Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

With corona mode update

Ekot - torsdag 23 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Authority-wide press conference on the latest situation on k at 19 and warmwelcome to another broadcast from the echo at this time when we connect this sound that we hear from the public health authority and also the 2nd authorities who will give their picture of the corona pandemic about what is going on right now and right now it is a kind of welcome where this is happening in Stockholm. The one who comes. And he'll get his progress report under way shortly when he does it right now, by the way. We started the day as usual with an outlook in the world and see that we now up to two come 6000000 reported cases hundred and 80 3000 doors, of which 10000000 in Europe and about a hundred thousand dead so the trend continues still if we focus on Sweden. We see that even what has been reported to date is a fairly high value as hmm. We will have to take a closer look and I will, but it is certainly not the case that we are seeing a downturn or anything and if you are going to mention the figures, it is 16755. A total of 751217 people are being cared for in iva so far. And if we look over in neglect, we see that there is still a stable if you look with but but there will of course be some lag in this also of course. If we look at this a little more carefully. Yesterday's peak, so we see that Stockholm accounts for a fairly large percentage of these new cases, so that hmm, it has hmm pulled away in Stockholm just hmm, this time, but it is an individual day. Should we remember and maybe not pull too big gears? It's certainly not like that. And if we look at the cases in Stockholm is there you can see more clearly that there was a strong reported or many anyway yesterday and until today, hmm and a partial explanation may be that you test more staff. But we not only believe what we have heard a bit with Stockholm and they can do better, but it is not. We didn't get as many cases there today. We have talked a bit more about and know that there is some staff sampling there now and this will of course affect the curve. Cases that seek care for this because the staff hmm probably mostly have mild symptoms and do not need care. If we look in Jönköping, we see a similar picture. Here, too, there are a lot of staff on payment, we found out when we talked to their doctors, but not as many investors today and if we look at Uppsala where have had staff at hmm. So these are the ones we looked at from because we brought them up yesterday so talked about an increase so that now we have updated it if we look at the number of deaths so it is as usual so that it is on backwards. In total is now up in 2020 an hmm, hmm. Over seven days, a stable, perhaps some slight rise at the end here. But we'll see what happens in the next few days. The uncertain value and reflects in the past back in time, not the last few days. And then what? What was reported wrong at the last press conference that I attended was this modelling of the spread of cholera in Stockholm County that was carried out and now it has been reviewed. Hmm? Most were infectious in Stockholm. The assessment occurred on April 8 instead of the 15th person. And now they say that about 26 percent of the inhabitants of Stockholm County are estimated to be or have been infected on 1 May. How many may have been how many go hmm and calculations. Now it suggests that it is currently. The flu that it was good that it was detected quickly and hmm that we could fix. That's the error we should remember that it's a modeling modeling. A tool that can be used to understand the course of the epidemic. Hmm. Hmm. What's going on? What can happen if some measures and the like are applied so that it is useful to note? But one should also if it is a week here or there really not really really important to us. It is a tool we have when we assess developments of course. That some is due to the fact that you increase the staff on the take so all their here so we can hmm not seen as hard facts, but it, on the other hand, so some things you know 2nd assumes a bit about, but it is as I said a useful tool and well worth doing like that. I'll stay today and give the floor today. I'm sorry I was a little quick. Hmm. We have our old message that we take every day of course and main action and keep down. The number of sick people who need to

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Set)

DateTime (Time)

Location

Other

Phone_Number

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Quantity (Percentage)

Transcription

Sentiment: 51,01 %

Myndighetsgemensamma presskonferens om det senaste läget om k vid 19 och varmt välkomna till ytterligare en sändning från ekot vid den här tidpunkten då vi kopplar upp det här ljudet som vi hör från folkhälsomyndigheten och även 2:a myndigheter som kommer ge sin bild av corona pandemin om vad som pågår just nu och precis nu är det ett slags välkomnande där detta sker i stockholm. Den som kommer. Och han drar i gång med sin lägesrapport inom kort när han gör det precis nu förresten. Vi började dagen som vanligt vanligt med en utblick i världen och ser att vi nu upp i två komma 6000000 rapporterade fall hundra 80 3000 dörrar, varav 1000000 i europa och ungefär hundra tusen döda så utvecklingen fortsätter alltjämt om vi fokuserar på sverige. Ser vi att vi även vad som har rapporterats fram till idag är ett ganska högt värde som hmm. Vi får titta närmare på och jag kommer göra det, men det är ju absolut inte så att vi ser någon nedgång eller så och om man ska nämna siffrorna så är det 16755. Totalt 751217 personer vårdas på iva hittills. Och tittar vi över i vanvårdade så ser vi att det är alltjämt ligger ett stabilt om man tittar med men men det blir ju en viss eftersläpning i det här också förstås. Om vi tittar på den här lite noggrannare på. Gårdagens toppen, så ser vi att stockholm står för en ganska stor andel av de här nya fallen, så att hmm, det har hmm dragit iväg i stockholm just hmm, den här gången, men det är en enskild dag. Ska vi komma ihåg och kanske inte dra för stora växlar? Det är absolut inte så. Och om vi tittar på fallen i stockholm är där ser man tydligare att det var ett kraftigt anmält eller många i alla fall igår och fram till idag, hmm och en delförklaring kan vara det att man testar mer personal. Men vi tror inte bara det vi har hört lite med stockholm och dom kan göra bättre, men det är inte det. Om vi blickar ut i landet så har vi i västra götaland som vi pratade om hade han kom igår. Vi fick inte lika många fall där idag. Vi har pratat lite mer om och vet att det sker en del personal provtagning där nu och det här kommer förstås att påverka kurvan. Vi har, hmm, det. Fall som söker vård för det här eftersom personalen hmm antagligen mest har milda symtom och inte behöver vård. Tittar vi i jönköping ser vi en liknande bild. Även här har man en hel del personal på betalning fick vi reda på när vi pratade med sitt läkarna, men inte lika många placerare idag och tittar vi på uppsala där har man haft personal på hmm. Så det här var de vi tittade på från eftersom vi tog upp dom igår så talade om en ökning så att nu har vi uppdaterat det om vi tittar på antalet avlidna så är det som vanligt så att det finns på bakåt. Totalt är nu uppe i 2020 en hmm, hmm. Över sju dagar så ligger en stabil, kanske någon liten lätt uppgång på slutet här. Men vi får se hur det blir närmaste dagarna. Det osäkert värde och speglar i dåtiden tillbaka i tiden, inte de senaste dagarna. Och sen då? Det som rapporterades fel vid förra presskonferensen som jag var med på så var den här modelleringen av spridningen av kolera i stockholms län som utfördes och nu har man gått igenom det här. Hmm? Flest var smittsamma i stockholm. Bedömande inträffade en 8 april i stället för den 15:e människa. Och nu säger man att cirka 26 procent av invånarna i stockholms län beräknas vara eller har varit infekterad den 1 Maj. Så det är lite lägre också och det som däremot var helt fel förra gången var i beräkningarna på, hmm. Hur