Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

1,400 deaths in covid-19 in Sweden

Ekot - fredag 17 april 2020

67 new deaths reported in the last 24 hours. Hear the Public Health Agency's press conference in Ekot's live broadcast.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Hello, warmly welcome another broadcast from the echo side. They're already on stage the ones we're about to hear. They start just about if you join us now and you will find out the latest on the coronal pandemic and what is going on right now is so that you introduce the people to be heard right today. We always have different authorities in Sweden at this time. Tell us about the latest in Sweden. The Public Health Agency, the National Board of Health and Welfare, the Swedish Civil Contingencies Agency and Preparedness are also in place today. Sofia Wallström. We have this in its entirety. It starts right now and karin tegmark wisell at the public health agency in the one that kicks off the whole thing and she starts just after calling for the inspection for health and care, ivo, the authority for community protection and msb. All questions to the group as usual we also with some on link today and hmm, there will be time for individual interviews outdoors afterwards with the exception of olivia wigzell for the National Board of Health and Welfare who will have to depart earlier. Starting globally. We have the same map that is from need and which shows new cases reported within the last seven days and the picture is of course still overwhelming where you see the dark colors where you have an active ongoing spread of the disease and that is clear. Both in the United States and in Europe. It is also starting to increase up quite so sharply in some 2nd parts more eastwards in Russia for example. We have about 2000,000 cases. Three cases if you look at the big picture. If we then look in Sweden and new cases respectively reported then who are admitted for intensive care per day so we see that the trendy seen in recent days with more than, hmm flatter curve, that is, we have continued very many new cases. And we have hmm over 13000 cases reported in the last 24 hours and in total there are over a thousand people who have been cared for in iva so far. And we look at the number of deaths per day and we now up to 14,000 deceased. There is some lag behind the backlog in reporting the figures and we see how the new cases are also divided a few days back. Here we see a slight downward trend. There are still a large number of deaths per day. Hmm, but we do not see a continued upturn, but rather a slowdown. Hmm? The situation continues to be the same in terms of distribution in Stockholm and other regions, and it is the same development that is felt there as in the country as a whole. The number of cases. I'll leave there, so to speak. The situation alstate and the statistics to say a few words about the national strategy for the diagnosis of receipts that we intend to publish today. Just over 14 days ago, we were given a government mandate to develop a strategy to, or need for sampling and analysis, to be met at 19 hmm in health care and institutional housing for patients and care takers is by far the most important and highest priority in terms of sampling. Yes for the functionality of society and here it is in the first hand to prioritize staff who work to care for and provide care to the patients care takers and usually who are in the most prioritized group. If we look at the current state of analysis capabilities. Taken and analyzed mention data, all too k at 19 and there you can see that it has increased per week and the last week so was sampled and analyzed. Hmm probably 20,000 individuals then in a week. The upper curve shows. From analyses, but it may look different in different regions because this capacity is spread across the country and it is since hmm, a little over a month back so that there is access to diagnostics, hospitals where patients are cared for and all regions have access to it. It is that we have a nationally secured, sustainable and robust capacity for priority sampling and diagnostics of receipts. Hmm, but that we then get a national ability for sampling. That we have a developed ability also in terms of sampling and laboratory analysis for socially important functions. That we have a clearer national picture of the spread and prevalence in society and that we have an increased capacity in other relevant parts of society where we see that it is effective effect. Services not only in socially important activities but also the entire business and industry. I would like again just to show the order of priority that I mentioned earlier that it is still so and extremely important that it is patients with acute infection who are cared for, likso

Audio

Transcription

Sentiment: 51,14 %

