Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Public Health Agency on corona mode

Ekot - måndag 20 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Sinking slightly, there has become more and more cases in other parts of the world. Hmm, especially in both the South and the North, but also Russia and some 2nd countries are beginning to report more and more cases. Hmm, we'll see what happens when many European countries talk about cutting restrictions. Hmm. Hmm, in Sweden we continue to follow the same trend. We have set a so-called rolling average that you take the average of seven days all the time to get a slightly clearer picture of this. Hmm, and then it'll be here. Hmm. Reported in Sweden hmm. And a little over 11 hundred who have been cared for in iva so far. We can see here ativa curve is as before is very flat. Possibly with some downward gait, but the pressure on iva is still very difficult. As the National Board of Health and Welfare Johan can tell a little more about late, hmm, so that it continues to work at a strained level. Hmm, as before, so a large proportion of cases in the Stockholm region, but possibly of that proportion decreased somewhat now that it stabilized in Stockholm. Possibly be on the side. Sweden in this is also an increasing proportion of 2nd personnel under threat. We'll try to split them up eventually this week so we get a little more clarity. What's really going on? Is somewhere, hmm, we also go back and look at the regions to hmm? For a few weeks but which is now on a curve that is quite similar to that in Stockholm but at a much lower level. Hmm, and skåne jump a bit up and down but have also laid down on a rather flat. She was in a similar way as is in Stockholm. Hmm, how to interpret this. It's hard to know in the long run. It's really important to remember. Older people get infected hmm, and that's what makes us have such flat courses as we have so it's really important that we continue to follow that progress. Number of your padang who's been through in a few weeks, know that there are quite a few reported on Monday because it's the weekend and there will be some lag. We know that the backlog is a percentage of all cases. Received at least 90 percent of the cases. Hmm, so that if you forget the last two or three days, that's probably the height we're at just under 60 cases a day. Right now and as I said where we have managed to stay under the dotted curve so the hospital site has always been more places than needed, which is great. Again, it's on that we actually follow recommendations and hmm. There has been a lot of talk about what, by the way, the health care system means? There is little reporting that 2nd diagnoses are looking for quite rarely. Hmm, what it means is a bit early to talk about, but we will follow it together with the National Board of Health and Welfare. But hmm, the program as one of those. Of all children who have received the basic vaccinations and a record 86% of all girls who have received the important, the vaccine jumps. Hmm, so that's a little good news too to this. Hmm again do not forget about this thing with staying at home and is sick, hmm? Keep your distance both outside and inside. Hmm, we're getting some, hmm, some disturbing reports from different parts of the country. That maybe the nightlife has started to get a little crowded again. Hmm, and we hope that municipalities and regions can keep track of the restaurant so that it really continues to follow. It wasn't all Friday. Thanks anders, hmm. We continue to increase the capacity of intensive care nationally. We are approaching ourselves a hundred places, a thousand 90, eight available or available places. We still have a little over 20%. Although we see some hmm stability in the curves right now, the health care system is very strained. Hmm you will remember that the starting point for intensive care was 526 places in Sweden. Now we have 