Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Extra broadcast from The Echo

Ekot - fredag 1 maj 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

S radio and goes afternoon. This is the swedish radio's eco editorial team. We are now sending IP one then in response to the current corona pandemic that is spreading in Sweden in Europe and the world, but also 1 May. Welcome to be with us now in the program today. We came because it's even May 1st speech without party politics. For the labour movement so also about the corona situation in Sweden, we can expect that the current situation will last for longer. We put that question to state epidemiologist Anders Tegnell, whom we hear in a moment. And so too about the corona situation in the world then in America. We hear our correspondents from two locations. The festival days of the movement should normally be heard when the international, for example, invite red, swaying banners on the streets and squares. But this year in corona times, it's going to be different. There will be no demonstration trains, but instead trains and demonstrations on social media and digitally. When I make a speech, it's usually in a square. There you can look people in the eye and hear your voices. This year it won't be like that. I had been looking forward to talking about how the party and the leader want to build Sweden. This year it will not be so this time, the 1st May celebration is different, just like so much in our lives. Different own classic May speech the partisan conflicts will have to wait in these difficult times, I hope that every single person, whether you are Social Democrats or vote for something completely different know that you are part of the Swedish community. We're going through this exercise together. Boxing Day. They have today passed exactly three months since the government classified the new coronavirus out as a general dangerous and socially dangerous disease. Our way of life has changed dramatically, aired and for those of you who miss hugging your parent who belongs to a risk group or meeting your friends as usual, it may feel as if this crisis has been going on for a very, very long time. For those of you who keep sweden going during this tough time working in health care, elderly care, home care driving a bus or a cleaner. Does it perhaps feel like the crisis is going on? It has been three months as Prime Minister, I wish I could say today. Now the crisis is over. Now it's hard behind us. Now we can go back to a more normal life. But unfortunately, we're not there yet. On the contrary, it is a long time the strength of society as a whole is used to almost alleviate the consequences. Safe health life, health care and care resources but also people's livelihoods so that the day that the pandemic is over and then Sweden will quickly get on its feet purely economically. Despite this despite all the efforts, several sick more will die. More people will get rid of the job even though this crisis has already required so much of each person will it take more of you from us? First, our ability as a country and as a human being was tested quickly. They we can manage now, our stamina is tested. Now we are testing our common ability to hold and bite the bullet. Our right to refrain from that visit or activity, not just once but several gloomy pictures where the Prime Minister gave but at the end of the speech so he also tried to give some hope. The tougher and heavy, it is worth reminding yourself that there will be a day when we through this? There will come a day when we can say it's over now. They come one day when we turn on the radio in the morning and can not be reached by 2nd news than the number of dead and sick. There will be a day when we get to visit your relative at a nursing home again. Is it can finally receive visits from his family. They come one day when you can travel to the family. To the mountains, the long-awaited wedding has a normal everyday life. Yes, there will come a day