Hej, varmt välkommen ytterligare en sändning från ekot sida. De är redan uppe på scen dem vi ska höra. De börjar alldeles strax om du med oss nu så kommer du få veta det senaste om korona pandemin och det som pågår just nu är så att man introducerar människorna som ska höras just idag. Vi har ju alltid vid den här tiden olika myndigheter i sverige. Berätta om det senaste i sverige. Folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen, myndigheten för samhällsskydd och beredskap i dag också inspektionen för vård och omsorg är på plats. Sofia wallström. Vi har detta i sin helhet. Det börjar precis nu och karin tegmark wisell på folkhälsomyndigheten i den som drar igång det hela och hon börjar alldeles strax efter ringer för inspektionen för vård och omsorg, ivo, myndigheten för samhällsskydd och msb. Alla frågor till gruppen som vanligt vi också med några på länk i dag och hmm, det blir tid för enskilda intervjuer utomhus efteråt med undantag för olivia wigzell för socialstyrelsen som kommer att behöva avvika tidigare. Börjar globalt. Vi har samma karta som är från behov och som visar nya fall rapporteras inom senaste sju dagarna och bilden är ju fortsatt överväldigande där man ser de mörka färgerna där man har en aktiv pågående spridning av sjukdomen och det är ju tydligt. Både i usa och europa. Det börjar också öka upp ganska så kraftigt i vissa 2:a delar mer österut i ryssland till exempel. Vi har ungefär 2000000 fall. Tre fall om man ser till helheten. Tittar vi då i sverige och nya fall respektive fall rapporterade då som är intagna för intensivvård per dag så ser vi att den trendiga sett de senaste dagarna med mer än, hmm plattare kurva, det vill säga vi har fortsatt väldigt många nya fall. Och vi har hmm dryga 13000 fall anmälde det senaste dygnet och totalt är det dryga tusen personer som har vårdas på iva hittills. Och vi tittar på antalet avlidna per dag och vi nu uppe i 14000 avlidna. Det finns visst eftersläp eftersläpningen i rapporteringen av siffrorna och vi ser hur de nytillkomna fallen fördelar sig också några dagar tillbaka. Här ser vi ju en liten nedgående trend. Det är ju fortfarande ett stort antal avlidna per dag. Hmm, men vi ser inte någon fortsatt uppgång utan snarare en avmattning. Hmm? Situationen ser fortsatt likadan ut vad det gäller fördelningen på stockholm och övriga regioner och det är samma utveckling man ser där som i landet i stort. Antalet fall. Jag lämnar där så att säga. Lägesbilden och statistiken för att säga några ord om den nationella strategi för diagnostik av kvitton som vi ämnar att publicera i dag. Hmm. Vi fick för drygt 14 dagar sedan ett regeringsuppdrag att ta fram en strategi för att. Eller behov av provtagning och analys för att vid 19 hmm den tillgodoses inom sjukvård och omsorg och institutionsboende för patienter brukar och omsorgstagare är det absolut viktigaste och högst prioritet vad gäller provtagningen. Ja för samhällets funktionalitet och här gäller det i 1:a hand att prioritera personal som arbetar för att vårda och ge omsorg till de patienter omsorgstagare och brukar som finns i den mest prioriterade gruppen. Om vi tittar då på nuläget vad gäller analys kapacitet. Tagits och analyserats nämna data, allt för k vid 19 och där ser man att det har ökat per veckan och den senaste veckan så provtogs och analyserades. Hmm nog 20000 individer då på en vecka. Den övre kurvan visar. Av analyser, men det kan se olika ut i olika regioner för den här kapaciteten är spridda över hela landet och det är den sedan hmm, en dryg månad tillbaka så att det finns tillgång till diagnostik, sjukhus när där patienter vårdas och alla regioner har tillgång det. Den önskade målbilden då med strategin också med strategin, ska sträva mot. Det är att vi har en nationellt säkrat, uthållig och robust kapacitet för prioriterad provtagning och diagnostik av kvitton. Hmm, men att vi då får en nationell förmåga för provtagning. Att vi har en utvecklad förmåga också vad det gäller provtagning och i laboratorieanalys för samhällsviktiga funktioner. Att vi har en tydligare nationell bild av spridningen och förekomsten i samhället och att vi har en utökad förmåga i övriga relevanta delar av samhället där vi ser att det är ändamålsenlig effekt. Tjänster inte bara i samhällsviktig verksamhet utan också hela näringslivet och industrin. Jag vill igen bara visa på prioritetsordningen som jag nämnde tidigare att det är fortsatt så och oerhört viktigt att det är patienter med akut infektion insjuknande som vårdas, liksom hmm. Individer som tillhör någon riskgrupp. Liksom i övrig samhällsviktig verksamhet, men även då nå ut till övriga relevanta delar av samhället. Det här handlar inte om mass testning för hela befolkningen utan en noga prioriterad ordning för analys och hmm. Där det är skillnad. Jag påminner om att även om du ser en utplaning av det nya antalet fall så är de oerhört viktigt att vi håller i nu med dem rekommendationer. Hmm de hmm. Tydligare styrningar som finns vad det gäller riktlinjer. Största vikt att vi klarar av att hantera de fall som blir sjuka, men också undviker i möjligaste mål. Alla dödsfall. Så tillsammans kan vi bromsa smittan. Vi tvättar händerna med tvål och vatten vid avstår sociala sammanhang med större antal deltagare, håller avstånd till 2:a både inomhus och utomhus och avstå onödiga resor och igen stanna hemma. Även om du bara känner mig lite sjuk tidigare. Att det är oerhört viktigt att. 14, hur många i stockholm har infektionen under vecka 14? Vi har nu analyserat