Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

The echo broadcasts live: Emergency government in Israel

Ekot - måndag 20 april 2020

Temporarily puts an end to the political impasse between rivals Benny Gantz and Benjamin Netanyahu.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

In this, the echo escapade is live because the two main political opponents in Israel have agreed to form a joint unity government. It is confirmed by Prime Minister Benjamin Netanyahu and his main political opponents. Agree? I want to. We can't know the details yet, but it's just an hmm. Some people call it distress. The government is still changing. Hmm, national unity government in this crisis of corona. Hmm, but this is something that has been discussed even before the colon, because Israel has kept. One would have to go to a 4th election because neither number one I have managed to get a majority in some of these elections and this is what has been going on or been held now in the space of a year. In the past year. And how many are very whale tired israel, hmm? But no one has succeeded in getting a majority and no one has succeeded. See that Israel for a year and therefore many have urged gamesson but I to just form a unity government, which they now do. Hmm, then there is sharp criticism of benny gantz that he has agreed to this because it means that benjamin netanyahu can remain in office even though an indictment and a trial hangs over his head. And hmm, that is. Many critics argue that benny gantz has allowed himself to be deceived by Netanyahu, who has used the corona to force this unity government. Me and hmm, the criticism is how their own party? You mean Benny Gantz? Well just that party or that coalition has already collapsed, hmm after benny gantz signaled that he was prepared to enter into a unity government with netanyahu so that it is the critics say that now has almost. I've succeeded. Dismantle the entire Israeli rule of law elegantly self writes on twitter that we have prevented a 4th election. What are the conditions for her to be able to conduct some form of politics together? Yes, they will be able to do that with the contradictions that prevail, of course, and both have the backing of the 2nd smaller parties, but above all, there is probably a large part of the Israeli population that draws a sigh of relief and thinks it is extremely nice to avoid a 4th election and that these two leaders now seemingly at least. Ld crisis situation prevailing with the corona epidemic. I saw israeli media speculating to you that this would rotate who would be prime minister so that she would be replaced. Yes, speculation in the past has gone in the direction that netanyahu should be allowed to rule first and he has always insisted on that because it hmm means. Without, hmm? Possibly avoid trial or at least he may not have to be forced out of the prime ministership. Hmm, israel has been discussed to push through a law that makes it impossible for a politician who has been indicted and who, hmm. And become the head of government of this government before, hmm, the trial begins. It has postponed the trial until May, I think it is because of the corona and there, hmm, say then also the critics who are disappointed with gantz that he should have insisted on important principles of that soon as possible. Hmm. because of the corona and the fact that a law is also being pushed through that prevents an accused politician from forming a government. But in all discussions about a unity government, hmm. While they were already being conducted earlier and even after the last election, almost insisted. I was the one who was going to rule. Hmm aside from prison simply there are many parts. It obviously has, but how long-term could this if we called the coalition government be, do you think? I've been talking about three years and that they would rule for 18 months each and hmm hmm. Netanyahu as the 1st hmm. The Prime Minister will simply see. Hmm. Despite the live broadcast produced by emil östman hjulö, the technician himself is called me. Mattias pure taste.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

Location

Organization

Person

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,45 %

I det här är ekot som sänder direkt med anledning av att de två politiska huvudmotståndarna i israel har kommit överens om att bilda en gemensam samlingsregering. Där bekräftas av premiärminister benjamin netanyahu och hans politiska huvudmotståndare. Överens om? Jag vill. Kan vi känner inte till detaljerna ännu, men det är just en hmm. Vissa kallar det för nöd. Regeringen ändra än. Hmm, nationell enhetsregering i denna kristid av korona. Hmm, men det här är någonting som har diskuterats redan före kolon, eftersom israel har hållit. Man skulle behöva gå till ett 4:e val eftersom varken ettan jag har elegans har lyckats få majoritet i några av dessa val och det här är vad som har pågått eller hållits nu inom loppet av ett år. Under det senaste året. Och hur många är väldigt val trötta israel, hmm? Men ingen lyckats har lyckats få majoritet och ingen har lyckats. Ser att israel under ett års tid och därför har många uppmanat gamesson utan jag på att just bilda en enhetsregering, vilket de nu gör. Hmm, sen finns det skarp kritik mot benny gantz att han har gått med på detta eftersom det innebär att benjamin netanyahu kan sitta kvar trots att ett åtal och en rättegång i hänger över hans huvud. Och hmm, det är. Många kritiker menar att benny gantz har låtit sig luras av netanyahu, som har använt koronan för att tvinga fram denna enhetsregering. Jag och hmm, är kritiken hur det egna partiet? Du menar benny gantz? Bra precis det partiet eller den koalitionen har redan fallit samman, hmm efter att benny gantz signalerade att han var beredd att ingå en enhetsregering med netanyahu så att det är kritikerna säger att nu har nästan. Jag har lyckats. Nedmontera hela den israeliska rättsstaten elegant själv skriver på twitter att vi har förhindrat ett 4:e val. Vi kommer att vidmakthålla demokratin, hmm bekämpa korona och ta hand om israels befolkning där nationell, hmm. Hur ser förutsättningarna ut att hon ska kunna bedriva någon form av politik tillsammans? Ja, det kommer dem att kunna göra med de motsättningar som råder naturligtvis och båda har ju uppbackning av 2:a mindre partier, men framför allt så finns det nog en stor del av den israeliska befolkningen som drar en suck av lättnad och tycker att det är oerhört skönt att slippa ett 4:e val och att dessa två ledare nu till synes åtminstone. Ld krisläge som råder med korona epidemin. Jag såg israeliska medier spekulerar dig om att det här skulle rotera vem som skulle vara premiärminister så att hon skulle bytas av. Vet vi någonting om hur det ska funka? Ja, spekulationerna tidigare har gått i den riktningen att netanyahu ska få regera först och det har han alltid insisterat på eftersom det hmm innebär. Utan, hmm? Möjligen kan slippa rättegång eller åtminstone så kan han slippa att hmm tvingas ifrån premiärministerposten. Hmm, man har diskuterat israel att driva igenom en lag som gör det omöjligt för en politiker som har åtalats och som, hmm. Och bli denna regerings regeringschef innan, hmm, rättegången inleds. Man har skjutit upp rättegången till maj tror jag att det är på grund av koronan och där, hmm, säger då också kritikerna som är besvikna på gantz att han borde ha insisterat på viktiga principer om att snart som möjligt. Hmm. Pågrund av koronan och att man också driver igenom en lag som förhindrar en åtalad politiker att att bilda regering. Men i alla diskussioner om en enhetsregering, hmm. Medan de fördes redan tidigare och till och med efter det förra valet så insisterade nästan. Jag var den som skulle få regera. Hmm undan fängelse helt enkelt är det många delar. Det har uppenbarligen, men hur långsiktigt skulle den här om vi kallade samlingsregeringen kunna bli, tror du? Jag har talat om tre år och att de skulle regera i 18 månader var och hmm hmm. Netanyahu som den 1:e hmm. Premiärministern får se helt enkelt. Hmm. Trots i direktsändning som producerades av emil östman hjulö var tekniker själv heter jag. Mattias ren smak.

Audio

Enteties

Organization

Person