Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

EKOT BROADCASTS LIVE:

Ekot - lördag 18 april 2020

MSB in talks with Amazon • Hungary evacuates thousands from hospitals • Hear the latest on corona mode

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

I'm updating the situation. Right now morning. We start by hooking up reporter Sven Karlsson who today tells us that the internet giant amazon wants to help Swedish authorities to map coronal symptoms around the country where the company is in contact with Swedish authorities must go to service with be able to store information. Yes, no, but it is something that has been going on with the Civil Contingencies Agency and preparedness above all. But the National Board of Health and Welfare and the Public Health Agency are also connected. Your survey, you might say. A question tool called themselves where you go out to the public and ask them to report for example symptoms too, I think information about how it. But there are any? Around how to do it and hmm, a new question is who should fix the information. You think about that? Yes, but there is an ongoing discussion about when government agencies are laying out clouds and storing data in the cloud with US, especially US service providers, because US legislation is not as robust here. An expert that I spoke to on it. And then there is also a discussion about personal data then? According to the Public Health Agency. The question is whether you can do this if you require login with bank id so it can be difficult to anonymize the information that you have already identified as using. But you after you've looked at this? Now it is the realization of this kind of problem that you leave here. Yes, that's. Unfortunately, we have not received so much response there and usb constantly refers to that you come with more information. If you rely too much on American or foreign cloud services that lose sweden their digital sovereignty or as well as self-government, his point was in November so that it is an ongoing discussion. And hmm, it can be particularly sensitive when it comes to health data in a crisis situation. Yes, it may be more then, hmm. Smith, tracking tool and then that one, for example, has apology gone out with a large, as well as an intention to offer one globally on almost all the world's smart phones so. Feels, hmm, there are few European countries that have chosen that path. You keep watching this thing, of course. Sven karlsson, we heard a news report in the echo during the day. Echo's reporter in this live broadcast from the echo. We're about to overtake a drastic decision by the government of Hungary to deal with the virus as well. But hello. A little unoptimistic view of vaccines you don't see it in sight. It is more a couple of years rather than a year as it has been said before that it would be normal so usually this usually takes maybe 5-10 years before you have a vaccine so it would still be very fast work and get it in just a couple of years. Maybe go. We have it 18 months maybe, but now it's not as optimistic anymore. You talk about two, three years, maybe four. Hmm, but hmm? Influenza vaccines are fast because we already have vaccines for influenza, so filling up with new virus strains. You can't do that because the vaccine against. Extended, hmm. This with the ban to gather more than 10 people even. Hmm. It even came after me when that decision came the 1st time March 17th and then you simply must not gather, hmm. All right, we're going to move filip briefly. At the same time, we'll check out who is our Eastern European correspondent. I mentioned the jungle here that has a government that ordered hospitals to free up more than half of the country's health care places to corona patients 2nd patients in hospitals to be allowed to move. "Basic scenario we hope for the best, but prepare for the worst," said Prime Minister Viktor Armani. So do many 2nd countries go? So comparative here? The situation so the kid is in now with some kind of state of war, that it is no peacetime anymore and then it requires very extra ordinary action. And how do the reactions about these kids sound? I've said this is like hmm, it's 30,000 just over places that it has been said to make available to crown patients. At the same time, the kid does not have very many hmm. Patients, but you what's going to happen to the 2nd patients who are going to move? What's the point of them? Is it up to the doctors?

Audio

Transcription

Sentiment: 51,06 %

Jag är en uppdatering av läget. Just nu går morgon. Vi börjar med att koppla upp reporter sven karlsson som i dag berättar att internetjätten amazon vill hjälpa svenska myndigheter att kartlägga korona symptom runt om i landet där företaget har kontakt med svenska myndigheter måste gå till tjänst med kunna lagra information. Ja, nej, men det är något som har varit på gång hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap framförallt. Men det även socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten är inkopplade. Din enkät kan man säga. Ett fråge verktyg kallade själva där man går ut till allmänheten och ber dem rapportera till exempel symtom också tror jag information om hur det. Ståendes symptom, hmm eller information för deras räkning. Men det finns några? Kring hur det ska gå till och hmm, ett en ny fråga är vem som ska laga informationen. Hmm det. Tänker du på? Jo, men det finns en pågående diskussion om när myndigheter lägger ut moln och lagrar data i molnet hos amerikanska, framför allt amerikanska tjänsteleverantörer, därför att amerikansk lagstiftning är inte lika robust här. En expert som jag talade med på det. Den gäller och det kan var intressant för kanske under ett tjänster eller liknande från bild av sveriges beredskap lyfter den här personen då hmm? Och sen är det finns det också en diskussion om personuppgifter alltså? Enligt folkhälsomyndigheten. Frågan är om man kan göra det om man kräver inloggning med bankid så kan det vara svårt att av att anonymisera den informationen som man har redan identifierat sig som som använder. Men du när du har tittat på det här? Nu är det insikten om den här typen av problematik som du lämnar här. Ja alltså. Tyvärr så har vi inte fått så mycket svar där och usb hänvisar hela tiden till att man kommer med mer information. Hmm och hmm, vi har liksom knappt kunnat få det bekräftat för att vi har fått det. Om man förlitar sig för mycket på amerikanska eller utländska molntjänster som förlorar sverige sin digitala suveränitet eller liksom självstyre var hans poäng i november så att det är en pågående diskussion. Och hmm, det kan vara extra känsligt när det gäller hälsouppgifter i ett krisläge. Ja, det rör sig kanske snarare då om, hmm. Smith, spårningsverktyg och då den där har ju till exempel apology gått ut med en stor, liksom en avsikt att erbjuda en globalt på nästan alla världens smarta telefoner så. Känns, hmm, det är få europeiska länder som har valt den vägen. Du fortsätter bevaka den här saken så klart. Sven karlsson, vi hörde ett nyhetsinslag i ekot under dagen. Ekots reporter i den här direktsändning från ekot. Vi ska strax köra om ett drastiskt beslut från regeringen i ungern för att hantera viruset också. Men hej. Lite icke optimistiska syn på vaccin man ser inte det i sikte. Det rör sig mer om ett par år snarare än ett år som det har sagts tidigare att det skulle vara normalt sett så brukar det här tar kanske 5-10 år innan man har ett vaccin så det vore ju fortfarande väldigt snabbt jobbat och få det på bara ett par år. Går kanske. Vi har det 18 månader kanske, men nu är det inte lika optimistisk längre. Man pratar om två, tre år, kanske fyra. Hmm, men hmm? Influensavaccin går snabbt för att vi har sedan tidigare vaccin för influensa så fyller man på med nya virusstammar. Det kan man inte göra eftersom vaccin mot. Förlängt, hmm. Det här med förbudet att samlas fler än 10 personer till till och med. Hmm. Det kom till och med efter mig då det beslutet kom 1:a gången 17:e mars och då får man helt enkelt inte samlas, hmm. Okej, vi ska förflytta oss filip kort. Samtidigt ska vi kolla upp som är vår östeuropa korrespondent. Jag nämnde djungeln här som har en regering som beordrat sjukhusen att frigöra över hälften av landets sjukvård platser till corona patienter 2:a patienter på sjukhusen ska få flytta på sig. Filip, varför gör man det här? Basscenario vi hoppas på det bästa, men förbereda oss för det värsta, sade premiärminister viktor armani. Går då också många 2:a länder? Så jämförande här? Situationen så ungen är i nu med nån slags krigstillstånd, att det inte fredstid längre och då krävs det väldigt extra ordinära åtgärder. Och hur låter reaktionerna om det här ungarna? Jag har sagt det här är liksom hmm, det är 30000 drygt platser som man har sagt att man ska göra tillgängliga för krona patienter. Samtidigt har ungen inte särskilt många hmm. Patienter, men du vad ska hända med de 2:a patienterna som då ska flytta på sig? Vad är tanken med dem? Är det är upp till läkarna? Är sjukhusen att att se till så att de här platserna kan bli lediga och då handlar det om att man ska skicka hem folk som han tror kan få vård hemma, till exempel av sina familjer eller om man kan flytta på dem på något sätt så att man kan hamna på någon annan. N å 2:a sidan så har vi då ett, ett ett absolut hmm, mål att uppnå ett antal sängar som ska som ska bli hmm tomma så att det finns en en konflikt mellan de två budskapen som hmm kan bli ganska svårt för vissa sjukhus och vi har redan sett exempel på. Ortodoxa påsken det är igång den en stor högtid för människor där. Hur firas den just nu? För jag vet ju att det är utegångsförbud i flera av de här länderna samtidigt. Ja, i många av de här länderna så får man helt enkelt ta sitta hemma alltså i serbien och nordmakedonien har de har jättehårda utegångsförbud. Även GI grekland, där det är svårt att fira. Man får strimma kyrkans aktiviteter, där finns det några länder som har lite. Täckning, hmm, det är ju ganska hårda böter, till exempel om man bryter i grekland så har man polis på vägarna som ser till att folk inte reser också mycket. Och sen så erbjuder man vissa undantag också för att det behovet. DI ekots direktsändning som pågår nu och som har pågått fram tills nu. Vi sänder i eftermiddag också efter nyheterna kl 4 då var med oss du också med en uppdatering om hur läget utvecklar sig under dagen från ekot i dag tackar vi för oss för.

Audio

Enteties

Person