Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

More groups to be coronatested

Ekot - fredag 17 april 2020

The government today announced a major expansion of sampling for the corona virus. Going forward, the focus will be not only on health and social care personnel, but also on the police, emergency services and others working in socially critical activities. Hear analysis of Fredrik Furtenbach in Ekot's live broadcast.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 17,78 %

And the echo is called the editorial staff that broadcasts live from now on Swedish radio on one. Prime Minister Stefan Löfven will shortly give new information in our broadcast is very welcome to be with us in it. Social Affairs Minister Lena Hallengren as well. First, as a politics commentator on the echo fredrik what can we expect here in a little, little while? I understand, it's about testing how Sweden should get more, hmm. Should you word patients there so that, and it's partly about people not being staff should not be at home unnecessarily when working in health care if you do not have corona but maybe just something completely different. People in important professions, such as health care and care for the elderly. But what the announcement will be more precise when it comes to testing here. We do not really know that to a large extent yet and who they should be. I don't know that and the ball is behind taking the public health agency after that as the mission. Then we'll hear what it's all about now. Now the Prime Minister welcomes Stefan Löfven to this press conference that begins now deceased, thousands and unfortunately so is what we are doing now is not surprising, but it is of course very, very sad behind every hmm. The statistics, every person who has died or become ill. It is also a reminder to all who are healthy. Take your responsibility before the crisis so that the health care system can cope with and can ensure that the people who become seriously ill get the best possible chance of surviving the disease. Intensive care and 2nd parts of Swedish health care in the United States are working under intense pressure and men. There is still the capacity to cope with more sick people so it is a very hard pressure and Sweden's extremely skilled health professionals have now doubled the number of intensive care units throughout the country. In just a few weeks. And this is an impressive force of excellence. It is possible, so we have tried to warmthanks, but also repeat money will not be a problem in your efforts to limit the spread of infection and care for the sick, but the state is responsible for extra ordinary costs associated with this particular virus outbreak. No matter what the bill lands on. It's in more places than in health care. Song men and women work under great pressure. We also have a serious situation in elderly care in almost all counties that exist. Now at 19 in nursing homes and many deaths have occurred right there because different countries report statistics. What we can say, however, is that efforts to protect our elderly need to be stepped up here and now it is crucial that you as a relative continue to comply with the restraining order. I understand it's hard. It is frustrating of course, not being able to visit your loved ones in nursing homes and not being able to be near them. And it should be a matter of course for you who are the head of elderly care to encourage employees to be at home in the slightest symptom so as not to risk the lives and health of the elderly we who are healthy and go to work and take care of our elderly every day should know that the municipalities, authorities, the government are doing everything we can to secure access to protective equipment. They are also so at the same time that when all employees with symptoms need to stay at home large created problems with the supply of staff. A tough situation in the supply of personnel in many of the country's 290 municipalities. This is not true in particular, not least in elderly care for a long time to come. The alternative, however, cannot be that people who have staff who have cows we 19 go to work. This, this picture is part of it. In