Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Corona mode right now

Ekot - lördag 18 april 2020

The echo summarizes the pandemic situation in Sweden and the world.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 29,52 %

Swedish radio is warmly welcome to continue to be with us for a while from the echo side when we give update you on the latest on the corona pandemic. We'll hear how it goes in the development of a vaccine and have with us one of the scientists who is trying to develop one that not only works on this corona virus but on several hear about the protests in the United States against restrictions. From madrid on how to keep up the courage as long as they have done there then you see at least their neighbors a little bit and wave and so and check if they have any new series so to speak on tv that you might be able to watch yes but first magnus lilliesköld echo's reporter has advises from the public health agency and there was no press conference today at. 2 but some kind of update came something good However, punctual so we will at 14. The latest figures and according to the latest public health agency update have reported 111 new confirmed deaths due to coronavirus. After the last 24 hours. Telephone with state epidemiologist anders timell at the Public Health Agency about the latest figures and still sweden is in a plateau position in terms of number of new cases and number of deaths. And I asked anders timell how long you can expect it to be quite so he is quite. Brandsbol up and down. Here we have had English slow rise and then we get a fairly long forward trains are going down and state epidemiologist no one today thus if we if we back a bit from Sweden and look out to the world. Then what are you thinking? I that you should do. Hmm, then you can first of all state that there is. 55000 people died in the aftermath of this viral disease, according to a compilation of official sources made by the AFP news agency. And it remains difficult for Europe with nearly a hundred thousand dead and the United States with 37,000 dead is about parts of the world that are hardest hit. People in spain and the number of confirmed infected there amount to over a hundred 90000 people and in the UK so warns one of the country's largest charities here she that the number of those who died and daughters in nursing homes. You get there and hmm, can be 7500 people. That's five times more. Few people who died in hospital magnus lilliesköld, we are heard, we say so for now, hmm, we'll talk about another thing that is all the time in focus that is about the work of developing a vaccine the importance of it is constantly talked about and last so it is the organization. A lot of people think it's a vaccine, coordinator at the Medical Products Agency, how quickly do you think it's possible to get a vaccine? At best? I'm a really hard question, but now a lot of people say hmm. Clearly sometime during the 20/20 one and that is. It's incredibly neat. Worked case maybe so that it stood my describe the finale that I can see, but he is optimistic too. Hmm? It's really hard to guess it's possible because it's beautifully prioritized. You get everything to get a vaccine. Right now sat yesterday. It goes very fast, but it is based on all results becoming business as usual. Sorry can usually be to take it for five years or maybe even 10 years sometimes. Yes, how are we going to interpret this? Because the only way to really stop the infection? According to our managers, a vaccine is then at the same time if it is to be done safely so it takes several years. How do you get it together? Hmm. When it is mostly a very difficult equations so it applies and keep the spread of infection so limit can until we have a vaccine that can be used to large parts of the population. But what do you do when you look at the future when you are going to somehow try to anticipate what the situation looks like then? If possible several years? By far the earliest 20 6th it impossible to know it maybe a new virus has come that is more topical. Well, that's it, hmm, it is. We have taken an order to stop this development, so much goes with cooperating in the way that is happening now with several different companies. Hmm 2nd organizations in the case of concern and academy that everyone really helps each other so that you do in the best possible way. Just someone trying to create a vaccine actually against multiple viruses. We hook up alimi racing as well. Hello there? You are a virus researcher at karolinska institutet in Stockholm and you and your colleagues are working hard to develop a vaccine that will not only work against these cows virus, but also 2nd types of coronavirus. So far where we've produced so-called it about self-respecting the candidates. And

Audio

Transcription

Sentiment: 51,05 %

Sveriges radio varmt välkommen att fortsatt vara med oss en stund från ekot sida när vi ger uppdatera dig om det senaste kring corona pandemin. Vi ska höra hur det går i utvecklandet av ett vaccin och ha med oss en av forskarna som försöker utveckla ett som inte bara funkar på det här corona viruset utan på flera höra om protesterna i usa mot restriktioner. Från madrid om hur man håller uppe modet så pass länge som de gjort där då ser man i alla fall sina grannar lite grann och vinkar och så och kollar om de har någon ny serie så att säga på tv som man kanske skulle kunna titta på ja men först magnus lilliesköld ekots reporter har råder från folkhälsomyndigheten och det var ju ingen presskonferens i dag kl. 2 men någon slags uppdatering kom det någonting bra Däremot punktligt så kommer vi kl 14. De senaste siffrorna och enligt folkhälsomyndighetens senaste uppdatering har rapporterats in 111 nya bekräftade dödsfall till följd av coronavirus. Efter senaste dygnet. Telefon med statsepidemiolog anders timell på folkhälsomyndigheten om de senast senaste siffrorna och fortfarande ligger sverige i ett platå läge vad gäller antal nya fall och antal dödsfall. Och jag frågade anders timell hur länge man kan förvänta sig att det är ganska så är han ganska. Brandsbol upp och nedgång. Här har vi haft engelska långsam uppgång och då får vi en ganska lång fram tågen skall ned och statsepidemiolog ingen i dag alltså om vi om vi backar lite från sverige och tittar ut mot världen. Vad tänker du på då? Jag att man ska göra. Hmm, då kan man ju till och börja med konstatera att det finns. 55000 personer avlidit i sviterna av den här virussjukdomen och detta enligt en sammanställning av officiella källor som nyhetsbyrån afp e har gjort. Och det är fortsatt svårt att europa med närmare hundra tusen döda och usa med 37000 döda är om delar av världen som är hårdast drabbade. Personer i spanien och antalet bekräftat smittade där uppgår till över hundra 90000 personer och i storbritannien så varnar en av landets största välgörenhetsorganisationer här hon att antalet som avlidit och döttrar på äldreboenden. Du kommer dit och hmm, kan vara 7500 personer. Det är fem gånger fler. Få personer som dött på sjukhus magnus lilliesköld, vi hörs är vi säger så för nu, hmm, vi ska prata om en annan sak som hela tiden i fokus som handlar om arbetet med att ta fram ett vaccin vikten av det talas ständigt om och senast så är det organisationen. Du är ju en av dem. Många som tror det är vaccin, koordinator på läkemedelsverket, du hur snabbt tror du det kan gå att få fram ett vaccin? I bästa fall? Jag är en jättesvår fråga, men nu är det många som säger hmm. Klart någon gång under 20/20 ett och det är. Det är otroligt snyggt. Jobbat fall kanske så att det stått mitt beskriva den finalen som jag kan se. Men han är optimistisk också. Hmm? Det är jättesvårt att gissa det möjligt för att det är vackert prioriterat. Man fattar allt för att få fram ett vaccin. Just nu satt igår. Det går väldigt fort, men det bygger på att alla resultat blir det som vanligt. Förlåt kan bli vanligtvis att ta det i fem år eller kanske till med 10 år ibland. Ja, hur ska vi tolka det här? För det enda sättet att på riktigt då stoppa smittan? Enligt v cheferna är ett vaccin då samtidigt om det ska ske på ett säkert sätt så tar det flera år. Hur ska man få ihop den? Hmm. När det är mest en jättesvår ekvationer så det gäller och hålla smittspridningen så begränsar man kan fram till för att vi har ett vaccin som går att använda till stora delar av befolkningen. Men hur gör du när du tittar på framtiden när man ska på något vis försöka förutse hur situationen ser ut då? Om möjligen flera året? Absolut tidigast 20 6:e det omöjligt att veta det kanske ett nytt virus har kommit som är mer aktuellt. Ja, det är alltså det var, hmm, det är. Vi har tagit en order att stoppa den här utvecklingen, så mycket går med att man samarbetar på det sätt som sker nu med flera olika företag. Hmm 2:a organisationer vid oro och akademi att alla verkligen hjälpas åt så att man gör på bästa tänkbara sätt. Bara någon som försöker skapa ett vaccin faktiskt mot flera virus. Vi kopplar upp alimi racing också. Hallå där? Du är ju virus forskare på karolinska institutet i stockholm och du och dina kollegor jobbar hårt med att ta fram ett vaccin som inte bara då ska fungera mot just de här korna viruset utan även 2:a typer av coronavirus. Så här långt där vi har tagit fram så kallade det om självaktning kandidaterna. Och påbörjat även 1:a jul i stugan där vi undersöker om de verkligen kan ta som vi har tagit fram är tillräckligt starka och drar igång ett bra immunförsvar som långt har vi kommit och nu studerar vi även om de här vaccinkandidater som vi har tagit fram reagerar mot så kallade ospecifika initiativ kommit ganska långt så så det nästa steget blir och studera. De team svaret som vi kan få fram hur bra den skyddar mot en infektion så det är nästan ett papper som vi vi planerar. Men du vill prata om tidsaspekten här med charlotta bergquist på läkemedelsverket flera år och absolut tidigast 20 6:e är det mest optimistiska bedömning än vad tänker du om tiden för er att vaccin? Tänker ha en klinisk fas sätt att få 1:a steget i två år så kunde start så så. Så vi har tänkt att verkligen spara sig efter två år och sen därefter får man se om resultatet blir bra så kanske man kommer i fas två, tre. Så vi har en helt annan typ av belysning. Han var de pågående projekten, framförallt du om den där mycket snabbare takt. Men du sätta oss in i hur arbetet funkar när det handlar om just det här med att vinna tid när det är såpass bråttom. Finns det några tids vinnande åtgärder man kan göra utan att tappa på själva säkerheten? Att vaccinet faktiskt är säkert att använda. Sen är det som är viktigt och ändå slutet av tagna i samband med all typ av medicinering får man räkna med en viss typ av biverkningar. Hur följer man kan ta fram någonting utan biverkningar? Sen frågan är vad är vinsten II sammanhanget för? Där får man titta lite närmare och det är sånt som som typ läkemedelsverket och dom tyckte om som tittar mer noggrannare på med de som ser till att det går snabbt i samarbete och öppenhet. Både förstasida och de företag som engagerar. Foder utan att säkerheten på ett vaccin offras ja alltså det man kan göra är ju att man att man går går man verkligen fokuserar och går framåt. Parallella spår så att man kanske testar flera olika verk vaccinkandidater samtidigt istället för att ta en i taget och se vilken som verkar mest lovande. Kan man också vinna lite tid på. Jag tänker, det är ju väga riskerna i just det här fallet som är just nu som en unik situation i världen. Det finns ju en enorm efterfrågan och ett vaccin skulle kunna rädda många hus. Kan sån sak. Inte finns här om anmälan och 2:a vacciner utan nyttan måste överväga riskerna och för vacciner så kan man säga att det är lite kollektivt att man har ett vaccin som inte har en god säkerhet. Profil för 2:a aktörer. Och att göra någonting som skadar vaccinernas anseende är inte inte någon är intresserad av att ta den risken. Hur mycket väger du in just den biten när du ska tänka på läkemedelsverket att säga du som kombinerar vaccinerna där? Men hur stor del av själva motiveringen som som du lägger fram för dig är det så att säga att du ska tänka på 2:a vacciner och att man ska på något vis inte få folk att tro att vacciner inte funkar eller farliga och så vidare är det är. Det är jätteviktigt. Hmm, det är viktigt också för varje enskild produkt. Det budskapet, det ska skydda som man skyddar mot allvarlig sjukdom och död. De ska ge biverkningar som är acceptabla. Det besökarna övergående. Gärna låg frekvens brinna. Vi slutar. Är det alltid exakt samma avväganden man gör på vacciner eller kan det finnas situationer där ett större risktagande kan vara motiverat, typ som nu kanske? Ja, det är jag. Det är möjligt att det kan vara och det kanske är om man har som riktar sig till specifika riskgrupper, kanske som man när man vet att alternativet är att om den här personen blir sjuk så kommer då är det en dödlig infektion. Hmm, om det är en infektion som är mindre allvarlig så. Toleransnivån för biverkningar också lägre. Tills ett vaccin finns och måste världen anpassar sig till viruset för det vaccin som på riktigt kan slut. Pandemin sa ju världshälsoorganisationen chef som vi bollar det till dig. All images in i till sist, forskare, är det vad du tror också? Att jag tror att hmm att ta fram ett vaccin är riktigt viktigt. Del utav utav att stoppa spridningen för att även spridningen som bor där förut flockimmunitet som man pratar om styrka och vi stoppar. Men fortfarande. De är liksom så det finns ju en grupp som måste skyddas som vi inte vill utsätta dem. Även för en person som jag verkligen är väldigt, väldigt viktigt. Vi hörs säkert igen alienerat sig med virus forskare på karolinska institutet i stockholm som försöker utveckla just det. Protesterar människor runt om i landet mot de restriktioner som man menar ge alltför begränsande rescuing, väg till gynna lindberg vår usa kommentator. Vi hör här men ge oss en bild av hur de här protesterna ser ut. Jag har varit protester i en rad delstater de senaste dagarna. Det vi hörde här var från lansing i michigan. Men det har också varit protester i och ha i minnesota. Texas. Hmm, njaa och det ser lite olika ut. Men det är så här i landet. Öppna nu så att det har varit ganska stora protester i michigan. Sen har han varit i lite mindre omfattning i 2:a delar av usa. Men du var är det? Protesterna handlar om mer konkreta. Ja, det handlar om att folk är trötta på att de här stängningarna restriktionerna får så stora konsekvenser för vardagen för livet, för ekonomin. Det är ju miljontals i usa som du har ansökt om arbetslöshetsunderstöd som har blivit arbetslös eller permitterad blivit av med jobbet. Krisen och den här debatten växer och man hör också att det är många högerdebattörer. Det många röster i konservativa foxnews, till exempel som trycker på och tycker att riktlinjerna restriktionerna är alldeles för för kraftiga. Och det finns ju också en ideologisk amerikansk. Ska inte bestämma myndigheterna ska inte lägga sig i mitt liv och den ideologiska synen kommer till uttryck i en del av protesterna här också. Du nämnde ju folk har tramp på sina kepsar, de som protesterar och tramp stöder också med protesterna hus i hans makt att påverka det här ut staterna har ju ett långtgående självbestämmande också samtidigt och det har varit väldigt dubbla budskap därifrån från president trump de senaste dagarna. Presidentens makt att avgöra vilka restriktioner som ska gälla och sedan dagen efter så så sa han att det är upp till delstaterna. Det är delstaterna som har infört restriktionerna och det är dem som behöver avgöra när de ska lättas smittspridningen ser ju väldigt olika ut i olika delstater. Vi har new york till exempel som har drabbats oerhört hårt av corona och sedan är det. Så det har varit lite dubbla budskap från presidenten och som du sa, han har kommit med stöd till vissa av demonstrationerna. Han twittrade i går, liberiet michigan befria michigan och han uppmanar också till befrielse av hmm. Partipolitik, hmm? Av det här med riktlinjerna och igen kinna om vi byter spår lite grann men behåller presidenten i blickfånget. Vi lyssnar på när han återigen väljer att fokusera på nåt annat land. När han talade inför världen. Vi lyssnar, det vore du och identitärer. Vilken årsmodell till miljön på, hmm, vad gör plats där naturen? Jag gillar honom börsen i början på dig är det kört med senor märke. Men när vi var ut sig mot studier, om det är nåt större tänker på alla tillval inte tycker hon kanske inte tidigare. Hmm. Hans a särskilt att jag vill inte nämna landet. Jag vill inte genera det här landet. Hmm. Och man kan ju bara ana vilket land han talade om när han pratar om flock flockimmunitet eller flockmentalitet som han så här, hmm, han har ju tidigare varit kritisk mot mot sverige strategi och tagit upp sverige. Motsats när det gäller vilka riktlinjer man har använt sig av, hur tolkar du att trampe tid i alla fall ha nämnt sverige? Ibland har hänt förut, inte bara när det handlar om korona pandemin, utan i allmänna ordalag om 2:a saker. Ja, just när det gäller nu pandemisk strategin så så har ju tramp gång på gång gått ut och sagt att han agerade tidigt. Han har nämligen fått kritik i amerikansk debatt för att han har agerat för sent och han hävdar att nej, det gjorde jag inte alls. Jag jag var tidigt ute med att till exempel stoppa in resor från kina. De hålla sig hemma i de flesta delstater, att man ska hålla avstånd till varandra och så pekar han på det som rätt strategi att hade vi inte gjort det som som vi hörde här klippet så hade vi haft 2000000 döda i usa. Nu ligger den siffran på 37000 i dag. Liknande resonemang tidigare till sist har gynna hur tas det emot av det amerikanska folket? Tror den här bilden som han försöker måla upp på, kontrasterar mot 2:a länder? Ja, det har varit intressant att följa president trumps popularitetssiffror de senaste veckorna för att de steg ganska kraftigt under en period. För två veckor sedan när allt fler amerikaner uppenbarligen tyckte att han hanterade den här korona krisen på rätt sätt. Nu har de opinionssiffrorna sjunker tillbaka lite grann. Tycker att han gör ett bra jobb medan många demokrater är starkt kritiska till hur han hur han har hanterat krisen och till hur han uttrycker sig kring krisen. Sveriges radios usa commentator ginna lindberg ekots direktsändning som pågår i fint att du är med oss och nu en röst som vi hörde för ett par veckor sedan sist. Ja, hallå, barbro bolander bor i madrid i spanien sedan många år. Men du sist som vi hördes då var det ju tomma gator hos dig, men vi höll på något vis modet uppe med lite vin hemma och lagade mat och så där. Hur är det då? Ja, nej, det är fortfarande tomma bakgator och vi fortsatte på samma vis. Försöker förgylla vår lilla vardag med god mat och ja, samt hon samtal till olika vänner och kolla läget både här och där. Det är ju viktigt. Vad gör du just nu då? Just nu så håller jag, har jag varit ute på terrassen och gått runt. Jag går runt, runt, runt och räknar mina steg så har jag varit och kastar papper som jag kan göra rakt över gatan och det är en stor grej. Då får man de tre eller 400 steg där som som man kan göra. Ja, du kommer ut lite grann och han slänga lite skräp och sådär alla fall att grepp och flaskor. Kan jag kasta? Ja, ja, det är väl det enda jag egentligen ger mig ut och kasta min man. Han går och köper tidning i en på en bensinstation som öppnar tidigt på morgonen. Vid sjutiden för då finns det ju inga tidningskiosk are kiosker öppna så att det han stilla morgon promenad och det tror jag är väldigt bra för honom. Men jag ger mig inte ut kl 7 för att köpa tidningen. Nej, det gör jag inte. Hon är ju viktiga nyheter så klart. Via den tidningen på något vis. Vad är de senaste beskeden som ni har och rätta er efter nya? Ja, nu väntar vi ju lite grann på se och dom släpper några hmm, någon något att det ska bli möjligt att barnen ska kunna få leka lite grann för det är väldigt svårt för alla barn som inte har utrymme hemma att sitta hemma och jag ständigt kollar då dataspel och så vidare. Det blir. Det är ju inte bra. Efter en månad kan ju inte det vara något positivt, men jag tänker för din del när du säger inte bra efter en månad så att säga. Hur har de här veckorna varit sen sist? Jag tänker på när jag hör din röst nu. Du är en kvinna som är så van att vara ute och röra på dig och träna och så vidare. Hur mår du nu? Ja, jo, så här är det att vi har ju hittat något som ett gympa. Jag har faktiskt hittat den svenska gympa med sofia, sedan har vi motsvarande i spanien. Bikramyoga på nätet. Det gör det faktiskt så att vi lägger väl en halvtimma timma på gymnastik hemma så att säga. Och sedan då jag att säga tusen eller tvåtusen steg runt i trädgården så att det håller jag mig med någorlunda faktiskt. Ni har lite rutiner så där. Ja, man måste ju ha. Det är ju så. Och sedan så är det väl så här att kl 12 varje dag. Jag brukar de släppa nyheterna om hur många som har gått bort. Vi säger dagen innan och det brukar jag alltid, liksom ligga och kvart i 12:12 och kolla vad som har hänt. Hur många som har gått bort för det känns som om det vore ju lite viktigt. Nu har man lite problem här med siffror i material alltid varit så bra upplysningar från alla håll. Men det är intressant att höra dig berätta, men du svarar faktiskt inte på min fråga. Mår du? Jo, jag mår bra och jag känner mig att jag mår bättre nu än jag gjorde förra gången tycker jag nog. Ja, jag har liksom accepterat där och sen är det väl så att nu när våren och sommaren är närmare än du var förra gången före talar. Vi talar med tider mars nu börjar slutet av april. Det som vore lite lättare för någonstans så tror man ju att värmen kommer att vara. Positiv vill säga för oss. Hmm, med tanke på viruset då? Ja, vi tror att det kan hjälpa lite grann. Men du barbro, kan vi inte göra så här att vi hörs om ett tag igen och så stämmer vi av igen om du mår ännu bättre än sist då också om det fortsätter på samma sätt mycket bättre kommer jag väl inte att gå, men på nåt och sedan. Jo, en annan sak som de gör här också. Kl 8 vår by ut klockan vi går ut genom dörren och vi bor alltså i ett radhusområde och alla går ut ett par meter utanför sin dörr och klappar. För sjukvårds personalen i här i spanien. Och då har man faktiskt från husen runt omkring bilar, ambulanser och allt du kan höra människor att kl. 8 så applåderar hela landet läkare och alla sjukvårds alla all sjukvårdspersonal och det känns väldigt bra. Det enar oss. En liten stund där och du applåderar också förstås? Ja, det är klart. Vi måste applådera och då då ser man i alla fall sina grannar lite grann och vinkar och så och kollar om de har någon ny serie så att säga på tv som man kanske skulle kunna titta på. Ja, så att det är en liten samlingspunkt för oss alla kl 8 II madrid i alla fall. Ja, jag tror att det är runt om i hela spanien. Okej, så länge hälsa din man och ha det så bra, tack. Barbro molander i madrid där man fortsatte isolerade på obestämd tid framöver. Vi hörs igen. Alla länder arbetar på olika sätt kan vi definitivt konstatera har olika strategi ekot patrol ense om vi tittar på våra grannländer just nu, hur är det då om vi skulle det? Linne och sagt att man ska börja lätta på de här restriktionerna gradvis. Bland annat så kommer barnen att tillåtas att gå tillbaka till skolan och även vissa affärer som till exempel frisörer eller körskolor kommer att öppna igen nu i slutet på den här månaden. Det sker successivt och gradvis att det är så. Förändrade recensioner som regeringen har infört. Däremot så kunde regeringen inte förlänga. Hmm, isolering av landskapet nyland där helsingfors ligger eftersom det inte fanns något stöd då i hmm finska lagen för det här. Det ett par veckor är det. Skolan men förstår fyra så får man läsa hemifrån så att säga. Och restauranger och kaféer måste jag försöka hålla stängt fram till slutet på maj. Så över en det är halv månad till. Hmm norge. Även där är lika med danmark som han började sakta upp i landet igen. För den 20:e april. Öppna igen är i maj, men det är successivt hela tiden där också. Man gör inte någonting på en dag så att säga att allting öppnar på samma gång som det är exakt. Och precis som här i sverige. Större arrangemang inställda också och det kommer också fortsätta vara fram till mitten på juni har pågått i. Ta med oss. Tack också marie persson som skötte tekniken och austria lust. Du var producent. Ola wiberg heter jag själv god kväll.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location