symptomen från den här undersökningen lite närmare och jag kan svara på frågor sedan i efterhand. Om ni vill återkomma till det, men det visar tydligt att det är viktigt att beakta. Och igen, 70 år eller äldre stannar hemma och undvik sociala kontakter. Då lämnar jag över till dig. Tack så mycket och jag ska börja med att ge en uppdatering om läget när det gäller intensivvården i sverige och idag eller så blir deporterat antalet vårdplatser ligger på 1000 fortfarande totalt sett där vi började. Utöka antalet intensivvårdsplatser ytterligare hmm. Antalet personer som vårdas inom intensivvården med k 19 fortsätter att ligga på ungefär samma nivå som vi ser. Det är den orangea delen på stapeln som ligger på 320 åtta patienter och den gula delen. Hmm. Huvuddelen av dem som vårdas i intensivvården är patienter med kol vid 19. De som är mellan staten och sträcket är den kapacitet som finns tillgängliga och det betyder ju att vi har fått den här tiden som vi strävade efter för att bygga ut vården efter hmm. De vårdbehov som kommer med. Hmm, den här situationen. Men som tidigare sagts det inneburit stora ansträngningar också att många planerade ingrepp och besök för patienter har flyttats fram i tiden. Kapaciteten inom intensivvården så att mer belastad regioner kan få hjälp av regionen som fortfarande har möjlighet att ta emot patienter och myndigheter, stödjer också de här. Den här nationella fördelningen som kan ske till exempel genom flygtransporter med en vägledning och riktlinjer för flygtransport som har tagits fram precis i dagarna som anger vad som ska ske inför hmm. Så att vi kan transportera patienter med kol 19 på ett säkert sätt mellan landets sjukhus när vi så behöver också tagit med ett diagram som visar hmm hur socialstyrelsen med det uppdrag vi har att komplettera kommuner och regioner inköpen av skyddsutrustning har fördelat skyddsutrustning. Vad behövs? Är det. Hade jag grammet visar att hitintills har till exempel en komma 6000000 handskar fördelat cirka 530000 andningsskydd, cirka 340 3000 operations rockar nästan 2000 skyddsmask, 90 med mera. Och det är bara för illustrera det kompletterade uppdraget som myndigheten har. Och vi har fått in ungefär 300. Fördelningen sker av skyddsutrustning eftersom vi har en bristsituation i sverige, även om vi får fler vittnesmål om att inköpen har kommit igång i regioner också i kommuner. Det finns också en struktur för samverkan mellan sveriges kommuner och regioner, regioner och socialstyrelsen om uppköp och inhandling av material så att vi kan göra det här samordnat och kompletterar varann. Diners produktion och vi tror att det kan resultera i en ökad tillgång till nödvändigt material för vår dem. Avslutningsvis vill jag säga att den informationssatsning som socialstyrelsen har haft gentemot kommuner och kommunala hälso och sjukvården och äldreomsorgen, det är. Material för stöttar i de kommunala verksamheterna och vi planerar också nu i denna information satsningen att inrikta oss på att sprida alla de goda exempel som finns på fungerande arbete inom hemtjänst och äldreomsorg i övrigt. För det finns mycket här att lära av varandra i syfte att vi ska kunna ge en god vård och förhindra och förebygga. Ikonen för vård omsorg tack alla som behöver ska få en god vård omsorg och känna sig trygg och uppdraget för inspektionen för vård och omsorg är att kolla att det blir så hmm i vår utöva tillsyn över hela vården och omsorgen vi står för tillståndsgivning. Vi arbetar nu så att vi är beaktar de rådande omständigheterna i vår tillsyn. Vi kommer att beakta dem framöver så vi agerar inte helt som vanligt. Vi tar hänsyn till att det är ett krisläge, men det är ändå så att vi agerar och vi försöker jobba så att vi inte riskerar. Genom att lätta på administrativa krav. Vi gör nationella risk bilder och jag ska presentera en hmm, en riskbild som vi har just nu och fokusera på dem med indikationer som vi fått med tydlig koppling till 19 men också 2:a signaler och det är helhetsperspektivet har vi också i vår tillsyn. Bilden utgår ifrån information som vi får till oss, hmm genom vår nya tipstjänst som man hittar på ivo. SE wife stärkt den tjänsten eftersom vi just nu får mindre information till oss genom de traditionella kanalerna. Det tolkar vi inte som ett tecken på att riskerna minskar utan snarast på att verksamheten. Chaufförer framförallt personal inom vård och omsorg. Att berätta för oss om de brister som de ser anonymt om man vill och det är väldigt viktig information för planeringen av vårt arbete. Den senaste månaden har vi fått ungefär tusen indikationer på risk en. Femtedel av dessa gällde KV 19 och den andelen är ökande. De indikationer vi fått med direkt koppling till kr 19 kommer i stor utsträckning från stockholmsområdet. Hmm. 25 procent av alla risk indikationer inom hälso och sjukvården rörde gå 19 och av dessa finns flest inom den slutna somatiska vården och flest gäller vårdhygien. På socialtjänst sidan är det inte lika många risk indikationer som har direkt koppling till gården 19/17 procent. Även här får vi flesta indikationer som handlar om bristande hygien. Men det som sticker ut för oss här är risk indikationerna inom äldreomsorgen och vi bedömer