stockholm har ju varit hårdast drabbat hittills tror man att det finns någon koppling just med geografin eller ska man tolka det där? Ja, det är lätt att tro och tänka att det beror på närheten till stockholm, att det finns en stor pendling emellan. Både östergötland och sörmland och gentemot stockholm och att det på så vis har blivit den här spridningen. Sedan har det ju också visat sig att de regioner där det har blivit både många. Så tror jag i alla fall att du har sett ut även i sörmland i stockholm vet vi att det är så. Jag vet inte. Däremot riktigt hur det ser ut i östergötland. Men men det är ju en sådan faktor. Däremot så har ju pratat om det här med sportlov stockholm. Samma förklaring i så fall, peter har det gått reporter som pratar IP ett samtidigt som den här dagliga pressträffen pågår från folkhälsomyndighetens sida. Och just nu är det anders tegnell som är statsepidemiolog som pratar. Vi kan ha rabattkort. Man säger det var lite kortare period. Hmm. Statistiska centralbyrån har ju bara titta på några veckor, hmm där? Hmm. Ser vi en ganska stabil nivå just nu? Tack hmm, det är många på listan är dagens etcetera. Hmm? Hej, hmm. Som lindroth från dagens etc så här låter det just nu på pressträffen. Vill du fortsätta höra gå in på sveriges radio. S se eller lyssna i vår app sveriges radio play? Där fortsätter visa när pressträffen och frågestunden och det som pågår precis just nu en stund framöver. Myndigheternas rekommendationer och beslut på något sätt är grundade i uträkningar som kan vara felaktiga och använder de här modelleringar som som beslutsunderlag rekommendationer som ges. Den var tänkt som ett beslutsunderlag. På sikt. Hmm. Nu rättar vi till den så att den blir korrekt och då kommer det något bra beslutsunderlag och framförallt hmm framåt när vi funderar på vad vi möjligen kan lita på för saker och ting i samhället. Sveriges radio blekinge. Bilder p fyra blekinge med fråga till folkhälsomyndigheten. Blekinge och gotland sticker ut i statistiken med väldigt få fall. Om man jämför med övriga landet. Blekinge har också antal fall kopplat till per hundratusen invånare. Har du några tankar runt varför vi har så fall och varför smittspridningen går så långsamt i den här delen av landet? Det är ganska många delar av landet som smittspårningen går ganska långsamt, men det är väldigt små tal, framförallt i blekinge och gotland. Så det jag tror att man ska vara väldigt försiktig. Men jag har några långsiktiga tolkning av det. Fick en man kort följdfråga då hur sannolikt är det då att blekinge gotland, som rent geografiskt ligger isolerade, kommer att ha färre tittare procentuellt sett den här paniken över? Normalt sett, så skulle jag säga för de flesta 2:a sjukdom att det kommer att hända både på gotland och blekinge. Så småningom. Hmm, den här sjukdomen är oförutsägbara på det viset. Skulle bara säga till så att jag låter det vara osagt om det kommer bli så lång tid. Jag har med mig. Ja, ja, vad bra. Hmm. Johan hellström, så det blir gotland jag en besläktad fråga till den förra. Vi har ju som sagt en väldigt låg smittspridning hittills. Det handlar om 19 bekräftade fall och det här har legat på den här nivån väldigt länge. Det är jättebra. Samtidigt så finns ju enorma förhoppningar, inte minst bland besöksnäringen är på ön om att vi ska kunna resa inrikes i sommar när smittspridningen förhoppningsvis då gå ned. Men då undrar jag om nu gotland lyckats ligga kvar på den här väldigt låga nivån vad gäller smittspridning innebär inte det att ön blir en ännu mer sårbar vad gäller besökare inför sommaren? Anders tegnell tänker jag på o så kan du förstås var nu håller vi på med undersökningar som söker män fortsätter över hela landet och se hur stor smittspridningen egentligen är. För vi vet ju att hela tiden se bara toppen av ett isberg. Men självklart så kan delar av landet är väldigt liten. Prognosen ut vi får se det är alldeles för tidigt att säga. Det kan också vara på sig rätt fort o göteborgs posten, hmm, angående studenten. Det är många kommuner som har hmm. Strunt, men nu är det studentfirande så gäller ju samma. Hmm regler och rekommendationer som för alla 2:a. Stora sammankomster som redan finns på plats så att jag tror inte att det finns anledning att hur vi ska se på liksom hmm. Simon larsson från expressen. Vi sparar på en fråga innan att övriga regioner i sverige kan ta en annan bana mot region stockholm. Vilken bana är de och två? Finns det någon region som ni ser som ett potentiellt nytt centrum i sverige? Jag prognoser på? Hmm? Vad vi klarar då? Hmm TT hmm hmm, om jag fattat saken rätt så ska det hållas en presskonferens 16/30 mellan det är regeringen och folkhälsomyndigheten ska. Medverkade var han om det handlar om förut det är regeringen som håller i det och låter frågan till dem har någonting med krogarna Frågar ingen vi avslutar med det. Tack för att ni kom hit. Det är en väldigt lång lista de kommit in och jag ringer idag eftersom anders anell behöver gå om 15 minuter. Men vi går ut i stockholm. Om?

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location