when we look back at the corona. Kristen, it's coming. It's not here, it's not even close, but it's coming and until then we need to keep doing the right things today and tomorrow and the day after that. We hardened out. We got through this together. The Social Democrats party leader there stefan löfven to ica also when prime minister speech they were broadcast in full in the app swedish radio play. After the speech we then got an analysis of the echo's domestic political commentator Fredrik Furtenbach in short version that was well went it like this is it? Alone is not strong, yet it is over, but not today so you could summarize it was it is very a very different 1 May in speech or unique. It's nothing.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Set)

DateTime (TimeRange)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,07 %

S radio och går eftermiddag. Det här är sveriges radios ekoredaktion. Vi sänder nu IP ett då med anledning av det rådande corona pandemin som sprider sig i sverige i europa och världen, men också 1 Maj. Jag heter marcus nilsson. Välkommen att vara med oss nu i programmet idag. Vi kom för att det är ens 1:a majtal utan partipolitik. För arbetarrörelsen så också om korona läget i sverige kan vi vänta oss att rådande läge håller i sig under längre tid. Den frågan ställde vi till statsepidemiolog anders tegnell, som vi hör om en stund. Och så också om korona situationen i världen då i amerika. Vi hör våra korrespondenter från två platser. Rörelsens högtidsdagar i vanliga fall bör man kanske höra då internationalen till exempel bjuda röda, vajande fanor på gator och torg. Men i år i corona tider så blir det ju annorlunda. Det blir inga demonstrationståg utan i stället tåg och demonstrationer på sociala medier och digitalt. När jag håller tal, då brukar det vara på ett torg. Där kan se människor i ögonen och höra era röster. I år blir det inte så. Jag hade sett fram emot att prata om hur det parti och leder vill bygga sverige. I år blir det inte så heller den här gången är 1:a majfirandet annorlunda, precis som så mycket i våra liv. Annorlunda eget klassiskt förstamajtal de partipolitiska konflikterna får vänta i de här svåra tiderna hoppas jag nämligen att varenda person, oavsett om du är socialdemokrater eller röstar på någonting helt annat vet att du är en del av sveriges gemenskap. Vi går igenom den här övningen tillsammans. Annandag. De har idag gått exakt tre månader sedan regeringen klassade den nya coronavirus ut som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Vårt sätt att leva har förändrats dramatiskt, sändes och för dig som saknar att krama din förälder som tillhör en riskgrupp eller träffa dina vänner som vanligt känns det kanske som om den här krisen pågått väldigt, väldigt länge. För dig som håller igång sverige under den här tuffa tiden arbetar inom sjukvården, äldreomsorgen, hemtjänsten kör buss eller en lokalvårdare. Känns det kanske som om krisen pågår? Det har gått tre månader som statsminister önskar jag såklart att jag idag kunde säga. Nu är krisen över. Nu ligger det jobbiga bakom oss. Nu kan vi återgå till ett mer normalt liv. Men tyvärr, vi är inte där ännu. Tvärtom är det lång tid hela samhällets styrka används för att så gott som det bara går lindra konsekvenserna. Säkra hälsa liv, vårdens och omsorgens resurser men också människors försörjning så att den dag som pandemin är över och då ska sverige snabbt komma på fötter rent ekonomiskt. Trots det trots alla insatser kommer flera sjuka fler kommer att avlida. Fler kommer att bli av med jobbet trots att den här krisen redan krävt så mycket av varje person kommer det att krävas mer av dig av oss? Först prövades vår förmåga som land och som människa att snabbt ställa om. De klarar vi nu prövas vår uthållighet. Nu prövas vår gemensamma förmåga att hålla i och bita ihop. Vår ork att avstå det där besöket eller aktiviteten, inte bara en gång utan flera dyster bild där statsministern gav men i slutet utav talet så försökte han också inger lite