att 60 procent av riskerna är av allvarlig karaktär. Mot bakgrund av det här och det vi vet om smittans geografiska spridning så har vi genomfört tillsynsinsatser i äldreomsorgen i de län som hittills har drabbats hårdast av smittan och nu under de närmsta veckorna kommer vi att göra är tusen tillsynsinsatser inom äldreomsorgen över hela landet. I samtliga kommuner. Vi vet att det är svårt att ge en god omsorg under dessa omständigheter och förhindra smittspridning, men vi vet också att följsamhet till basala hygienrutiner har en god effekt, så vi vill verkligen understryka det som fanns möjligheten och socialstyrelsen har upprepat under den där hela tiden. Mitten då vet vi att det gör nytta. Som jag sa innan vi sov står vi i regel från att göra platsbesök, så de här insatserna görs därför digitalt eller per telefon insatser kommer också att riktas mot verksamheter som ger omsorg till 2:a riskgrupper. Det kan vara till exempel verksamheter enligt LSS, hmm eller 2:a insatser inom vård och omsorg. Avslutningsvis, vi har förståelse för den prövning som vården och omsorgen nu genomgår. Vi beaktar omständigheterna i vår tillsyn. Det står helt klart att läget ändra förutsättningarna för att ge en god och säker vård och omsorg. Hmm, och då är tillsyn, hmm, det är svårt. Hmm, men det är desto viktigare och vården och omsorgen ska vara. Och all annan viktig vård och omsorg och att vi agerar som tillsynsmyndighet innebär inte att vi letar fel i en situation som alla redan vet är ansträngd utan vi vill att vår tillsyn ska bidra till lärande till förbättringsåtgärder. Precis det som nämndes tidigare. Från den här krisen i syfte att göra vården och omsorgen ännu bättre rustade både att hantera dagsläget och eventuella kriser i framtiden. Tack. Hmm? På myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb. Där arbetar vi för att samhället ska klara för att hela samhället ska klara att hantera termin och dess konsekvenser och att det ska finnas uthållighet i det här arbetet. Och det ska finnas beredskap för att läget kan förvärras. Jag ser nuläget. Det kan handla om elförsörjning internet, polis, räddningstjänst, sjukvård, avfallshantering för att nämna några exempel. Allt det som bara måste fungera. I lägesbilden som blickar också framåt för att i så god tid som möjligt försöka identifiera möjliga risker som myndigheter, kommuner, regioner, företag eller organisationer behöver hantera och ha beredskap för den här veckans lägesbild är väldigt likt förra veckans. Vi ser inga större förändringar. Det innebär att fortsatt. Påverkan är måttlig om man undantar sjukvård och omsorg som naturligtvis påverkas i betydligt större grad, vilket socialstyrelsen regelbundet berättar om här. Det som är de vanligaste problemen inom de flesta samhällsviktiga verksamheterna handlar om hög personal frånvaro, helt enkelt. Att många är borta från jobbet för att dom är sjuka eller behöver ta hand om sjuka barn. Stort det här problemet är det varierar mycket inom och mellan olika verksamheter och vi kan också se att det i vissa verksamheter nu rapporterar som minskad påverkan beroende på att personal som har varit hemma i åter i arbete så det kan gå upp och ner sammantaget som sagt en måttlig påverkan. Samhället fungerar. Hmm? Vi uppfattar också att det pågår ett systematiskt arbete när det gäller att säkerställa att samhällsviktig verksamhet ska fungera över tid även med hög personal frånvaro. Vi ser också att alla som ansvarar för samhällsviktig verksamhet försöker att identifiera möjliga framtida risker och så långt det är möjligt åtgärda dem i förväg, särskilt försökt få en överblick över, hmm. Hur eventuella störningar i internationella varuflöden och leveranskedjor. Om det är den här sortens störningar skulle bli en konsekvens av spaniens utveckling globalt. Läkemedelsförsörjningen som vi talar om i förra veckan. Kanske är det tydligaste exemplet som diskuteras här, även när det gäller den här sortens sårbarheter så ser vi att åtgärder vidtas för att öka beredskapen på olika sätt. Det handlar om att man hmm till exempel fördelar om resurser prioriterar om i verksamheten kontaktar leverantörer säkerställer leveranser i god tid och så vidare. Såå två nyckelord kan man säga beredskap? Och uthållighet, beredskap för att läget kan försämras även om vi förstås hoppas att det snarare stabiliseras och så småningom vänder. Uthållighet i planeringen i kommunikationen och i åtgärderna, beredskap och uthållighet. Två viktiga ord, inte bara i arbetet med samhällsviktig verksamhet utan även för oss alla som individer. Så fortsätt följa myndigheternas råd. Fortsätt vara källkritisk, fortsätta hjälpa till och vara en del av lösningen. Tack. Tack så mycket då. Hmm. Har vi frågor hmm om ungefär 10 minuter behöver olivia vigsel av ica så så att ni vet. Varsågod. Ivar visade ekot, hmm. En fråga till först folkhälsomyndigheten om det som anders tegnell sa till norska NRK om flockimmunitet i stockholm i slutet av maj, kan du säga något om det är det är så vi ska förstå det att stockholm kommer upp något, vi kan ju inte säga det säkert. Samla in blodprover från hela landet för att se titta på antikropps produktion och sen kommer vi fortsätta att samla in det då varje vecka för att analysera och se, hur ser det ut i immunförsvaret? Slumpvis utvalda individer som har lämnat blod på olika sätt. Hmm? Till socialstyrelsen då? Hmm, varför tog det så lång tid för socialstyrelsen då att inventera kommunernas behov av skydd och så från det att man fick regeringsuppdrag i mitten på hmm då fram till idag och hmm då så konstaterar vi att vi behövde genomföra det tillsammans med länsstyrelsen. För kommunerna i respektive län så att MSB, socialstyrelsen och länsstyrelserna arbetar tillsammans med att få denna ordningen och länsstyrelserna konstaterade också ganska kort efter att de behövde ett kompletterande mandat för sitt arbete och vände sig till regeringen med det och regeringen fattar beslut om det sedan. Män under tiden då som vi har haft systemet så det är bra påpekar att det har inte inneburit att vi inte kunnat lämna hjälp till kommunerna. Däremot har det blivit mer ett system som det vi inte kan ha samma system som för regionerna att prioritera på samma sätt som vi har lämnat till kommuner och en del regioner också inkluderat kommunernas behov. Inom länen kan omfördela och hjälpa varandra, men också uttrycka exakta behov till nationell nivå till socialstyrelsen för fördelning. Så länge vi har den här bristsituationen så har vi behöver göra prioriteringar, det vill säga, vi kan inte ge ut efter nyckeltal utan vi behöver se närmaste dagarna. Ska kunna få 21 länsövergripande bilder i sverige. Hmm? Mina holmgren dagens nyheter frågade socialstyrelsen, du pratade om nationell samordning och flytt av patienter mellan mellan regionerna? I hur många fall har det skett så här långt? Så att man på regionnivå kan veta hur kapaciteten ser ut och antalet tillgängliga platser så att regioner också sinsemellan hmm kan ta kontakt med varandra för att hmm tar stöd av varandra. Sword, det här sköts ofta mellan regioner. Diskuterar vi att vi kan ha kanske lite större samordning? Om att ha skett i ganska många fall går du också i och från vilken region som hmm som har efterfrågat hmm har mest eftersom jag inte har siffror region men man kan till exempel säga sörmland, har de det? Använt nationella kapaciteten för att erbjuda vård. Har vi fler frågor till socialstyrelsen. Do be att få kolla om hmm? Upsala nya tidning med oss via länk. Jag vet att jag hade en fråga. Hmm? Hörde mig johan heimer. Upsala nya tidning här på presskonferensen igår så pratade de om att försvarsmakten skulle tillhandahålla helikopter som skulle stationeras i tre regioner, bland annat uppsala. När jag pratade med hade de inte har några helikoptrar utan vi kör bara transporter från. A till. B vid beställning. Jag skulle vilja ha ett klargörande här vad som gäller egentligen. Bara att helikoptern ska stationeras. Tack, exakta stationeringsort en kan inte göra är att ange, men det kommer vara så i försvarsmaktens resurser och vi är väldigt tacksamma för att de kommer vården till del. Nu kommer finnas i norra sverige mellersta sverige och i sydvästra sverige och de är ska man komma ihåg tillkomma. Det finns ju redan helikopter. Hmm? Ett arbete som har pågått för att vi ska förbereda det här och sen kommer de en operativ del där man kan sätt säkerställa att utbildningen finns på plats och bestyckning och så vidare så att det arbetet pågår med skyndsamhet. Men inriktningen är att även försvarsmakten, då? Tre helikoptrar i tre regioner kommer att adderas till nuvarande kapacitet. Hmm? Vad betyder det mer precist med pensioneringen? Jag form stationeras. Jag vet inte exakt vilka städer det kommer att vara, men det vi har tänkt att det viktiga är att de kan hjälpa till. Norra sverige, mellersta sverige. Hmm? Jag tänkte fråga eller två frågor till liv och först den här tillsynen, när är det tänkt att den ska vara klar och två? I förra veckan som inleder man till sig i stockholmsregionen och region sörmland, kan redan nu säga någonting om det. Den här räddningen som vi gör nu, det här gör vi stegvis. Hmm resultaten, hmm. Utifrån det vi får in. Hmm, så tar vi hmm ställning till vad som sker i steg nummer två så att det är för tidigt egentligen att säga vad vi kommer och hmm. Jag ritade av mig till fyras nyheter. Hmm, du nämnde nyss i din. Ditt tal här att vi letar inte fel. Varför letade inte fel och är det då beslutat att den här tillsynen inte kommer att innebära att de riktar kritik någonstans när den bidrar till lärande och förbättringsarbete? Farligaste, och det vet vi från från hmm, forskning och annat. Det farligaste man kan ha en repressiv kultur, hmm. Personal som är rädd för att göra fel gör mer fel. Därför är det väldigt viktigt för oss att säga just det som jag sa att vi inte är ute efter att leta fel. Ta på allt som fungerar väldigt bra om det mesta fungerar väldigt bra utan vi går ut och tittar där. Riskerna är som störst och där bristen är som störst. Men det är väldigt viktigt att säga att syftet är att bidra till bättre. Hmm, kan ju uppfattas för den verksamhet som att vi påpekar fel. Hmm, men det är inte det som är avsikten att. Öka kvaliteten och sedan frågade då om det kan tänkas att vi riktar kritik. Hmm och det är en bra fråga. Vi funderar på den ganska mycket. Vi har ju en bred verktygslåda. Vi