the background that I made that the government two weeks ago gave the Public Health Agency a mission to greatly increase the number, we go 19 tests also develop a strategy for how socially important groups can be tested without it going out over the most prioritized groups. Patients and health care professionals today, the Public Health Agency can tell us about this strategy that it was commissioned to carry out. But first I want to hand over the floor to Social Affairs Minister Lena Hallengren who can also tell us more about the mission itself. If the outbreak of conny 19 has meant for the quality and safety of health care and care, and this spring will then return that knowledge to the stakeholders involved. The weeks will take a thousand enforcement efforts in the care of the elderly. It's happening all over the country. Supervision, not primarily

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Set)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,14 %

Och ekot heter redaktionen som sänder direkt från och med nu i sveriges radio p ett. Statsminister stefan löfven ska alldeles strax ge nya besked i vår sändning är varmt välkommen att vara med oss i den. Socialminister lena hallengren också. Först som är politik kommentator på ekot fredrik vad kan vi vänta oss här om en liten, liten stund? Jag förstår, så handlar det om testning hur sverige ska få fler, hmm. Ska man ordet patienter där så att, och det handlar ju dels om att folk inte ska personalen inte ska vara hemma i onödan när man jobbar inom vården om man inte har korona utan kanske bara något helt annat. Folk inom viktiga yrkesgrupper, som till exempel vård och äldreomsorg. Men vad beskedet blir mer exakt när det handlar om just testningen här. Det vet vi inte riktigt ännu i stor omfattning och vilka de ska röra sig om. Det vet jag inte och bollen ligger bakom att ta hos folkhälsomyndigheten efter det som uppdraget. Då får vi höra vad det handlar om nu. Nu välkomnar statsminister stefan löfven till den här presskonferensen som börjar nu avlidna, tusental och dessvärre så är det det vi gör nu är inte förvånande, men det är naturligtvis väldigt, väldigt sorgligt bakom varje hmm. Statistiken, varje människa som har avlidit eller blivit sjuk. Det är också en påminnelse till alla som är friska. Ta ditt ansvar innan krisen så att sjukvården mäktar med och kan se till att de människor som blir allvarligt sjuka får största möjliga chans att överleva sjukdomen. Intensivvården och 2:a delar av svensk sjukvård usa arbetar man under hård press och män. Det finns fortfarande kapacitet att klara av fler sjuka så är det en väldigt hård press och sveriges oerhört skickliga vårdpersonal har nu fördubblat antalet intensivvårdsplatser i hela landet. På bara några veckor. Och det här är en imponerande kraft kompetens. Det är möjligt, så vi har försökt att varmt tack, men också upprepa pengar kommer inte att vara ett problem i ert arbete med att begränsa smittspridningen och vårdar sjuka utan staten står för extra ordinära kostnader som är kopplade till just det här virus utbrottet. Oavsett vad notan hamnar på. Det är på fler ställen än i sjukvården. Song män och kvinnor arbetar under stor press. Vi har också en allvarlig situation i äldreomsorgen i så gott som samtliga län som finns. Nu går vid 19 på äldreboenden och många dödsfall har ju skett just där på grund av att olika länder redovisar statistik. Det vi kan säga är ändå att insatserna för att skydda våra äldre behöver intensifieras här och nu är det avgörande att du som anhörig fortsätta att följa besöksförbudet. Jag förstår att det är svårt. Det är frustrerande naturligtvis, att inte kunna besöka dina nära och kära på äldreboenden och att inte kunna vara nära dem. Arbetar eller omsorgen stannar hemma om du har symtom. Och det ska vara en självklarhet för dig som är chef för äldreomsorgen att uppmana anställda att vara hemma i minsta symptom för att inte riskera de äldres liv och hälsa vi som är friska och gå till jobbet och tar hand om våra äldre varje dag ska veta att kommunerna, myndigheter, regeringen gör allt vi kan för att säkra tillgång till skyddsutrustning. De är också så samtidigt att när alla anställda med symptom behöver