många som kan ha varit hur många som går hmm och beräkningar. Nu tyder på att det för närvarande är. Influensan att det var bra att det upptäcktes snabbt och hmm att vi kunde åtgärda. Det är felet vi ska komma ihåg att det är en modellering modellering. Ett verktyg som man kan använda för att förstå epidemins förlopp. Hmm. Hmm. Vad händer? Vad kan hända om inför vissa åtgärder och liknande så att det är användbart med noteringar? Men man ska ju också om det är en vecka hit eller dit egentligen inte jätteviktigt för oss. Det är ett verktyg vi har när vi bedömer utvecklingen förstås. Att en del beror på att man ökar personal på tagningen så alla sina här så kan vi ju hmm inte ses som hårdfakta utan det däremot så vissa saker vet man 2:a antar man lite om, men det är som sagt ett användbart verktyg och väl värt att göra så där. Stannar jag i dag och ger ordet idag. Jag förlåt att jag var lite snabb. Hmm. Vi har vårt gamla budskap som vi tar varje dag förstås och främsta åtgärder och hålla nere. Antalet sjuka som behöver vård så att, hmm, så att vi vården klarar av hantera dem som är sjuka, alltså att antalet smittade så att det inte blir så många så att vården och reglerna eller hmm det är. Den här konferensen till exempel har fått frågor om, hmm, hur man lättar på restriktionerna och liknande 2:a länder har börjat lätta lite på restriktionerna. Det blir lätt att få bilden att det är faran över. Det är inte det verkligen inte. Vi ser idag att det här, hmm. Klara vårdens att alla får den vård de behöver när de är sjuka. Hmm, och därmed som sagt, hmm, så gäller det här på att när vi även är vi ute att hålla avstånd och inte umgås friare än vad jag gjort tidigare utan fortsatt tack. Rysk påverkan på tillgången till skyddsutrustning medan fortfarande så är det då 90 procent av landets regioner som rapporterar en betydande till allvarlig påverkan. Så även om saker och ting kommer in och dom kommer in via oss. De kommer in via kommuner de kommer in via regioner så är. Genomfördes även i dag i morse och även i dag så har vi kunnat möta majoriteten av de behov som regioner och länsstyrelser inkommit med gällande den mest kritiska och det är fortfarande mest kritiska som vi som vi kan hmm möta den 24-48 timmar. Förfarandet har del av handsprit avseende kommunalt finansierad verksamhet inom vård och omsorg, hmm dialog från vårt håll är redan inledd med SKR, sveriges kommuner och regioner, så att myndigheten i samband med den här fördelning av handsprit kan genomföra en förstärkt informationsinsats. Det är redan publicerade informationsmaterial och digitala utbildningar som finns på socialstyrelsens hemsida. Den kontinuerligt goda dialogen med SKR, sveriges kommuner och regioner på går givetvis i samtliga insatser där socialstyrelsen agerar aktivt för att förstärka de huvudmän som har det grundläggande ansvaret. Principen i sverige även vid samhällskriser, ansvarsprincipen är en kvalitetsindikator, inte ett skällsord och att bygga helt nya system under pågående kris kommer inte gynna någon. Däremot så innebär ansvarsprincipen också ett ansvar att samhällets aktörer ska stödja och förstärka varandra. Och det. In och förmedlas vidare över 650000 andningsskydd exempelvis och nästan fyra hundratusen skyddskläder. Stöd och förstärkningar för att vi ska kunna hantera pågående pandemi sker givetvis även i 2:a former, samordning och förstärkning av intensivvården som även denna sker i god samverkan med SKR hmm och dagens siffra på 1130. En disponibla intensivvårdsplatser, det vill säga den hundraprocentiga. Bing och förmåga som finns inom svensk hälso och sjukvård med förstärkning och förmåga säkerställs även genom kunskapsstöd genom riktlinjer och rekommendationer. Dagens siffra på patienter med kol 19 som vårdas på iva är 524 och de senaste fem dagarna dessförinnan har inneliggande på iva med anledning av. 2:a ord är kapacitetstaket inte nåt i ett nationellt perspektiv, även om och regionala variationer hmm förekommer och de här regionala variationerna kan ytterligare stödjas genom den här samordningen av intensivvård. Hmm, intensivvården, men också den transport koordineringen som jag pratat om tidigare i veckan. Hmm. Poängterade ytterligare att kapacitetstaket inte är något den som behöver vård i sverige ska få vård. Hmm och finns inte vården att tillgå i den regionen? Hmm eller den kommunen så så är vi här för att tillsammans försöka förstärka det här och kombinerar på bästa sätt så att man kan få i sverige. Hmm? Jag tänkte nämna några ord om de organiserade frivilliga insatser som görs runt om i landet för att bidra till samhällets hantering av pandemin. Och när jag ser organiserade frivilliga insatser så innebär det ju att det är organisationer som har någon form av formaliserad relation med. Vi har gjort ett arbete för att alla kommuner ska ha möjlighet att kunna få ett organiserat frivillig stöd när det gäller till exempel stöd till äldre och 2:a riskgrupper med mathandling och 2:a. Praktiska frågor. Det har vi gjort genom ett samordningsuppdrag till civilförsvarsförbundet. De frivilliga resursgruppen. Svenska kyrkan svenska röda korset och stadsmissionerna tagit fram ett erbjudande om att ge ett stöd för kommuner som inte har någon som är frivillig resursgrupp. Och det har vi berättat om här tidigare. Just nu, säger läget att några något av de här frivillig stöden är etablerat. Grupper som kan aktiveras av kommunen om det behövs och det innebär att gruppen kan användas för matinköp och annat eller till 2:a uppgifter som de har särskild utbildning för om läget försvåras och behoven ökas. Det finns också annat organiserar, frivilliga stöd. Ett exempel är arbetet med sjuktransporter för att se till att sängplatser. Sjukvårdare som kan följa med dom här. Hmm, de här sjuktransporterna och ett resultat konkret är samverkan mellan ambulansverksamheten här i stockholmsregionen och den frivilliga försvarsorganisationen försvarsutbildarna och i här i region stockholm så har de utbildade frivilliga sjukvårdare varit igång nu i ungefär tre veckor. Det är torrt och varmt och råder stor risk för brand i skog och mark i hela södra sverige de kommande dagarna har detta med går vid 19 och göra? Faktiskt. Vi märker ju att många människor ger sig ut i skogen, inte minst under helgerna, kanske fler än vanligt. Vårt ansträngt i hanteringen av pandemin och även om vi har beredskap naturligtvis så önskar vi inte fler stora händelser, så jag skulle därför vilja lägga ytterligare ett myndighetsråd till dem som ni brukar höra från den här scenen. Och det är var nu försiktiga ute i skog och mark de kommande dagarna ta ansvar. Hälsomyndigheten vidsyn här på graferna till si väldigt olika ut i olika delar av landet. Har ni övervägt att sätta in lokala restriktioner och att med rekommendationerna är att det kan skilja sig runt om i landet beroende på hur smittspridningen ser ut? Delvis beror på de här restriktionerna och det ska vi inte ta bort dem nu. Vi får vi se vart det går, om det är ett extremt läge där det väldig skillnad på smittad så kanske man kan tänka sig, men just nu är det det. Vidare i räcker verkligen stannar hemma om man känner sig det minsta sjuk om det är så att smittspridningen den största delen av smittspridningen sker mellan personer som inte känner av att de har den här smittad. Jag vet inte om jag vann riktigt, men det är så det är. Åtgärder som man kan göra för att skydda. Sedan om det finns 2:a som smittar. Vi tror inte att det är den majoriteten, men om det finns de som skyddas av den här 2:a åtgärder som vi har med, hmm. Hmm? Görs på landet ITT. Jag undrar med vården lite grann, har ni gjort någon utvärdering av nedstängningen av gymnasieskolorna? Vad den har liksom bidragit med det eller smittspridning stopp? Det är svårt att utvärdera enskilda insatser i en helt ny situation. Men just nu har vi ett läge där det är kanske är stabilt eller en platå som vi talar om. Då vill vi hålla i det vi har och inte göra snabba ändringar. Suddig inte aktuellt med att man öppnar upp en gymnasieskola nu under våren. Här när vi för diskussioner blandat med skolverket kommer komma med ett förtydligande, men i princip så har ju inte läget förändras på det sättet att vi vill göra större lättnad. Magnus lilliesköld är ekot. Jag tänkte fråga en ganska lång period där smittspridning har ökat så ser man hmm ganska tydligt att det här för att få som han pratade om. Hmm. Riktigt hur lång det blir det vet jag inte. Men en sak är jag säker på att det om vi plötsligt börja leva som vanligt igen, då kan det här få en helt annan utveckling och därför så även om det kan verka dåligt med en platå och inte nedgång så är det ändå mycket bättre alternativ. Hej nina persson, göteborgs posten frågade anders wallensten först under de här att ett bekräftat fall av 75 så finns ytterligare 75 i applicerbar på resten av sverige eller är det bara jag, hmm? Nämnde han att det är en kritisk period? Jag undrar betyder att vi en ännu mer kritisk period nu än vad vi har varit. Jag tror kanske så här att det blir en alltmer kritiska gjorde även om inte antalet fall går upp så är det en hög belastning i vården och ju längre tiden. Alla borde betyda som hmm 70 plus. Vi har ju sagt att det behövs inte men vi får inte börja tänka att det är 70 plus de ska skydda sig och sen vi 2:a behöver inte bry oss utan vi ska hålla oss till dom här rekommendationerna som är så tydligt nu under lång tid. Erik karlsson från aftonbladet är en fråga till folkhälsomyndigheten. Du säger att man ska hålla i granskningen. Det sociala umgänget ni meddelar idag att valborgsmässofirandet inte kommer se ut som vanligt? Ytterligare en chans som normalt sett är en chans att träffa sin familj, resa över landet och samla familjen. När ska man börja planera för sånt här som är realistiskt? Det finns även våra beräkningar och modellering, så visserligen kommer många har varit smittade, men det kommer även i maj många fler, till exempel i stockholm är det ännu fler ute i landet talar för att det skulle gå över jättefort DDD. Hon var väldigt låst i landet som är extremt svårt att hålla ut i den nivån vi ligger på i tack och lov. Lite lättare att hålla ut, även om den också förstås en jätte ansträngning för alla i hela landet på julafton. Amanda dahl, den först bara vilja fråga om antalet smittade där det såg ut på stapeln som att, hmm. Dagens siffra är den högsta hittills näst högsta eller så hmm i stockholm. Om jag minns rätt. För att bli allvarligt sjuk. Har ni någon med kunskap om det? Ja, jag har inte sett det, men det är den. Analogin finns ju 2:a sjukdomar att hmm, om man får en kraftig explosion kan sjukdomsförloppet vid hastiga och kanske mer allvarligt. Men jag har inte sett något. Hur skall man då göra? Ja, men i sjukvården så har med i beräkningen så att vid särskilda procedurer liknande det kan bli mer generering av virus och utsöndring. Så i luften och så så har man ju det svårare. Bebisar ja, hallå, kan ni höra mig i världen inuti impacting om det? Hmm? Jag tänker lite säga så här långt är det dags och vi hmm matcher bör till mitt i ett hmm hmm hmm. Avkommor stockholms vill bli perfekt och den kanske är något som är x post bara är något sådant vill effekt har vi liv hmm hmm procent och 2 procent. Etc inbärning för swedair det tar enormt. Förra året kändes det inte bra ut. Har konserten kan glädjas över bli en sådan statistik finns här och hmm det. Lycklig tänkte. Men i år är calculation sen bär det av i london så det skulle checka av kanter, hmm. Så jag tänker hmm hmm hmm hmm. Hmm? Jag har en fråga till folkhälsomyndigheten har flera gånger understrukit vikten att förebygga av bromsar spritt smittspridningen i samhället och vi rekommenderar individer att hålla avstånd till 2:a. Var har ni oss då, tron att rekommendera användning och munskydd när man vistas ute på publika platser? Det finns flera studier, men att belgiska och finska som visar att just munskydd. Effektiv på att minska spridningen av carola ris från barn som bär på den. Hmm, får bedömning är såklart att vi tror att det här är de rekommendationer vi har, är de som spelar störst roll och är nödvändiga. Sen kan man hmm kanske upp något mer med munskydd. Kanske inte det finns 2:a risker med munskydd om man inte hanterar om korrekt. Hmm, det är det. Munskydd framförallt inom då vården, men just nu har jag inget mer att säga om det. Kan det vara aktuellt i framtiden då? Och ja, så det är helt klart. Vi är öppna för om vi ser studier som pekar på att det här är det som verkligen gör skillnad är liknande. Det är så att vi ta ställning till det. Ja hej från helsingfors. Hmm. Att den här modelleringen visar att 26 procent av stockholmarna skulle vara hmm sjuka eller har haft skydd kan så jag antar att ni utgår ifrån att stockholm kommer att nå flockimmunitet någon gång i nära framtiden. Vad skulle ett läge med flockimmunitet i stockholm innebär för individen att du kan man fritt fram träffas med 2:a eller finns det risk för att man blir smittad återigen? Hej, som jag sagt tidigare, så även om vi projicerar att en stor del av de smittade så är det även där så att många inte har varit om vi når flockimmunitet eller inte. Det är också beroende på hur många som verkligen behöver det. ? Kvar. Jag trodde om ideologiska studier som nu har påbörjats och som kommer i större utsträckning där man kan titta på det här, kommer att ge mer svar. Men i nuläget så skulle jag inte från det här. Den här modelleringen säger att vi kommer att kunna betalas annorlunda. Höstas epidemiologer anders tegnell, senast igår att det inte så viktigt med dödstal när man vill ju strategier varför det är så vet jag inte riktigt vad han syftade till, men det det det. Den strategin i sig kan se ut på ett sätt för samhället och att man skyddar de som är sköra i det. Vi har satsat på scen kan dödsfallen bli så ändå om viruset kommer in olyckligt från ett sätt man inte har tänkt eller liknande eller att man har en hmm? Jag är en strategi som han tror skyddar att köra och räddar sjukvården som vi blir. Den strategin blev allt tack dagens etcetera som linderoth på dagens etc. Jag vet inte om det är folkhälsomyndigheten. Frågan avlidna i dag är ju betydligt högre än antalet personer skrivna på. Om min natten hel del i våra patienter överlever syre uppenbart så att många av dem som avlidit aldrig fått intensivvård och 2:a helt enkelt. Vad det beror på är det här en konsekvens av prioriteringar i vården eller att folk inte söka vård i tid? Har någon uppfattning? Jag började. Hmm? Vi våra register på dödsorsak när vi tittar på just den här så kommer dom. Har ju en tvåveckors hmm lagd och det kommer komma mer information och statistik. Det är faktiskt tittar på inte bara hmm om du kom vid 19 och har avlidit utan också dödsorsaken i sig. Titta i de här riskerna och samköra de olika bristerna som finns för att faktiskt se, precis som du nämner. Hur går det för dem som ligger på intensivvården? Hmm, hur är kvaliteten i vården och så vidare när du. Att prata om att de som behöver vård och intensivvård, hmm i vårt land inte skulle få det när det finns resurser och vården mobiliserar så enormt mycket för att det ska finnas resurser för att vårda dem. Hmm, tror jag inte ett dugg på hmm, sen kan jag inte uttala mig om om, hmm. Vård omsorg exempelvis som ska titta på det här med just intensivvården så han hmm. Annan fråga till folkhälsomyndigheten också angående den här nya moduler i rapporten av den. Jag undrar lite kring alltså, hur kan man göra en sån här avsevärd förändring av en variabel? Det här fallet? Andelen obekräftade fall? Och ändå får snarlikt resultat innebär inte det att man måste ändra någon av de 2:a parametrarna i modellen då? Och hur motiverar man en sådan förändring har, hmm? Skyddsombud som utför skyddsstopp på vissa arbetsplatser medan 2:a arbetsplatser fortsätter verksamheten som vanligt trots att det är ungefär samma förutsättningar och nu diskuteras en hmm ökad tillgänglighet för skyddsombud på arbetsplatsen. Jag tycker att alla system som vi har varit så det är hmm, våra skyddsombud eller om det är 2:a typer av inspektioner som görs till för att hmm vi hmm. Ska kunna ge vård och för att vi ska kunna göra ett jobb så bra som möjligt så att jag jag ser det är positivt att vi i sverige har har det legat på det systemet och att även de systemen är igång för att vi ska vara värna om både våra medarbetare och och hmm de patienter som behöver få vård. Det pågår en direktsändning ifrån den dagliga pressträffen från svenska myndigheter. Korona pandemin, utveckling i fokus. I princip alla 2:a präster för att hon varit också. Hur ska vi tolka? Dagens information är vad tar vi med oss i dag som har nytt ja? Jag tyckte det var lite svårt det här med siffrorna idag för att man har ju man pratar fortfarande om att vi är på den här platån är hmm vi inte ser en ökning av antalet fall samtidigt så har det varit flera. Specifikt stockholm ansåg de nya fallen utan i 2:a regioner och man hade funderingar kring om det här kunde bero på att man har börjat testa personal i högre utsträckning. Men idag så var det ju i stockholm som många av de här nya fallen fanns och man såg inte samma uppgång. Det 2:a regioner i jönköping. Skapat att vi är på en platå. Vi ser ingen ökning av fall och det är bra. Hmm, sen ser man inte heller någon nedgång då. Men men platån är vi på just nu så har precis pressträffen ansluta till stockholm där en annan sak peter när vi pratade om det här med siffror och så vidare. Men någon slags prognos som jag. Ja, det var ju. Det är ju en modellering som folkhälsomyndigheten har gjort som presenterades tidigare i veckan där det blev lite fel. Några felaktigheter i siffrorna och den här rapporten togs tillbaka. Nu har man ändrat vissa variabler och gjort en ny modellering och då blev det de nya resultaten. 26 procent av stockholmarna ska ha varit eller vara infekterade av coronavirus. Sett den stora förändringen jämfört med de som presenterades. Den här felaktiga rapporter det var att, hmm. Datering färska siffror som kommer ungefär nio minuter sedan i usa. Arbetslösheten handlar om som jag hittills varit katastrofalt höglandet. Hur ser det ut nu innan de är uppdaterade siffrorna? Jag har precis släppts nya vecko siffror från arbetsmarknadsdepartementet i washington och det är dyster läsning det här antalet nyanmälda arbetslösa förra veckan IUSA var ytterligare fyra komma 4000000 och det är lite värre än vad analytikerna hade räknat med till och med. Rättning den senaste månaden och det har ju bara gått nedåt varje vecka som gått. Senaste tiden är hur länge till beräknas de kunna fortsätta så här? Jag tyvärr ser det fortsatt mörkt ut och den här siffran 26000000 det innebär att alla de nya jobb som har skapats under de senaste 10 åren när du har varit uppåtgående konjunktur på arbetsmarknaden i usa. Samtliga de nya jobben är nu utraderad. Blir det som en massa 2:a, mörka ekonomiska rapporter när man pekar på att att bostadsmarknaden går oerhört dåligt handel naturligtvis tillverkningsindustrin och till det kommer då de här siffrorna så att en del ekonomer i usa säger nu att den totala arbetslösheten i april. Förra eller gått tillbaka till för att säga något liknande är mamma. Man måste gå tillbaka till den stora depressionen på trettiotalet. Det är jag kan inte se någon annan historisk jämförelse i modern tid så att det här är är betydligt värre siffror än under lågkonjunkturen. Panthuset idag ska rösta igenom det senaste stödpaketet. Man har hittills fått igenom $ 2000 miljarder i stöd och idag kommer man rösta igenom ytterligare en nära $ 500 miljarder. Det kommer framförallt gå till nödlån för små företag till exempel. Ser på från från var sin ton så ser alltså arbetslöshetssiffrorna så här mörka ut sina lindberg rapporterar om usa här ifrån sverige så kan vi också prata om vissa perspektiv som inte är särskilt muntra. Claes aronsson. Vad? Vad som händer? Ja, det här är ju en mätning som görs en gång i månaden och vi ska ju säga det att det är mars så var det ett normalläge, lite svag pessimist trots att då ändå hade kommit en viss hade kommit lite uppgifter om corona och antydningar om att det kan bli en kris, men det var mätningen gjordes ganska tidigt i mars månad senare så är vi nere på en historiskt låg nivå. Istället oroligt kring ekonomin bland svenska företag och hushåll sedan mätningarna började då på mitten av nittiotalet som finanskrisen till och med då var det hmm en högre optimism än vad det är nu. Men du vilka är det som är mest pessimistiska? Om vi tittar för hushåll och företag är företag? Rapporterade han berättade att de säljer inga lastbilar alls just nu när man till och med negativ orderingången folk ta tillbaka tar beställningar helt enkelt så är det och hmm, olika sektorer så är det ju framförallt tjänstesektorn, restaurangbranschen, vi vet ju, vi går inte lika mycket på restaurang. Harry är på väg nedåt ytterligare, men du vad får det för konsekvenser den här? Det handlar ju om dom nånstans om folks känslor kan man nästan säga att folk bedömningar av framtiden och hur man ska agera och så vidare. Vad får du för konsekvenser att man är orolig om vi tittar på hushållen så är det klart att känslor och hmm, det kanske inte lika baserat på fakta bland hushållen och där. Där en ny lägenhet köper en ny bil inom industrin till exempel. Där är det ju så tydligt vad som händer nu. Där handlar det om att strypa kostnaderna, till exempel lämna tillbaka samma lastbilarna som har köpt av volvo eller stryka den ordern, få ner kostnaderna och det är klart att när det är. Ytterligare då i maj om inte det finns en lösning för krona krisen. Men hur ska man se på hmm? Sannolikheten att det är nåt slags självspelande piano, alltså hur väl brukar de här barometern att överensstämma med den faktiskt blir kända är ju ett helt år framåt och är normalt. Borde vara eftersom det är en sån enorm osäkerhet. Vi vet inte utan här väntar vi på att det ska ta fram ett vaccin eller att olika strategier ska fungera i olika länder eller att det kanske ska komma nån nån medicin eller sånt och det här är ju inte företagen riktigt vana vid att titta på såna här saker. Okej framöver när jag kommer nästa indikator på framtiden. Vad de kom igen i månaden så klart så där. Men när kommer det här som man behöver bry sig om nästa gång och tänka till? Det är ju faktiskt mitt uppe i det här läget. I dag såg vi av volvo som visade en nattsvart bild för den närmaste framtiden och en lite molnig bild av framtiden. Men nästa vecka kommer ju flera. Astra zenica läkemedelsbolag som kanske till och med lite bra nu och och ser storbanken nordea och SIB. Det är ju indikatorer på på vad som vad som händer och framförallt kanske intressant att lyssna på cheferna på de här bolagen var de säger om framtiden nästa kvartal. Ekonomijournalist larsson på ekot. Tar en liten stund sen och gör det varje dag. Petra, om vi ska bara summera den lite grann vi var inne på det tidigare men var fastnat främst hos dig från den just i dag. Ja, men det är ju det här att, hmm, det känns som att alla de här myndigheterna är ju väldigt noga med att betona att visst, även om vi ser att vi är på den här platån så får vi inte slappna av utan det här är fortfarande restriktioner. Alla våra recensioner måste fortsätta gälla. Vi måste tänka på avstånd och hålla distans. Vi måste skydda våra. Tämligen konstant nu under en period så blir det ju allt mer och högre belastning i och med att det går så lång tid så att säga. Det måste finnas en uthållighet i det här och det är kritisk till vården och därför så är det då viktigt att vi fortsätter att att sköta och följa rekommendationen. Ja, du hade en ny uppmaning där som de ville nu att vi skulle följa att vi ska vara försiktiga när vi är ute i skog och mark för att det är torrt och varmt och en stor brandrisk och det sista man vill ha nu är ju ytterligare en kris. Hmm, med stora skogsbränder till exempel. Det är det. Kände man att, hmm. Ja, men det är väl hmm att veta mer om till exempel om man kommer börja mäta, göra så här antikropps tester för att se när de testerna kommer och kommer vara pålitliga för att se om hur många som faktiskt har haft den här smittan. Petra att ekots reporter, vi hörs framöver också. Vi började i myndigheternas gemensamma. Jag är i händerna. Han skötte det tekniska olle wiberg heter jag själv och nu magnus wictorin som knyter ihop programmen IP ett varsågod. Vad händer fram?

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location