hopp. Det tuffare och tunga är det värt att påminna sig själv om att det kommer en dag när vi genom detta? Det kommer en dag när vi kan säga det är över nu. De kommer en dag när vi slår på radio på morgonen och inte nås av 2:a nyheter än antalet döda och sjuka. Det kommer en dag när vi får besöka din släkting på ett äldreboende igen. Är det äntligen kan ta emot besök från sin familj. De kommer en dag när du kan resa till familjen. Till fjällen har det efterlängtade bröllop har en normal vardag. Ja, det kommer en dag när vi ser tillbaka på corona. Kristen, den kommer. Den är inte här, den är inte ens nära, men den kommer och till dess så behöver vi fortsätta att orka göra rätt saker idag och imorgon och dagen efter det. Ända tills vi kan pusta ut och kanske kramar världen och säga att vi klarade det här. Vi härdade ut. Vi tog oss igenom detta tillsammans. Socialdemokraternas partiledare där stefan löfven till ica också då statsminister talet de sändes i sin helhet i appen sveriges radio play. Efter talet fick vi då en analys av ekots inrikespolitiska kommentator fredrik furtenbach i kort version som var väl gick det så här är det? Ensam är inte stark, ändå är det över, men inte i dag så skulle man kunna sammanfatta det var det är ju väldigt ett väldigt annorlunda 1 Maj i tal eller unikt. Det handlar ju då ingenting om partipolitik utan om man tittar på bild lösningen. Då hade han som vanligt svenska flaggan på hmm. Men just i dag hade han också parti i nålen på kavajen och när fanns också den här partier. Osann fanns också på scenen på bordet så att det var bildmässigt var det lite en mix. Hur han i talet med att säga att idag får de partipolitiska. Även 1 Maj i de här lägena var statsminister i stället för rollen som partiledare. Ja, det är så är det ju och man kan väl säga att det i grunden har partierna kommit överens om detta. Att parti, den partipolitiska konflikten får vänta är det ju sig inte likt i den politiska debatten heller. Stefan löfven angrips inte heller på samma sätt som han brukar och det här och riktade bantad till 55 personer var och så. I princip sen folkhälsomyndigheten sa att vi har en en allmän spridning av viruset och hmm, ja, och det ger en extremt annorlunda situation och en annorlunda roll för stefan löfven och det är förstås. Något kring lite debatt kring själva stödpaketet? Hur länge kommer man får se det? Fredrik, tror du? Ja, jag tror att vi får se det så länge som passar i politikerna uppfattar läget. Hmm, sen kommer det sig att de. Politiken däremot så finns det en politisk debatt när det handlar om ekonomi. Där är det mer acceptabelt att man talar om vad som borde göras och så, hmm, det är så läget. Det är ju regeringen. Det har varit 1 Maj. Arbetarrörelsens högtids dag. Om en stund har vi också anders tegnell med det rådande korona läget i sverige. Men vi håller oss fast vid håller oss fast vid 1 Maj nu. Arbetarrörelsens högtid stad, som i år ser väldigt annorlunda ut som väldigt mycket gör i corona tider. Inga demonstrationståg med fladdrande röda fanor, inga orkestrar och inga vanliga förstamajtal. Vänsterledaren jonas sjöstedt hållit digitala förstamajtal och vi tar att lyssna till karl petter thorwaldsson stal från tidigare idag. I sverige har devalverat så att den inte längre täcker den vanliga arbetares vanliga arbetsvillkor. Sverige måste byta kurs sverige efter krisen måste bli något helt annat än sverige innan krisen där vi lämnar den nyliberala. Starka samhället för alla tillsammans karl petter thorwaldsson där eller chefen anders hjälm i studion nu reporter på ekot hallå, där har bevakat både vänsterpartiet och hielo under dagen i dag. Om vi börjar med LO budskapet där vad det är idag. Jag tror jag börjar med huslån mycket friare roll är demokraternas partiledare där. Talarstolen de kommer också med politiska krav om a kassan till exempel som man vill ska bli generös för i mer generös permanent. Han vill ha mer pengar till kommuner och regioner än vad regeringen har anslagit. Han vill ha mer pengar till