stanna hemma stor skapat problem med personalförsörjningen. En tuff situation i just personalförsörjningen i många av landets 290 kommuner. Det gäller inte just i, inte minst i äldreomsorgen under lång tid framöver. Alternativet kan ju dock inte vara att människor som har personal som har kor vi 19 går till jobbet. Det här, den här bilden är en del. I den bakgrund som jag gjorde att regeringen för två veckor sedan gav folkhälsomyndigheten ett uppdrag att kraftigt utöka antalet går vi 19 tester också ta fram en strategi för hur samhällsviktiga grupper ska kunna testas utan att det går ut över de allra mest prioriterade grupperna. Patienter och personal i hälso sjukvården i dag kan folkhälsomyndigheten berättar om den här strategin som man fick ett uppdrag att utföra. Men först vill jag lämna över ordet till socialminister lena hallengren som också kan berätta mer om själva uppdraget. Tack så mycket jag vill börja med att följa upp det så att vi behöver göra mer för att skydda dem. Om utbrottet av conny 19 har inneburit för kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen och i vår ska sedan återföra den kunskapen till berörda aktörer. Veckorna kommer göra tusen tillsynsinsatser inom äldreomsorgen. Det sker över hela landet. Tillsynen, inte främst för att leta fel i en ansträngd situation utan att bidra till förbättring att lära av gjorda erfarenheter och se till att vården och omsorgen blir bättre rustad. En del av det är också en ökad testning för två veckor sedan som regeringen. Tusen personer bara förra veckan provtogs 19900 personer. Det är nära den nivå som vi i slutet av mars bedömde skulle kunna testas per vecka. Redan kort därefter så bedömde folkhälsomyndigheten att kapaciteten att analysera prover kunde vara betydligt högre. Så stort var gensvaret från de aktörer som myndigheter för dialog med inom ramen för sitt uppdrag. Men då kapaciteten hela kedjan måste fungera. Osäkert med respekt för de medicinska behoven hos den enskilda och hela samhället. Hur mycket vi än skala upp testningen så kommer svårt sjuka patienter, omsorgstagare och personalen i vården och omsorgen att vara högst prioriterade. Men det vi sikta på det också fler i annan samhällskritisk verksamhet ska kunna provtas. Samhällskritisk verksamhet 2:a relevanta delar av samhället just för att se till att personer kan åter gå snabbare i arbete. De talar med provtagning och analys kapacitet på 50000. Kanske är det upp till hundra tusen per vecka och det är tillägg till den kapacitet som redan nu finns etablerade för patienter. Men det är svårt att i dag är exakt prognos för när vi kommer upp i de fallen det kommer röra sig om flera veckor, men jag vill verkligen betona. Känns den nya provtagningar kedjor? Det kan handla om personal i samhällskritisk verksamhet som kontakta sin företagshälsovård 11/77 som får hem ett provtagnings kit efter ordination från läkare. Men det kan också finnas ytterligare 2:a kedjor. I och med att folkhälsomyndighetens uppdrag inkluderade att direkt arbeta för en ökad testning så har också sådana alternativa provtagning sker redan kommit i gång. Hittills så är de en inkörning fas omfattar några hundra prover per vecka upp rejält och folkhälsoenheten ska alldeles strax berätta lite mer om hur, men jag vill avrunda med att berätta om att de talar om det. Men på det område som följer folkhälsomyndigheten noga kunskapsutvecklingen och vi återkommer när det finns mer kunskap om hur tillförlitliga immunitet tester är. Hur skyddande immunitet den bedöms vara och hur länge den varar. Fritera verksamhet vi fick det här uppdraget före påsk. Vi arbetat hårt under ledning av karin tegmark wisell, som är som är chef för vårt laboratorium och vi kommer att den som är intresserad av lite mer detaljer så kommer vi presentera det. Vi på presskonferensen 14, hmm. Jag tänkte berätta lite hur vi har tänkt. Till att man inte får undanträngningseffekter. Det får inte vara så att personer som av eget intresse ska vi testa det tränger sig före här och hmm gör att den ökade kapaciteten inte används till den högst prioriterade grupperna och de aktiva grupperna är alltid sjukdomsfall. Vare sig i sjukvården i äldreomsorgen eller på institutioner och det personalens