540 three. Much of the staff in particular. Hmm? That said, it doesn't mean that you shouldn't seek medical care if you don't need it, but we have to keep following recommendations that lie to the health care system in order for us to stick to this blue curve so that everyone who needs care. Hmm. But to try to get a more even load to be able to get material access and staff access to work. Hmm, so hmm. Based on the situation alas and the situation analyses that we do, you will together with the region. Hmm, this transition also requires a lot of so-called routine, medical care or care that can wait. I've got, hmm. Tell me a little more about the end of me,

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

Location

Organization

Other

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Quantity (Percentage)

Transcription

Sentiment: 51,08 %

Sjunka något har det blivit mer och mer fall i övriga delar av världen. Hmm, framförallt i amerikas både syd och nord, men även ryssland och en del 2:a länder börjar rapportera mer och mer fall. Hmm, vi får väl se vad som händer när många europeiska länder pratar om att dra ner på restriktionerna. Hmm. Hmm, i sverige så fortsätter vi följa samma trend. Vi har lagt in ett så kallat rullande medelvärde att man tar medelvärdet på sju dagar hela tiden för att få en lite tydligare bild av den här. Hmm, och då blir den här. Hmm. Rapporterade i sverige hmm. Och lite drygt 11 hundra som har vårdats på iva hittills. Vi kan se här ativa kurvan är liksom tidigare är väldigt flack. Möjligen med en viss nedåt gång, men trycket på iva är fortfarande väldigt svårt. Som socialstyrelsen johan kan berätta lite mer om sen, hmm, så att det fortsätter att fungera på en ansträngd nivå. Hmm, liksom tidigare, så en stor andel av fallen i stockholmsregionen, men möjligen av den andelen minskat något nu när det stabiliserats i stockholm. Möjligen vara på sidan. Sverige i detta ligger också en ökande andel personal 2:a som hotas. Vi ska försöka dela upp dem så småningom nu i veckan så vi får lite större tydlighet. Vad händer egentligen? Ligger nånstans, hmm, vi också gå tillbaks och titta på regionerna för att hmm? Under några veckor men som nu ligger på en kurva som rätt mycket liknar den i stockholm fast på en betydligt lägre nivå. Hmm, och skåne hoppa lite upp och ner men har också lagt sig på en ganska flack. Hon var på ett liknande sätt som är i stockholm. Hmm, hur man ska tolka det här. Det är svårt att veta på sikt. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Äldre blir smittade hmm, och det är det som gör att vi har så pass flacka kurser som vi har så det är jätteviktigt att vi fortsätter att följa den utvecklingen. Antal av dina padang som varit med om några veckor, vet att det är ganska få som rapporteras på måndag eftersom det är helgen och det blir en viss eftersläpning. Vi vet att eftersläpningen är procent av alla fall. Fått in minst 90 procent av fallen. Hmm, så att om ni glömmer bort de sista två, tre dagarna, det är väl den höjden vi ligger på strax under 60 fall per dag. Just nu och som sagt var vi har lyckats hålla oss under den streckade kurvan så sjukhus platsen har alltid funnits fler platser än vad som behövs, vilket ju är jättebra. Återigen så är det ju på att vi faktiskt följer rekommendationer och hmm. Det har börjat pratas en del om vad betyder förresten av sjukvården? Det finns lite rapportering om att 2:a diagnoser söker rätt sällan. Hmm, vad det betyder är lite tidigt att prata om utan vi kommer följa det tillsammans med socialstyrelsen. Men hmm, programmet som ett av de. Av alla barn som har fått den grundläggande vaccinationerna och ett rekordhögt 86 procent av alla flickor som har fått det viktiga hoppar vaccinet. Hmm, så det är ju ett lite goda nyheter också till detta. Hmm återigen inte glömma bort det här med att stanna hemma och är sjuk, hmm? Håll avstånd både ute och inne. Hmm, vi börjar få en del, hmm, lite oroande