har både hårda verktyg och mjuka verktyg. Ytterst har vi mandat att det är riktigt illa faktiskt. Till verksamheterna och det är klart att det här är väldigt speciellt i ett krisläge. Hmm, men vi tror att vi i alla fall i den här satsningen som vi gör nu, hmm kommer att åstadkomma god effekt bara genom den här uppmärksamheten. Som det är nu får det engagemanget som vi kan bidra till. Denna basala regionen följer våra rutiner var lätt var ju svårt i de det kanske låter som en liten sak, men det är det inte och vi vet som sagt att hmm, sköter man det här? Hmm, så får du god effekt. Innebär det då att de anhöriga som nu är sannolikt kan räkna i tusental? I äldreboenden, hmm, inte kommer att ha någon möjlighet att få sina individuella anmälningar hmm genomgångna så att det i vissa fall då. Finns det möjlighet att det landar i kritik mot befattningshavare? Ansvariga alla de vanliga kanaler de vanliga så att säga, institutioner som vi har i vår verksamhet, de finns kvar, de är förändras inte av det här som vi har nu, det vanliga. Alltid en bedömning som vi måste göra. Hmm, vad är rimligt att begära av verksamheter för att de ska ta sitt ansvar när det gäller olika typer av kvalitetsaspekter eller patientsäkerhets aspekter? Hmm, så att jag tror inte att det är fråga utan det kommer. Ja gustav är tronar på aftonbladet. Det är karin du var inne tidigare på den här stockholms undersökningen och symtom med bilden kan du säga något mer om vad vi har gjort för analyser och vad de har visat kring symtom? Ja, i den här undersökningen så var det ju drygt 700 personer. De har fördelat i de åldersgrupper vi tittade på jämt så att det var ungefär två och en halv procent i alla åldersgrupper. Den yngsta var två år. Den äldsta var till sex år. Men vi har fyra stora åldersgrupper och vad det gäller symptom så har vi dels då samlat in de upplevda symtomen i samband med provtagningen. Positivitet alltså påvisning av virus arvsmassa så går det inte att få signifikant siffror på symptomen, men det kan se då är att alla i den här gruppen av positiva hade rapporterat någon form av symptom och det var några symtom som stack ut lite särskilt för det var också så att många har rapporterat symtom och så är det negativa gruppen. Det går mycket. Alla i den positiva gruppen här att någon form av symptom. Sen var det inte riktigt lika. Många är negativa gruppen, hmm, men då har vi jämfört symptomen och en hel del av symtomen förekommer i procentuellt lika mycket dom här två grupperna. Under vecka 17 men men där vi ser att det ändå sticker ut, trots att det inte är signifikant. Det var ju där lukt bort fall. Hmm smak bortfall och också hmm var betydligt högre då i de positiva fall negativa fallen. De har, för det är väl så att många som kanske har varit de haft upplevt förkylning eller influensa symtom är liksom tvekande kring om man har varit sjuk igår vid eller om det har varit någon form av annan sjukdom. Hmm, kan man utifrån den här resultaten säga något om det går bra, hmm? Stödjer det här att vi säger att har du minsta lilla symtom som måste så ska du vara hemma och se blir det värre. Är du sjuk eller inte? Hmm, men också så är det ju som sagt var en observation att det här med lukt och smak bortfall these var ganska så typiskt. Det förekommer inte hos alla de här 18 positiva. Vart fall, så är det vid 19 utan. Det förekommer också i 2:a fall och det har ju. Men det är ju ett symtom som människor får från och till. Men det är väl en observation så att säga. Sen för att veta om infektionen då behöver vi komma längre. Hmm. Tycker det väldigt viktig för att titta just på hur symptombilden ut bland milda fall. Mycket av det som är publicerat det här ifrån sjukhusvårdade fall och då får man fram de här mer allvarliga symptomen som andnöd. Hmm kraftig hosta feber och så vidare. De förekommer också i år. Påvisning av virus och arvsmassan. Det kommer att komma en ny version inom kort och där kommer vi lyfta fram då antikropps på visning för att vi får visa att man har haft en genomgången infektion. Och det är ju den typen av undersökningar som vi hoppas säkert ska kunna säga att man har. Hmm. Frida svensson, svenska dagbladet vid ett tillfälle tidigare här så frågade jag anders wallensten kring symtom kopplade till mag tarmkanalen och då sa han att jag, hmm. Det senare förloppet det inte var något i början det. Efterfrågat symptom dygnet om man tog provet och sedan 14 dagar tillbaka. Men vi är inte data för att visa när infections förloppet befinner man sig, hmm, vi har sett från tidigare studier i kina med mera så har du ju rapporterats om illamående diarre och så vidare. Det har varit en väldigt liten andel av det. Just nu och petra hoppet ekots reporter är vi vana vid att höra de här sändningarna du bevakar detta ämne petra i dag den är nästan slut. Den här pressträffen. Det är på upphällningen här var mest intressant i dag till grupp. Ja, men det var väl att de presenterade lite närmare den här strategin då för att kunna provta fler som de fick ett regeringsuppdrag för två veckor sedan. Folkhälsomyndigheten om att utöka provtagnings kapaciteten. Och här kan man ju säga att man presenterade i vilken prioriteringsordning i vilka steg man. Steg öka antalet sjukvårdspersonal och äldrevård personal som ska kunna provtas och i nästa steg även 2:a med samhällsviktiga funktioner för att, ja, det handlar om att testa personer med symtom för att helt enkelt se om de är smittade av coronavirus eller om de kanske kan gå och jobba. Om du är lite sen. Ja, det rapporterade ekot om igår att i vår planerar att göra tusen ungefär tusen tillsynsinsatser de närmaste veckorna och det handlar då inte om regelrätta besök eftersom de inte heller vill bidra till smittspridning. Vi har fått in så pass mycket smitta i äldre om äldreomsorgen. Petra har upptäckt reporter, vi ska koppla upp en kollega till dig. En som bevakar bilindustrin vår reporter viktor jensen, med oss från volvos fabrik i torslanda utanför göteborg. Där håller man just nu på att komma igång igen. Produktionen stannade av tidigare. Man stängde helt enkelt på grund av destruktion. Jag står i en utav delarna i fabriken i torslanda. Det handlar om kaross fabriken där man alltså gör skalet kan man ju säga att det bilen och här framför mig så pågår förberedelserna inför den produktion som starten på måndagen har börjat att tillverka karosser och det är silvriga bil skal som står framför mig på ett band här och senare arbetade då som svetsa fast olika saker. De maskiner som arbetar, det kommer såna här bildelar åkandes i taket. Du är då hunnit prata med en del människor där, så klart. Vad har folk sagt till det hittills idag om vad som pågår? Det som hur man ser på framtiden. Jag har pratat med är väldigt glada att de startade igen och jag har varit här i flera veckor och 25000 medarbetare har varit permitterade så att det är många som är glad att man nu kan komma i gång igen så sakteliga man kommer att bygga bilar tre dagar i veckan och sen då två dagar. Det är stopp i fabriken så man kan säga att man producerar ungefär 60 procent utan den mängden. Om man gjorde innan stoppet det fortfarande långt kvar till full produktion, men man kommer alltså gång igen och då är det många som är väldigt glad att det känns skönt. Lite mindre oroligt när man har kommit tillbaka till arbetet igen. Viktor är det som gör att man tycker att det funkar, att det är möjligt och lämpligt och så vidare att kunna dra igång nu igen med bland annat så ser man att de leverantörer som skickar delar vi till fabriken som behövs för att kunna producera bilarna. Att om du kan leverera delar och sen har man vidtagit ett antal åtgärder. För att det ska vara en säker arbetsplats II form utav att man har ändrat lite hur arbetet är. Jag som har lite fysiskt avstånd mellan varandra och så där som man gjort flera olika saker, men man tycker att det är läge att försöka normalisera lite granna igen. Produktionen pågår definitivt över alla fall i torslanda utanför göteborg. Det börjar på allvar på måndag. Viktor jensen, ekots reporter, rapporterar därifrån direkt just nu och parallellt med detta så pågår fortfarande frågestunden från folkhälsomyndigheten och 2:a myndigheter i piet sänder vi bara en liten stund. Filmen under den tiden så lyssnar vi på. Det låter just nu därifrån. Tack fråga från emanuelkarlsten, hmm, tack så mycket. Jag undrar igår. Så pratade anders gnäll om att han trodde att sverige skulle nå flockimmunitet innan vi hade fått ett vaccin. Hmm. Men även om det då skulle minska. Kommer det bli för riskgrupperna. Ser ni något scenario innan vaccin kommer till sverige? Det gamla och kroniskt sjuka kan röra sig som vanligt i samhället beroende på hur det ser ut med flockimmunitet in i samhället så kommer ju och hur länge immuniteten håller i sig så kommer jag inte. Samhället frågestunden pågår en stund till sveriges radio. Sändningar denna IP ett slutar just nu och den producerades av supertrev ljus och tekniken sköttes av elvira björnfot, olle wiberg e mitt namn och p ett kanalen. Det verkar som att. Vi fortfarande ligger kvar IP ett och under den tiden som vi gör det så kan vi lyssna på frågestunden som fortfarande pågår alltså från svenska myndigheter. Så länge i alla fall, för jag vet att ni ser. Vi ser att det finns scenario innan maxim kommer till sverige där grannarna och kroniskt sjuka kan röra sig som vanligt i samhället. Nej, det kan inte säga ännu. Men det finns förhoppning om att de kan röra sig mer i samhället i dag. Men hmm, alltså likhet kommer fortsatt behöva vara försiktighetsåtgärder. Så att de kan röra sig begränsat eller för jag tycker att det är många som sitter nu hemma och isolerats i flera veckor. Redan får vi bättre testmöjligheter och så vidare och så kan vi ju på ett bättre sätt om vår förhoppning är ju att att det här blir en avmattning nu och det blir en lugnare period och sen att det finns en stor risk att det kommer en våg tillbaka och när du kommer tillbaka så hmm. Vilka som har immunitet och det är möjligt att det kan vara ett stöd i också för de äldre. Jag skulle det kunna vara i tid. Finns det någonting att säga det när en 2:a våg kommer? Jag tycker om det nu sitter isolering redan nu. Riskgrupper och äldre och så väntar vi på att vi får det här som vi pratade om. Det scenariot skulle kunna vara i tid där det är först och främst får vi följa och se det 2:a länder. Ridningen då är ju risken mycket mindre att det ska drabba dem och det i kombination med hur stor andel av befolkningen som är immun får ligga till grund för vår bedömning. Men det är mycket väl så att har vi en situation i under sommaren där vi ser att det är. Smittspridning i samhället framöver. Jag skulle vilja fråga en sak om er modellering också, om vi nu tros uppnå flockimmunitet och innan vaccines innebär att 50 procent av svenskarna kommer bli smittade på engelska i går. Att det gör räkna modeller på hur många som kan dö, vilket väl kanske är smakligt såklart, men jag antar att ni har 2:a modeller med riskscenario som hur många som passerar iva? Till exempel för de som totalt kompensera intensivvården. Hmm är givet att 50 procent av svenskarna beräknas så givet att någon plockar mitt i allt så har jag förklarat sagt tidigare så innebär det att drygt 50 procent 60 kanske kommer behöva smittade då. Ingen här och nu, även om vi pratar om att kurvor planas ut och så vidare så är vi ju mitt inne i en hantering där det sker dödsfall varje dag som är oerhört tragiska. Så absolut att vi ska börja blicka framåt. Men just nu så gör vi allt för att modellerna. Tack, tack. Har vi emma löfgren med oss? Nio RAN tva ga till tagen till att markisen engagemang engagemanget är okej. Mycket mer stötta lyckos vidare spark barn per personal sundsveden. Sov vid hardcore produktionsformer och vart hade de allmänna råd att de fabrikat är? Utc körde dess många aktier. Man har gjort det bättre att gå igenom lite blommor hade. Hmm, så hmm, bygga din de allmänna råd. Hmm, hmm trång rekommendations än de få det igen all publik. Det är nåt ligger banding och det var väldigt trång rekommendations och allmänna råd. Hmm. Hmm, alltså när jockes. Hmm hmm hmm, hmm. En vårdskada det samt är i wordpress är en helt här will appear den hmm får det allmänna råd är min lille x plane. Tack kort avslutande fråga från johan heimer om ingen har något ytterligare. Hej, hmm, jag är fortfarande stora skillnader mellan olika regioner i smittspridningen och det är orsaken som har nämnts. Har varit pendlingen uppsala är ju den hmm region som har allra mest pendling till stockholm mer än dubbelt så mycket som som land som ligger tvåa men här i uppsala säger till vår analyser av detta. Tro på och borde inte vara intressant i kunskap som sen dess och förstå vad det är som gör att det sprids med på vissa platser än 2:a. Vi har ju påbörjat en del analyser som tittar på vara mina ålder som vi redovisar var en man boende. Vi har också tittat en del på födelseland på en del individer så att vi. Styrelsen har ju ett uppdrag att identifiera riskgrupper ytterligare. Hmm, men vi har inte vad jag känner till i alla fall tittat särskilt i uppsala utan det är som helhet på statistiken. Alltså frågan, handlar det mer om den här regionala skillnader och inte bara om olika grupper? Vad den beror på? Man kan ju då titta om vi hittar faktorer som ålder, riskgrupper, riskfaktorer så kan man ju titta om de faller ut olika också i olika regioner. Om man har fler som tillhör en viss risk region så där kan man titta på det. Och då är det möjligt att man kan se om det finns olika driftsformer, olika sätt att hantera hmm. Situationen på äldreboendena och om de kan sticka ut. Men det är det jag känner till men. Fråga till ballon kunskapen kring immunitet ökar hela tiden så det är karin är vet ni att man blir immun och i så fall hur länge är man det? Där man kan göra för att veta om man är immun så ska man ju helst haft sjukdomen sedan få exposition för den igen och säga att man inte blir sjuk åter igen. Och vi har ju till exempel barnsjukdomarna som vi vaccinerar oss mot. Programmet är exempel på sjukdomar som mässling. Där vi försöker få en förståelse för då är dels att titta på 2:a coronavirus som vi har kunskap om sedan längre tid tillbaka. Hur ser din försvaret ut mot de från adressen och se finns det anledning att tro att det ska vara på liknande sätt. Sen kan man också titta i laboratoriet. Så, så måste viruset. Hmm, kunna ta sig in i cellen och det man gör då är att man tittar experiment i laboratoriet att man hellre på helt enkelt se rum från en patient som har varit sjuk. Hon där, vi vill verkligen värna om de sårbara och äldre och då måste vi hitta ett läge för att se har vi tillräckligt med kunskap för att göra en bedömning för att säga att att de som har höga antikropps nivåer som arbetar inom äldreomsorgen till exempel? Ja, det. Och kan sprida den vidare till de äldre så vi hoppas verkligen att vi har vänt oss ut till externa experter för att ta fram ett kunskapsunderlag och samla ihop den kunskap som finns i dag. Både experimentella kunskap. Tack. Inga fler frågor. Då avslutar vi dagens hmm presskonferens. En rad personer ifrån den här presskonferensen just idag den här fredagen. De svenska myndigheter som har gett sin bild av corona pandemin, karin tegmark, wisell, avdelningschef och folkhälsomyndigheten och livia wigzell också som generaldirektör för socialstyrelsen på inspektionen för vård och omsorg och svante, verger på myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den här sändningen från ekot för nu tackar vi för oss.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location