testning förstås. Vi har haft en testing som en trång sektor. Det beror på vissa håll i landet i grunden så har vi haft en kapacitet som klarar ganska väl. Sådant utan hela den här kedjan som måste till. Man måste ta provtagning måste alltså patienten eller personalen måste komma till nåt ställe eller att man kommer att ta det på gården. Man måste skicka en analyserat svaras ut och hanteras på ett. Själva kedjan hur ska det fungera, hmm? Syftet med med den strategi som vi tar fram nu och jag vill säga att den gäller än så länge bara för för att etablera hmm. Tester mot själva viruset. Det som vi pratade om att man identifierat blivit patienter som har symptom i princip då. Och utanför europa för att validera alltså utvärderat tester och se att du kan få tester som ett tillräckligt bra hmm och titta på immunsvar. Antikroppar hos enskilda patienter. Det finns testmetoder som ni kanske sett i pressen där man kan titta på befolkningsmässigt, inte tillräckligt bra för att säga att en enskild person. Den här strategin så så fokuserar vi alltså att hitta virus hos människor, patienter, personal i 1:a hand, hmm. Vi vill ha ett system där. Hmm, regionernas laboratorium stöttas från 2:a laboratorier. Vi har den kommit igång där med 2:a statliga laboratorier exempel. Eller om sin sin verksamhet nu väldigt tydligt mot testning av ko vid vilket vi är väldigt glada för det har varit en väldigt stor uppslutning från många sektorer och som vill vara med där. Det gör också naturligtvis att hela processen är ganska komplicerad. 2:a vägar för till exempel personal som har symtom och stanna valde att stanna hemma för att kunna testa som man har haft sjukdomen eller har sjukdomen eller inte har sjukdomen som man kan ta ställning till arbeta trots att jag har lindriga symtom och så vidare då att hitta en logistik för att fånga in. Anställda på kraftstationerna. Så det finns ju en del har upprättat en funktion slista här. Jag måste titta på på individuell basis. Det 3:e är naturligtvis är det 4:e är naturligtvis att att hmm. Vi ska också använda en bild av hur vi. Människor är så kallt fort som vi har sedan gammalt. Vi har städsla till ett antal personer, ett flera tusen personer i landet som vi ofta återkommer till att fråga om sjukdom, symtom och testar eller bara via formulär eller frivilligt. Och hmm. Tidningen ser ut just idag är ingen spridning som ringer en testing som ser hur han sett ut alltså om man immun eller inte det 4:e benet och 15 naturligtvis så småningom kan man komma till ett läge där man har erbjuda allmänheten i största allmänhet. De är målsättning att skruva upp det här till hundratusen, kanske ännu mera III veckan. Så småningom och vi har det finns alltså laboratorier, finns forskningsinstitutioner, finns privata kapaciteten måste. Hmm? Vad tänker ni om det här? Jo hmm. De nya aktörerna som kommer in i liberia analys och provtagnings kedjor där man använde sig av egen provtagning i hemmet eller på annat sätt, hmm. Helt enkelt en access till att komma till provtagningsställe är det antingen åker man ut med material eller kommer till ett ett upprättat provtagningsställe? Det finns redan på gång här i stockholm och sedan ägnar man sig åt för att undvika att material. Vidare, så löser jag det och sen så sen så hämtar man upp provtagningsmaterial. Det antingen kan man lämna dig själv eller? Hon kommer och hämtar upp dig runt på, det ser ut och sedan går det här provet till ett laboratorium som normalt inte utför med att testa men som då är ackrediterat av oss att göra det man tolkar och man svarar ut informationen och det måste gå tillbaka till. På något sätt in i vården är inte allmängods detta om man har en sjukdom. Det måste in i ett system där man också noga för journaler och ser vilka här smittar och vilka som ska ha råd och anvisningar i vården. För det är ganska komplicerat. Men jag kommer ganska långt. Det finns redan etablerat. I pressen och jag skulle tacka alla som som engagerar sig. Detta har varit ett enormt stort värde. Har skett väldigt bra mat och vi har haft många möten under påsken och veckan. Efter att ha framme. Hmm. Äldreomsorg instruktioner blev liksom hur grupperna som i 1:a hand ska ske till nästa steg. Då är att