rapporter från olika delar av landet. Att kanske utelivet har börjat bli lite trångt igen. Hmm, och vi hoppas att kommuner och regioner kan hålla koll på restaurangen så att man verkligen fortsätta att följa. Det var inte hela fredag. Tack anders, hmm. Vi fortsätter nationellt att öka kapaciteten i intensivvården. Vi börjar närma oss själva hundra platser, tusen 90, åtta tillgänglig eller disponibla platser. Vi har fortfarande lite drygt 20 procent. Även om vi ser en viss hmm stabilitet i kurvorna just nu så är sjukvården väldigt ansträngd. Hmm ni minns säkert att utgångsläget för intensivvården var 526 platser i sverige. Nu har vi 540 tre. Mycket av framför allt personalen. Hmm? Med det sagt så betyder det inte att man inte ska söka sjukvård om man inte behöver det. Men vi måste fortsätta följa rekommendationer som ligger för att sjukvården för att vi ska hålla oss till den här blåa kurvan så att alla som behöver vård. Hmm. Men för att försöka få en jämnare belastning för att kunna få material tillgång och personal tillgång att fungera. Hmm, så hmm. Utifrån lägesbilder och läget analyser som vi gör så kommer du tillsammans med regionen att. Extra resurser som satsas in som kommer vara i bruk via försvarsmakten i slutet av den här veckan. Hmm, den här omställningen kräver också att en hel del så kallade rutin, sjukvård eller vård som kan vänta. Jag har fått, hmm. Berätta lite mer om det slut från mig, tack johanna, jag börjar med upprepa det du sa här att trots att vi kan se en viss avmattning i kurvorna så är sjukvården fortfarande hårt belastad och kommer att vara så under flera veckor framöver. Hmm. Sjukvården har ju stora utmaningar i den här omställningen som krävs just nu. Hmm, det görs ett jättestort arbete överallt med att frigöra resurser för intensivvård och annan vård för att ta hand om patienter. Med. Det handlar också om att hmm. Eller förändras och ersättas med nånting annat. Samtidigt så måste akutvården fortsatt fungera. Det är viktigt att det finns tillgängligheten nödvändig vård även för sådant som inte har med kod 19 och göra. Vi har publicerat ett stöd i arbetet av rutin sjukvården i att prioritera att flytta sådant som kan utföras senare. Just nu, hmm. Vi vill betona att de prioriteringarna som görs så är det samma principer som tidigare har gällt och som vi är vana vid och som är demokratiskt beslutade även i det här läget och som bygger på alla människors värde. Den enskildas behov. Eventuella misstankar om att det skulle vara 2:a principer som gäller just nu och även stödja både organisationer och personal som som ansvarar för att ge vården i hur man kan tänka just nu och förhoppningen är att det ska vara praktiskt och användbart verktyg för dem som står närmast. Tidigare också kan minska risken för den etiska stress som kan uppstå hos personer som måste göra de här prioriteringarna. Det är tufft läge, hmm. Vi tror också att det är dokument kan behöva vara nationellt för att vi ska få likartad tillämpning i landets olika regioner i regionen. Anvisningar lokalt under den här perioden så är det viktigt och vårdgivarna ser också till att akut och nödvändig vård som inte handlar om kod 19 finns och fungerar fortfarande och det är ett viktigt budskap från oss att ingen är bortprioriterad till den vård man behöver för att hålla sig frisk. Inte behöver ske just nu och som man kan vänta med, men det är viktigt att du söker vård när du behöver för akuta tillstånd och annat och att du går på de besök som du blir kallad till för att hålla dig frisk. Tack. Jag är backar bak först son. Hmm på msb. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Där arbetar vi för att hela samhället ska klara att hantera den här policyn och dess konsekvenser och att det ska finnas uthållighet i det arbetet. Från gambia, hmm? På flygplanet så var det totalt 240 två passagerare, hundra 80. En av dem var svenska medborgare, 40 från övriga nordiska länder och ett tjugotal från 2:a eu länder. Vi hjälps vi åt inom eu med de här resorna så att de svenskar som åker med 2:a. Till att frivilliga från civilförsvarsförbundet kunde möta upp på arlanda och ge information till dem som anlände. Nu tar vi den här bilden. Hmm. En viktig utmaning för alla nu, precis som vi hört tidigare. Det är ju det här med uthålligheten, hmm. I samhällets åtgärder och uthålligheten hos befolkningen. Och då blir det också viktigt att på olika sätt följa. Beteende på ett roligt sätt även i samarbete med kantar sifo som löpande undersöker den här sortens frågor och i nuläget så är det över 4600 personer som har svarat på den här undersökningen och ambitionen är ju att hela tiden fylla på med med ett antal personer. Flest personer lyfter fram och så har det varit under hela när undersökningsperioden som startade för en månad sedan. Man är orolig för att arbetslösheten ska öka och för att företag ska få allvarliga problem och det är 87 procent som instämmer helt eller delvis helt eller ganska hög grad med de här påståendena. Sjukvården inte ska ha tillräcklig kapacitet. Siffrorna ser som sagt ganska lika ut under den här perioden. Det finns möjligen en liten tendens i att oron generellt sjunker i den här undersökningen på också människor själva bedöma hur den har förändrat sitt beteende. Hmm, det är lite, hmm. Staplar där vi kan se störst förändring i beteende de senaste den senaste veckan kan man säga i förhållande till hela undersökningsperioden så att båda, både den lilla och den röda stapeln, visar, för visar bedömt eget förändrat beteende. Hmm, men skillnaden i längd på stan, hmm? Viker ut att man undviker att skaka hand uppger nu 85 procent och för hela perioden var det 76 procent. Att man har mindre sociala aktiviteter utanför hemmet, 69 procent mot tidigare 65 procent eller mot hela perioden, 65 procent. Att man undviker offentliga platser med många människor säger 69 procent mot fem. Mot 49 procent för hela perioden och att man handlar mindre i fysiska butiker, säger 47 procent. De sista 16:e-20:e april i förhållande till hmm 37 procent för hela perioden. Och det finns mer siffror i det här materialet. Snarare tvärtom, men det är ju som sagt människors egna bedömningar så det finns naturligtvis en risk att man bedömer sig själv lite snällt här kanske man kan ana att det kan finnas och därför vill jag naturligtvis upprepa precis det jag sa. I fredags. Fortsätt följa myndigheternas råd. Tack frågor expressen. Ja anders, det är så att kurvan i västra götaland liknar stockholms, men på en betydligt lägre nivå. Vet ni varför det är så pass mycket lägre? Nej, egentligen inte. Förutom att vi vet att det är ju väldigt mycket startar med en ganska omfattande resandet under sportlovet och då låg ju stockholm sportlov precis när vi hade väldigt stor spridning av sjukdomen i europa med göteborgs tidigare. Du sa här också att det är oroande rapporter om att ut livet börjar bli lite mer trångt? Kan du utveckla vad du menar för rapporter där och hur oroväckande det är? Men vi håller på att titta på och försöka få lite mer objektiva data på det. Vi har ju telia. Hmm hmm så vi kan väl återkomma när vi har det? Vi ska försöka verifiera hur pass anti jag telia dot. Nya holmgren dagens nyheter ni har visat hur spridningen ser väldigt olika ut i olika delar av landet och har ni några indikationer på att folk struntar i era rekommendationer där spridningen är det? Så får vi se om vi kan se någon skillnad mellan dom tre om det är nånting som slår igen. John granlund, aftonbladet en fråga till folkhälsomyndigheten. Hmm, vad gör ni för bedömning i dag? Om man är en flockimmunitet kan uppnås i stockholm får det är för konsekvenser om det. Ja, vi har väl inga nya data alls idag förutom det så är det tar att dom, hmm så vi får väl återkomma när vi har lite mer om det när det kan hända? Hmm, jag tror inte att det blir bara flockimmunitet som kommer att bestämma hur vi gör nåt annat utan hmm. Hej, nahmir mot