Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

The entry ban is extended

Ekot - torsdag 16 april 2020

Hear the government's press conference on closed borders for another 30 days. The entry ban is valid from outside the EU.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 77,20 %

Prime Minister Stefan Löfven holds a press conference and the echo broadcasts live. Let's go straight to that press conference. Stefan löfven also Interior Minister Mikael Damberg and Patrik Engström, head of the border police section at the National Operational Department, still have the capacity. We just got through an Easter weekend. A large majority assumed their responsibilities and did their duty to reduce the spread of infection in solidarity with the 2nd stopped. People at home during Easter and it may also have been crucial for health care in many countries and I would like to take a big thank you to everyone who did their duty and took their responsibility here. Of course, everyone's actions matter in how our country is taken through this crisis, and here we must continue day by day, week by week, month by month. And it will also take more sacrifices from us because new, red holidays are ahead of us. But it is still far too early to relax restrictions or recommendations. Hmm. And even though the sun is shining even though you give up your Easter trip even though you feel healthy, it is not time to celebrate walpurgis and 1 May as you usually have parties and large groups and friends. Keep the idea that this isn't just about yourself, it's about your fellow human beings. Ultimately about sweden's well. So everyone must continue to follow the advice and recommendations of the authorities very closely for the rest of our lives and we will remember spring 20/20. Not like the time and we made exciting trips. Remember this spring as the time when we all shared the burdens and we made sacrifices for each other. Should also remember that behind every figure here over the deceased, there is a man with just his life story behind each figure. The sick are also worried family, friends and acquaintances who only hope for the best and therefore we must all do what we can to make as few as possible get sick, suffer and even die as many as possible. Should be able to get well again and meet his loved ones. Today I have had a video meeting together with the other party leaders of the parliamentary parties. I think that Swedish democracy is now showing itself from its very best and strongest side at a difficult time. Thanks to constructive cooperation, responsible action by all parties, many of the measures that have been put forward and decided have already been able to enter into force. Understood increased spending caps by 350 billion SEK and there to enable a policy to counter video spread and counteract the consequences for companies and jobs. This is a historic measure, so we are not yet through this trial. More action it will be needed and today so relates the government know. Entry ban and do so with an additional 30 days. This is an exceptional measure. Hope that this need for the ban will be short-lived and this means that Swedish citizens, people residing in Sweden, will of course continue to be able to return to their homes. to decide to extend the temporary entry ban for a further 30 days; It was a month ago on 17 March that the government decided for the first time on a temporary ban on non-essential travel to Sweden from outside the EU. coronavirus an outbreak and reduce the spread of infection. Today's decision means that the government is extending the validity of the entry ban until 15 May. The Commission, as before, does not all travel to Sweden that is stopped entry bans. Being able to return to their homes also does not apply to people who are particularly important reasons to travel to Sweden. This applies to people who will perform the necessary functions such as health professionals, diplomats who transport goods to Sweden. Also 2nd people. Thus, purely translations of the Commission communication and today's decision do not change the substance of the EU. The Commission has provided guidance on the application of the entry ban. It mentions, among other things, seasonal agricultural workers as such a category. It is important that we continue to act in a coordinated manner in order to best deal with this serious situation that we find ourselves in and to reduce the spread of infection as I have done in the past. Hmm, it is absolutely central that goods flows and deliveries, not least of medical devices. Researchers