infrastruktursatsningar och så vidare och han tror att nästa stora politiska strid kommer att handla om trygghetssystemen, sa han i dag efter att jag intervjuade honom. Jag är ju att vi ännu inte har sett det. Vad som ska ske med dem som varit arbetslösa i hundra dagar, det är ju rätt dramatiskt att man då faller från 1200:- om dagen till 680:- om dagen eftersom de reglerna följer det gamla akka systemet. Så det är väl vårt viktigaste krav att man tar beslut om att förlänga så att man också får en bra ersättning efter hundra dagar. Hej, det här är höst och nästa våg, men det gör en självklarhet att de ska permanentas. Karl petter thorwaldsson, det är alltså eller basen de lyfte 2:a saker också, bland annat en oro för ungdomsarbetslösheten. Ja, men precis det ju ofta så. När saker och ting försämras på arbetsmarknaden då det är de som stod längst ifrån som får svårast att få jobb ifrån. Länge efter det och det lyfter competitors om en en oro för idag och med att man måste möta här mycket tidigare. Den här gången. Så här sa han om just den frågan, vi har ju priset. Företag som drabbas hårdast av arbetslösheten för de unga och därför tycker vi redan i dag att regeringen ska tillsätta en särskild kommission som tittar på dem. Ungas arbetsliv och också överväga att återinföra en garanti för unga. De ska inte göra om misstaget från krisen. 20 hundra, åtta. Att vi inte tittar särskilt på de unga för de behöver vår stöd och hjälp att komma ut i arbetslivet. Behöver stöd och hjälp att komma ut i arbetslivet. Så hmm. Karl petter thorwaldsson där eller bazen? Vänsterpartiet har du också bevakat under dagen? I dag har träffat jonas sjöstedt förslagen därifrån från vänsterhåll? Ja, men precis. I år är ändå kräver nu ett 30000000000 ytterligare och vänsterpartiet 25000000000 ytterligare. Det berättade vänsterpartiet redan igår i sin skuggbudget. Men nyheterna idag var att man ut av de 25 miljarderna vill man vika 4000000000 till extra semester till vårdanställda. Ställde upp arbetsgivarna om hur vi ska göra det här bättre. Dessutom föreslår de mer semester till vårdanställda. Hmm, ska det gälla alla alltifrån överläkaren till undersköterska? Vårt förslag är att alla som jobbar med korona vården på något sätt, de sliter ju oerhört tungt och många gör det med risk för egen hälsa att de ska få den uppskattning som de är värda. Det viktigaste är bättre arbetsvillkor, men vi tycker också att vi ska se till att betala en extra semestervecka över. Denna ska ske kring våra anställda och du kommer han från politiskt håll och kräver ytterligare semestrar för för de anställda. Jag vet inte riktigt hur det kommer ta sig mot ett av facken har blivit som gärna vill sköta som tar för den under hmm har tackat nej till erbjudandet om att det det. Om det blir värt att följa det är en speciell förstamaj digitala möten, inga demonstrationer och vi hör här. Det är två veteraner verkligen som inne på sista versen precis båda ska vi sluta konto i juni på kongressen och jonas sjöstedt har ju förlängt sitt partiledarskap utav. Annorlunda, hmm, jag kommer och tala utan publik. Vi kommer inte om demonstration. Jag kommer själv att sitta och ringa runt till de partimedlemmar som inte hmm måste vara isolering. Du för att de är i riskgruppen. Men jag tror att suget efter. Lite sorglig dag. Jag skulle varit i malmö idag och demonstrerat och hmm har tränat in och liksom skånska grej. Jag skulle säga det så att den går att förbereda och tänka på det hela året. Hmm och dessutom jag demonstrerat som huvudtalare. Karl petter thorwaldsson. Där hörde vi sist till reporter anders kemin som också suttit med i studion. Tack så mycket. Det var hos anders, hmm. Vi ska också säga att moderaternas partiledare ulf kristersson har vi bett om en intervju. Men han avböjer den i ekot i dag. Peter, lyssna till ekot som sänder direkt. Inga demonstrationståg i dag och fladdrande röda fanor. Den är säkert hört att vi ska koppla upp telefonen och ola wigg sö hallå där och kommunikationsvetenskap vid göteborgs universitet. Och