bryr sig från ekot sveriges radio. Hmm. Vi pratade lite om det här med restauranger och att det har rapporterats om att det var trängsel på reserveringar. Vad krävs för att man ska ta i med hårdhandskarna? Hur många varningar kan en restaurang på, hmm? Tror jag såg nå rapport om att man nu har helgen varit ute igen. Hmm, låt anmärkningar på hmm fem sex nånstans där hmm och så får vi se om man följer upp det. Men det kan säkert vara mycket bättre på hur du tycker att det ser ut på helheten. Hmm. Jag tänkte också fråga om hmm vet och norrlands universitetssjukhus har tagit fram ett antikroppstest inom några veckor. Tal olika både privata och offentliga aktörer som håller på titta på antikroppstest och det finns ett stort antal internationella liknande utveckling på gång. Hmm, vi får se vilka som i slutändan har bäst kvalitet som verkligen är bra på att hmm. Ett tv fyra nyheterna till anders tegnell hmm haka på det här med rapporter om att du säger att utelivet börjar bli lite mer trångt än i följer även datum från telia också. Om det nu visar sig att allt fler inte följer restriktionerna. När kan det bli läge? Man ska börja med det där och se till att de efterföljs så får vi se vad det då finns för 2:a problemområden som möjligt måste lösas. Människor i nuläget inte följer det. Jo, men hmm, restaurangägarna har ett stort ansvar precis som vi alla har ett stort kollektivt ansvar för att det ska fungera. Hmm. Patientgrupper också vård för dem som kommer börja prioriteras bort nu en tid, eller ja, det dokumentet syftar till att underlätta en sådan planering hos huvudmännen och man kan planera på gruppnivå. Men sedan måste varje beslut fattas individuellt. Jag med lika gott resultat om ett halvår eller så kanske får vänta till dess om det är så att tillståndet inte försämras och hmm, för tillstånd som ger besvär men som inte hotar liv och hälsa så kan man också behöva skjuta det framåt i tiden. Och det handlar egentligen om att hmm leverera ett stöd till till sjukvårdshuvudmännen som har den stora utmaningen är att ställa om sjukvården, att fokusera resurser. HK vid 19 och samtidigt behålla för den vård som inte handlar om KV 19 men som ändå måste, hmm fortsatt finnas akut vård bland annat och vård till kroniker för att de ska hålla sig friska och då måste vård som kan anstå helt enkelt skjutas framåt i tiden och vi vill hjälpa till med. Kan det bli aktuellt att flytta intensivvårdspatienter från en region till en annan? Eller tänker man sig mer att flytta personalen? Det man vet ju att det är risk att flytta intensivvårdspatienter, hmm, som det ser ut nu så är det nog vanligare att man flyttar patienten. Visst kan man också flytta personal, det kan man. Patienter i dag både de som har kommit och 2:a intensivvårdspatienter, hmm och hmm, eftersom att det kan behöva fortsätta så tagit fram riktlinjer för hur man gör det på ett säkert sätt. Jag kan säga att det finns med på länk, kanske inte längre. Dagens ett setra och samhälle sig med frågor. Kursen har problem med ljudet. Vi går vidare in idag. Vi har frågat här. Hallå, magnus americain för främst IB fem kan ju experiments which? Hmm. Hmm? Jag tänker på tex. Ditt mål är svårt här som är ett riktat och hmm, II designat ulla den. Hmm kanske. Hmm. Minst är förlagda. Helst mår illa gods och människor. Hmm. De här projektet och med stor så dispensing åk, hmm hmm hmm. Prova igen om ett sätt. Det finns där. Nej, det verkar vara, hmm, nu har du ja hmm, vad bra som linderoth här från dagen. Setra fråga till anders, hmm? Härom veckan sa du på en av presskonferenserna att räknat med. Och nu verkar ju den här tandansen håll priser. Anser ni att det så här långt har gått bättre än befarat? Ja, i vissa aspekter ja, hmm. Det gäller antal fall. Sjukvårdens förmåga att bygga upp kapacitet och för att hålla kapacitet. Hmm, tycker att det har fungerat fantastiskt bra. Sjukvården ska stå för det man gjort. Alla på de äldreboenden som drabbats utan är