Audio

Transcription

Sentiment: 51,20 %

Statsminister stefan löfven håller pressträff och ekot sänder direkt. Vi går direkt till den pressträffen. Stefan löfven också inrikesminister mikael damberg och patrik engström, chef för gränspolissektionen vid nationella operativa avdelningen, har fortfarande kapacitet. Vi har just tagit oss igenom en påskhelg. En stor majoritet tog sitt ansvar och gjorde sin plikt för att minska smittspridningen i solidaritet med 2:a stannade. Människor hemma under påsken och det kan också ha varit avgörande för sjukvården i många landsändar och jag vill passa borg ta ett stort tack till alla som gjorde sin plikt och tog sitt ansvar här. Var och ens agerande spelar naturligtvis roll för hur vårt land tas genom den här krisen och så här måste vi fortsätta dag för dag, vecka för vecka, månad för månad. Och det kommer också att krävas fler uppoffringar utav oss därför att nya, röda dagar helger ligger framför oss. Men det är ännu alldeles för tidigt att lätta på restriktioner eller rekommendationer. Hmm. Och trots att solen skiner trots att du avstå din påskresa trots att du känner dig frisk så är det inte läge att fira valborg och 1 Maj som man brukar med kalas och stora grupper och vänner. Håll kvar tanken på att det här handlar inte enbart om dig själv, utan det här handlar om dina medmänniskor. Ytterst om sveriges väl. Så därför måste alla fortsätta att följa myndigheternas råd och rekommendationer mycket noga i resten av våra liv så kommer vi att komma ihåg våren 20/20. Inte som den tid och vi gjorde spännande resor. Komma ihåg den här våren som den tid när vi alla delade bördorna och vi gjorde uppoffringar för varann. Ska också komma ihåg att bakom varje siffra här över avlidna så finns ju en människa med just sin livshistoria bakom varje siffra. Svårt sjuka finns också en orolig familj, vänner och bekanta anhöriga som bara hoppas på det bästa och därför måste vi alla göra vad vi kan för att så få som möjligt ska bli sjuka, lida och till och med avlida så många som möjligt. Ska kunna bli friska igen och få träffa sina nära och kära. I dag har jag haft ett video möte tillsammans med övriga partiledare för riksdagspartierna. Jag tycker att svensk demokrati nu visar sig från sin allra bästa och starkaste sida i en svår tid. Tack vare ett konstruktivt samarbete, ansvarstagande agerande från alla partier har många av de åtgärder som har lagts fram och beslutats redan kunna träda i kraft. Förstod höjda utgiftstak med 350 miljarder kr och där för att vi ska möjliggöra en politik för att motverka video spridningen och motverkar följdverkningar för företag och jobb. Det här är en historisk åtgärd, så än är vi inte genom den här prövningen. Fler åtgärder det kommer att behövas och idag så avser regeringen vet. Inreseförbudet och göra det med ytterligare 30 dagar. Det här är en exceptionell åtgärd vid. Hoppas att det här behovet av förbudet kommer att bli kortvarigt och det innebär samtidigt att svenska medborgare, personer som är bosatta i sverige, naturligtvis också i fortsättningen kommer att kunna återvända till sina hem. Att fatta beslut om att förlänga de tillfälliga inreseförbudet med ytterligare 30 dagar. Det var för en månad sedan den 17:e mars som regeringen för 1:a gången fattade beslut om ett tillfälligt förbud mot icke nödvändiga resor till sverige från länder utanför eu så. Coronavirus ett utbrott och minska smittspridningen. Dagens beslut innebär att regeringen förlänger giltighetstiden för inreseförbudet till och med den 15 maj. Även dagens beslut ligger i linje med en uppmaning från eu. Kommissionen, precis som tidigare så är det inte alla resor till sverige som stoppas inreseförbud. Kunna återvända till sina hem inreseförbudet gäller inte heller för personer som är särskilt viktiga skäl att resa till sverige. Det gäller personer som ska utföra nödvändiga funktioner som till exempel hälso och sjukvårdspersonal, diplomater som transporterar varor till sverige. Även 2:a personer. Ren översättningar av kommissionens meddelande och dagens beslut innebär alltså inga ändringar i sak eu. Kommissionen har utkommit med en vägledning för hur inreseförbudet ska tillämpas. Där nämns bland annat säsongsarbetare