när vi har vi talar om digitala möten, upprop på sociala medier. Hur tror du att årets korona anpassade 1 Maj påverkar arbetarrörelsen. Borde väl får de att de tänker till om vad det egentligen när dom vill med förstamaj, hmm. Därför att när man får så här vi att handel till det går tydligt att det är inte samma sak, det ju inte. Det är inte innehållet i talet man vanligtvis går till 1:a majloppet för man går dit för att få tillsammans med sina kamrater för att markera. Sammanhållning både inåt och utåt det under början av hösten. Maria i dag är arbetarrörelsens skulle inte motivera sin styrka i regler som man ska vi se hur många man är om att bevisa att stoppa samman så kan man uppnå saker man ska visas för varandra, att man är del i något större och det är ju väldigt svårt att händelsen till med större sitter kvar. Datorskärm eller eller hemma i soffan? Hmm? Och det är också. Det är ju faktiskt väldigt begränsade i många som deltar i 1:a. Mejlet i vanliga fall alltså. Det är ju inte dom här gigantiska skadorna som motion och i början av nittonhundratalet. Det är nog när som kommer dyka i och så att säga. Ser fram emot att träffa precis som med thorwaldsson borta den här för att träffa sina kompisar gör och har lite nyfiken på vilken trevlig underhållning med med heter i regionen som förr i tiden. Men om vi ska se till det digitala då? I de här tiderna som nu tvingas till att ta till. Samhälle där man träffar kompisar över nätet och så där kan inte det vara en väg in för arbetarrörelsen då tror du att det är framtiden komma look i tänka om det ska vara förstamaj just och så ska det vara en bestämt tidpunkt där man förväntar sig folk samlas framför före apparaterna och lyssnar lite grann som gamla samråd, radioutrustning på statsminister det. Inför in med digitala liv i artikeln om man inte göra på samma tid och är det så att man skall var det samtidigt så måste man göra något annat än bara sitta och lyssna och se över sitt parti var ju inget på det med att göra spel och liknande som vi som ju är just det här med att man gör saker samtidigt. Det det gick det inte så mycket samtidighet i på sitter och lyssnar om vi. Tänker vägen fram dag vad kan den vara för arbetarrörelsen trodde, då får man väl. Tänker igenom väldigt är man ska nå mer. Dom höll vinnande nå alla eller vill man då vissa grupper är det? Är det någonting som man vill att folk ska lyssna på om man ändå gör det på datorn så kan man ju lika rörande har nåt mer intressant att se på än bara en statsminister eller partiordförande som står för flaggor med gemenskap? Gemenskapen är gemenskapen är av avgörande betydelse. Menar du? Då blir du ju själv som var närvaro som är viktiga när man går på 1:a. Möjligen så det blir kvar till gew symboliskt och ska man ha gemenskap? Vi leker så måste vi vara genom någon typ av aktivitet. Det säger ola wigg sö, statsvetare, professor i medie och kommunikationsvetenskap vid göteborgs universitet. För att vara hos oss. Pet lyssnar till de ekot vi sänder med anledning utav 1 Maj, men också kring korona pandemin som har förändrat vardagen inte bara under 1 Maj utan i stort i både sverige och europa och världen. Och vi ska fokusera nu på corona viruset i världen. Spridningen utav det för de fortsätter nu med ytterligare 67 dödsfall som har registrerats och totalt. Myndigheten kl. 2 för en liten stund sedan så fick vi en intervju med statsepidemiolog anders tegnell om situationen i sverige just nu. Och det är en situation som är väldigt tråkig och har ju drabbats väldigt många. Fäll ut de faller som har kommit in och så vart fall sett fredagen den senaste veckan vi se även en viss nedgång om att hitta till 14 dagar tillbaks en viss nedgång av antalet dödsfall och hoppas att jag inte kan fortsätta åt det hållet. Det bygger väldigt mycket på att vi alla fortsätter att hjälpas åt som vi uppenbarligen gjort under helgen att vi. Olika sätt försöker fortsätta att stötta att man gäller vården kan undvikas in. Den här smittan så mycket som möjligt om man lyssnar till de olika smittskydd NI stockholm, till exempel västra götaland också för den delen region skåne. Vad vi beskriver, ju mer den långsiktiga utvecklingen har bort den ser ut och var på väg. Det här har varit tufft och det är många veckor till här laget och det är självklart att det är så. Sjukvården, äldrevården 2:a som har slitit med det under lång tid att man börjar bli ordentligt under lång tid. Då blir det förstås en allvarlig situation. Octave lång tid levt i en kristina under flera månader i dag, i 1 Maj. Ny månad. Stefan löfven har idag sagt i sitt tal att vi kan förvänta oss att det här pågår under väldigt lång tid. Vad ser du framför dig? Därmed. Jag tror inte att det här är en sjukdom som vi kommer att bli av med. Hmm. Förskoletid möjligen vi fått vaccin att vi kan hantera den bättre än vad vi gör idag, men dit är det ju ganska långt helt uppåt. Sen får vi se hur vi kan minska. Hmm? Vi hoppas jag kunna fortsätta att minska och väldigt mycket talar för det och då kan man möjligen funderar på att vissa saker som vi nu tycker jag att jag gör kan man börja igen, men att vi kommer att behöva hantera den här sjukdomen under lång tid i vårt samhället. Vi är helt säkert så. Och vad är det då för restriktioner som behövs? Det kan komma ur det. Jag blir väldigt många olika saker som man kan tänka sig. Har nu sagt att 3:e årskurserna i asien kan gå tillbaka till skolan. Hmm, kan tänka mig att kanske fortsätta en diskussion med skolverket och titta på siffror som möjligen kan man tänka sig att gå tillbaka mer. Jämlik spridning och försörjer så kanske det här resan det inte är så viktigt längre så det finns ju olika delar som man kan fundera på allt eftersom. Men vi ju definitivt inte där än utan det gäller ju att vi håller på det sättet så att vi inte gör att sjukvården som jul nu ligger i ett allvarligt läge, att den får ännu en social. Tycker börjar känna att det är jobbigt. Många 2:a också, för den delen kan även de pågå under längre tid fram till de här åren som vi ser framför oss nu då. Jag tror det är olika aspekter av då man får se när man lättar på lämnar man mycket hårdare restriktioner. Vad som händer när man börjar träffas med och sånt där hon sjukhus i sverige mister den fortsätter. Jag tror att vi måste hitta ett sätt att fortsätta att skydda de riktigt gamla i sverige utan för att de inte kan därmed flera olika sjukdomar för att för dem kommer nog den här sjukdomen har varit en mycket allvarlig sjukdom under en lång tid nu. Hur då menar? Garden kommun att vara även om spridningen kommer ju allt möjligt och minska successivt nu under de närmsta månaderna. Men det betyder inte att om man drabbas som gammal. 85 wiktorson, som har flera 2:a sjukdomar i botten så kommer det fortfarande vara väldigt allvarlig sjukdom. Det handlar om att skydda de äldre äldre med den sociala distanseringen som vi har nu under en väldigt lång tid behöver vi förbereda oss på det. Jag har exakt hur vi kommer att göra det får vi se om vi kan hitta olika vägrats. Göra det blivit lite mer lätt att leva med för de äldre eller för jag förstår verkligen att det är en jobbig situation och att inte kunna träffa sina barn och barnbarn under långa tider. Projektet vi kommer hitta en modell som inte innebär någon form av begränsning annorlunda sätt att leva på än vad vi har varit vana vid det och vi måste ställa in oss på. Kanske blir otåliga på också? Finns det någonting som du kan säga att vid det tillfället eller hmm för att inger lite hopp att hur länge vi måste hålla på? När det är just tidsaspekten som är den väldigt svåra. Hmm, nu ser det ut som att du håller på ganska många länder i världen att avta och till och med lugna sig lite. Vi får hoppas att det är fortsatt en låda, men exakt när du kommer ner på nivåer som det är tyvärr och riskerna med att man bör köpa på. Olika åtgärder och plötsligt få toppar med många sjuka. De finns fortfarande och det skulle innebära för allt det. Vi har vunnit den här tiden när vi ändå har en sjukvårds man fortsätta fungera, kunnat leverera bra vård är många, även om det är slitsamt. Den vill vi inte släppa nedåt. Vi kan ligga kvar på den här nivån förutsatt att alla verkligen med fortsätter att leva på det här nya sättet för att hålla samman när man är sjuk och minska sina sociala kontakter. Vi ser ändå en trend där den är försiktig mot minskningar. Hmm, det här kan vi hålla fast vid det här så att säga. Och lika i den trenden. De har uppenbarligen varit väldigt effektiv på många sätt. På tal om dödstalen, hmm? I en intervju bebis och sade att vi inte lyckats hålla nere dödstalen. Att det är delvis har att göra med den svenska strategin och men att den huvudsakliga anledningen är att smittan kom in på äldreboenden norge och danmark som norge. Siffra på 60 procent av totala. Medan siffran på 30 procent av de totala dödstalen. Hur ska man förstå det där när de har mycket lägre totala dödstal? Det våra grannländer? Jag tror att den relationen måste man vara väldigt försiktig och då står tolkning av dels å CV, äldreboende, väldigt olika ut i våra olika länder. Det är väldigt svårt att jämföra mellan dem. De pekar på snällebo i sverige. Det är ju en ganska liten grupp som båda av dem som är gamla och multisjuka på många olika sätt viktigt så verkar det dessutom grannländer och tröttare än jämförelser är svåra att göra. Men vad de talar om klara sig ur svårt. Det är att hålla smittan borta från äldreboende och jag har kontakt med mina nordiska kollegor och vi kämpar ju alla med att försöka hitta sätt att minska smittspridning i den typen av miljö. Statsepidemiolog där anders tegnell om situationen just nu i sverige. Du lyssna på sveriges radio p etheria kort som sänder med anledning av det rådande korona läget. Men också i maj och vi håller fast vid korona situationen då ute i världen och vi vänder blicken västerut mot amerika. Där finns både lotten collin, latinamerika, korrespondent och 40 två. Hallå, vi tar och börjar med fernando arias i usa. Situationen fortsatt ansträngd sett till numerären. Trots det så är det olika delstater som öppnar upp. Vad är det bland annat här i texas där jag är just nu jag, hmm. Stängt, men det kommer det bli ändring på i dag. Restauranger får numera hålla öppet 25 procent av sina normala öppettider till att börja med. Hmm, men det gäller alltså i texas i övriga usa så ser det lite ut som ett lapptäcke beroende på delstat. Olika delstater går åt olika håll, till exempel colorado. Data är en stor delstaten michigan. De har inte öppnat upp. Hmm, hur har reaktionerna varit där den delstaten då det är har varit starka reaktioner mot att man fortsätter med restriktionerna i går så genomfördes protester i delstatskongresserna i lansing huvudstad. Motbuden har rensat beslutat förlänga restriktionerna där och hmm beskriver det som ett lapptäcke där olika hmm delstater på olika sätt. Hur går diskussionerna kring öppnandet år? Det råder stor oenighet om vad som är rätt väg framåt. Hälsoexperter här säger att ett förhastat beslut att lätta på restriktionerna för tidigt kan leda till att vi får samma kris igen, att det blir en 2:a våg av virus smitta medan 2:a. Ekonomin krymper, det har vi sett prov på den här veckan är siffrorna ekonomi. Siffrorna kom och människor far illa när de inte längre kan försörja sig så de två så säger verklighetsbeskrivningar är ju båda sanna och vägs mot varandra och det är därför vi får se det här. Om vi har hört under veckans som ekonomin går på lågvarv i usa och en ökad arbetslöshet som når nya siffror. Absolut, det är nu mer än 30000000 amerikaner som har ansökt om arbetslöshetsersättning de senaste veckorna. Hmm, och totalt sett så beräknas det fler än en av sex amerikaner i arbetsför ålder står utan jobb just nu. Hmm, de laravel usa. Toran stolarna man. Man har inte råd att betala för mat eftersom man har förlorat jobbet samtidigt som man inte ännu i varje fall har kunnat ta del av de bidrag program som kongressen har klubbat igenom. Lite kort till sist för nando i går. President trump sade att kina på något sätt planterat det här viruset. Ja, det han sa att han trodde att viruset kommer från ett laboratorium i wuhan och det finns inga bevis för det har inte presenterat några bevis för det. Jag undrar underrättelsetjänsten här har inte heller bekräftat. Det har varit talande helande. Reaktionerna är att många nyhetsorganisationer i usa. Stor nyhet här eftersom förtroendet för tramp och för vad han säger är så lågt för den då argaste är från texas i ett fågelkvitter som vi har och vi byter kontinent vi bryr oss mer söder utlottning, corinne, latinamerika, korrespondent och brasilien skulle tala om ett av de länder som drabbats hårdast av coronavirus. Ja, det är väldigt olika man får komma ihåg att brasilien är i stort sett som en kontinent i likhet med usa. Men megastaden san paolo är ju väldigt hårt drabbad i termer av hur många som har smittats och även dödsfall. Men samtidigt så finns det kapacitet är att ta hand om många. Det finns avancerad vård mer än vad det finns i norra brasilien till exempel som har drabbats allra hårdast och man ser per capita. Lördagen den verkliga siffran är sju gånger högre, tror man, och hmm i medier så har de intervjuat begravningsentreprenörer som berättar om hur man nu begraver hundra eller hundra 40 kroppar varje dag i vanliga fall behöver man 30, man begraver människor mitt i natten för att det inte finns tid. Bilar med förkyld varor som du har gjort fram till någon sorts mobila bårhus, men men hmm har sett familjer som har fått berätta om att de har rotat runt i de här lastbilarna för att försöka hitta sina anhöriga för att det helt enkelt inte finns någon ordning och identifikation ordentligt och det finns. Ungefär någon ska dö för att man ska kunna få en plats skickas inom varför har det blivit så här illa? Ja alltså man har och hela amazonas hela norra brasilien har en historiskt dålig sjukvård, särskilt intensivvården, särskilt specialistvården som du har sparat in på under många år. Man har en dålig ekonomi, man har svårt att locka specialistläkare och sedan har man ju enorma avstånd, vilket också är faktiskt en lång reportageresa. Sköterska som jag träffade. Vi kan höra vad hon sa om frågan varför det blivit så illa. När inte ens nio natalia adecco antalet drabbade paris kapacitet det operativt med ju mer östgöta i taget. Hon sa att det saknas ambulanser, läkare, sjuksköterskor. Ja, rentav sjukhus saknas på i alla olika städer i amazonas och norra brasilien. Marisa de souza, som jag pratade med igår. Vi har också från fernando och usa, där presidenten hmm igår med ett uttalande kring sina och att viruset. Har vi kunnat höra ekot under veckan. Hur ser det ut nu? Jag hade fortsatt att utforma. Hmm, den stormen är långt ifrån över det. Ju så att den politiska krisen har på något sätt tagit över. Hmm, både medieutrymmet och den politiska debatten i brasilien. Hmm, ligger mer fokus på det än på hur man ska bekämpa pandemin. Högsta domstolen i brasilien har inlett en utredning. Och sen har han avskedat sin tidigare hälsominister på grund av konflikter kring hur corona krisen skulle hanteras. Har kritiserat guvernörer som har stängt ner skolor och arbetsplatser. Han menar att det skadar ekonomin och så har han ju på alla olika sätt för minskat coronavirus. Kalla det för en liten förkylning. Brasilien har över 5000 döda och siffrorna fortsätter stiga. Och då sa han, jag har vad jag ska göra åt det, hmm, och det är klart att ett sådant uttalande väckte väldigt mycket ilska och det spekuleras nu i hur länge han kommer kunna sitta kvar samtidigt. Vara problematiskt att inleda en rättegång mot honom mitt under rådande. Vi får fortsätta följa det, tack så mycket. Lotten collin, latinamerika korrespondent, tacos och dessförinnan vargas, usa, korrespondent. Med anledning utav coronavirus ett utspädning, men också med anledning utav att det har varit 1 Maj. Producent, lasse boström, sandra pettersson, tekniker själv heter jag marcus nilsson härnäst kvart i fem ekot. Då hör ni marianne haslev.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location

Person