fortfarande en liten andel. Men är det någon del av den här strategin som inte har fungerat precis så bra som jag velat så är det väl just den biten? Vi ska se ekot var med, men hade han eller hon hade problem med ljudet en sista chans ekot? Nej, då var det fler fråga är inne här gp posten. Jag vill återgå till jämförelsen. Hmm hmm i västra götalandsregionen är det bara. Kommer varit hela tiden. Har vi sett samma utveckling i kina? Många 2:a länder att vissa delar av länderna har drabbats väldigt hårt medan 2:a länder har nästan inte sett några fall alls. Och varför det är så det får framtiden utvisa om det är så att jag kommer tillbaka eller om man verkligen, hmm. Tack. Då är vi klara, avslutar tack för att ni kom hit. Vi har intervjuerna utomhus idag. Vi tackar också av från solna där man håller den här presskonferensen av dagligen. Kl 2 gör de vi sänder de också här i sveriges radio p ett i ett gott som sänder, men också såklart i vår app sveriges radio play. Jag har fått höra också då statsepidemiolog anders tegnell tegnell och vi också hört socialstyrelsens johanna sandwall. Blickar vi mot västkusten västra götaland, men också mot skåne som låg ett par veckor bakom värst drabbade stockholm. Så hur har det gått i? De ska försöka reda ut om en liten stund, men först anna larsson, medicinreporter på ekot välkommen, tack. Få en platå eller man har haft den en flack kurva som han säger, det vill säga hmm efter. Men i sverige har inte gjort en jätte topp och blivit väldigt snabb och snabbt övergående utan den är utsträckt i tiden och det har ju bidragit till att sjukvården har hunnit anpassa sig och skaffat fram flera iva platser till exempel. Och det är precis det som folkhälsomyndigheten. Man just hade haft möjlighet och bygga om så att säga, för att kunna ta ta hand om alla de sjuka nu. Men han var också inne på. Det är anledningen till att slappna av och äta på nånting inte alls faktiskt kan vara oroad för den som till exempel i stockholm. Vi kunde höra också och när man lyssnar till den här presskonferensen är dagligen vid vid två snåret så där så hör man ju ofta siffror det också. En en viss eftersläpning. Hmm, vad hade vi för nummer är i dag då? Och hur kommenterade anders tegnell hade vi 1580 dödsfall totalt och det är. Vi kunde också höra på när presskonferensen, myndigheten för samhällsskydd och beredskap var där representerat genom svante berger. Det här kunde man också berättar att man har tagit hem svenskar från utlandet. Jag under helgen har UD, hmm fått hjälp av MSP med att ta hem ett flygplan med 240 två personer ombord, 181 svenskar. Intensivvården nämns som vanligt under de här presskonferenserna. Fortsatt hårt ansträngd, fortsatt hårt ansträngda att hmm har en hård belastning i flera veckor till det menade socialstyrelsen i alla fall. Ifrån nya principer där man säger att den vård som kan skjutas upp, den ska skjutas upp. Och vad betyder det? Då var jag. Det måste. Då måste man ju ta någon typ av beslut vad gäller vem som kan vänta och inte väntar. Ja då bygger man ju det på de etiska principer som det är, oavsett det handlar om. Man vill också att folk ska söka till akuten om man anser att man har ett akut besvär och då ska akuten kunna kunna svara på det. Tack så mycket. Anna larsson, medicinreporter på ekot för att vara med hos oss. Vi sänder med anledning av den dagliga presskonferensen från folkhälsomyndigheten där man information gällande den rådande. Vi ska göra utblick nu i sverige mycket jag har handlat om stockholm som värst drabbat utav coronavirus ett och pandemin. Men nu ska vi bege oss till region skåne och västra götaland. Vi kopplar upp oss mot göteborg, skåne, revent, tja. Hallå ränder kerstin. Ja, jag ber om ursäkt för uttalanden där, men vi ska ta och lyssna först. Har ni på från presskonferensen idag? Det hamnade just i fokus stockholm eller förlåt, det handlar ju fokus på göteborg och skåne. Visa på anders tegnell. Toyota land, som hade en