titta på personal inom övrig samhällsviktig verksamhet och sedan tittar vi använder också resurserna till att göra studier av samhället. Jag är förresten så sköter från försökte många gånger förut och säger det igen. Det här kommer att bli långvarigt. Varje person i vårt land har ett stort ansvar på våra axlar. Det här kommer att kräva uthållighet och ork från oss alla. Men det är också så. Är det viktigt att ha sagt att sverige kommer att. Följer myndigheternas rekommendationer ju bättre ser det ut på 2:a sidan. Vi har kommit igenom vita johansson ekot. Jag har två frågor. Dels undrar jag folkhälsomyndigheten har tidigare sagt att det här med inte egentligen. Flera som förde fram de olika förslag för att få fram mer personal till äldreomsorgen. Finns det något av de förslagen som, hmm, du kommer att ta fasta på det vi pratar om när vi pratade om studier så är det studier på statistiskt utvalda människor som representerar olika delar, befolkningen, ögonblicksbild. Ja, men hur det ser ut i olika delar av landet. Öppna för mass testning med vem som helst, den som den som tränger sig fram först och få testning är ganska ointressant. Som det ser ut nu är det ännu bättre när vi får den här typen av strukturer, tester och tittar på hmm har varit. Försäljningen i äldreomsorgen det är klart kan staten bidra i något sätt är människor som nu är det kort permitterade. Exempelvis skulle kunna gå in om sorgen vid mig. Utbildningsinsatser eller 2:a. Sådana insatser så ska vi naturligtvis göra det som vi försäljningen i. Är det så prioriterat? Jag säga att det har ju inga beslut om att kommuner och regioner. Kan rekvirera efterhand de ökade kostnaderna har för att öka upp när det gäller personal eller skyddsmaterial kopplad till tillkom vid 19 så att på det sättet finns det ju allt tänkbart stöd för att anställa den personal man anser sig behöva. Eller anmäl dig här tv fyra nyheterna hmm vad gäller testning då av personal i hälso och sjukvård förstod jag rätt att ni bara kommer att testa folk som har symtom och inte att asymtomatiska personer inom personal och stefan löfven. Känner du dig i så fall trygg med den räcker för de. Någon någon person som har det så blir det naturligtvis läge att testa. Detta är oberoende av symtom, men man ska vara. Man ska vara tydlig också att den här typen av test i 1:a hand ger utslag under den akuta fasen. Vad som är inte är infekterad och sedan kommer vi till ett läge där vi får bättre grepp om det. Och ser att vi kan göra smittspridning på ett bra sätt av kalkatorp på dagens nyheter. Hmm. Statsministern nämnde att insatser görs för att se till att det finns skyddsutrustning och så vidare i äldreomsorgen. Men jag talade så sent som för en timme sedan. Jag tror att frågan som många ställer sig är, hur har den här situationen kunnat uppstå? Och jag vill också fråga statsministern hur han ser på vem som bär ansvar för att den här situationen inom äldreomsorgen har uppstått att ytterst finns en ansvarsfördelning i vårt samhälle. Hmm. Då var därför som socialstyrelsen fick de uppdrag som du fick att både identifiera behovet av skyddsutrustning också samordna uppköpen utan att regionen eller kommunen skulle sluta sina slutat göra sen uppköpen. Socialstyrelsen ska göra hmm också vid behov fördela de här och hmm. 50, respiratorer och det är från oss, är en väldigt viktig uppgift att se till att det är inte. Det fungerar så har vi ett ansvar att se till att trycka in. Låt mig komplettera något och säga, dels är det naturligtvis en otroligt allvarlig situation. Väldigt oroande situation att vi har inom äldreomsorgen. I alla de sammanhang där de kan underlätta och öka tryggheten och stoppa smittspridning och se dom så ska man också använda den kunskapen där. Jag vill också understryka behovet av att man har kunskap om just nu i stockholm. Sändning som vi lyssnar till nu, som fortsätter på sveriges radio. SE och i vår app sveriges radio play som växla över dit om du vill fortsätta lyssna på när frågestunden den här sändningen i pia, att den slutar just nu och den producerades av aussie petrelius tekniker var bra. The shower och pitt heter kanalen var med oss framöver också.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties