Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Corona update from The Echo

Ekot - söndag 19 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Swedish radio and was with us for a while more from the echo side in piet. Welcome they hear the developments in Russia. A sharp increase in the number of reported cases where the new controversial infection tracking chappen in Norway we also tell about and from our correspondent bear animal mountain we get a report he left recently on he the Chinese city corona. The pandemic had its outbreak. Infected and dead by a confirmed infection and so on. It changes the Swedish Public Health Agency to update its data every day at 14 o'clock. Echo's Fernando Gonzalez just short. We have come out today from the Public Health Agency, reports the Public Health Agency. Picture of what the situation is right now, only a picture of what is reported. There has also previously been a backlog is during weekends, Sweden now has a total of 1540 deaths if the housing market before changed during KM into one. Talking the signals that indicate this change. One is a survey from the brokerage association of over a thousand brokers in Sweden and this survey shows that more than one in 4 brokers feel that banks have become more restrictive with lending to home buyers. The 2nd warning signals. The share of network prices housing has now increased to about 15 per cent or higher since mid-March and this also means that the so-called bid premium has decreased, so that the final price has not been increased to the same extent as usual. People pay less for housing simply. Just the supply is rising. Run with last year's if you see a sharper trend in the Stockholm area. The problem here is that sales have started to slow down. It had numbers according to hemnet. Hmm has seen sold it about 20/21 sweden. According to several media. And it is also in this article that offers, for example, Swedish dagbladets. So they say that the development that is going on at the moment is very similar. The one we had in the autumn, 20 hundred and 17 when the amortisation requirement was introduced. This tip fall like just for any salad. We will hear from Norway now instead where a newly launched app raises debate stop is called it and has since last Thursday been downloaded by over 1000000 Norwegians. And the idea is to digitally be able to smith track down those who have an open describe their health simply and any symptoms. Offensive and that it can be used to both of us where people are for those who know how to do it is the Norwegian equivalent of the public health agency that has been involved in developing this app and öyvind by guy should we do now? He is a journalist at Norwegian NRK and has reviewed the app. He says this about how it works, the app should work on that food, that it constantly collection information about cows that has open has limit and our what passions that also have the app that is nearby. It calls out on radio frequencies with a wet kiss technologies and block the 2nd folder nearby. The information to be collected to a central base is where they should be able to make analyses and certain the app and positively. Investigating on who have they been near me and a place where you are the same as if that yes, you've been near öyvind for what he used to right so new thing this anyway. It was launched last Thursday. How has it worked so far? Winter usually the app or then out reach a warning, but they work with and make it a collecting data and making analyses us and making systems are ready to and actually alerted, but it has been no end. What about at the same time? It is not a completely uncontroversial thuse. The debate out in Norway about this right now? Is the debate is at the level that it is the personvern, it experts, experts who have alerted and said because this is not necessarily good for they are collected so me information and to dit technical experts with now that this had not worth the necessary to do it more work than you stop viruses and spores middle at the same time so say. Per examines shows of course that over half the parties it and would the research be positive and could be considered to install. What do you think I'm thinking about our country? Sweden similar solutions could possibly be considered here as well. We'll see what happens. What do you think we can learn here? Of how it has gone in Norway so far? Those who are the design in Norway and ate knew went, copeand shape and people in the population to use the app so it does not want any benefit for and trackless middle and there is the great excitement. This has had enough and trust and the population believe in the authorities in this is good that they want to work become

Audio

Transcription

Sentiment: 51,08 %

Sveriges radio och var med oss en stund till från ekot sida i piet. Välkommen hör de utvecklingen i ryssland. En kraftig ökning av antalet rapporterade fall där den nya kontroversiella smittspårning chappen i norge berättar vi också om och från vår korrespondent björn djurberg får vi en rapport han lämnade nyligen å han den kinesiska staden corona. Pandemin hade sitt utbrott. Smittade och döda av en bekräftad smitta och så vidare. Det förändrar sig svenska folkhälsomyndigheten uppdatera sin data varje dag vid 14 tiden. Ekots fernando gonzalez bara kort. Vi har kommit ut i dag från folkhälsomyndigheten, rapporterar folkhälsomyndigheten. Bild av hur läget är just nu är det bara en bild av det som rapporteras. Det har också tidigare varit en eftersläpningen är under helger är sverige har nu totalt 1540 dödsfall om bostadsmarknaden innan förändrats under KM in det i en. Pratar de signaler som indikerar på den här förändringen. Det ena är en enkät från mäklarsamfundets med över tusen mäklare i sverige och den här enkäten visar att mer än var 4:e mäklare upplever att bankerna har blivit mer restriktiva med utlåning till bostadsköpare. Den 2:a varningssignaler. Andelen nätpriser bostäder har nu ökat till cirka 15 procent eller högre sedan mitten av mars och det innebär också att den så kallade budpremien minskat alltså att den slutgiltiga priset har inte höjts i samma utsträckning som vanligt. Folk betalar mindre för bostäder helt enkelt. Precis utbudet stiger. Kör med förra årets om man ser en kraftigare trend just i stockholmsområdet. Problemet är just här att försäljningarna har börjat bromsa in. Det hade siffror enligt hemnet. Hmm har sett säljs det cirka 20/21 sverige. Enligt flera medier. Och det är också i den här artikeln som erbjuder exempelvis svenska dagbladets. Så säger man att den utveckling som pågår just nu liknar väldigt mycket. Den som vi hade hösten, 20 hundra 17 då man införde amorteringskravet. Den här tippar falla som precis för någon sallad. Vi ska höra från norge nu istället där en nylanserad app väcker debatt smittstopp heter den och har sedan i torsdags laddats ner av över 1000000 norrmän. Och tanken är att på digital väg kunna smith spåra de som har en öppen beskriver sitt mående helt enkelt och eventuella symptom. Kränkande och att den går att använda till oss båda var människor befinner sig för dem som vet hur man ska göra det är den norska motsvarigheten till folkhälsomyndigheten som varit med och utvecklat den här appen och öyvind by kille ska vi göra nu? Han är journalist på norska NRK och har granskat appen. Han säger så här om hur det funkar, appen ska fungera på den maten, att den hela tiden samling information om kor den som har öppen har begränsa och vår vilket passioner som också har appen som är i närheten. Den ropar ut på radiofrekvenser med en blöt kyss teknologier och spärra den 2:a mappen här i närheten. Den information ska samlas in till en central bas är där de ska kunna göra analyser och viss appen och positivt. Undersöker på vem har de varit i närheten av mig och ett ställe där man är samma som om att ja, du har varit i närheten av öyvind för det han brukade rätt så ny sak det här ändå. Den lanserades i torsdags. Hur har det funkat hittills? Vinter brukar appen eller sen ut nå en varslar, men de jobbar med och gör det en kärring samla data och göra analyser oss och göra system är klart till och faktiskt varslet, men det har varit någon ända. Samtidigt då? Det är ju inte en helt okontroversiella thuse. Debatten ut i norge om det här just nu? Är debatten är på den nivå att det är personvern, experter it, experter som har varslat och sagt för att detta är icke nödvändigtvis bra för de samlas in så mig information och dit tekniska experter med nu att detta hade icke värt nödvändig för att göra den mer jobb än man stoppar virus och sporer mitten samtidigt så säger. Per undersöker visar ju att över halv parterna den och skulle forskningen är positiva och kan tänka sig installera. Vad tror du jag tänker på vårt land? Sverige liknande lösningar kan möjligen bli aktuella här också. Vi får se vad som händer. Vad kan vi lära oss här, tror du? Av hur det gått i norge hittills? De som är utformningen i norge an och åt visste gick, klarar och form och personer i befolkningen till att bruka appen så vill den inte ha någon nytta för och spårlös mitten och där är den stora spänningen. Här har man fått nog och tilliten och befolkningen tror på myndigheterna på detta är bra att de vill fungera blir. Få dö så har de laget ett system som har varit med debatt om men som de icke kanske får till att fungera. Så vad tror du kommer hända för er andel framöver nu då? Det är ett ganska lös i det pågår en debatt. Många är positiva installera appen och samtidigt så har det ju som sagt i som tekniskt lager. Den är öppen med koden att de skall utveckla laget en bedre och när det kommer till att komma system med giganterna så kan det göra att det blir att bli mer. Du till sista har du själv har ju inte appen. Hur kommer det sig? Ja, jag har ingen nån starke mening. Jag tänker att det kan vara bra och faktiskt stoppet mitten, men panos är det många hmm. Spörsmål v är det gott något för journalister som ska besiktas in i hildur visste man kommer bort till mig och vill ta en kaffe och fåtöljerna en. Eller icke anbefaller att det är brukar. Han har själv inte är den här appen på grund av att han vill vara helt säker på att hans journalistiska källor inte kan röjas via appen. Det säger öyvind by kille som är journalist på norska ik nu. I den här sändningen från ekot IP ett. Vi ska ha ryssland i fokus. Landet har de senaste dagarna sett en kraftig ökning av antalet bekräftat smittade korrespondent. Jag går rakt uppåt. Hmm. Det bekräftade fall igår så rapporterade siffror om att det hade ökat med hmm knappt 5000. I dag kom ytterligare en ökning av den här mängden, liksom har varit 6000 som har gått upp. Och det är precis som i ryssland, som i alla 2:a länder som i sverige. Den här ritualen som vi genomgår varje dag. Den har siffer vänta, men som verkar korona collen. Här väntar vi på den kl. 2 och där kommer den på förmiddagarna och det sitter ju folk i ryssland också. Hoppas på att det ska vara lägre, men det går liksom uppåt. Jag känner att de här stunderna de här för stunden och man har det är lite grann som att uppleva en riktigt kort dikt, alltså om det finns ord i en dikt och de här siffrorna. Men verkligheten som är poesi, den lever ju mellan raderna. Man lever ju den här ovissheten om hur verkligheten faktiskt så. Denna, så jag känner är mest moskva då det är där smittan spridits alla snabba för den här mångmiljonstaden och han kommer man ju känna igen sig och talar alla om den här oron. Just att utvecklingen har tagit fart på det sättet som de har gjort. Och så var det en som sa ja. Samtidigt vet vi inte hur det är på riktigt. Hmm. Den är. Han så gick. Jag känner inte någon som har testat och jurist. Kanske är det på sjukhus man gör det så vidare. Men just den verkligheten med testerna som han hör i nyhet svängen där känner han inte igen i sin egen. Hmm, som verklighet. En annan som jag messade med. Hmm. Hustak som är sjuk ingen i familjen heller och hon lever ju en stad och som som är någonstans mellan 13:15 miljoner som rör sig så att hmm var smittan finns i den stora mängder. Men det var inte lätt. Det finns en oro DDEN. Jag tror det är ju situationen med det land som ryssland är. Hmm. En auktoritär stat där. Vad ska man säga den den verklighet man formar inför folk genom kontrollerade medier? Hmm, det är ju ganska viktigt när man vill beskriva trygghet. Till myndigheterna traditionellt sätt i ryssland är ju inte så stor och inte den här situationen heller som präglas kanske av någonting som pågår akut. Hmm, så att man ska ta det med en nypa salt men man kan ju inte komma ifrån att den sökningen, den kan man ju inte, så säger bara att de inte har några. Titta på, men man får vara lite försiktig i en auktoritär stat. Vi hörs framöver jesper ändå som är rysslands korrespondent för sveriges radio blicken nu i den här sändningen mot dit allt började den kinesiska staden och han där corona pandemin först bröt ut. Stan sattes ju i karantän, men nu har han så smått börjat öppnas igen och vår korrespondent björn djurberg har precis lämnat stan och han säger så här om hur det varit att bevaka utbrottet på plats där. Där det har varit helt fantastiskt och spännande så klart. Jag har ju följt hur det var på avstånd från peking, hur han har kämpat verkligen med det här viruset mot det här viruset. Sedan i januari, så att vara här och komma hit har jag varit oerhört värdefullt och framförallt att kunna träffa så många människor här och folk här och prata med dom är väldigt lätta och mycket lättare i peking och skulle jag säga men. E på tårna här, och jag kommer ihåg när vi anlände förra veckan med snabbtåget från peking var väldigt få som klev av då i wuhan och det blev en enorm kontrollapparat direkt som kickade igång där. Och så fort dom såg mig då jag var den enda utlänningen på tåget så så hör du hur dom ropade till varandra om de har kontroller. Personerna som fanns på på tågstationen i sina vita dräkter och skyddsglasögon och maskros dra tittar en utlänning. När jag anlände som var dagen efter. Att man lättare på karantänen då för 1:a gången på 76 dagar tror jag. Det var ju såklart en känsla av mycket glädje, men också nervositet och många jag har träffat här under veckan. Jag har varit här har ju fortfarande väldigt oroliga faktiskt för att viruset finns kvar trots att staden har stängt ned så länge. Men vad säger de som bor i vår hand om ekonomin och vanliga liv? Kan man ju börja jobba igen och själv få igång i företaget eller vad det nu kan vara. Och många har ju haft det väldigt tufft. Man har ju suttit inne så länge och inte kunna har inte haft någon inkomst och inte kunnat jobba och särskilt och servicebranschen då som har det extra svårt såklart när man inte kan restaurangen inte kan ha gäster inne i lokalerna så där. Jag har pratat med många som alla säger samma sak nästan går väldigt trögt. Folk är oroliga och det är fortfarande väldigt hårda restriktioner. Bland annat så gick jag in på en nudel restaurang häromdagen som precis hade öppnat och där var ägaren rätt förtvivlad som beklagade sig verkligen för några gäster som var tvungen att köra ut från sina lokaler. Dom hade precis gått in och tänkte att beställa lite nudlar och så kom det nån gubbe från lokala grannskapet kommentera. Jag inte har fått in II din restaurang här och då skickade hon ut dem och sade att ja, ursäkta, ursäkta, ursäkta, jag måste tyvärr annars så kommer du stänga ner min restaurang? Du kommer att bomma igen den så att ni måste tyvärr gå härifrån men ni får gärna då beställa hämtmat till exempel om man då ska försöka se någon slags ljus i slutet av tunneln. Extremt fall kan man ju säga att det var den 1:a staden där där det bröt ut. Det gick ju väldigt långt innan man införde åtgärder och man gjorde misstag på vägen så klart. Hmm, men det är verkligen underskattat det här viruset när man väl och stängde ner den 20 3 januari så stängde man ju allting väldigt snabbt. Kollektivtrafiken och så vidare. Och det är ju 2:a problem. Sjukvårdspersonal hade svårt att komma till jobbet. Också. Det innebär ju att folk dog hemma i princip och också isolerade sig hemma om man har smittat tillsammans med sin familj då det här var ju under kinesiska nyåret, så många var ju gamla och äldre och unga och vara tillsammans då II samma lägenheter så att det det här, det har ju varit långt ifrån problemfri väg för att bekämpa det blir i mitten av februari började. Bygga tillfälliga sjukhus och samlade in då alla som han visste var smittade och isolerade och samtliga i den här tillfälliga sjukhusen då. Då började ju. Då blir det stor förändring i hur man kunde stoppa det här viruset är slut då och dessutom skickade man ju in 40000, tror jag. Sjukvårdspersonal till bo, hand och be och mobiliserar egentligen hela landet och stängde också ner hela övriga kina så att om man ska jämföra det med någonting för att förstå magnituden på det här så. Skulle väl vara som att i italien, där det var ett stort, det 1:a utbrottet i europa, ungefär när när utbrottet skedde i norra italien. Det kan man jämföra med johan och då skulle man då i europa stängt ner då hela italien och hela europa och sen skickat tusentals sjukhuspersonal och resurser från hela europa till italien. Rätt omgående och det skedde exempel inte i europa som vi vet att björn. P fyra världen? Nu till den diskussion som funnits en tid där folkhälsomyndigheten och 2:a myndigheter säger sig inte ha någon riktigt bra förklaring till varför det är så än. Men män är sämre än kvinnor på att ändra sitt beteende under den här krisen. Mindre benägna att följa råden undersökningar som myndigheten för samhällsskydd och beredskap låtit sifo göra visar här. Men hittills finns det ingen tanke på att göra någon förändring av hur man kommer. Har forskat kring riskbeteenden och hur kriser påverkar oss kopplat till vilket kön vi har. Han är forskare i genusvetenskap vid göteborgs universitet. Jag och min tolkning är att det är ju inte något överraskande utan här igen på den som vi kan se från många olika delar av världen är cool. Många olika exempel. Hmm där det finns den här återkommande liksom problematiken kring. Men om man skulle t ett där man inte ser sig själv som sårbara, hmm att vara sårbar är nånting som väldigt omanligt är. Det ser man inte koda. Om man ska hårddra det så handlar det om att för gruppen män så finns det större motstånd att vilja se sig själv som sårbar. Är. Det finns en stark billiga att vara liksom på en egen bästas med att ha kan vara i kontroll över din livssituation. Men för grupp med kvinnor som finns den. Hmm? Om återvändo väldigt generaliserar, men det finns en annan självklarhet att se sig själv så beroende av 2:a att ta av att vara att vara sårbar är inte en lika mycken utmaning för en kvinna som får man på te papper. Och det syns tydligt i det här exemplet också som vi går igenom just nu när det gäller råd och rekommendationer från myndigheter. Och jag tänker bara sådär när vi pratar om det här extremt stora ämnet ändå. Vi pratar om ungefär hälften av befolkningen med sina individuella egenskaper så klart väldigt generaliserande. Visa alla på olika sätt med och bidrar till att upprätthålla studenter att säga det här är inte någonting som. Handlar om precis alla män, eller att man kan förstå män som han slags enhetlig grupp som alla tänker agera på samma sätt. Dels inte det som är poängen utan poängen med att förstå där man mekanismerna in. Om man skulle t ex normerna är det jag tänker att det som är problemet med den här typen är att det lätt blir en beskyllning av någon slags dumdristighet, att man utpekar män som slogs drömgrupp som inte förstår sitt eget bästa. Hmm. De heller som är poängen utan poäng i att försöka förstå dem och de är mekanismerna och tendenserna som visades vid statistiken. Jag tänker det kan ta i kommunikationen och rekommendationerna från myndigheterna om man nu har konstaterat att män är sämre på att ta till sig av de generellt, även om det inte en stor skillnad så finns den där. Vad ska man göra, tycker du inte det? Förstärker de här problemen? Men jag tror inte att man kan lösa det. Genom att ändra sin informationskampanj utan det är någonting som är mycket bredare frågor att liksom av skadan eriksson redan skedd att det här är ju symtom på nånting som vi ser. Det är inte så att själva informationskampanjen sig. Orsaken är fenomenet. Det är nånting som man behöver ta med i beräkningen. Hur hur man kan förhålla sig till det här då ska bidra till att förstärka den fördjupade. Det var mattias eriksson, forskare i genusvetenskap vid göteborgs universitet, IP att vi är glada att du med oss de senaste 20 minuterna ungefär har vi uppdaterat om läget i corona, pandemin och nu till sist, vi ska höra vetenskapsradions korona special som ställer en fråga, undrar man kan bli smittad av coronavirus att genom ätare försäljarna har handskar på sig? Jag bokar innan lunch träff med nån som förhoppningsvis kan svara på det här. Du lyssnar på vetenskapsradion skårorna special. Jag heter katarina sundberg, åsa rosengren från livsmedelsverket. Finns det någon? Egentlig risk att bli smittad via mat att få corona viruset i sig blir en falafelrulle. Alltså. Man kan ju aldrig säga att risken är noll, men men det vi vet idag, det finns ingenting som tyder på att smittan sprids via livsmedel som du kanske vet att det är. Över 2000000 människor som är sjuka i. Domen har överförts via livsmedel så att alla länder i världen och inklusive då världshälsoorganisationen who konstaterar att ko vid 19 det smittar inte via mat och vatten och det beror på att när viruset kommer ner i magsäcken, skillnad från. For till mog det här vinterkräksjukan, viruset eller vinterkräksjukan. Hmm, så så det är uppbyggt på ett litet annorlunda sätt och det är enligt ett litet tunt lager fett runt det här viruset och det gör att det är mycket känsligare för yttre faktorer som lågt ph till exempel. Men om den här personen som jag köpte min kebabrulle av här eller hmm om han har virus på händer? Ferrari är det förkyld själv eller har nyst? Nyligen finns det ändå ingen risk. Man brukar prata om hög risk och låg risk och när det är hög risk för att smittas, då är det ju om en person som är sjuk står nära en annan person och hosta den personen rakt i ansiktet. Då får du i dig i princip alla viruspartiklar som finns i de små, små dropparna. Hmm. Ja, det skulle jag nog säga att det är hög risk för att man smittas. Är det så att den här personen skulle ha, hmm, viruset på händerna? Hmm, som har legat där ett tag. Då har det ju inte gått direkt från honom om han nu är sjuk. Det vet vi ju inte. Hmm. Men då har det inte gått direkt och då kan man säga att viruset. Varje då led som minskar antalet virus som förs över och då minskar även risken att bli infekterad så att det, hmm man vet inte exakt hur många virus som behövs för att bli sjuk. Men visst är det så att det är en dos fråga i många virus så ökar risken. Precis så det skadar ju aldrig ändå, liksom att tvätta händerna. Det är därför som som folkhälsomyndigheten är väldigt noga och just i det här fallet att man ska vara noga med handhygienen. Jag tror i alla fall tack så mycket i den här falafelrulle när det finns ju sallad och tomat och så är det friterad för alla fall och hmm. Finns det något här som det liksom är större risk att det kan bära på virus? Jag skulle faktiskt inte säga det, hmm, alltså egentligen så det här med med livsmedelssäkerhet. Det är ju någonting som varje livsmedelsföretagare måste jobba aktivt med. Det finns. Det finns regler i sverige i hela eu. Stor vidare. Jag får inte göra så. Mat får inte göra den som äter sjuk. Det är liksom grunden och hmm. Bland annat då så finns det regler om hur man ska hantera maten på tyg init sätt för att inte sprida smittsamma sjukdomar via maten och det. Det är. Det gäller alla. Det gäller, hmm, det gäller livsmedelsbutiker, restauranger, stora livsmedelsföretag och så vidare. Alla ska följa livsmedelslagstiftningen och det finns ju redan väldigt mycket sånt på plats och det som tillkommer nu i den här pandemin, det är ju att. Man måste tänka på att inte sprida smittan mellan människor. Du har lyssnat till vetenskapsradions korona special. Flera avsnitt hittar i appen, sveriges radio play eller där poddar finns. Jag heter katarina sundberg. Opeth heter kanalen du lyssnar på aussie petrelius, marie persson och olle wiberg heter vi som gjort sändningen som pågått sedan efter fyra i eftermiddag. Vi tackar för oss för nu nästa nyhetsuppdatering från vår redaktionssida kommer i kvart i fem ekot med catharina borg ve trevlig att få odla sitt eget metspö. Henrik sjöman visar hur man odlar bambu som växer fyra meter. En sommar i iran så har rosodling en lång historia i sverige. Däremot får man inte odla trosor alls, särskilt länge och det är mer svårodlad i sverige. Vi möter den iranske ros odlare i sverige och så kommer man måndag.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location

Organization

Person