inom jordbruk som en sådan kategori. Det är viktigt att vi fortsätter agera samordnat är för att på bästa sätt hantera den här allvarliga situationen som vi befinner oss i och minska smittspridningen som jag tidigare. Hmm så är det helt centralt att varuflöden och leveranser, inte minst av medicinteknisk utrustning. Forskare som bedriver arbete kopplat till colonna viset fortsatte kan resa över gränserna. Det är en exceptionell åtgärd och vi hoppas att behovet av förbudet kommer att vara kortvarigt. Hmm om det jag vill jag lämna över ordet till kommissarie patrik engström, chef för gränspolissektionen på nationella operativa avdelningen. Tiden så har vi nekat ungefär ett sextiotal individer. Inresa med hänvisning till den nu gällande förordningen. Den förordningen som gäller den tillämpas ytterst vid varje gräns övergångsställe och efter en individuell prövning. När jag såg beslutsfattarna vid gränsövergångsställena som ytterst fattar beslut på den nationella nivån hos nationella operativa avdelningen tar vi fram. Dock så ligger kompletterande information ute på polisens hemsida just avseende säsongsarbetare i jordbruksnäringen. Men redan sedan flera veckor tillbaka så har våran rekommendation till beslutsfattarna varit att betrakta just säsongsarbetare i jordbruk och bärplockning. Industri som undantagna från inreseförbudet med hänvisning till att livsmedelsförsörjning är en samhällsviktig verksamhet. Inrikesministern, statsminister. Den exceptionell situation det är klart att det innebär svårigheter att med mycket kort varsel tolka en komplicerad lagstiftning, en komplicerad tid. Men det är faktiskt också precis det är. Polismyndigheten är till för vi är till för att hantera exceptionella situationer och vi är till för att hantera kriser, tolkningen och tillämpningen av förordningen. Melander, men det är viktigt och komma ihåg att syftet med förordningen faktiskt är att minska antalet inresande till sverige. Syftet med förordningen är att minska risken för smittspridning. Det betyder att det kommer att vara enskilda individer som nekas inresa trots att de själva skulle vilja resa in. Jag vill också bara understryka att vi ser en kraftig minskning i resandet, inte bara till sverige utan i hela europa. Någonstans mellan 85 och 90 procent minskning av flygresandet inom europa. Och det ser vi våra yttre gränser. Det innebär att tillämpningen av den här förordningen är inte ett resursproblem för gränspolisen att hantera nu. Eventuella komplikationer som kan uppstå, hmm? Hmm. Fast jag svara på den frågan. Företag, det går inte att säga specifikt för många, men det är bättre att mentalt hmm ställa in på att vi pratar inte om några veckor utan vi pratar om månader. En anledning till det är att vi har valt att försöka platta ut den där kurvan. Vi vill inte ha en dramatisk ökning av svårt sjuka därför att jag orkar inte sjukvården med få en hmm. Finns inget datum specifikt för nu. Nu kan vi räkna med eller utan tänkt månad och jag också sagt att det kan vara så att det kan gå ner över en tid och komma tillbaks. Det vet väl ingenting om det är ett nytt virus? Vi vet inte och då är det inte möjligt att säga exakt hur länge. Men tänk månader. Två korta frågor till statsministern men har sverige misslyckats med att skydda de äldre i äldreomsorgen? Hmm, det är hon som borde ha varit bättre. Det är det är min bestämda för att det är bara säga att vi har för få för många äldreboenden runt om i vårt land. Hmm. Människor har kommit till äldreboenden, liksom att det är det är personal som har varit smittade som i sin tur har snittat eller med det måste gå till botten med. Det är därför också som vi nu jobbar så hårt med att se till att det finns skyddsutrustning, att människor är utbildade för att kunna använda skyddsutrustningen utbildade allmänt i hur man hanterar den här typen av sjukdomar och hur man ska förebygga spridningen och min 2:a fråga regeringen ber och använda den nya lagen. Den går fotbollsmatcher och som drar igång i helgen ifall de inte stoppas av fotbollsförbundet. Hmm. Alla detaljer är förstås att pågår en diskussion i fotboll och vi har sagt det tidigare att vi får ta varje beslut. Hmm, det bästa är går också. Jag tänkte jag, hmm. Finns tillgängligt och sen får ju fotboll, hmm. Rörelsen lades in sina slutsatser utifrån det. Ja, en fråga till statsministern gustafsson här på aftonbladet där igår kom nyheten att den folkkäre programledaren adam alsing har avlidit. Och även om du säger så klart att det är hmm, en människa bakom varje hmm, svårt sjuk och avliden person så var det här någonting som många blir väldigt stark. Rädsla och sorg efter beskedet men det är förklarligt det, precis som du säger att för allmänheten så blev det nu ett ansikte på på människor som avlider vill naturligtvis beklagar bortgången och och uttrycka min min delaktighet med hans familj. Hmm. Fler människor ska bli svårt sjuka, behöva lida eller till och med till och med dö i den här sjukdomen. Och det är så oerhört viktigt att vi följer vad myndigheterna gör och ser nu att jag har för allmänheten blir det nu kanske ännu mer påtagligt vad det här handlar om. En människa som man har så många har en relation till via media. Betydelsen av att vi alla gör vad vi kan. De versioner iso in kerstin engagera mig på hmm hmm hmm hmm. Årets kusk, hmm vädrades ett pris de slåss i skolan bekostad av mina till ingång än vi också är sparris nyttigt, säger hon ändå du över importen och polis? Det finns. Hmm, hmm. Hmm? Vad lation ut från rekommendations från digital is already sådär så mycker av av av människors. Hmm hmm hmm. Kant till kant har blivit vem porten natur där finner sex med dig och ordna att man spelar in. Hmm. Tillbaka till fotbollen och statsministern är så kritisk till, hmm vad som händer. Hmm, varför använder inte regeringen sina befogenheter för att stoppa de och lämnar istället till fotbollförbundet? För att det kan vara så att fotboll så idrottsrörelsen? Fotbollförbundet fattar de beslut som man man behöver fatta? Ja, vi får se. Vi avvaktar och ser vad som händer. De har undantagen för säsongsarbetare inom jordbruk och bärplockning kommer de att ha gemensamma regler när det gäller karantän kommer man att kräva provtagning, eller hur kommer reglerna att se ut för det? Varje land implementerar den här hmm lagstiftningen i sina länder och då är det olika från land till land hur man jobbar med de frågorna. Av de som jobbar jordbrukssektorn i sverige från 2:a länder kommer från inom eu, kommer inte utanför eu så det är en liten del av dem vi talar om. Säsongsanställda som de facto kommer utanför eu och som skulle kunna få rätt att komma hit enligt gränspolisens tolkning av detta. Ifall man har en nödvändig funktion i försäljning. Sverige har inga karantänsregler. Hmm på människor som kommer till sverige. Däremot var väldigt tydliga rekommendationer och ett sätt att jobba. Att det är man sjuk ska man stanna hemma och det har också de arbetsgivare som tar hit arbetskraft är väldigt stort ansvar för att se till att människor som kommer hit. Frågan om direktstöd till företag som har tappat i omsättning nu i april kommer ju omsättningen har in från moms deklarationerna för bolagen. Hmm kommer gå vidare konkret med direktstöden. På vilket sätt är det? Precis som finansministern? Vi är beredda att titta på det. Formatet till alla förslag utan vi får in en mängd förslag. Det arbetas ut i departementen med en mängd förslag och gå igenom listan och tittar vilka som vi tycker är bäst så som vi då kommer att föreslå så och det är samma sak med den här frågan så den ligger där tillsammans med de 2:a och så får vi se vad vi vad vi återkommer. Det är också så att vi måste. Vi måste se. De har ett långsiktigt perspektiv. Och då måste vi se till att ha, hmm verktyg kvar också om vi går in i hösten och ha en liknande situation som vi kan inte använda alla verktyg här och nu. Det går inte utan vi måste ha nånting kvar. Vi gör vi vidtar historiska åt det historiska beslut vi pratar om exceptionella åtgärder vid hantera det på ett betydligt snabbare än normalt är därför det är så bråttom. Allting ligger på hela ett och måste prioriteras utan vi måste få göra en analys och prioritera. Men vi gör det så snabbt som möjligt så i sakfrågan även där så får vi återkomma. Jo, hmm? Jag förstod. Jag pratade med partiledarna att under deras samtal idag så var frågan om situationen i äldreomsorgen. En av de viktiga frågor som vi avhandlade. Olika partier har kommit med olika förslag, men kan vi förvänta oss fler åtgärder från regeringen inom kort tid och i så fall vilka åtgärder? Vi har ju redan exempelvis ett hmm hmm hmm. Hmm? Personlig skyddsutrustning, exempelvis annan utrustning som behövs och där visar socialstyrelsen nu att nu har man upphandlat en mängd olika utrustningar. Vi kommer att behöva göra mer, men det är en sån åt det som vi ser redan verkar det vi pratade om, hmm. Tusen människor har genomgått att det är anställda i vården och omsorgen har genomgått en utbildning både allmänt om om hur man skyddar sig, hur man förhindrar smittspridning, men också hur man använder skyddsutrustningen och det kommer att fortgå också. Så det är den typen av året är det nu som som prioriteras. Jag fråga till statsministern har pratat tidigare om rätt åtgärd vid rätt tid och när det kommer till ekonomin. Har sagt att det finns verktyg som man kan ta fram längre fram gäller detsamma i kampen mot smittspridning att ni har haft saker uppe som ni funderar på men som ni väntar mig och i så fall vilka? Vi har beslutat de distansundervisning från från gymnasieskolan uppåt och en mängd sådana åtgärder, så det är det är det samma sak där? Men just nu kan jag inte dra mig till minnes något. Nu ligger ni i byrålådan där eller i skrivbordslådan och väntar. Men däremot så är det så att vi är beredda att. Smittspridning skolor. Då är vi beredda att vi har förberett för det. Hmm, men vi är inte där än och det är väldigt många som talar om för oss stänga ute i skolorna för då får vi en ännu större problemen vi är beredda. Vi kommer att fatta beslut som krävs för en stund sedan alltså inreseförbud. Eu kommissionen det beskedet, kompis? N är vi inte genom den här prövningen. Fler åtgärder kommer behövas och i dag så avser regeringen vet extrainsatt sammanträde att fatta beslut om att förlänga de tillfälliga inreseförbudet och göra det med ytterligare 30 dagar. Det här är en exceptionell åtgärd. Vid. Hoppas att det här behovet av förbudet kommer att bli kortvarigt. Det innebär samtidigt. Kommer att kunna återvända till sina hem. Statsminister stefan löfven därmed på presskonferensen var också inrikesminister mikael damberg med detaljerna i inreseförbudet för förbudet gäller utländska medborgare som försöker resa in till sverige från europa. Det gäller personer som ska utföra nödvändiga funktioner som till exempel hälso och sjukvårdspersonal, diplomater 2:a, personer som transporterar varor till sverige. Även 2:a personer med särskilt angelägna behov kan undantas till exempel personer med trängande familjeskäl. Eu har föreslagit att länderna ska hålla fast vid det här förbudet mot icke nödvändiga resor till er som det heter och vilka är det som berörs av det? Är det framförallt hmm inresa varifrån? Ja, det är en resa och från länder utanför europa. Det är så, hmm in till eu från 2:a länder och hmm, det gäller alla icke eu medborgare. Men hmm, vissa undantag då. Och nöd de som anser anser vara nödvändiga resor är fortfarande tillåtet, till exempel om det handlar om hälsa eller sjukvårdspersonal. Om det han diplomater till exempel eller 2:a sådana främmande kurirer. Det kan handla om passagerare som befinner sig i transit, om får passera gränsarbetare som arbetspendlare som reser fram och tillbaka till europa. Dam och undantas också och det senaste som har kommit nu och blivit allt mer aktuellt. Arbeta inom jordbruket är undantagna därför att det har blivit väldigt stort problem i framförallt i södra europa då med hmm, så att att hmm plockar ut. Jag var äpplen och apelsiner och inom jordbruket och då behöver man arbetskraft från utlandet och de de får undantas. Sveriges radios eu kommentator och susanne palme i studiet bara för en kort stund sedan. Och det får sätta. För den här sändningen. Tekniker med deras tillberg susanna andr n, producent du har kunnat höra också statsministern med beskedet att regeringen nu förlänger den tillfälliga inreseförbudet i sverige. Ytterligare 30 dagar. 15:e Maj datum uppmaningen kommer också från eu. Kommissionen och på ett extrainsatt regeringssammanträde nu idag 17:30. An?

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Person