liten uppgång här under några veckor men som nu ligger på en kurva som rätt mycket liknar den i stockholm för att få en betydligt lägre nivå. Hmm, och skåne hoppa lite upp och ner men har också lagt sig på en ganska flack huva på ett liknande sätt som II stockholm. Anders tegnell där från presskonferensen bara för en kort stund sedan. Och det är så att västra götaland vi börjar där har legat en eller ett par veckor efter stockholm. Carina holmberg vi kunde höra nu situationen i västra götaland. Hmm, den är ju svår tid jag prata med smittskyddsläkare i västra götalandsregionen här idag på förmiddagen och man pratar om att hmm, kurvan och bekräftade fall är det den hackar sig fram och man följer och utvecklingen i stockholm väldigt noga, men det. Land uttryckte smittskyddsläkaren här att för att det är så svårt ut och vad det handlar om. Men jag är utomlands. Regionen ligger nu, hmm nationellt sett på 2:a plats efter stockholmsregionen när det gäller antalet bekräftade fall 1478 bekräftade fall i den senaste siffran från i dag 266 personer vårdas på sjukhus, varav 64 intensivvård och. Hmm? Till följd av corona smittar i västra götalandsregionen. Hmm, vi kollade på skåne också. Hmm, har hittills klarat sig bättre än både stockholm och västra götaland i corona pandemin. Det vänder. Ja, det är jättesvårt att veta. Det är precis som anders tegnell sa så kan det ju finnas väldigt många faktorer som spelar in är det finns olika teorier om att man till exempel har vidtagit åtgärder ganska tidigt av den här. Det här utbrottet till exempel att man stängde hmm förbud för besök på äldrevården. Smittspårning, ganska effektivt och tydligt också. Men sen är det ju också så kan det ju vara en faktor att region select kommunerna i skåne hade sportlovsvecka en vecka för det är stockholm så det kan också vara en faktor. Men hmm, vad som riktigt ligger till grund för den här utvecklingen, det är ju tiden utvisa. Ja, den ser ganska stabil ut. Enligt siffror från region skåne som vi tog del av nödläge för ett par timmar sen så är det femhundrafemtio som konstaterats smittade antalet personer som har avlidit av corona ligger på 46 och det är samma antal som det har. Tydligen inte rapporterats något dödsfall. 22 personer som får intensivvård i skåne och det är ungefär på den nivån är som intensivvårdspatienter har varit de senaste två veckorna. Ja, man. Hmm, med att man ligger då lite efter i utvecklingen så har ju sjukvården i västra götalandsregionen haft lite mer tid på sig att förbereda och man har ju precis som i 2:a ställen i landet, ställt in en stor mängd planerad vård och man har planerat om man har inom sahlgrenska universitetssjukhuset. Har man också byggt upp ett fältsjukhus med ett tjugotal extra iva platser. Hmm, så som hmm då kan användas men fortfarande så finns det tillgång till intensivvårdsplatser. Man har hmm 159 iva platser att tillgå i dagsläget i fredags var hundra 14 av de bilagda, enligt universitetssjukhuset. Det finns platser över men hur ansträngd skulle man kan göra den bedömningen? Den sjukvården är då i västra götaland. Vid det här tillfället. Alltså, det är ju ett ansträngt läge i sjukvården i västra götaland. Hmm, självklart och även inom äldrevården. Människor och personal jobbar hårt och man jobbar på 2:a platser och med 2:a uppgifter än vad man brukar göra. Hmm har också diskuterat det här med att huruvida det behövs. Götalandsregionen. Men det är ett ansträngt läge och man är mycket tydlig med från myndigheternas sida att vi får inte sänka garden. Vi väntar fortfarande på piken och uppmaningen är väldigt kraftfull då till hmm medborgarna i västra götalandsregionen att fortsätta tvätta händerna och hålla avstånd. Kan man beskriva läget för sjukvården, sjukvården i regionen du befinner dig i? Jag kanske inte lika ansträngt som det i västra götaland och definitivt inte så som det är i stockholm, men man har ju haft ändå en del av personalen som har fått stanna hemma för att man har visat upp eller för att man har visat symptom som kan tyda på korona till exempel och då har de fått stanna hemma. Hmm? På grund av att de har visat symptom och på det sättet så så tänker man då att personal som sitter i marken i onödan hmm kan få det bekräftat att de inte har corona så kan de hoppa in och jobba på sjukvården igen och ännu så länge stabil nivå region, hmm. Ja, det är lite olika bedömningar där beroende på vem det är som hmm bedömer så att säga. Region skåne bedömer att skåne ligger några veckor efter utvecklingen i stockholm. Hmm, men för ett tag sen så gick malmö stad ut och sa att man förväntar sig en än topp av den här spridningen i malmö i slutet av maj början på juni. Och det är också en osäkerhet. Kring, hmm, hur här viruset beter sig i värme, men man räknar med ändå i värsta fall att hmm, en sådan utveckling kan ses i malmö i slutet av maj. Från göteborg. Hmm, hur ser man på framtiden i västra götalandsregionen? Ja, hmm, exakt när den här pik n kommer till göteborg. Det vill man inte riktigt sia om härifrån och smittskyddsenheten i västra götaland har den man vågar inte ge något exakt besked om det är. Det är ju som sagt en ansträngd situation man gör också. Hmm? Underlättar då? Hmm. Man tittar också på hmm en utveckling av att kurvan av de som tas in på sjukhus till följd av hmm corona då den är mycket kraftigare. Den ökningen är de som behöver intensivvård och vad det beror på. Det håller på att analysera det pågår. Från ekot då i malmö och rapporten från region skåne pet lyssnade till lek åt. Vi sänder med anledning utav den presskonferensen. Den dagliga från folkhälsomyndigheten och coronavirus ett. De sprider sig i sverige i europa, men också över världen. Almanackor reporter på ekot välkommen in i studion utrikes om vi ska ses. De ser ut om vi börjar med usa, usa, är det några delstater? Hmm har börjat leta restriktioner från i dag, bland annat texas of vermont. Det handlar om att öppna vissa områden, till exempel parker i texas. Men det innebär också att fortfarande. Förlåt, det var inne på i texas. Hmm, men det är faktiskt kommer från hmm, en plan från president donald trump som han presenterade i förra veckan där skulle följa, hmm. Det är faktiskt en tid vita huset, hmm som tar ansvar för att leta recensioner och gå till nästa steg utan varje del starta själva och restriktioner. Det pågår ju på flera håll i världen, inte bara usa. Om vi ber oss då till europa. Exakt till exempel, hmm spanien och ett alien resurrection pågår fortfarande. Det i spanien räknar över 200000. Hälsoministeriet men frankrike planerar letar diskussioner från den häftig maj och funderar på en partiell öppning av bland annat skolor. Men det är fortfarande oklart hur öppningen kommer att se ut. Och munskydd kunde även vara obligatorisk i kollektivtrafik så att man lättar på vissa restriktioner. Men det håller en del, hmm påse för säkerhets skull vidare inom europa. Den här gången med ytterligare restriktioner som öppnas upp. Igen är, rapporterar nyhetsbyrån reuters. Tack så mycket fall armacao. En reporter på ekot med den blicken ut över världen alltså. Vi har nu med anledning utav presskonferensen från folkhälsomyndigheten och har varit på tal i dag som vi har hört om det handlar om antalet. Tills en kort stunds ändå sa hon så här, vi fortsätter nationellt att öka kapaciteten i intensivvården. Vi börjar närma oss själva hundra platser, tusen 98 tillgänglig eller disponibla platser. Vi har fortfarande lite drygt 20 procent. Det är tillgänglig kapacitet. Närmare bestämt och antalet dödsfall har ökat med 40 det senaste dygnet och utan nu i 1580. Det finns dock en eftersläpning. Där kunde vi höra statsepidemiolog anders tegnell berättar på den presskonferensen. Vi kunde höra för en kort stund sedan. De har funnits med oss i studion själv, säger marcus nilsson. Följ oss gärna i appen efter play och på vår.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location